1.

Gazel

mefailün mefailün mefailün mefailün

b. Gözümde ẖāk-i kūyuñ ṭūtiyādur yā Resūla'llah
1. a. Ġubārı ravżnuñ kehl-i cilādur yā Resūla'llah
b. Ṣaçuñ ve'lleyl yüzüñ ve'ḍḍuḥādur yā Resūla'llah
2. a. Cebīnüñ sūre-i ve'ş-şems sīneñ maṭlaʿ-ı ve'l-fecr
b. Biri meh birisi mihr-i semādur yā Resūla'llah
3. a. Şeb-i miʿrācda naʿl-i şerīfüñ naḳşın almış çarẖ
b. Anuñçün müşge teşbīhi ẖaṭādur yā Resūla'llah
4. a. Şemīm-i çīn-i zülfüñ şemmesidür müşg ile ʿanber
b. Yüzümde rū-siyehlik rū-nümādur yā Resūla'llah
5. a. Ne yüzle varayum yüz virmez iseñ bāb-ı raḥmāna