Başlık/Title: Cihannüma
Yazar/Author: Katip Çelebi
Editör/Editor: Merlijn Olnon
Edisyon/Edition: Elektronik edisyon/Electronic edition
Sorumluluk/Responsibility: OTAP
Kapsam/Extent: 2 manuscript pages
Yayıncı/Publisher: -
Yazılış tarihi/Date of composition: 1648-1654
Basılış tarihi/Date of print publication: -
Telif/Copyright: OTAP
Notlar/Notes: Eserin basılmış versiyonu Washington Üniversitesi Kütüphanesinde DS7 .K38 1732 metin kimlik no ile mevcuttur, basılış yer ve tarihi Istanbul: Al-Taba'ah Al-Amire (Matbaa-i Amire), 1732. / A print version is available in University of Washington Libraries with the text ID of DS7 .K38 1732, published in Istanbul: Al-Taba'ah Al-Amire (Matbaa-i Amire), 1732.
Metin kimlik no/Text ID number: -

[Table of Contents]

Livâ-’ı Ṣıġla ḳażâları ve nevâḥı ve | bilâdı evṣâf-ı şehr-i İzmir 669

[669]

Faṣl der-beyân-ı livâ-’ı Ṣıġla bu sancaḳ | dâḫı ḳapûdân paşa eyaletine tâbi‘dirki ḥâlâ terṣâne-’i ‘amire ketḫüdâsına ḥâṣ oldı bunuñ ḳażâları | birḳaç sancaḳdan müteferrikdir ve eñ baş taḫtı İzmir şehridirki ḳażâları bunlardır Âẕîne Ayâs̲olûġ İzmir | Aḳçeşehir Aydın nâm-ı diger Söke İne nâm-ı diger Mit Baf Balaṭ Bayramlu Çeşme Urla | Ceniye Seferîḥıṣâr Şahme Ṣâvır Ṣobıça Ṭoplama Ḳarpuzlu Ḳaracaḳoyunlu Ḳaraburun | Ḳızılḥıṣâr Ḳuşadası Mendice Nif Menemen evṣaf-ı İzmir baş taḫtı-ı vilayet-i Aydın | ve Ṣaruḫandır iskelesi Aḳdeñiz kenârında bir bender-i ‘aẓîmdir şehir ve ḳal‘edir iki ḥıṣnı vardır | biri cenûb ṭarafında bir yüksek depe üzerinde kal‘edir biri ġarb ve şemâl ṭarafında leb-i deryâda | ikisi daḫı maḥfûẓdur belde-’i ḳadîmedir eski sûrı as̲ârî ve eskî ḥiṣârı emâkin-i kes̲îre iḥâta | ėderki üç câmi‘î ve ḥammâmları ve esvâkı ve besâtîni ve limûnı ve incîri ve üzüm kurusını eṭrâfa götürürler | ve zeytûnı çokdur bu şehri sene sekiz yüz beşde Timur Tirede ḳışladuġı es̲nâsında fetḥ | ėtmişdir olvaḳıt Firenk elinde iydi ba‘dehü sene sekiz yüz yigirmi toḳuzda Sulṭân | Murad s̲ânî ḥafîd [sic; Cüneyd] beg elinden almışdır ve ḳaṣaba-’ı mezbûrde bir alçak ṭaġıñ ẕeyl-i şemâlîsinde | deryâ kenârında vâki‘ olmuşdur ġarbî ve şemâlî deryâ şarḳı ṣaḥrâ ve dere ve depe baġlardır cümle maḥallâtı | yigirmi ḳadar on câmi‘ ṭoḳuz ḥammâmı eks̲er sûrı deryâ ṭarafına düşüb nıṣf maḥalle ḳadar | dekâkîn ve esvâḳ vardır ve bunuñ suyı çesmeler ve ḳuyulardandır bir nehr-i ṣaġîr daḫı ṭaġ eteginden

[670]

şehriñ ṭaraf-ı şarḳısı devr ėdüb deryâya ḳarîb olduḳda şehir içine uġrar geçer dökılür | binâsı aḫşâbdan kiremit örtülü cümle buyutı ġarb ve şemâle teveccüh ėdüb ṭaġa arḳa | vermişdir ûlû câmi‘î Niflizade câmi‘îdir deryâ ṭarafında limana ḳarîb fevḳânî kârgîr | kurşun örtülü ḳubbe bir minârelüdür biri daḫı Ya‘ḳub Beg câmi‘îdir deryâ kenârına düşer ḳurşun | örtülü ḳubbedir biri daḫı Hâcî Hüseyin câmi‘î keẕalik yalı kenârında daḫı sâ’îrî şehirde | ḫurde câmi‘ vardır altmış ḳadar ḫanı vardır biri aşaġı liman aġzında müs̲elles̲ üs-şekl Fatiḥ Sultân | Meḥmed Ḫân binâ ėtmişdir bir büyük ve bir küçük ḳapusı vardır bir ṭarafı evlerdir ve ġarb ve şemâl | ṭarafı deryâ ve ḳıbla ṭarafı meydândır bir ḳal‘esi daḫı mezbûr ṭaġıñ depesinde küçük bir ḳale‘dir | müşekkel müsṭatîl kâfirî binâdır rub‘î ma‘mûr ve bir câmi‘î vardır aşaġı ḳal‘ede bir mescid vardır | bu ḳal‘eleriñ ṣuları ṭaşradandır ve bir ḫarâbe ḳal‘e içinde as̲âr-ı ḳadîmede ḳırḳ direk ve bir ‘aẓîm | ṣahrîc vardır yer altında üsti düz meydândır ḫalḳı cümle milel ve edyân mahlûṭdur muslümânî ġalibdir | dört balyoz oturur ve ‘ulemâsı çoḳdur ve yuḳaru ḳal‘eniñ ḳapusı öñünde Temâşâlıḳ dėrler | bir binâ-ı rum [?] vardırki ṭaġ yamacına ṭoġru ḳademelerdir bostânleriñ içinde meġâre ve binâ as̲arları vardır | bunuñ nâḥiyeleri biri birunabadki ḳarşusında şarḳ ve şemâl arasında ve deryâ kenârında bir küçük | ḳaṣabadır beş altı câmi‘î iki üç ḥammâmı vardır biri daḫı Zarpende dėrler şarḳ ve cenûbda | birḳaç pâre ḳariyedir biri daḫı cenûbda maḥkeme ḳariyeleri dėrler yigirmi dört ḳariyedir ve İzmiriñ | Piñarbaşı dėrler bir laṭîf mesiresi vardır bir ḳubbe içinden bir vâfir ṣu çıkub nıṣf ḫirmen | miḳdârı bir göl olur ve ayaġı aḳub deñize döḳılür ayaġında âsyâblar vardır ve bu ṣu neb‘ | ėtdigi meġâreniñ içine gerilmek imkânı vardır ve nihâyetinde ḳapu gibi bir maḥal vardır bestedir | dâḫilinde mâl ve defîne olmaḳ meşhûrdur