تهنة تدريس//

اضافِ دعواتِ اجابت بيّنات که وِرد ملائک ارائکِ210_1 افلاک والطاف تحيات سامی درجات که

خارج حوزهء210_2 ادراک210_3 ومجاوزِ عقلِ درّاک در قوافل ارواح شريفةالرباع منازل   ورواحلِ

اولیاجنحت مثنی وثلاث ورُباع برله متحف ومهدی اولندقدنصکره عرض فقير بودرکه

چون سايهء سعادت یعنی وجودِ عالی حضرتلرينه عينِ عنايتِ ربانی وكمال فضلِ سبحانی

مقرون وصادر اولوب   الطافِ عليّهء سلطانيدن راءفت 210_4وشفقت يتشوب سعادتِ

مقامِ سیادت که تدریسِ ثمانیّه در میسّر اولدوغنک آثار اخباری بالیمن والاقبال ؟بونجه؟ بی ملال‌‌

جانبنه واصل اولدقده انواع مسرّت حاصل اولوب هزاران شکر وسپاس ومنتِ بی کیاس

انشا قلنوب لواعج210_5 فراق ونتایج اشتیاق برله قلبِ علیلِ دکرکون وجانِ زلیلِ محزون شفا وصفا

بولوب بهرهء سرور وشدما نی واتوار فضل سبحانی حاصل دلدن رنج وعنا زائل اولدی که

زبان ایله تقریر وقلم بدیع البیان ایله تحریر اولنمش دکلدر باری تعالی عزّ شانه وعم احسانه

درکاحندن رجاء واثقدر که اوقاتِ شریفه وساعاتِ لطیفه حصول مرادات ووصول مسرّات

برله یرما فیوما ترقی ایله حفظه امانده مؤتمن امساک اولنوب سدیر سرورده فرحناک اولوب

اسبابِِِِِ ملاقات وداعی مواصلات خوبتر وچه وبهترین ترتیب ایله مهیّا ومیسر اولسه باقی الدعا

تهنیهء سور واعتراف قصور   الفقر مسحی محبت بی ریا تراب اقدام فقرا//

واسم دعایِ روزافتر وذق ولوزم ثنا وحشمتِ210_6 اسما یولن بتدر الوسع  والطاقة البشیرته

مجّدد ومتهد قافحقد قد نصکه مدوض هو لتجواه بی اشتباه بودرکه لطابته ؟ده نکینِ210_7 حاتمِ هولت

وسیهر مما یعر سلطنت شهزاوهء جواتنجت طوّل الله عمره حضرتل نک یمزاقبال واعادت احلال

ایله امجد ساعتده واسعداد قاتده سدر سعادت آیاتنه شروع اولنوب خیرا یله حسن اثمام

بولش خجسته ومیمد اولش اولا ان شاء الله لمامی بدنک کی ایامده خدقتده بدلنمق  واجب اولما ؟نرِ

عزرِ تقصیر الچون جدمت اعگه موصلِ درقهء عبودیت فلاه ارسال اولندک باقا والسلام

الفقیر مسیحی اسیری210_8

 

210_1 الاَرِیکَةَ بالفتح وکسر الراء تخت سریر گبی جمع ارائک کلور

 

210_2 الحوزة بالفتح ناحیه وجماعة

 

210_3 الادراک یتشمک لحوق گبی وگلمک ؟گبی دریک الادراک اللحوق مشی حتی ادرکه ای لحقه وعاش حتی ادرک زمانه وادرک تبصره ای رأه وادرک الغلام والثمر ای بلغ 

 

210_4 الرأفة اسرکمک وشقفت اتمک

 

210_5 اللَعج خلجان اتمکِ وَالم ویرمک واحراق ایتمک

ودخی برکمسنه یه محبت وتعشق اتمکدن یورکده

حاصل اولان حرارت جمعی لواعخ کلور

 

210_6 الحِشمة بالکر حرمة ومهیت درد تنم

استحیا وغضب کبمی

 

210_7 نکین یزدک قاخ

 

210_8تغریه التغریة صبر ایتدرمک وصاحب مصتی

مقلّی اولاجق شدزر و یوب تسلّی اتحک