Başlık/Title: Berāt Raye
Yazar/Author: N/A
Editör/Editor: Merlijn Olson
Edisyon/Edition: Electronic edition/Elektronik edisyon
Sorumluluk/Responsibility: OTAP
Kapsam/Extent: Full text/Tüm metin
Yayıncı/Publisher: -
Yazılış tarihi/Date of composition: 1678
Basılış tarihi/Date of print publication: -
Telif/Copyright: OTAP
Notlar/Notes: The digitized manuscript is located in Leiden. Also, English translation and the manuscript available here:
http://www.language-museum.com/encyclopedia/o/ottoman.php
Metin kimlik no/Text ID number: -

The text found below is formatted as an example of one way in which OTAP transcriptions can be linked to digitized original manuscripts anywhere in the world. The transcription below resides on the OTAP website in Seattle. The digitized manuscript is located in Leiden. Readers may switch between the transcription and the manuscript by simply clicking on any line of either text. This will bring up the corresponding line at the top of the page in another window. In most browsers, the windows may also be sized and dragged apart for side by side viewing.

 

PRO SP 105/334, f. 0r: Berāt Raye (1678)

 1. Nişān-ı şerīf-i ‘ālīşān-ı sāmī mekān-ı sulṭānı ve ṭuġrā-yı ġarrā-yı cihānsıtān ḫāḳānī neṣr bi-’l ‘avn ar-rebbānī hükmi oldurki
 2. ḳudvet-i ümerā-’ı ’l-millet-i ’l-mesīḥiyye āstāne-’i se‘ādetimde muḳīm İngiltere ėlçisi Covānī Fins ḳavālyer ḫattem-allāhü ‘avāḳībehu bi-’l ḫayrı ordu-yı hümāyūnuma ‘arż-ı hāl
 3. gön­de­rüb İzmir ve aña tābi‘ iskelelerde İngiltere ḳonsolosı olan Pāvlū Rayḳāvda ḳonsolosluḳ­dan ref‘ olunub yerine İngiltere begzādelerinden
 4. rāfi‘-i tevḳī‘-i refī‘-i ’ş-şān-ı ḫāḳānī Gūlāmū Rāy nām İngilterelü müstaḳīm ve ehl-i vuḳūf olmaġla İzmir cānıblarına varan İngilte­re­lü ve İngilte­re­lü­ye tābi‘
 5. bāzergānlarıñ ve gemileriniñ ve İngiltere bayrāġı altında gelen tüccār ṭāyfe­si­niñ ‘ahdnāme-’i hümāyūnum mūcibīnce meṣāliḥlerin gör­mek içün ṭarafından ḳonsolosluġun
 6. olunduġun bildirüb olıgeldügi üzere berāt-ı şerīfīm vėrilmek ricā ėtmegin bu nişān-ı hümāyūnu vėrdüm ve buyurdumki mezbūr Gūlāmū Rāy İzmir
 7. ve aña tābi‘ iskelelerde ḳonsolos olub ‘ahdnāme-’i hümāyūnum mūcibīnce ol cānıbda olan iskelelere varan İngilterelü ve İngilterelüye tābi‘ tüccār ṭāyfesiniñ
 8. ve gemileriniñ umūr-ı meṣāliḥlerin meẕgūr görüb tüccār-ı mezbūra umūr-ı muşkillerinde mezbūra mürāca‘at ėdüb ve ẕiḳr olunan iskelelere varan İngiltere gemileri
 9. ve bayrāġı altında yürüyen tüccār ṭāyfesi ḳangi iskeleye dāḫl olursa dāḫl olduḳları gibi ḳadīmden vėregeldikleri ‘ādet üzere metā‘larınıñ defter
 10. ṣūretin ve ėlçilik ve ḳonsolosluḳ ḥaḳḳını ve musā‘ir ‘avā’īdīni ‘ahdnāme-’i hümāyūn mūcibīnce ḳonsolos-ı sabıḳa vėregeldikleri üzere mezbūr Gūlāmū Rāy ḳonsolosuna daḫı
 11. vėreler ve meẕgūruñ tezkeresi olmayınca gemilerine icāzet vėrilmeye ve ḳonsolosa maḫṣūṣ olan melbūsāt ve mefrūşāt ve me‘kūlāt ve meşrūbātdan gümrük tāleb
 12. olunmaya ve ḳonsolos ėlçileriniñ vekīlleri olmaġla aṣlā ḥabs olunmayub ve evleri mühürlenmeyüb ve kendüleri aranmayub ve dört biñ aḳçeden ziyāde olan
 13. da‘vāları āstāne-’i se‘ādetde istimā‘ olunub ġayrı yerde görülmeyüb her nemaḳūle da‘vāsı var’ise āstāne-’i se‘ādetime ḥevāle olunub ėlçileri cevāb vėre
 14. ve İngilterelülerki biri biriyle ma-beynlerinde da‘vā ve niza‘ları vāḳi‘ olduḳda kendü ḳonsolos­ları āyīnleri üzere görüb faṣl ėdüb
 15. ḫāricden kimesne daḫl ėtmeyüb emīn ve sālim olub ḥimāyet oluna ve memālik-i maḥrūs­umda olan ḥükkāmdan her biri oñat
 16. vechile muḳayyed olub menāzil ve merāḥilde ve iskelelerde ve ḳarada ve deryāda adamlarına ve ṭavārlarına ve sakin olduḳları meskinlerine ḫāricden
 17. daḫl olunmayub ẕikr olunan ḫusūslarda geregi gibi icrā-yı hüküm eyleyeler ve ahdnāme-’i hümāyūnumda olan şurūṭ vaḳī‘ada muḫālif bir ferde daḫl ve te‘aruż
 18. ve ‘inād ve muḫālefet ėtdirilmeyüb dā‘imā ‘ahdnāme-’i hümāyūn ve işbu nişān-ı ‘ālīşān iṭa‘at maḳrūnumuñ mūcibīnce ‘amel olınub min-ba‘d ḫılāfete rıżā ve cevāz
 19. gösterilmeye şöyle bileler ‘alāmet-i şerīfe i‘timād ḳılalar taḥrīreñ fī-evā‘il-i şehr-i Rebi‘ ül-evvel sene tis‘ ve semānīn ve elf
 20. bi-yurd ṣaḥrā-ı Dāvūd Pāşā