1.

Gazel

aruz

b. Yoktur anın yanında bir kılca i'tibārım
1. a. Zülfü gibi ayagın koymaz öpem nigārın
b. Yā Rab henüz halim bilmez mi ola yārim
2. a. Bildi tamam ālem kim derd-mend-i aşkım
b. Ben gülbün-i hazānem bu fasldır bahārım
3. a. Vaslından ayrı kanım nola dökülse gül gül
b. Ref' olmaya bu sūret yok elde ihtiyārım
4. a. Tasvir eden vücudum yazmış elimde sāgar
b. Toprag olanda yā Rab derd-i mey et gubārım
5. a. Dür istemem zamani mey neş'esin başımdan
b. Divāne olmayam mı dünyāda yok mu ārım
6. a. Rüsvālarından ol meh sanmaz beni Fuzūlī