1.

Gazel

feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Dile key müşkil imiş sevgülü cān ayrulığı
b. Tene key ḥasret imiş rūḥ-ı revān ayrulığı
1. a. Ser-i kūyuñdan ırağ ağlar ise n’ola ğarib
b. Ağladur kişiyi ğurbetde mekān ayrulığı
1. a. Ben bu ayrulığgı senden ne görem şāh-ı cihān
b. İḳtiżā ḳıldı bugün devr-i zamān ayrulığı
1. a. Ayruluḳdan nice ben ağlamayam bi’llah kim
b. Ḳula lāāyıḳ mı-durur ẖiẕmet-i ẖan ayrulığı
1. a. İy Ḫalīlī yüri firḳatde hemān ağlayı-gör
b. Saña ʿışḳuñda naşīb oldı hemān ayrulığı

XMl Input

<?xml version="1.0" encoding="unicode"?>
   <metin>
     <gazeller>
     <poem>
     <poem_no>1.</poem_no>
     <poem_title>Gazel</poem_title>
     <rhym_pattern>fe{@}il{a=}t{u:}n fe{@}il{a=}t{u:}n fe{@}il{a=}t{u:}n fe{@}il{u:}n</rhym_pattern>
     <couplet>
       <couplet_no>1.</couplet_no>
       <hem>
       <hem_no>a.</hem_no>
             Dile key m{u:}{s,}kil imi{s,} sevg{u:}l{u:} c{a=}n ayrul{i.}{g=}{i.}</hem>
       <hem>
       <hem_no>b.</hem_no>
             Tene key {h!}asret imi{s,} r{u=}{h!}-{i.} rev{a=}n ayrul{i.}{g=}{i.}</hem>
     </couplet>
     <couplet>
       <couplet_no>1.</couplet_no>
       <hem>
       <hem_no>a.</hem_no>
             Ser-i k{u=}yu{n=}dan {i.}ra{g=} a{g=}lar ise n’ola {g=}arib</hem>
       <hem>
       <hem_no>b.</hem_no>
            A{g=}ladur ki{s,}iyi {g=}urbetde mek{a=}n ayrul{i.}{g=}{i.}</hem>
     </couplet>
     <couplet>
       <couplet_no>1.</couplet_no>
       <hem>
       <hem_no>a.</hem_no>
             Ben bu ayrul{i.}{g=}g{i.} senden ne g{o:}rem {s,}{a=}h-{i.} cih{a=}n</hem>
       <hem>
       <hem_no>b.</hem_no>
             {I.}{k!}ti{z.}{a=} {k!}{i.}ld{i.} bug{u:}n devr-i zam{a=}n ayrul{i.}{g=}{i.}</hem>
     </couplet>
     <couplet>
       <couplet_no>1.</couplet_no>
       <hem>
       <hem_no>a.</hem_no>
             Ayrulu{k!}dan nice ben a{g=}lamayam bi’llah kim</hem>
       <hem>
       <hem_no>b.</hem_no>
             {K!}ula l{a=}{a=}y{i.}{k!} m{i.}-durur {h-}i{z-}met-i {h-}an ayrul{i.}{g=}{i.}</hem>
     </couplet>
     <couplet>
       <couplet_no>1.</couplet_no>
       <hem>
       <hem_no>a.</hem_no>
             {I.}y {H-}al{i=}l{i=} y{u:}ri fir{k!}atde hem{a=}n a{g=}lay{i.}-g{o:}r</hem>
       <hem>
       <hem_no>b.</hem_no>
             Sa{n=}a {@}{i.}{s,}{k!}u{n=}da na{s,}{i=}b old{i.} hem{a=}n ayrul{i.}{g=}{i.}</hem>
     </couplet>
     </poem>
     </gazeller>
   </metin>