KÜNHÜ'L-AHBĀR'IN TEZKİRE KISMI METİN

INDEX

Yıldırım Bāyezid DönemiŞāirleri(1389-1402)

SÜLEYMĀN ÇELEBİ :
MEVLĀNĀ NİYĀZĪ :

Süleymān Şāh DönemiŞāirleri(1402-1411)

AḤMEDĪ :
MEVLĀNA ḤAMZAVĪ :
MONLĀ AḤMED-İ DĀʿĪ :

I. Mehmed (Çelebi) DönemiŞāirleri(1413-1421)

MONLĀ EZHERī :
CEMĪLĪ :
ẔİHNĪ :
MEVLĀNĀ ŞEYḤĪ :
CEMĀLĪ ŞEYḪĪZĀDE :
KEMĀL ḪALVETĪ :

II. Murād DönemiŞāirleri(1421-1451)

MONLĀ ḪĀKĪ :
ʿAṬĀYĪ :
FAḤḤĀRĪ :
EŞHERÜ'Lʿ-UŞŞĀḲ SEYYİD NESīMī :
ŞĀH ḪANDĀN :
KEMĀL ÜMMĪ :
HÜMĀMĪ :
MEVLĀNĀ ŞİRĀZĪ :
MEVLĀNĀ ŞEMSī :
MEVLĀNĀ ḪASAN :
MEVLĀNĀ ṢAFī :
MONLĀ ẒAʿĪFĪ :
MONLĀ NEDīMī :
MONLĀ ʿĀRİF ʿALĪ :

II. Mehmed (Fatih) DönemiŞāirleri(1451-1481)

TURĀBĪ :
S̲ENĀYĪ :
CĀMĪ :
CEMĀLĪ :
MONLĀ ḪAMDĪ :
ḤAYDAR :
ḤARĪRĪ :
ḪAFFĪ :
ḪALĪLĪ :
DĀʿĪ :
DĀʿĪ-İ DİGER :
RESMĪ :
ZEYNEB ḪATUN :
SAʿDĪ :
ŞEHRĪ ÇELEBİ :
ŞEHDĪ :
ṢĀFĪ :
ṢUNʿĪ :
ADNĪ :
ʿAŞḲĪ :
ʿULVĪ :
KĀTİBĪ :
GÜLŞENĪ :
KEMĀL-İ ZERD :
LEʿĀLĪ :
MELĪḤĪ :
MEHDĪ :
NİŞĀNĪ :
NİẒĀMĪ :
NŪRĪ :

II. Bāyezid DönemiŞāirleri(1481-1512)

SULṬĀN CEM :
SULṬĀN ḲORḲUD :
ĀFİTĀBĪ :
EMĪRĪ :
BAṢĪRĪ :
BEHİŞTĪ :
TĀCĪ :
TEMENNĀYĪ :
S̲ĀNĪ :
ÇĀKERĪ :
CELĪLĪ :
ḤASAN MUʿĪDĪ :
ḪĀKĪ :
ẔEKĀYĪ :
ẔİHNĪ :
ZĀRĪ :
SEYFĪ :
ŞĀMĪ :
ŞĀHİDĪ :
ŞĀVŪRĪ :
ŞEVKĪ :
ṢAFĀYĪ :
ṢUNʿĪ :
(Ü.170b) ẒARĪFĪ :
ẒARĪFĪ-İ DİĠER :
ʿAMRĪ :
ʿANDELĪBĪ :
ʿAHDĪ :
FİRDEVSĪ :
FİGĀNĪ :
ḲĀDİRĪ :
ḲANDĪ :
KĀTİBĪ :
KEBĪRĪ :
MESTĪ :
MÜNĪRĪ :
MİHRĪ :
NECĀTĪ:
NECMĪ :
NİYĀZĪ :
VİṢĀLĪ :
VAṢFĪ :
HĀŞİMĪ :
HİLĀLĪ :

I. Selim (Yavuz) Dönemi

Şāirleri

(1512-1520)

MEVLĀNĀ ĀHĪ :
ḤABĪBĪ :
ḤUẒŪRĪ:
ḤALĪMĪ:
MONLĀ ḤALĪMĪ :
REVĀNĪ :
SÜCŪDĪ :
SURŪRĪ :
SAʿYĪ :
SŪZĪ :
SEHī BEG :
ŞEMSĪ :
ṢABĀYĪ :
ṢUNʿĪ BEG :
ṬALİʿĪ:
FAḲĪRĪ :
GÜVĀHĪ :
NEŞRĪ :
NİHĀLĪ :
NİHĀNĪ :

Sultān Süleymān (Kan-nī) Dönemi

Şāirleri

(1520-1566)

SULTĀN MUṢṬAFA :
SULṬĀN MEḤEMMED :
SULṬĀN BĀYEZĪD ŞĀHĪ :
SULṬĀN CİHĀNGĪR :
EDĀYĪ ÇELEBİ :
ẔİKR-İ ŞEHĪR-İ ĀFĀḲ NİḪRĪR-İ BĀḤİRÜ'L-İSTİḤḲĀḲ MEVLĀNĀ İSḤAḲ :
UṢŪLĪ :
EFLĀṬŪN :
İLHĀMĪ :
EMRĪ ÇELEBİ :
ÜMĪDĪ :
EMĀNĪ :
ENVERĪ :
BELĪGĪ :
MEVLĀNĀ BEHİŞTĪ :
BĪDĀRĪ :
BEYĀNĪ :
S̲UBŪTĪ :
S̲ENĀYĪ :
CĀMĪ :
MONLĀ CELĪLĪ :
CENĀBĪ PAŞA :
CEVHERĪ :
ḤĀLETĪ :
ḤASBĪ :
ḤAYRETĪ :
ḪĀVERĪ :
ḪUDĀYĪ :
ḪAYĀLĪ BEG :
DĀNİŞĪ :
ẔĀTĪ :
RAḤMĪ ÇELEBİ :
RAḤĪḲĪ :
RIẒĀYĪ :
REMZĪ :
RİYĀẒĪ :
RİYĀẒĪ-İ DİGER :
ZĪNETĪ :
ZĪREKĪ :
SĀĠARĪ :
SĀḲĪ :
SEḤĀBĪ :
SİḤRĪ :
SIḤRĪ-İ S̲ĀNĪ :
MEVLĀNĀ SURŪRĪ :
SİFĀLĪ :
SELĪḲĪ :
ŞĀNĪ :
ŞĀHİDĪ :
ŞÜKRĪ :
ŞEMʿĪ :
ṢĀBİRĪ :
ṢUNʿĪ :
ẒAʿĪFĪ :
MONLĀʿĀRiF :
ʿĀRİFĪ :
ʿABDĪ :
ʿABDĪ-İ DİGER :
ʿASKERĪ :
ʿAŞḲĪ :
MEVLĀNĀ ʿALİ ÇELEBİ :
MEVLĀNĀ ĠUBĀRĪ :
MONLĀ ĠAZĀLĪ :
FİRĀḲĪ VĀʿİẒ :
FERDĪ :
FAẒLĪ-İ LENG :
MEVLĀNĀ FUẒULĪ :
FİĠĀNĪ :
MEVLĀNĀ FİKRĪ :
FEYẒĪ :
KĀNIʿĪ :
ḲUDSĪ :
ḲANDĪ :
ḲIYĀSĪ :
KĀTİBĪ :
KĀTİBĪ-İ ĀḪER :
KEŞFĪ :
(K.427b) GÜNĀHĪ :
LĀMİʿĪ ÇELEBİ :
MONLĀ LĀYİḤĪ :
MEVLĀNĀ LAṬĪFĪ :
LAʿLĪ :
LEMʿĪ :
LİVĀY :
ME'ĀLĪ ÇELEBİ :
MAḤREMĪ :
MAḤVĪ:
MÜDĀMĪ :
MERDÜMī :
MESTĪ :
MÜSLİMĪ :
MEŞREBĪ :
MUṢṬAFĀ ÇELEBİ :
MUʿĪDĪ :
MÜ'MİN :
MEYLĪ :
NİS̲ĀRĪ :
NİŞANĪ :
NAẒMĪ :
NİʿMETĪ :
NAʿĪMĪ :
NAʿĪMĪ-İ S̲ĀNĪ :
NİḲĀBĪ :
NAḲŞĪ :
NİGĀHĪ :
NŪḤĪ :
NŪRĪ :
NEHĀRĪ :
NİHĀNĪ :
VĀḤİDĪ :
VİṢĀLĪ :
HİCRĪ :
HUDĀYĪ :
HELĀKĪ :
HİLĀLĪ :
YETĪM :
YAḤYĀ BEG :

II. Selim Dönemi

Şāirleri

(1566-1574)

(K.435b) MEVLĀNĀ ĀGEHĪ :
MEVLĀNĀ SEYYİD İLĀHĪ :
EMĀNĪ ÇELEBİ :
BEYĀNĪ :
TIRĀŞĪ :
S̲ĀNĪ :
CĀMĪ BEG :
CELĀL BEG :
CEMĀLĪ :
ḤUBBĪ ḪATUN :
MONLĀ ḤÜKMĪ :
ḤĀTEMĪ :
ḪUSREV :
(K.481a) DERŪNĪ :
DERVĪŞ ÇELEBİ :
RĀYĪ :
RĀYĪ-İ S̲ĀNĪ :
REFʿĪ-İ LENG :
RŪḤĪ :
SIRRĪ :
SIRRĪ-İ S̲ĀNĪ :
SEMĀʿĪ :
ŞĀNĪ :
ŞĀNĪ-İ DİGER :
ṢĀDIḲ :
ṢADRĪ :
MONLĀ ʿĀŞIḲ :
TEẔYĪL :
ʿİBĀDĪ :
ʿUBEYDĪ :
ʿİẔĀRĪ :
ʿAZĪZĪ :
ʿİŞRETĪ :
ʿİLMĪ :
ʿULVĪ :
ʿAHDĪ :
FAẒLĪ :
FÜNŪNĪ :
MEVLĀNĀ FEVRĪ :
GERMĪ
MECDĪ :
MUḤYĪ :
MUḤYĪ-İ DİGER :
MUḪTĀRĪ :
MERDÜMĪ :
MEŞĀMĪ :
MAḲĀLĪ :
MAḲĀLĪ-İ S̲ĀNĪ :
NİGĀRĪ :
NİHĀNĪ :
VUṢŪLĪ :
YAḲĪNĪ :