REVANI Gazel Word List with count

108437

 1. (3) 8
 2. (2) A
 3. (2497) a
 4. (1) abdāl
 5. (1) abdāla
 6. (1) abdāllar
 7. (1) abdāllaruz
 8. (1) Abdāluñ
 9. (2) abdāluñ
 10. (1) abdālı
 11. (1) abdālına
 12. (1) abdālınuñ
 13. (1) ac
 14. (1) acuġum
 15. (2) acı
 16. (1) Acıduġından
 17. (1) acılıġın
 18. (1) acıtdı
 19. (3) Ad
 20. (6) ad
 21. (1) adaş
 22. (1) adaşlaruz
 23. (1) adu
 24. (1) adum
 25. (2) aduña
 26. (1) aduñı
 27. (1) Adı
 28. (4) adı
 29. (5) adın
 30. (1) Adına
 31. (3) adını
 32. (1) adıyla
 33. (4) Al
 34. (18) al
 35. (1) Ala
 36. (1) ala
 37. (1) alacalansa
 38. (1) alalum
 39. (1) alam
 40. (4) alan
 41. (1) alanuñ
 42. (1) alası
 43. (1) alayına
 44. (1) alayınuñ
 45. (1) Aldanma
 46. (6) aldanma
 47. (1) aldanmayalum
 48. (1) aldanup
 49. (1) Aldanursız
 50. (1) Aldum
 51. (1) aldum
 52. (1) aldursa
 53. (1) alduġum
 54. (1) alduġumı
 55. (1) alduġına
 56. (2) alduḳ
 57. (1) Alduḳca
 58. (4) alduḳca
 59. (2) alduñ
 60. (2) Aldı
 61. (11) aldı
 62. (1) Aldılar
 63. (1) aldısa
 64. (6) Allāh
 65. (1) Allāha
 66. (1) Allāhdan
 67. (3) alma
 68. (3) almada
 69. (1) almadum
 70. (1) almadı
 71. (1) almalu
 72. (1) almalusın
 73. (2) almasa
 74. (1) almayaldan
 75. (1) Almaz
 76. (3) almaz
 77. (1) almazam
 78. (3) almaġ
 79. (10) almaġa
 80. (3) almaḳ
 81. (2) almaḳda
 82. (8) almış
 83. (2) almışdur
 84. (2) alnuñ
 85. (1) alnuñda
 86. (3) alnı
 87. (1) alnında
 88. (2) alsa
 89. (2) alsam
 90. (7) Altun
 91. (16) altun
 92. (1) Altuna
 93. (2) altuna
 94. (3) altundur
 95. (1) Altunlu
 96. (11) altunlu
 97. (1) altunlular
 98. (2) altına
 99. (4) altında
 100. (1) altından
 101. (1) aluban
 102. (8) alup
 103. (2) Alupdur
 104. (3) alupdur
 105. (7) alur
 106. (1) alurdı
 107. (1) alurken
 108. (1) alurlar
 109. (2) alçaḳ
 110. (1) alçaḳdur
 111. (1) alıgör
 112. (1) alımadum
 113. (1) alımayalar
 114. (2) alımaz
 115. (1) alımazsın
 116. (1) alına
 117. (1) alınca
 118. (1) Alındı
 119. (1) alınmayam
 120. (1) alışmaz
 121. (1) Ammā
 122. (11) ammā
 123. (1) Anaẖtar
 124. (1) anañdan
 125. (1) Anca
 126. (1) ancasını
 127. (1) Ancaḳ
 128. (15) ancaḳ
 129. (2) ancılayın
 130. (1) And
 131. (1) and
 132. (14) anda
 133. (1) Andan
 134. (8) andan
 135. (1) Anlar
 136. (2) anlar
 137. (2) anlara
 138. (1) anlardan
 139. (2) anları
 140. (1) anmaġa
 141. (1) anmaḳ
 142. (1) ansuz
 143. (3) Anuñ
 144. (80) anuñ
 145. (4) anuñla
 146. (2) Anuñçün
 147. (6) anuñçün
 148. (3) Anı
 149. (43) anı
 150. (1) anıcaḳ
 151. (1) ara
 152. (2) Arada
 153. (7) arada
 154. (2) aradan
 155. (1) aramaz
 156. (2) arar
 157. (20) arasında
 158. (2) araya
 159. (1) Arayı
 160. (4) arayı
 161. (1) Armaġān
 162. (3) armaġān
 163. (1) Arnavuduñ
 164. (1) arslanum
 165. (1) Arta
 166. (1) Artar
 167. (7) artar
 168. (1) artardı
 169. (1) artarsa
 170. (1) artmaz
 171. (1) arturalum
 172. (1) Arturdı
 173. (1) arturdı
 174. (2) artursa
 175. (7) arturur
 176. (1) artuġ
 177. (2) artuḳ
 178. (1) arḳadadur
 179. (1) arḳasından
 180. (1) arḳasını
 181. (1) At
 182. (6) at
 183. (1) atalum
 184. (1) atar
 185. (1) atarlar
 186. (1) atarsa
 187. (1) atañdan
 188. (2) atdı
 189. (1) atdılar
 190. (2) atmaz
 191. (1) atmaġ
 192. (1) Atuñ
 193. (1) atuñ
 194. (1) Atı
 195. (3) atı
 196. (1) atılmaz
 197. (1) atım
 198. (2) atına
 199. (1) atınuñ
 200. (2) avcı
 201. (1) Avladur
 202. (1) avladur
 203. (1) Avladuñ
 204. (1) avladı
 205. (1) avlayup
 206. (2) avuc
 207. (3) Ay
 208. (17) ay
 209. (2) aya
 210. (1) Ayaġ
 211. (3) ayaġ
 212. (5) ayaġa
 213. (1) Ayaġum
 214. (1) ayaġum
 215. (1) ayaġuma
 216. (1) Ayaġuñ
 217. (2) ayaġuñ
 218. (2) Ayaġuña
 219. (1) ayaġuña
 220. (1) ayaġuñı
 221. (3) Ayaġı
 222. (11) ayaġı
 223. (1) ayaġıdur
 224. (3) Ayaġın
 225. (3) ayaġın
 226. (7) ayaġına
 227. (1) Ayaġında
 228. (2) ayaġını
 229. (8) ayaḳ
 230. (3) ayaḳda
 231. (1) ayaḳdan
 232. (1) ayaḳdaş
 233. (1) ayaḳlarda
 234. (1) ayaḳlarsın
 235. (1) ayaḳlu
 236. (1) Ayda
 237. (1) ayda
 238. (1) aydalum
 239. (2) aydur
 240. (2) ayduñ
 241. (1) aylandur
 242. (2) aylar
 243. (1) aylaġa
 244. (1) Ayru
 245. (1) ayrudur
 246. (1) ayruḳ
 247. (1) ayrılmaz
 248. (1) Ayrılursam
 249. (1) Ayrılımazın
 250. (1) Ayuñ
 251. (1) ayvā
 252. (1) ayvāsı
 253. (1) Ayāz
 254. (3) ayı
 255. (2) ayına
 256. (1) Ayırma
 257. (1) ayırmaġ
 258. (1) ayırup
 259. (1) ayırur
 260. (2) ayıḳ
 261. (1) ayıḳdur
 262. (7) az
 263. (1) azdurmasun
 264. (1) azında
 265. (1) azıtduḳ
 266. (3) aʿlā
 267. (1) aʿlādadur
 268. (2) aʿlādan
 269. (1) aʿlāyadur
 270. (1) aʿlāyı
 271. (1) aʿmālden
 272. (1) aʿmālüm
 273. (1) aʿmālümdür
 274. (1) aʿmālümi
 275. (1) aʿrāb
 276. (1) aʿẓam
 277. (1) aʿẓamdur
 278. (4) aç
 279. (3) açar
 280. (1) açarlar
 281. (1) açdurmayan
 282. (1) açdurur
 283. (1) açduġı
 284. (7) açdı
 285. (2) açma
 286. (1) açmayalar
 287. (2) açmaz
 288. (1) Açmaḳ
 289. (1) açmış
 290. (1) Açsa
 291. (2) açuban
 292. (1) açup
 293. (3) açupdur
 294. (5) açuḳ
 295. (1) açuḳdur
 296. (1) açıla
 297. (10) açıldı
 298. (1) açılma
 299. (3) açılmaduḳ
 300. (2) açılmadı
 301. (1) Açılmasun
 302. (1) açılmasun
 303. (1) Açılmaz
 304. (4) açılmaz
 305. (4) açılmış
 306. (1) açılup
 307. (1) Açılur
 308. (15) açılur
 309. (1) açılursa
 310. (1) açıḳ
 311. (3) aġ
 312. (1) aġalanur
 313. (2) aġalar
 314. (1) aġalıḳdur
 315. (1) Aġarmaz
 316. (2) aġarmış
 317. (1) aġarmışdur
 318. (1) aġartmaz
 319. (1) aġduran
 320. (1) aġladup
 321. (1) Aġladur
 322. (1) Aġladursın
 323. (1) aġladuġum
 324. (1) aġladuġuñ
 325. (1) aġlama
 326. (3) aġlamayam
 327. (1) aġlamayayın
 328. (1) Aġlamaz
 329. (1) aġlamaz
 330. (1) Aġlamaġ
 331. (1) aġlamaġ
 332. (4) Aġlamaḳdan
 333. (2) aġlamaḳdan
 334. (1) Aġlar
 335. (10) aġlar
 336. (1) aġlaram
 337. (2) aġlarsa
 338. (1) aġlaruz
 339. (2) aġlasam
 340. (2) aġlasun
 341. (1) aġlatdı
 342. (1) aġlatmayınca
 343. (2) aġlayayın
 344. (1) aġlayup
 345. (1) Aġlaşurlar
 346. (1) aġmış
 347. (1) Aġrıdur
 348. (1) aġsa
 349. (11) aġyār
 350. (1) Aġyāra
 351. (4) aġyāra
 352. (3) aġyārdan
 353. (1) aġyārlar
 354. (3) aġyāruñ
 355. (6) aġyārı
 356. (2) Aġzuma
 357. (7) aġzuma
 358. (1) aġzumda
 359. (1) aġzumuz
 360. (1) Aġzumuñ
 361. (1) aġzumı
 362. (1) Aġzuñ
 363. (1) aġzuñ
 364. (3) aġzuña
 365. (1) Aġzuñuñ
 366. (1) Aġzuñı
 367. (3) Aġzı
 368. (9) aġzı
 369. (1) Aġzın
 370. (2) aġzın
 371. (2) Aġzına
 372. (1) aġzına
 373. (3) aġzında
 374. (1) aġzından
 375. (1) Aġırı
 376. (1) Aġız
 377. (3) aġız
 378. (1) aġıza
 379. (1) aġıs̲nī
 380. (2) aḥbāb
 381. (2) aḥmer
 382. (1) Aḥsent
 383. (1) aḥvāli
 384. (1) aḥvālini
 385. (1) aḥvāl·i
 386. (2) aḥvālümdür
 387. (1) aẖḍar
 388. (1) Aẖşamlamadı
 389. (1) aẖşamlamaz
 390. (1) Aẖşamlamaġa
 391. (2) Aḳ
 392. (5) aḳ
 393. (1) Aḳan
 394. (2) Aḳar
 395. (8) aḳar
 396. (1) Aḳdı
 397. (1) aḳlıġını
 398. (1) aḳsa
 399. (1) aḳvāli
 400. (1) aḳça
 401. (1) Aḳçasuz
 402. (1) aḳçasın
 403. (1) aḳçayı
 404. (1) aḳıdur
 405. (1) aḳıncısı
 406. (1) aḳıtduġum
 407. (1) aḳıtdı
 408. (1) añ
 409. (5) Aña
 410. (96) aña
 411. (1) añarlar
 412. (1) añdum
 413. (1) añdurduñ
 414. (1) añdurmadı
 415. (1) añdurmaz
 416. (1) Añladuñ
 417. (1) añladılar
 418. (1) Añlanur
 419. (1) Añlaruñla
 420. (1) añlayımaya
 421. (1) Añma
 422. (6) añma
 423. (2) añmayalar
 424. (2) añmayalum
 425. (1) Añmaz
 426. (5) añmaz
 427. (3) añmaġa
 428. (1) Añmañuz
 429. (1) añmış
 430. (2) añsa
 431. (1) añsam
 432. (1) añup
 433. (1) añılan
 434. (1) añıldı
 435. (1) añılmazdı
 436. (1) añılsa
 437. (1) aṣar
 438. (2) aṣdum
 439. (1) Aṣdı
 440. (1) aṣdı
 441. (1) Aṣdılar
 442. (1) aṣlanum
 443. (2) aṣlā
 444. (1) Aṣmadı
 445. (1) aṣmaz
 446. (1) Aṣmaġa
 447. (1) aṣmaġa
 448. (1) aṣmaḳ
 449. (1) aṣmış
 450. (1) aṣılacak
 451. (1) aṣılası
 452. (1) Aṣıldılar
 453. (1) Aṣılmalu‿ider
 454. (2) aṣılmış
 455. (1) aṣılu
 456. (1) aṣṣa
 457. (1) aṣṣı
 458. (1) Aṣṣıya
 459. (1) aşurduñ
 460. (1) aşḳar
 461. (1) aṭlas
 462. (1) aṭlasdur
 463. (2492) b
 464. (1) bahā
 465. (1) bahāne
 466. (1) bahānedür
 467. (4) Bahār
 468. (13) bahār
 469. (1) bahārda
 470. (1) bahāristānıdur
 471. (1) Bahār·ı
 472. (1) bahārı
 473. (1) bahārına
 474. (1) bahārını
 475. (3) bahāsı
 476. (1) bahāsıdur
 477. (1) bahāsın
 478. (1) bahā·yı
 479. (1) Bal
 480. (1) bal
 481. (1) baldan
 482. (1) balmumları
 483. (1) balumdur
 484. (1) balçıġ
 485. (1) Barmaġ
 486. (2) barmaġ
 487. (2) barmaġın
 488. (1) Barmaġına
 489. (2) barmaḳ
 490. (1) barmaḳları
 491. (1) barmaḳlarını
 492. (1) barışduralum
 493. (2) barışmadı
 494. (1) batdılar
 495. (1) batılmış
 496. (1) Bay
 497. (1) baya
 498. (5) bayram
 499. (1) bayramdur
 500. (1) bayramı
 501. (1) bayramını
 502. (1) bayraḳ
 503. (2) Baʿżī
 504. (1) Baġdād
 505. (1) Baġdāddan
 506. (1) Baġdād·ı
 507. (1) Baġdādını
 508. (1) baġladı
 509. (1) Baġlamış
 510. (2) baġlandı
 511. (1) baġlar
 512. (4) baġlu
 513. (2) baġruma
 514. (2) baġruña
 515. (1) Baġrı
 516. (4) baġrı
 517. (1) baġrına
 518. (1) baġıdur
 519. (1) baġın
 520. (2) baġırlu
 521. (1) baġışla
 522. (1) baġışlamasun
 523. (2) baġışlar
 524. (1) Baḥr
 525. (2) baḥrine
 526. (2) Baḥr·i
 527. (1) baḥr·ı
 528. (1) baḥrī
 529. (1) baḥrīdür
 530. (1) Baḥtum
 531. (7) baḥs̲
 532. (1) baḥs̲in
 533. (1) baẖt
 534. (2) baẖtumdur
 535. (1) baẖt·ı
 536. (1) baẖtı
 537. (1) baẖş
 538. (1) baḳ
 539. (1) Baḳamaz
 540. (1) baḳarmış
 541. (1) baḳma
 542. (1) baḳmayam
 543. (3) Baḳmaz
 544. (4) baḳmaz
 545. (1) Baḳmazam
 546. (1) baḳmazdı
 547. (1) Baḳmazsa
 548. (1) Baḳmaġa
 549. (1) baḳmañ
 550. (1) baḳmañuz
 551. (1) baḳsañ
 552. (1) baḳsun
 553. (1) baḳup
 554. (1) baḳır
 555. (1) Baḳışlarıyle
 556. (2) baḳışlu
 557. (17) Baña
 558. (72) baña
 559. (2) baṣ
 560. (3) baṣar
 561. (3) baṣarsa
 562. (1) baṣduġına
 563. (2) baṣdı
 564. (1) baṣmadum
 565. (1) baṣmadı
 566. (1) baṣmışdur
 567. (1) baṣsam
 568. (1) baṣṣa
 569. (10) Baş
 570. (11) baş
 571. (2) başa
 572. (1) başara
 573. (2) başda
 574. (1) Başdan
 575. (3) başdan
 576. (1) başlamasun
 577. (1) başlamışdur
 578. (5) başlar
 579. (1) başlara
 580. (2) başlaruz
 581. (1) başlasa
 582. (1) başlasun
 583. (2) başlu
 584. (1) başluca
 585. (1) başmaġuñda
 586. (1) başmaġın
 587. (1) başmaġınuñ
 588. (3) başum
 589. (2) Başuma
 590. (6) başuma
 591. (2) başumda
 592. (1) Başumuzda
 593. (1) Başumuñ
 594. (1) başumı
 595. (1) başuñ
 596. (1) Başı
 597. (4) başı
 598. (1) başıdur
 599. (4) başın
 600. (4) Başına
 601. (8) başına
 602. (1) Başında
 603. (9) başında
 604. (3) başından
 605. (3) Başını
 606. (3) başḳa
 607. (1) Be
 608. (3) be
 609. (1) be-nām
 610. (2) Be-ġāyet
 611. (3) be-ġāyet
 612. (1) bebecuġum
 613. (1) bed-baẖtı
 614. (1) bed-kīşe
 615. (6) bed-nām
 616. (1) bed-nāmdan
 617. (1) bed-nāmdur
 618. (1) bed-ẖū
 619. (1) bed-ẖūya
 620. (2) Bedaẖşān
 621. (8) bedel
 622. (1) bedeldür
 623. (1) bedeli
 624. (1) bedelüm
 625. (1) beden
 626. (1) bedenlerle
 627. (1) bedrine
 628. (1) Beg
 629. (3) beg
 630. (2) begcegüzüm
 631. (1) begdür
 632. (1) beglense
 633. (1) beglenür
 634. (1) Beglenürseñ
 635. (1) Begler
 636. (5) begler
 637. (1) beglerbegi
 638. (1) beglerbegisi
 639. (1) beglerbegisin
 640. (1) beglerde
 641. (1) beglere
 642. (1) begleri
 643. (1) Beglerüz
 644. (1) Beglerüñ
 645. (1) beglerüñ
 646. (1) Begligüm
 647. (1) Begligüñ
 648. (1) begligüñ
 649. (2) Beglik
 650. (2) beglik
 651. (1) beglikden
 652. (1) begzādelerüñ
 653. (1) begzādemüz
 654. (1) begzādeyi
 655. (3) Begüm
 656. (16) begüm
 657. (2) Behey
 658. (2) behey
 659. (1) behişt
 660. (1) Bekci
 661. (1) beklediler
 662. (1) bekler
 663. (1) beklerin
 664. (1) bekleyelüm
 665. (1) bekrī
 666. (1) belbeleler
 667. (1) beli
 668. (2) belin
 669. (16) belā
 670. (1) belāda
 671. (3) belādan
 672. (1) belādur
 673. (1) belālara
 674. (2) belālu
 675. (1) belāsıdur
 676. (1) belāsın
 677. (1) belāsını
 678. (1) Belāya
 679. (1) belāyı
 680. (1) belā·yı
 681. (1) belāġat
 682. (1) belāġatde
 683. (2) Belī
 684. (1) belī
 685. (1) belürdür
 686. (1) Belürmez
 687. (1) belürse
 688. (35) Ben
 689. (65) ben
 690. (2) bencileyin
 691. (2) bend
 692. (5) bende
 693. (1) bendedür
 694. (1) Benden
 695. (7) benden
 696. (1) bendenüñ
 697. (2) bendesi
 698. (1) bendesine
 699. (1) bendesiyken
 700. (1) bendeye
 701. (1) bende‿olmış
 702. (1) Bende·i
 703. (1) bende·i
 704. (1) bendeẖānede
 705. (8) bendeñ
 706. (1) bendeñdür
 707. (6) bendeñe
 708. (3) bendeñi
 709. (3) bendeñüñ
 710. (1) bendine
 711. (2) bend·i
 712. (3) Benefşe
 713. (7) benefşe
 714. (1) benefşedür
 715. (8) benefşenüñ
 716. (1) benefşeye
 717. (1) Benek
 718. (5) benek
 719. (1) beneklü
 720. (1) beng
 721. (3) bengī
 722. (1) bengīye
 723. (1) bengümüze
 724. (17) Beni
 725. (66) beni
 726. (1) bensüz
 727. (15) Benüm
 728. (90) benüm
 729. (1) benümle
 730. (1) Benümçün
 731. (1) ber-ẖordār
 732. (1) berdār
 733. (2) bergidür
 734. (5) berg·i
 735. (1) beri
 736. (1) berkidüp
 737. (8) berāber
 738. (2) berāt
 739. (2) berāt·ı
 740. (1) berātı
 741. (2) berḳ
 742. (7) berü
 743. (2) bes
 744. (1) besdür
 745. (1) beydaḳı
 746. (1) beydaḳını
 747. (1) beylik
 748. (2) beyti
 749. (1) beyt·i
 750. (1) Beytü'l-Muṭahhar
 751. (1) beytüñi
 752. (1) beyān
 753. (1) beyāżıdur
 754. (1) beyāżıle
 755. (1) beyāżın
 756. (1) Beyża·i
 757. (2) Beyżā
 758. (1) bezendi
 759. (1) Bezimde
 760. (1) bezin
 761. (8) Bezm
 762. (12) bezm
 763. (3) bezm-ārā
 764. (1) bezm-ārāya
 765. (2) Bezme
 766. (3) bezme
 767. (4) bezmin
 768. (7) bezminde
 769. (1) bezmine
 770. (21) Bezm·i
 771. (12) bezm·i
 772. (1) Bezmümde
 773. (1) Bezmümüz
 774. (1) bezmümüz
 775. (2) bezmümüzde
 776. (1) bezmümüzi
 777. (6) bezmüñ
 778. (1) Bezmüñde
 779. (5) bezmüñde
 780. (1) Bezmüñe
 781. (1) Beñdeş
 782. (1) beñek
 783. (1) beñlerden
 784. (1) Beñleri
 785. (2) beñleri
 786. (1) Beñleridür
 787. (1) beñlerinüñ
 788. (2) Beñlerüñ
 789. (1) beñlerüñ
 790. (1) Beñzedem
 791. (2) Beñzedürdüm
 792. (1) Beñzedürsin
 793. (1) Beñzemez
 794. (1) beñzemez
 795. (1) Beñzemiş
 796. (1) beñzemiş
 797. (1) beñzemişdür
 798. (7) Beñzer
 799. (23) beñzer
 800. (1) Beñzerdi
 801. (1) beñzerin
 802. (1) beñzetsem
 803. (1) beñzeye
 804. (1) beñzeyen
 805. (2) beñzi
 806. (1) beñzinde
 807. (2) beñzüm
 808. (2) beñzümüz
 809. (2) beñüñ
 810. (4) beş
 811. (3) bi'llāh
 812. (3) Bi'llāhi
 813. (9) bi'llāhi
 814. (1) bi't-tamām
 815. (1) Bi-ḥamdi'llāh
 816. (1) bigi
 817. (1) Bikr·i
 818. (1) bil
 819. (2) Bildiler
 820. (1) bildügin
 821. (1) bildügüm
 822. (3) Bildüm
 823. (5) bildüm
 824. (1) bildürürler
 825. (3) bile
 826. (1) bilen
 827. (1) bilersin
 828. (1) bilesin
 829. (1) bilimüz
 830. (1) Bilinde
 831. (1) bilindi
 832. (1) biline
 833. (1) bilinmez
 834. (1) bilinür
 835. (1) bilişden
 836. (1) bilişdük
 837. (1) bilişlerin
 838. (1) bilişlik
 839. (1) bilmede
 840. (1) bilmedi
 841. (2) bilmek
 842. (1) Bilmeyenler
 843. (1) Bilmez
 844. (3) bilmez
 845. (1) bilmezdi
 846. (6) bilmezdüm
 847. (7) Bilmezem
 848. (5) bilmezem
 849. (1) Bilmezin
 850. (1) bilmezin
 851. (3) Bilmezüz
 852. (1) bilse
 853. (2) Bilsek
 854. (1) bilsek
 855. (2) bilsem
 856. (1) bilseydüñ
 857. (2) Bilseñ
 858. (1) bilsün
 859. (1) Bilāl·i
 860. (3) Bilür
 861. (19) bilür
 862. (1) bilürdüm
 863. (1) bilürdüñ
 864. (1) bilürem
 865. (1) Bilürin
 866. (1) bilürin
 867. (1) Bilürler
 868. (1) bilürler
 869. (1) bilürmiş
 870. (1) Bilürsin
 871. (7) bilürsin
 872. (1) Bilürüz
 873. (3) bilürüz
 874. (1) bilüñe
 875. (1) bilüñle
 876. (1) Bilüñüñ
 877. (1) bindükce
 878. (1) bine
 879. (1) Binecek
 880. (2) binmiş
 881. (2) binā
 882. (1) binüp
 883. (119) Bir
 884. (318) bir
 885. (1) biraz
 886. (1) bire
 887. (3) Biri
 888. (5) biri
 889. (2) birin
 890. (5) birine
 891. (1) Birini
 892. (3) birisi
 893. (1) birisine
 894. (1) birlige
 895. (1) biryān
 896. (1) birḳaç
 897. (1) Bisāṭ·ı
 898. (1) Bitdi
 899. (2) bitdi
 900. (2) biten
 901. (1) biter
 902. (1) bitermiş
 903. (4) bitmiş
 904. (1) bitse
 905. (1) bitürdi
 906. (1) bitüre
 907. (5) Biz
 908. (30) biz
 909. (3) bizden
 910. (7) Bize
 911. (26) bize
 912. (13) bizi
 913. (1) Bizüm
 914. (12) bizüm
 915. (1) Bizümle
 916. (3) bizümle
 917. (1) biç
 918. (1) biçer
 919. (4) Biñ
 920. (17) biñ
 921. (1) Biñini
 922. (1) biñler
 923. (1) bişürür
 924. (1) borcını
 925. (1) bostān
 926. (1) Bostānda
 927. (1) Bostān·ı
 928. (1) bostān·ı
 929. (1) bostānıdur
 930. (2) boyanmış
 931. (1) boydaş
 932. (1) boylu
 933. (1) boylulara
 934. (1) boylularuñ
 935. (1) Boynu
 936. (2) Boynuma
 937. (2) boynuma
 938. (1) Boynuñ
 939. (1) boynuñda
 940. (1) Boynı
 941. (2) boynı
 942. (1) Boynına
 943. (5) boynına
 944. (1) Boynında
 945. (2) boynında
 946. (1) Boynındaġı
 947. (1) Boynını
 948. (1) boyum
 949. (1) boyun
 950. (2) boyuñ
 951. (1) boyuña
 952. (2) boyı
 953. (1) boyın
 954. (1) boyına
 955. (1) boyını
 956. (1) bozamaz
 957. (3) bozan
 958. (1) bozar
 959. (1) bozuldı
 960. (1) Boġazı
 961. (3) boġazı
 962. (1) boġazından
 963. (1) boġmaġın
 964. (1) Boşaldı
 965. (75) Bu
 966. (239) bu
 967. (2) budaġıdur
 968. (1) budaġına
 969. (2) budaġında
 970. (1) budaġından
 971. (1) Budur
 972. (16) budur
 973. (8) bugün
 974. (1) bugünüm
 975. (1) bul
 976. (1) bulalar
 977. (1) bulam
 978. (1) bulanıḳlıḳ
 979. (2) bulasın
 980. (1) bulavuz
 981. (1) bulaşmış
 982. (1) bulduḳ
 983. (1) buldı
 984. (2) bulmadum
 985. (2) bulmadı
 986. (1) bulmasa
 987. (1) bulmaya
 988. (1) bulmayalar
 989. (1) Bulmaz
 990. (3) bulmaz
 991. (1) bulmaġa
 992. (1) bulmış
 993. (1) bulmışdur
 994. (2) bulsa
 995. (1) bulsam
 996. (2) bulup
 997. (1) Bulur
 998. (3) bulur
 999. (1) bulursa
 1000. (1) bulurın
 1001. (1) bulutdan
 1002. (2) bulutlar
 1003. (1) bulımadum
 1004. (2) bulımaz
 1005. (1) bulındı
 1006. (1) bulındıyse
 1007. (1) bulınmaya
 1008. (1) bulınmaz
 1009. (2) bulınur
 1010. (1) bulışmasam
 1011. (2) Bunca
 1012. (3) bunca
 1013. (5) bunda
 1014. (1) bundan
 1015. (2) Bunuñ
 1016. (1) Bunı
 1017. (1) bunı
 1018. (1) burası
 1019. (2) Burc·ı
 1020. (2) burc·ı
 1021. (2) burcına
 1022. (1) burduġı
 1023. (2) Burdı
 1024. (2) Bursa
 1025. (7) Bursanuñ
 1026. (1) buyur
 1027. (1) buyurmaz
 1028. (1) buyurmışdur
 1029. (1) buẖūrından
 1030. (2) buña
 1031. (1) BĀ
 1032. (1) bāb
 1033. (1) bābdan
 1034. (1) bābında
 1035. (1) bābını
 1036. (1) bāc
 1037. (1) Bād
 1038. (5) bād
 1039. (1) bāddan
 1040. (2) bāde
 1041. (2) bāde-nūş
 1042. (3) bāde-perest
 1043. (1) bādekeşüñ
 1044. (1) bādelerüñ
 1045. (1) Bādeye
 1046. (2) bādeye
 1047. (2) bādeyi
 1048. (3) bāde·i
 1049. (11) bād·ı
 1050. (6) bādām
 1051. (1) bādāmdan
 1052. (1) bādāmdur
 1053. (1) bādāmlar
 1054. (1) bādāmı
 1055. (1) bāküm
 1056. (1) Bāl
 1057. (3) bāl
 1058. (1) bālden
 1059. (1) bāli
 1060. (1) bālini
 1061. (1) bālā
 1062. (1) bālācuġum
 1063. (1) bālādan
 1064. (3) bālāsı
 1065. (1) bālāya
 1066. (1) bālāyadur
 1067. (1) bālāyı
 1068. (1) bālāña
 1069. (1) bālīn
 1070. (2) bārān
 1071. (1) bārānı
 1072. (1) bārın
 1073. (6) bārī
 1074. (3) bāzār
 1075. (1) bāzārda
 1076. (2) bāzāruñ
 1077. (2) Bāzār·ı
 1078. (4) bāzār·ı
 1079. (3) bāzārı
 1080. (1) bāzārıdur
 1081. (3) bāzārında
 1082. (1) bāzārınuñ
 1083. (1) bāzīçesine
 1084. (1) bāzūya
 1085. (3) bāʿis̲
 1086. (2) Bāġ
 1087. (8) bāġ
 1088. (1) Bāġa
 1089. (2) bāġa
 1090. (1) bāġbān
 1091. (1) Bāġbāndur
 1092. (1) Bāġbānā
 1093. (1) bāġda
 1094. (13) Bāġ·ı
 1095. (2) bāġ·ı
 1096. (1) bāġçesin
 1097. (1) Bāġı
 1098. (1) bāġın
 1099. (1) bāġına
 1100. (1) bāġında
 1101. (1) bāġından
 1102. (1) bāġınuñ
 1103. (2) bāġını
 1104. (4) bāḳī
 1105. (1) bāṭıl
 1106. (1) bıraḳdı
 1107. (1) bıçaġın
 1108. (1) bıçaḳdan
 1109. (1) bıçaḳlı
 1110. (1) bıñarı
 1111. (3) bī-
 1112. (2) bī-bedel
 1113. (1) bī-bākde
 1114. (1) bī-bākem
 1115. (2) bī-duẖān
 1116. (1) bī-dāddan
 1117. (1) bī-dāduña
 1118. (1) bī-dīnligi
 1119. (1) bī-gümān
 1120. (1) bī-günāh
 1121. (1) bī-hemtāsına
 1122. (1) bī-iẖtiyār
 1123. (1) bī-mihr
 1124. (1) bī-naẓīrsin
 1125. (3) bī-nevā
 1126. (1) bī-nevālaruz
 1127. (1) bī-raḥm
 1128. (1) Bī-tekellüf
 1129. (4) Bī-vefā
 1130. (6) bī-vefā
 1131. (1) bī-vefācuġı
 1132. (1) bī-vefānuñ
 1133. (1) bī-vefāsın
 1134. (1) bī-vefāyı
 1135. (1) Bī-çāre
 1136. (4) bī-çāre
 1137. (1) bī-ġam
 1138. (1) bī-ḥicāb
 1139. (1) bī-ḥisāb
 1140. (1) bī-ḥāṣıl
 1141. (1) bī-ẖaber
 1142. (2) Bī-ḳarār
 1143. (2) bī-ḳarār
 1144. (1) bī-s̲ebāt
 1145. (1) bīgāneler
 1146. (2) bīkār
 1147. (1) bīkārdur
 1148. (1) bīmār
 1149. (1) bīmāra
 1150. (1) bīmārdur
 1151. (1) bīmārumdan
 1152. (1) bīmār·ı
 1153. (1) bīmārına
 1154. (1) Bīsütūn·ı
 1155. (4) bölük
 1156. (1) bön
 1157. (6) Böyle
 1158. (16) böyle
 1159. (2) bükdi
 1160. (1) bükdüñ
 1161. (1) Bükülüp
 1162. (3) Bülbül
 1163. (14) bülbül
 1164. (2) bülbül-veş
 1165. (1) Bülbülden
 1166. (1) bülbüle
 1167. (1) Bülbüli
 1168. (2) bülbüli
 1169. (1) bülbülin
 1170. (1) bülbülini
 1171. (3) bülbüller
 1172. (1) bülbüllerine
 1173. (4) Bülbül·i
 1174. (5) bülbül·i
 1175. (2) Bülbülüñ
 1176. (8) bülbülüñ
 1177. (4) bülend
 1178. (1) bülendüm
 1179. (1) bülendümdür
 1180. (1) bünyādını
 1181. (1) bürdüñ
 1182. (1) Bütden
 1183. (3) büt·i
 1184. (2) bütẖāne
 1185. (1) bütüñ
 1186. (1) Büyüdükce
 1187. (1) Büyüklenemez
 1188. (2) büyüklenmesün
 1189. (1) būs
 1190. (6) Būse
 1191. (10) būse
 1192. (1) būseler
 1193. (2) būselerin
 1194. (3) būselerüñ
 1195. (1) Būselikden
 1196. (1) Būsenüñ
 1197. (1) būsenüñ
 1198. (6) būsesin
 1199. (2) būsesine
 1200. (2) būsesini
 1201. (1) Būsesüz
 1202. (2) Būseye
 1203. (4) būseye
 1204. (3) būse·i
 1205. (1) Būseñ
 1206. (6) būseñ
 1207. (2) būseñe
 1208. (1) būseñi
 1209. (1) Būstān
 1210. (1) būstān
 1211. (1) būstānda
 1212. (1) Būstānuñ
 1213. (1) būstānını
 1214. (2) būy
 1215. (1) Būy·ı
 1216. (2) būy·ı
 1217. (1) Būyı
 1218. (1) Cebeyi
 1219. (1) Cebhesi
 1220. (1) cebīni
 1221. (2) cedel
 1222. (1) Cedvel
 1223. (1) cedveller
 1224. (1) Cedvel·i
 1225. (1) Cefā
 1226. (12) cefā
 1227. (2) cefā-pīşe
 1228. (1) cefā-pīşeden
 1229. (1) cefā-ẖū
 1230. (1) cefādur
 1231. (2) cefākār
 1232. (2) cefākāra
 1233. (1) cefākāruñ
 1234. (5) cefālar
 1235. (1) cefālarını
 1236. (2) cefāsı
 1237. (1) Cefāsın
 1238. (1) cefāsın
 1239. (2) cefāsını
 1240. (1) cefāya
 1241. (2) cefāyı
 1242. (1) cefāñ
 1243. (2) cefāña
 1244. (1) cefāñı
 1245. (1) Cehd
 1246. (2) cehennem
 1247. (1) cellād-veş
 1248. (1) cellāduña
 1249. (4) Cem
 1250. (1) Cemce
 1251. (1) Ceme
 1252. (1) Cemʿ
 1253. (3) cemʿ
 1254. (1) cemʿinde
 1255. (1) cemʿiyyet
 1256. (1) cemʿiyyetin
 1257. (6) cemāl
 1258. (3) cemāle
 1259. (2) Cemāli
 1260. (4) cemāli
 1261. (1) Cemālin
 1262. (2) cemālin
 1263. (1) cemāline
 1264. (2) Cemāl·i
 1265. (1) cemāl·i
 1266. (3) Cemālüñ
 1267. (5) cemālüñ
 1268. (1) cemālüñden
 1269. (1) cemālüñe
 1270. (2) cemālüñi
 1271. (1) Cemīl
 1272. (1) Cemşīd
 1273. (2) Ceng
 1274. (2) ceng
 1275. (1) cenge
 1276. (1) Cengümüz
 1277. (4) Cennet
 1278. (12) cennet
 1279. (2) Cennetde
 1280. (3) cennetde
 1281. (1) cennetdür
 1282. (2) Cennete
 1283. (2) cennete
 1284. (1) Cenneti
 1285. (1) cenneti
 1286. (2) Cennet·i
 1287. (1) cennet·i
 1288. (1) cennetü'l-meˀvā
 1289. (1) cennetüñ
 1290. (1) cerem
 1291. (1) ceres
 1292. (1) ceresdür
 1293. (1) cerr·i
 1294. (3) cerrār
 1295. (1) cerīde·i
 1296. (1) cevelānı
 1297. (1) cevher
 1298. (1) cevhere
 1299. (1) Cevherīdür
 1300. (2) Cevr
 1301. (14) cevr
 1302. (4) cevri
 1303. (1) cevrin
 1304. (1) Cevrini
 1305. (1) cevrini
 1306. (1) cevriyle
 1307. (2) cevr·i
 1308. (2) cevrüñ
 1309. (1) cevrüñden
 1310. (2) cevrüñi
 1311. (1) cevāb
 1312. (1) cevāhir
 1313. (1) cevşen
 1314. (1) cevşenin
 1315. (1) Cibrīl·i
 1316. (1) cidāl
 1317. (1) ciger
 1318. (1) ciger-gūşem
 1319. (1) cigerdār
 1320. (1) cigerler
 1321. (6) Cihān
 1322. (30) cihān
 1323. (2) cihān-ārā
 1324. (2) cihān-ārāsı
 1325. (3) cihāna
 1326. (7) Cihānda
 1327. (14) cihānda
 1328. (1) Cihāndan
 1329. (3) cihāndur
 1330. (3) cihāntāb
 1331. (1) cihāntāba
 1332. (1) cihānuñ
 1333. (1) Cihānı
 1334. (4) cihānı
 1335. (1) cild·i
 1336. (1) cilve
 1337. (2) cilā
 1338. (2) cilāsı
 1339. (1) cināna
 1340. (1) cisme
 1341. (1) cismi
 1342. (2) cism·i
 1343. (1) Cismüm
 1344. (1) cismümde
 1345. (1) cismüñüz
 1346. (1) cuvānuñ
 1347. (1) cādūya
 1348. (1) cāhil
 1349. (1) Cāhile
 1350. (1) Cāhilüñ
 1351. (1) cāhilüñ
 1352. (2) cāhı
 1353. (23) cām
 1354. (1) cāma
 1355. (1) cāmdan
 1356. (3) cāme
 1357. (1) cāme-derīde
 1358. (1) cāmelerle
 1359. (1) Cāmesi
 1360. (1) cāmeye
 1361. (1) cāmeyi
 1362. (2) Cāme·i
 1363. (2) cāme·i
 1364. (1) cāmeñ
 1365. (1) Cāmeñe
 1366. (2) Cāmiʿ·i
 1367. (1) cāmiʿ·i
 1368. (1) cāmum
 1369. (1) cāmumuzı
 1370. (18) Cām·ı
 1371. (42) cām·ı
 1372. (8) cāmı
 1373. (1) cāmıdur
 1374. (1) cāmın
 1375. (1) cāmına
 1376. (3) cāmını
 1377. (23) Cān
 1378. (72) cān
 1379. (1) cān-efzāsı
 1380. (1) cān-efzāya
 1381. (1) cān-fezā
 1382. (1) cān-perverüñ
 1383. (2) Cāna
 1384. (8) cāna
 1385. (4) cānda
 1386. (1) Cāndan
 1387. (2) cāndan
 1388. (1) Cānlar
 1389. (5) cānlar
 1390. (1) Cānların
 1391. (5) Cānum
 1392. (4) cānum
 1393. (1) Cānuma
 1394. (4) cānuma
 1395. (1) cānumda
 1396. (1) cānumdadur
 1397. (1) cānumuza
 1398. (1) cānumı
 1399. (1) cānuñ
 1400. (1) Cān·ı
 1401. (2) cān·ı
 1402. (3) Cānā
 1403. (18) cānā
 1404. (13) cānān
 1405. (5) cānāna
 1406. (1) cānāndan
 1407. (6) cānāne
 1408. (5) cānāneler
 1409. (1) Cānānelerüñ
 1410. (1) cānānenüñ
 1411. (1) Cānānesin
 1412. (1) cānānesüz
 1413. (2) cānāneye
 1414. (1) Cānāneyi
 1415. (2) cānāneyi
 1416. (1) cānānlar
 1417. (1) cānānum
 1418. (2) cānānuma
 1419. (2) cānānumdadur
 1420. (1) cānānumdan
 1421. (1) cānānumı
 1422. (2) cānānuñ
 1423. (2) cānānı
 1424. (1) cānānını
 1425. (1) cānānısın
 1426. (2) Cānı
 1427. (7) cānı
 1428. (2) cānın
 1429. (1) Cānına
 1430. (5) cānına
 1431. (1) cānını
 1432. (1) cānısın
 1433. (1) cāsūsumuzı
 1434. (1) cāvidānīdür
 1435. (1) CĪM
 1436. (1) cīm
 1437. (1) cömerd
 1438. (1) cübbe‿örte
 1439. (1) cüllāb
 1440. (2) Cümle
 1441. (5) cümle
 1442. (1) cümlesi
 1443. (1) cümle·i
 1444. (1) Cünbiş·i
 1445. (2) cünūn
 1446. (1) cürmi
 1447. (3) cürʿa
 1448. (1) Cürʿadān·ı
 1449. (1) cüst
 1450. (1) cū
 1451. (1) cūybār
 1452. (3) cūş
 1453. (1) d-r
 1454. (14) da
 1455. (1) Dad
 1456. (1) Dadı
 1457. (1) Dadın
 1458. (4) dadını
 1459. (1) dadıyle
 1460. (2) daʿvāsın
 1461. (2) daʿvāyı
 1462. (2) Daʿvā·yı
 1463. (2) daʿvā·yı
 1464. (4) Daẖi
 1465. (47) daẖi
 1466. (1) daẖl
 1467. (1) daḳmaz
 1468. (32) de
 1469. (1) Def
 1470. (9) def
 1471. (1) defdür
 1472. (7) defter
 1473. (1) deftere
 1474. (1) defteri
 1475. (1) defterin
 1476. (1) defterine
 1477. (1) defterle
 1478. (1) defter·i
 1479. (2) defʿ
 1480. (1) defʿi
 1481. (1) defʿine
 1482. (3) Defʿ·i
 1483. (3) defʿ·i
 1484. (1) degerin
 1485. (2) degerken
 1486. (4) degin
 1487. (1) degirmen
 1488. (2) Degme
 1489. (4) degme
 1490. (1) Degmedük
 1491. (1) Degmeye
 1492. (1) degmeze
 1493. (1) Degül
 1494. (43) degül
 1495. (1) Degüldür
 1496. (12) degüldür
 1497. (1) degülmiş
 1498. (1) degülmişseydi
 1499. (2) degülse
 1500. (1) Degülven
 1501. (1) dehen
 1502. (1) deheni
 1503. (1) Dehen·i
 1504. (1) Dehenüñ
 1505. (1) dehenüñ
 1506. (1) dehre
 1507. (5) dehān
 1508. (6) dehānuñ
 1509. (1) dehānuñı
 1510. (1) Dehānı
 1511. (3) dehānı
 1512. (2) dehānına
 1513. (1) dehānında
 1514. (1) dehānını
 1515. (1) Dek
 1516. (2) dek
 1517. (1) deli
 1518. (1) dellāl
 1519. (2) dellāli
 1520. (1) delīl
 1521. (1) delḳ·ı
 1522. (1) delülük
 1523. (1) delüḳanlular
 1524. (1) delüḳanluya
 1525. (1) Dem
 1526. (51) dem
 1527. (2) dem-be-dem
 1528. (1) dem-beste
 1529. (3) demde
 1530. (1) demdür
 1531. (1) deminde
 1532. (1) demümüz
 1533. (1) demüñde
 1534. (2) den
 1535. (1) dendānedür
 1536. (1) dendānı
 1537. (1) denīnüñ
 1538. (1) depelersin
 1539. (1) Dercinde
 1540. (2) Derd
 1541. (17) derd
 1542. (4) derde
 1543. (2) derdi
 1544. (2) derdinden
 1545. (4) derdine
 1546. (3) derdini
 1547. (1) Derdmend
 1548. (2) derdmend
 1549. (1) derdmendümdür
 1550. (2) derdmendüñ
 1551. (3) derdnāk
 1552. (2) Derd·i
 1553. (2) derd·i
 1554. (1) derdüm
 1555. (1) derdümden
 1556. (2) derdüme
 1557. (1) Derdümi
 1558. (1) derdüñ
 1559. (1) derdüñi
 1560. (1) derisi
 1561. (1) derisin
 1562. (1) derlemiş
 1563. (1) derleyüben
 1564. (2) dermān
 1565. (1) dermānı
 1566. (1) dermānısın
 1567. (1) Ders·i
 1568. (1) ders·i
 1569. (1) Dervīş
 1570. (2) dervīş
 1571. (1) Dervīş-nüvāz
 1572. (1) dervīş-veş
 1573. (1) Dervīşdür
 1574. (1) dervīşe
 1575. (1) dervīşler
 1576. (1) dervīş·i
 1577. (1) dervīşānedür
 1578. (3) deryā
 1579. (1) Deryā-dil
 1580. (2) deryāda
 1581. (1) deryādan
 1582. (1) deryānuñ
 1583. (1) deryāsı
 1584. (1) deryāsına
 1585. (1) Deryā·yı
 1586. (3) der·i
 1587. (1) derāġūş
 1588. (1) derūn·ı
 1589. (3) dest
 1590. (1) dest-be-dest
 1591. (1) dest-ber-bālā·yı
 1592. (3) deste
 1593. (3) deste·i
 1594. (1) destgīr
 1595. (1) desti
 1596. (2) Dest·i
 1597. (2) destān
 1598. (1) destānumı
 1599. (1) destārına
 1600. (1) destüme
 1601. (1) Destüñde
 1602. (1) Devlet
 1603. (12) devlet
 1604. (1) devletdür
 1605. (1) devlete
 1606. (3) devleti
 1607. (2) devletinde
 1608. (1) devletmendine
 1609. (4) Devlet·i
 1610. (5) devlet·i
 1611. (1) devletẖāneden
 1612. (1) devletẖānesidür
 1613. (2) devletī
 1614. (1) Devletüm
 1615. (1) devletüm
 1616. (5) Devletüñde
 1617. (1) devletüñde
 1618. (1) Devr
 1619. (1) devr
 1620. (6) devrinde
 1621. (16) Devr·i
 1622. (7) devr·i
 1623. (8) devrān
 1624. (1) devrānuñ
 1625. (1) devrānı
 1626. (1) devrüñde
 1627. (2) devā
 1628. (1) Devāsın
 1629. (1) Devḥa·i
 1630. (1) deyer
 1631. (1) deyrinde
 1632. (1) de‿uralum
 1633. (1) Deñiz
 1634. (8) deñlü
 1635. (1) Dicle·i
 1636. (9) Didi
 1637. (29) didi
 1638. (5) Didiler
 1639. (8) didiler
 1640. (1) didügi
 1641. (2) didügüm
 1642. (1) didügüñ
 1643. (7) didükleri
 1644. (8) Didüm
 1645. (13) didüm
 1646. (1) didüñ
 1647. (1) dik
 1648. (1) dikdüm
 1649. (1) dikeni
 1650. (1) dikmesidür
 1651. (1) dikmezdi
 1652. (1) dikse
 1653. (1) diküñ
 1654. (27) Dil
 1655. (111) dil
 1656. (1) dil-cū
 1657. (1) dil-cūya
 1658. (1) dil-cūyuñ
 1659. (1) dil-cūña
 1660. (1) dil-dūzuña
 1661. (1) dil-nüvāz
 1662. (1) dil-pesendümdür
 1663. (1) dil-sitan
 1664. (1) dil-āvīzine
 1665. (1) dil-ẖaste
 1666. (1) dil-ẖastenüñ
 1667. (1) Dilber
 1668. (48) dilber
 1669. (4) dilberde
 1670. (1) dilberden
 1671. (5) dilberdür
 1672. (8) dilbere
 1673. (12) dilberi
 1674. (1) dilberinüñ
 1675. (3) Dilberler
 1676. (15) dilberler
 1677. (1) Dilberlere
 1678. (1) dilberlere
 1679. (4) dilberleri
 1680. (2) dilberlerin
 1681. (1) dilberlerini
 1682. (1) dilberlerinüñ
 1683. (4) dilberlerüñ
 1684. (1) dilbersüz
 1685. (1) Dilber·i
 1686. (8) dilber·i
 1687. (1) Dilberüm
 1688. (1) dilberüm
 1689. (3) Dilberüñ
 1690. (12) dilberüñ
 1691. (1) Dilde
 1692. (11) dilde
 1693. (1) dildeki
 1694. (7) dilden
 1695. (1) dildādelerüñ
 1696. (14) dildār
 1697. (1) Dildāra
 1698. (10) dildāra
 1699. (1) dildārda
 1700. (1) Dildārdan
 1701. (2) dildārdan
 1702. (1) dildārsuz
 1703. (1) dildārum
 1704. (4) dildāruñ
 1705. (6) dildārı
 1706. (3) dildārın
 1707. (5) dile
 1708. (1) diledüñ
 1709. (4) dilek
 1710. (1) dilemez
 1711. (1) Diler
 1712. (5) diler
 1713. (1) Dilerem
 1714. (1) dilermiş
 1715. (1) dilerse
 1716. (2) dilerseñ
 1717. (1) Dili
 1718. (5) dili
 1719. (1) Dilim
 1720. (1) dilim
 1721. (1) dilin
 1722. (1) dilkeş
 1723. (1) dilkülenüp
 1724. (2) Diller
 1725. (8) diller
 1726. (2) dillerde
 1727. (1) Dillere
 1728. (1) dillere
 1729. (1) dillerle
 1730. (2) dillü
 1731. (3) dilrübā
 1732. (3) Dilrübālar
 1733. (1) dilrübālar
 1734. (1) dilrübālardan
 1735. (1) dilrübālıḳdur
 1736. (2) dilrübāsı
 1737. (1) dilrübāsın
 1738. (1) dilsitān
 1739. (3) Dil·i
 1740. (10) dil·i
 1741. (1) dilā
 1742. (1) dilārādan
 1743. (1) dilārālar
 1744. (2) dilārām
 1745. (1) dilārāmı
 1746. (1) dilārā·yı
 1747. (1) dilāvercük
 1748. (1) dilüm
 1749. (1) Dilümden
 1750. (1) dilümüz
 1751. (8) dime
 1752. (1) dimedi
 1753. (1) dimedüm
 1754. (1) Dimedüñ
 1755. (2) dimege
 1756. (1) Dimek
 1757. (1) Dimesünler
 1758. (1) dimesünler
 1759. (1) dimeye
 1760. (1) dimeyem
 1761. (1) Dimez
 1762. (4) dimez
 1763. (2) dimezdi
 1764. (1) dimezseñ
 1765. (1) Dimeñ
 1766. (2) dimiş
 1767. (1) dimişken
 1768. (1) dimāġın
 1769. (2) Dir
 1770. (15) dir
 1771. (1) dirdüm
 1772. (1) dirgürdi
 1773. (1) dirhem·i
 1774. (1) dirilür
 1775. (8) Dirler
 1776. (18) dirler
 1777. (7) dirlerse
 1778. (1) dirlik
 1779. (3) dirseñ
 1780. (7) dirsin
 1781. (1) dirīġ
 1782. (2) disem
 1783. (1) diseñ
 1784. (1) disün
 1785. (17) disünler
 1786. (1) ditrer
 1787. (1) ditrersem
 1788. (1) ditreyem
 1789. (1) divītdār
 1790. (1) diye
 1791. (1) diyeli
 1792. (1) diyem
 1793. (1) Diyemez
 1794. (1) diyemez
 1795. (6) diyen
 1796. (1) diyeydi
 1797. (1) diyeyin
 1798. (3) diyār
 1799. (1) diyārda
 1800. (2) diyārın
 1801. (1) diyārına
 1802. (18) diyü
 1803. (1) diyüben
 1804. (1) diyücek
 1805. (1) diz
 1806. (1) dizer
 1807. (1) dizilmiş
 1808. (2) Dizilür
 1809. (1) dizin
 1810. (1) dizmiş
 1811. (1) dizse
 1812. (1) dizsün
 1813. (1) diḳḳati
 1814. (1) diñ
 1815. (1) Diñledük
 1816. (1) Diñlemezler
 1817. (1) diñleñ
 1818. (1) Diş
 1819. (1) dişlemiş
 1820. (1) Dişlemişler
 1821. (1) Dişler
 1822. (1) dişler
 1823. (1) dişleri
 1824. (1) dişlerüñe
 1825. (1) dişleseñ
 1826. (1) dolana
 1827. (1) dolanur
 1828. (1) dolaşmazdı
 1829. (1) dolu
 1830. (1) Donadurlar
 1831. (1) donanup
 1832. (1) dostum
 1833. (1) Doġdı
 1834. (1) durduġından
 1835. (1) dursun
 1836. (112) durur
 1837. (1) duta
 1838. (1) Dutduġı
 1839. (1) Dutdılar
 1840. (1) Dutup
 1841. (5) duʿā
 1842. (1) duʿā-gūyuñı
 1843. (1) duʿā-nāme
 1844. (1) duʿācı
 1845. (1) duʿādan
 1846. (1) duʿāsı
 1847. (4) duʿāsın
 1848. (2) duʿāyı
 1849. (1) duẖān
 1850. (1) Dād
 1851. (1) dād
 1852. (1) DĀL
 1853. (5) dāl
 1854. (1) Dāl·i
 1855. (1) dāmdur
 1856. (1) dāmenin
 1857. (1) dāmenine
 1858. (1) Dāmen·i
 1859. (1) dāmen·i
 1860. (1) dāmenüme
 1861. (1) dāmānuma
 1862. (1) dāmına
 1863. (4) dāne
 1864. (1) dānedür
 1865. (1) Dānelerdür
 1866. (1) dāneleri
 1867. (1) dānesin
 1868. (1) Dāne·i
 1869. (1) dāne·i
 1870. (1) dāra
 1871. (1) Dār·ı
 1872. (1) dārü'l-melek
 1873. (3) dārü'ş-şifā
 1874. (1) dārü'ş-şifādur
 1875. (1) dārü'ş-şifāsında‿ey
 1876. (1) dārūya
 1877. (1) dāstān
 1878. (1) Dāstān·ı
 1879. (1) dāstān·ı
 1880. (1) Dāye-veş
 1881. (11) Dāyim
 1882. (28) dāyim
 1883. (9) Dāyimā
 1884. (14) dāyimā
 1885. (1) dāyireden
 1886. (1) dāyireme
 1887. (2) Dāġ
 1888. (6) dāġ
 1889. (1) dāġdan
 1890. (2) dāġdār
 1891. (1) Dāġlar
 1892. (3) dāġlar
 1893. (2) Dāġlarla
 1894. (1) dāġlarla
 1895. (1) dāġların
 1896. (5) Dāġ·ı
 1897. (8) dāġ·ı
 1898. (3) dāġı
 1899. (2) dāġıdur
 1900. (3) dāġın
 1901. (1) dāġını
 1902. (1) Dırac
 1903. (2) dırāz
 1904. (1) dībālar
 1905. (1) dīde
 1906. (1) dīdede
 1907. (1) Dīdelerdür
 1908. (1) dīdelerüm
 1909. (1) Dīde·i
 1910. (4) dīde·i
 1911. (1) Dīdār
 1912. (1) dīdār
 1913. (1) dīdāra
 1914. (1) dīdārını
 1915. (1) Dīn
 1916. (3) dīn
 1917. (2) dīnden
 1918. (1) Dīnüm
 1919. (3) dīvān
 1920. (1) dīvāna
 1921. (1) Dīvāne
 1922. (7) dīvāne
 1923. (1) dīvāneden
 1924. (1) dīvānedür
 1925. (3) dīvāneler
 1926. (1) dīvāneme
 1927. (1) dīvānesin
 1928. (1) dīvāneyi
 1929. (1) Dīvāneñ
 1930. (1) dīvānlar
 1931. (1) dīvānum
 1932. (1) dīvānuma
 1933. (1) dīvānumdan
 1934. (1) Dīvānumı
 1935. (1) dīvānumı
 1936. (1) dīvānuñ
 1937. (3) dīvān·ı
 1938. (1) dīvānı
 1939. (1) dīvānına
 1940. (2) dīvānını
 1941. (5) dīvār
 1942. (1) dīvāra
 1943. (1) dīvārda
 1944. (1) dīvāruñ
 1945. (2) dīvārın
 1946. (2) döger
 1947. (1) döginür
 1948. (1) dögmez
 1949. (1) Dögünüp
 1950. (1) dökdi
 1951. (1) dökeyin
 1952. (1) dökme
 1953. (1) dökmek
 1954. (1) dökse
 1955. (1) Dökseler
 1956. (1) Döksem
 1957. (1) dökülsün
 1958. (1) döküp
 1959. (1) dölāb
 1960. (5) Döndi
 1961. (3) döndi
 1962. (1) döndürdi
 1963. (1) döndürür
 1964. (6) döne
 1965. (1) dönmege
 1966. (1) Dönmiş
 1967. (4) dönmiş
 1968. (1) dönmişdür
 1969. (1) Dönüp
 1970. (1) dördine
 1971. (1) dört
 1972. (1) döyemez
 1973. (1) döymez
 1974. (1) Döşe
 1975. (1) döşe
 1976. (1) Döşenmişdür
 1977. (1) dōlābsuz
 1978. (1) dōlābına
 1979. (1) Dōst
 1980. (35) dōst
 1981. (1) dōstdan
 1982. (7) Dōstlar
 1983. (2) dōstlar
 1984. (1) dōstlara
 1985. (1) Dōstluḳ
 1986. (23) Dōstum
 1987. (20) dōstum
 1988. (1) dü-tādan
 1989. (1) dü-tāsı
 1990. (1) dügmelü
 1991. (1) dügün
 1992. (1) dügüne
 1993. (2) dükkān
 1994. (1) dükkāna
 1995. (3) dükkānı
 1996. (2) dükkānına
 1997. (1) dükkānında
 1998. (1) Dükān
 1999. (1) dükānını
 2000. (1) dülbendine
 2001. (1) dülbendini
 2002. (1) dülbendinüñ
 2003. (1) dümūʿī
 2004. (1) Dün
 2005. (1) dünki
 2006. (1) dünye
 2007. (1) dünyede
 2008. (1) dünyedür
 2009. (1) Dünyā
 2010. (10) dünyā
 2011. (2) Dünyāda
 2012. (4) dünyāda
 2013. (2) dünyādan
 2014. (2) dünyādur
 2015. (1) dünyālara
 2016. (1) dünyānuñ
 2017. (1) dünyāsı
 2018. (1) dünyāsına
 2019. (1) Dünyāya
 2020. (6) dünyāya
 2021. (1) dünyāyadur
 2022. (3) Dünyāyı
 2023. (6) dünyāyı
 2024. (5) dür
 2025. (1) dür-efşānuma
 2026. (1) dürd-āşām
 2027. (1) dürdi
 2028. (1) dürer
 2029. (1) Dürler
 2030. (2) dürlü
 2031. (3) dürr·i
 2032. (1) dür·i
 2033. (1) dürüst
 2034. (1) dütün
 2035. (1) dütüninden
 2036. (1) Düz
 2037. (1) düzdini
 2038. (1) düzen
 2039. (1) düzer
 2040. (1) düzülmiş
 2041. (1) Düş
 2042. (1) Düşde
 2043. (1) düşden
 2044. (1) Düşdi
 2045. (9) düşdi
 2046. (1) düşdük
 2047. (3) düşdüm
 2048. (1) düşdümse
 2049. (1) düşeli
 2050. (5) düşer
 2051. (1) düşerdi
 2052. (1) düşinde
 2053. (1) düşman
 2054. (1) düşmanlara
 2055. (1) düşmenüme
 2056. (1) düşmese
 2057. (1) düşmesün
 2058. (1) düşmez
 2059. (2) Düşmezdi
 2060. (2) Düşmiş
 2061. (9) düşmiş
 2062. (2) düşmişdür
 2063. (1) Düşüp
 2064. (9) düşüp
 2065. (1) düşürdi
 2066. (1) Düşürdüñ
 2067. (2) düşürme
 2068. (1) düşürmezdüñ
 2069. (2) Düşürüp
 2070. (1) dūda
 2071. (3) Dūd·ı
 2072. (6) dūd·ı
 2073. (1) dūn-perver
 2074. (1) Dūr
 2075. (3) dūr
 2076. (1) E
 2077. (16) e
 2078. (1) ebced-ẖᾱn
 2079. (1) Ebed
 2080. (1) eblehe
 2081. (1) Ebr
 2082. (1) ebr
 2083. (1) ebr-veş
 2084. (1) ebri
 2085. (1) ebr·i
 2086. (3) ebrū
 2087. (1) ebrūlar
 2088. (1) ebrūlaruñdur
 2089. (1) Ebrūları
 2090. (2) ebrūları
 2091. (1) ebrūların
 2092. (1) ebrūlarına
 2093. (1) Ebrūsı
 2094. (2) ebrūsı
 2095. (1) ebrūsın
 2096. (1) ebrūsını
 2097. (1) ebrūya
 2098. (1) ebrū·yı
 2099. (1) ebrūña
 2100. (1) Ebrūñı
 2101. (1) ebrūñı
 2102. (1) ebter
 2103. (1) ebyātın
 2104. (1) ecel
 2105. (1) Eceli
 2106. (1) ecelsüz
 2107. (1) ecelüm
 2108. (1) edir
 2109. (1) Edrinenüñ
 2110. (1) edā
 2111. (4) efendi
 2112. (2) efendim
 2113. (1) efendimdür
 2114. (1) efendisiyle
 2115. (2) efendüm
 2116. (1) efendüñ
 2117. (1) eflāk
 2118. (1) eflākde
 2119. (1) eflākden
 2120. (2) eflāke
 2121. (1) eflāki
 2122. (1) efsānedür
 2123. (1) efsāneyi
 2124. (4) efsūn
 2125. (1) efʿīdür
 2126. (1) efġān
 2127. (1) efġānum
 2128. (1) efġānuma
 2129. (1) Egdi
 2130. (2) egdi
 2131. (1) egdüren
 2132. (4) Eger
 2133. (36) eger
 2134. (2) Egerçi
 2135. (4) egerçi
 2136. (1) egildi
 2137. (1) egildügi
 2138. (1) Egilmiş
 2139. (1) egilmiş
 2140. (1) Egilüp
 2141. (1) Egle
 2142. (1) eglenimez
 2143. (1) eglenmez
 2144. (1) eglenür
 2145. (1) egler
 2146. (1) Egleyimez
 2147. (1) egmeye
 2148. (3) egmez
 2149. (1) egmezüz
 2150. (1) egmiş
 2151. (1) egninde
 2152. (1) Egri
 2153. (1) egri
 2154. (1) egriyse
 2155. (1) egsi
 2156. (1) ehlen
 2157. (16) ehli
 2158. (2) ehlidür
 2159. (1) ehlinden
 2160. (12) ehline
 2161. (1) ehlini
 2162. (2) ehlinüñ
 2163. (1) ehlisin
 2164. (12) Ehl·i
 2165. (21) ehl·i
 2166. (1) Ehlüñ
 2167. (1) ehremene
 2168. (1) Ejdehā
 2169. (1) Ejdehādur
 2170. (1) ejdehādur
 2171. (1) ejderhā
 2172. (1) ekber
 2173. (1) ekmişsen
 2174. (1) eksilmesün
 2175. (1) eksilmez
 2176. (1) eksügi
 2177. (1) Eksük
 2178. (2) eksük
 2179. (1) eksüklügine
 2180. (2) eksüklügini
 2181. (1) ekābirden
 2182. (5) eks̲er
 2183. (5) El
 2184. (17) el
 2185. (1) el-ḳāṣu
 2186. (7) elbette
 2187. (4) elde
 2188. (1) Elden
 2189. (15) elden
 2190. (1) Ele
 2191. (19) ele
 2192. (1) elem
 2193. (1) elemi
 2194. (1) elemin
 2195. (1) elemüñde
 2196. (3) Elest
 2197. (4) eli
 2198. (8) elif
 2199. (1) Elif-lām
 2200. (1) elif-veş
 2201. (1) elif-ḳāmet
 2202. (1) elif-ḳāmetümi
 2203. (1) Elifden
 2204. (1) elifdür
 2205. (1) Elifle
 2206. (1) elifle
 2207. (4) elifler
 2208. (1) eliflerden
 2209. (1) elif·i
 2210. (1) Elin
 2211. (3) elin
 2212. (5) elinde
 2213. (1) elindeki
 2214. (1) Elinden
 2215. (10) elinden
 2216. (1) elindendür
 2217. (1) Eline
 2218. (6) eline
 2219. (1) Elini
 2220. (4) elini
 2221. (1) eliyle
 2222. (1) Ellemişler
 2223. (1) Eller
 2224. (2) Ellerin
 2225. (1) elsüz
 2226. (1) Elḥaḳ
 2227. (1) elḥaḳ
 2228. (1) ELİF
 2229. (1) elḳāb
 2230. (1) Elüm
 2231. (1) elüm
 2232. (1) elümde
 2233. (2) elüme
 2234. (1) elüñ
 2235. (2) elüñde
 2236. (1) elüñden
 2237. (2) em
 2238. (3) emdükce
 2239. (1) emdürmede
 2240. (1) emdürse
 2241. (2) emek
 2242. (1) emekdār
 2243. (1) emel
 2244. (1) emeldür
 2245. (1) emelüm
 2246. (1) emerdüm
 2247. (1) emerler
 2248. (1) emmege
 2249. (1) emmekde
 2250. (1) emr
 2251. (1) emsem
 2252. (1) emsün
 2253. (1) emīn
 2254. (1) emīr
 2255. (1) emīrāne
 2256. (4) encüm
 2257. (1) encümden
 2258. (1) encümi
 2259. (1) encümler
 2260. (1) endāmumuzı
 2261. (1) endāmuñı
 2262. (2) endāmı
 2263. (1) endīşe
 2264. (1) engübīn
 2265. (1) engüşti
 2266. (1) envārına
 2267. (1) enāre
 2268. (3) er
 2269. (1) Erbāb·ı
 2270. (2) erbāb·ı
 2271. (1) erenler
 2272. (1) erenleri
 2273. (4) eri
 2274. (1) eritmezdi
 2275. (1) erkek
 2276. (1) erkān·ı
 2277. (1) erkānın
 2278. (1) Erlik
 2279. (1) erzān
 2280. (2) erġanūn
 2281. (2) erġavān
 2282. (1) erġavānadur
 2283. (1) erġavānumdur
 2284. (1) erġavānīdür
 2285. (1) Erḥam
 2286. (1) esbāb
 2287. (1) esbābdan
 2288. (2) esbābı
 2289. (2) eski
 2290. (2) esrār
 2291. (2) Esrār·ı
 2292. (2) esrār·ı
 2293. (1) esās·ı
 2294. (4) esīr
 2295. (2) esīri
 2296. (1) Esīr·i
 2297. (1) et
 2298. (1) etegin
 2299. (1) etmek
 2300. (1) etmeksüz
 2301. (1) Etsüz
 2302. (1) evbāşlar
 2303. (1) evbāşlara
 2304. (1) evbāşlıġı
 2305. (1) evc·i
 2306. (6) evin
 2307. (1) evine
 2308. (1) evrāḳ·ı
 2309. (1) evrāḳı
 2310. (1) evrāḳıyle
 2311. (1) evtārını
 2312. (1) Evvel
 2313. (4) evvel
 2314. (1) evṣāfını
 2315. (64) Ey
 2316. (226) ey
 2317. (32) eyle
 2318. (1) Eyledi
 2319. (30) eyledi
 2320. (13) eylediler
 2321. (1) eyledügi
 2322. (1) eyledügüm
 2323. (1) eyledükce
 2324. (8) eyledüm
 2325. (35) eyledüñ
 2326. (1) Eyleme
 2327. (17) eyleme
 2328. (1) eylemede
 2329. (1) eylemedi
 2330. (1) eylemedin
 2331. (1) eylemedüñ
 2332. (1) eylemege
 2333. (1) eylemek
 2334. (1) eylememiş
 2335. (2) eylemese
 2336. (6) eylemesün
 2337. (1) Eylemez
 2338. (19) eylemez
 2339. (2) eylemezdi
 2340. (2) eylemezdüm
 2341. (1) eylemezin
 2342. (2) eylemezsin
 2343. (1) eylemeñüz
 2344. (15) eylemiş
 2345. (1) eylemişdür
 2346. (2) eylemişem
 2347. (1) eylemişsin
 2348. (3) Eyler
 2349. (58) eyler
 2350. (4) eylerdi
 2351. (3) eylerem
 2352. (1) eylerken
 2353. (1) eylermiş
 2354. (2) eylerse
 2355. (1) eylersem
 2356. (6) eylese
 2357. (1) Eylesem
 2358. (2) eylesem
 2359. (1) eyleseñ
 2360. (1) Eylesün
 2361. (3) eylesün
 2362. (1) eylesünler
 2363. (5) eyleye
 2364. (1) eyleyeli
 2365. (10) eyleyelüm
 2366. (4) eyleyem
 2367. (4) eyleyen
 2368. (1) eyleyesin
 2369. (1) eyleyeydüm
 2370. (1) eyleyeyin
 2371. (3) eyleyicek
 2372. (1) eyleyimez
 2373. (13) eyleyüp
 2374. (3) eyleñ
 2375. (3) eyleñüz
 2376. (1) eylügin
 2377. (1) eylük
 2378. (1) eytām·ı
 2379. (1) eyvāh
 2380. (1) eyvāndan
 2381. (1) eyyām
 2382. (1) eyyāmdur
 2383. (1) eyyāmum
 2384. (1) eyyāmumuzı
 2385. (4) eyyāmı
 2386. (1) eyyāmıdur
 2387. (5) eyyāmında
 2388. (1) eyyāmını
 2389. (1) Eyyühe's-sāḳī
 2390. (1) Eyyūb
 2391. (2) eyā
 2392. (2) Eyü
 2393. (1) eyü
 2394. (1) ezdi
 2395. (1) Ezel
 2396. (3) ezel
 2397. (2) ezelde
 2398. (2) ezelden
 2399. (1) ezelī
 2400. (1) ezelīdür
 2401. (1) ezer
 2402. (3) ezilür
 2403. (1) ezmiş
 2404. (1) eḥad
 2405. (1) eñ
 2406. (1) Eñegin
 2407. (1) eñeklü
 2408. (1) Eṣāġir
 2409. (2) eşk
 2410. (1) eşk-bār
 2411. (2) eşki
 2412. (4) Eşk·i
 2413. (1) eşk·i
 2414. (1) eşküm
 2415. (1) eşkümde
 2416. (1) eşküme
 2417. (4) eşʿār
 2418. (1) eşʿāra
 2419. (1) eşʿārdan
 2420. (2) eşʿārum
 2421. (1) eşʿāruma
 2422. (1) eşʿārumdan
 2423. (2) eşʿārumı
 2424. (3) eşʿāruñ
 2425. (1) eşʿār·ı
 2426. (1) eşʿārın
 2427. (2) eşʿārını
 2428. (3) es̲er
 2429. (1) es̲eri
 2430. (1) es̲erlerin
 2431. (1) es̲er·i
 2432. (1) eṭfāli
 2433. (1) eṭrāfı
 2434. (1) eṭrāfına
 2435. (1) eṭrāfındaki
 2436. (3) eṭrāfını
 2437. (1) eẕkāruñ
 2438. (1) falānı
 2439. (1) farḳ
 2440. (1) farḳına
 2441. (1) Faẖr
 2442. (2) faḳr
 2443. (1) faḳīr
 2444. (1) faḳīre
 2445. (4) fażl
 2446. (1) fażla
 2447. (1) Felege
 2448. (1) felege
 2449. (1) felegi
 2450. (2) felegüñ
 2451. (3) Felek
 2452. (40) felek
 2453. (1) felek-zede
 2454. (2) felekde
 2455. (2) felekdür
 2456. (1) Felekler
 2457. (1) femi
 2458. (1) fenninde
 2459. (1) fenn·i
 2460. (3) fenā
 2461. (2) feraḥ
 2462. (1) feraḥ-efzāya
 2463. (1) feraḥdan
 2464. (2) Feraḥından
 2465. (1) ferd
 2466. (1) ferdā
 2467. (1) ferdā·yı
 2468. (4) Ferhād
 2469. (1) Ferhāddan
 2470. (2) Ferhādı
 2471. (1) feri
 2472. (1) Feryād
 2473. (7) feryād
 2474. (1) Ferzānalıḳlar
 2475. (1) Ferāġat
 2476. (1) ferāġat
 2477. (1) ferāġı
 2478. (2) fettān
 2479. (1) fettānlıġı
 2480. (1) fettānısın
 2481. (1) fetvāyı
 2482. (3) fetīl
 2483. (334) feʿilātün
 2484. (122) feʿilün
 2485. (58) feʿūlün
 2486. (1) feʿūlün(
 2487. (1) feṣāḥat
 2488. (1) feżāsında
 2489. (1) feżā·yı
 2490. (1) fi'l-vasaṭ
 2491. (1) fi'l-ḥāl
 2492. (1) fi'n-nāri
 2493. (1) fi's-saḳar
 2494. (1) Fikr
 2495. (1) fikr
 2496. (1) fikre
 2497. (4) fikri
 2498. (1) fikrin
 2499. (1) fikrini
 2500. (1) fikr·i
 2501. (1) fikrüñ
 2502. (1) firdevs
 2503. (1) firdevsdür
 2504. (1) firdevsi
 2505. (1) Firdevs·i
 2506. (2) firdevs·i
 2507. (2) fireng
 2508. (1) firengistānı
 2509. (1) Firengī
 2510. (1) firengī
 2511. (1) firʿavnı
 2512. (1) firāvān
 2513. (1) firāvānuñ
 2514. (1) Firāḳ
 2515. (2) Firāḳ·ı
 2516. (1) firāḳı
 2517. (1) Fitne
 2518. (2) fitne
 2519. (1) Fitnede
 2520. (1) Fitnesi
 2521. (2) fitneye
 2522. (1) Fitneyi
 2523. (2) Fitne·i
 2524. (5) fiġān
 2525. (1) fiġāna
 2526. (1) fiġānı
 2527. (1) FĀ
 2528. (1) fāl
 2529. (2) fāli
 2530. (1) fālümdür
 2531. (1) fānūsumuzı
 2532. (1) fānūs·ı
 2533. (2) Fāyide
 2534. (2) fāyide
 2535. (1) fāyideñ
 2536. (1) fāʿilatü
 2537. (6) fāʿilatün
 2538. (68) fāʿilātü
 2539. (571) fāʿilātün
 2540. (258) fāʿilün
 2541. (1) fāʿīlātü
 2542. (1) fāʿīlün
 2543. (2) fāẖıri
 2544. (3) fāş
 2545. (2) fī
 2546. (2) fülfüller
 2547. (2) fülān
 2548. (1) fülānı
 2549. (1) Fürḳat
 2550. (1) fürḳat
 2551. (6) fürḳatde
 2552. (1) fürḳatdür
 2553. (1) Fürḳate
 2554. (1) fürḳat·i
 2555. (1) Fürḳatüñ
 2556. (2) Fürḳatüñde
 2557. (1) fürūş
 2558. (1) fütūḥ
 2559. (1) g-şında
 2560. (6) gedā
 2561. (1) gedā-ṭabʿ
 2562. (1) gedādan
 2563. (1) gedālaruz
 2564. (1) gedālıḳdur
 2565. (1) gedāsı
 2566. (2) gedāya
 2567. (1) gedāyam
 2568. (1) Gedā·yı
 2569. (3) gedā·yı
 2570. (7) Geh
 2571. (11) geh
 2572. (2) gehī
 2573. (10) Gel
 2574. (24) gel
 2575. (2) Geldi
 2576. (12) geldi
 2577. (1) geldise
 2578. (1) geldügi
 2579. (2) Geldügince
 2580. (1) geldügince
 2581. (1) Geldükce
 2582. (2) geldükce
 2583. (1) geldüm
 2584. (5) gele
 2585. (1) gelecek
 2586. (1) gelemez
 2587. (1) gelen
 2588. (1) gelencesini
 2589. (1) gelene
 2590. (1) geli
 2591. (1) gelicek
 2592. (1) gelince
 2593. (1) gelincük
 2594. (1) Gelmedi
 2595. (3) gelmedi
 2596. (1) gelmege
 2597. (1) gelmemiş
 2598. (1) gelmeseydi
 2599. (2) gelmeye
 2600. (2) gelmeyecegin
 2601. (6) gelmez
 2602. (1) gelmezse
 2603. (1) Gelmiş
 2604. (6) gelmiş
 2605. (1) gelmişdür
 2606. (4) gelse
 2607. (5) gelsün
 2608. (1) gelsünler
 2609. (1) Gelüp
 2610. (6) gelüp
 2611. (2) gelüpdür
 2612. (2) Gelür
 2613. (16) gelür
 2614. (1) gelürdi
 2615. (1) gelürse
 2616. (2) gelüñ
 2617. (2) Gelüñüz
 2618. (2) gemisi
 2619. (2) genc
 2620. (1) Genc-veş
 2621. (4) genc·i
 2622. (2) Gencīne·i
 2623. (10) Ger
 2624. (17) ger
 2625. (1) gerden·i
 2626. (2) gerdenüme
 2627. (1) gerdişi
 2628. (2) Gerdiş·i
 2629. (3) gerdiş·i
 2630. (1) gerd·i
 2631. (9) gerdūn
 2632. (1) gerdūna
 2633. (1) gerdūndan
 2634. (1) gerdūnuñ
 2635. (1) gerdūnı
 2636. (44) gerek
 2637. (1) Gerekdür
 2638. (2) gerekdür
 2639. (1) Gerekmez
 2640. (3) gerekmez
 2641. (1) Gerekse
 2642. (1) gerer
 2643. (1) gerersin
 2644. (7) Germ
 2645. (11) germ
 2646. (2) germe
 2647. (2) germiyyeti
 2648. (1) germiyyetin
 2649. (1) Germiyyet·i
 2650. (1) Gerçek
 2651. (1) gerçek
 2652. (1) gerçekden
 2653. (1) gerçekleneler
 2654. (18) Gerçi
 2655. (18) gerçi
 2656. (1) Getür
 2657. (5) getür
 2658. (5) getürdi
 2659. (1) Getürdüm
 2660. (1) Getürme
 2661. (2) getürmez
 2662. (2) getürmişdür
 2663. (2) getürür
 2664. (1) getürüñ
 2665. (1) gevherin
 2666. (1) gevherine
 2667. (1) gevherler
 2668. (1) Gey
 2669. (3) gey
 2670. (2) Geydi
 2671. (1) geydügin
 2672. (1) geyelüm
 2673. (1) geyen
 2674. (11) geyer
 2675. (2) Geymiş
 2676. (7) geymiş
 2677. (1) geymişdür
 2678. (2) Geyse
 2679. (2) geyse
 2680. (1) Geyüp
 2681. (2) geyüp
 2682. (1) geyürüp
 2683. (1) gez
 2684. (1) gezdi
 2685. (1) gezer
 2686. (1) gezmese
 2687. (2) geç
 2688. (4) Geçdi
 2689. (5) geçdi
 2690. (2) geçe
 2691. (9) geçen
 2692. (1) geçenler
 2693. (20) geçer
 2694. (1) geçerdi
 2695. (1) geçerken
 2696. (1) geçerüz
 2697. (1) geçme
 2698. (1) geçmek
 2699. (1) Geçmemiş
 2700. (1) geçmese
 2701. (1) geçmesün
 2702. (1) Geçmez
 2703. (3) geçmez
 2704. (1) geçmişsin
 2705. (1) geçmişüz
 2706. (2) Geçse
 2707. (1) geçse
 2708. (1) Geçsün
 2709. (1) geçsün
 2710. (1) Geçüp
 2711. (1) geçüp
 2712. (4) geçüpdür
 2713. (1) Geçürdüñ
 2714. (1) geçüren
 2715. (4) geçürür
 2716. (1) Geşt
 2717. (2) geşt
 2718. (279) gibi
 2719. (6) gibidür
 2720. (1) gibi‿olur
 2721. (7) Gice
 2722. (37) gice
 2723. (2) gicede
 2724. (3) Giceler
 2725. (4) giceler
 2726. (1) Gicelerde
 2727. (1) gicelerde
 2728. (1) gicelidür
 2729. (2) gicemüz
 2730. (1) Gicenüñ
 2731. (1) gicesinde
 2732. (2) giceyle
 2733. (5) gider
 2734. (1) giderme
 2735. (1) gil·i
 2736. (4) girdi
 2737. (1) Gird·i
 2738. (1) girdābdan
 2739. (1) girdügine
 2740. (1) girdügini
 2741. (2) gire
 2742. (1) giren
 2743. (1) girenler
 2744. (2) girer
 2745. (1) girerler
 2746. (1) giricek
 2747. (3) giriftār
 2748. (1) girihdür
 2749. (1) girihgīrüñ
 2750. (1) girihler
 2751. (1) Girme
 2752. (1) girme
 2753. (1) girmege
 2754. (1) girmek
 2755. (1) Girmese
 2756. (2) girmez
 2757. (1) girmezdi
 2758. (1) Girse
 2759. (1) girse
 2760. (3) giryān
 2761. (1) giryānumdan
 2762. (1) girībān
 2763. (2) girībānlar
 2764. (2) girībānum
 2765. (1) girībānumdan
 2766. (1) girībānuñ
 2767. (8) girü
 2768. (2) girüp
 2769. (1) girüpdür
 2770. (9) gitdi
 2771. (1) gitdüm
 2772. (1) giti‿anuñ
 2773. (1) gitme
 2774. (1) gitmeden
 2775. (1) Gitmedi
 2776. (3) gitmedi
 2777. (1) Gitmege
 2778. (2) gitmege
 2779. (1) Gitmemiş
 2780. (3) gitmez
 2781. (1) Gitmezem
 2782. (2) gitmişdür
 2783. (3) gitse
 2784. (1) gitsün
 2785. (1) Gizlenüp
 2786. (1) gizler
 2787. (1) giçürür
 2788. (3) Gāh
 2789. (14) gāh
 2790. (1) gīsūlar
 2791. (1) gītī-nümā
 2792. (7) göge
 2793. (1) gögermiş
 2794. (2) gögi
 2795. (1) göginde
 2796. (2) gögsinde
 2797. (1) gögsinden
 2798. (1) Gögsine
 2799. (2) gögsine
 2800. (3) gögsini
 2801. (1) Gögsüme
 2802. (1) gögsüme
 2803. (1) Gögsümüñ
 2804. (1) gögsüñ
 2805. (1) Gögsüñi
 2806. (2) gögsüñi
 2807. (1) Gökde
 2808. (2) gökde
 2809. (2) Gökden
 2810. (1) göklerde
 2811. (2) Göklere
 2812. (2) göklere
 2813. (1) göndermek
 2814. (4) Gör
 2815. (28) gör
 2816. (9) Gördi
 2817. (9) gördi
 2818. (1) Gördiler
 2819. (3) Gördügi
 2820. (3) gördügi
 2821. (1) gördügüm
 2822. (2) Gördügüñ
 2823. (2) gördügüñ
 2824. (3) gördük
 2825. (3) gördükce
 2826. (2) Gördüm
 2827. (15) gördüm
 2828. (1) Gördüñ
 2829. (7) gördüñ
 2830. (17) göre
 2831. (2) görelden
 2832. (1) Göreler
 2833. (1) göreler
 2834. (1) Göreli
 2835. (2) göreli
 2836. (1) Görelüm
 2837. (2) görelüm
 2838. (4) göremez
 2839. (1) göremezler
 2840. (1) Gören
 2841. (24) gören
 2842. (5) görenler
 2843. (1) Göresin
 2844. (2) göresin
 2845. (1) göresiz
 2846. (1) görevüz
 2847. (1) Göreydi
 2848. (2) göreydi
 2849. (1) göreydüñ
 2850. (3) Göreyin
 2851. (2) Göricek
 2852. (5) göricek
 2853. (1) görince
 2854. (7) Görinen
 2855. (17) görinen
 2856. (1) görinmege
 2857. (1) görinmese
 2858. (1) Görinmez
 2859. (5) görinmez
 2860. (1) Görinse
 2861. (1) görinse
 2862. (3) Görinür
 2863. (11) görinür
 2864. (2) görme
 2865. (1) Görmedi
 2866. (1) Görmedük
 2867. (2) görmedük
 2868. (5) Görmedüm
 2869. (2) Görmege
 2870. (3) görmege
 2871. (1) Görmek
 2872. (2) görmek
 2873. (1) görmese
 2874. (1) görmeye
 2875. (2) görmeyeli
 2876. (1) Görmeyen
 2877. (1) görmeyen
 2878. (1) görmeyenler
 2879. (1) Görmeyince
 2880. (3) görmez
 2881. (1) Görmiş
 2882. (3) görmiş
 2883. (1) görmişem
 2884. (2) Görse
 2885. (11) görse
 2886. (1) görsem
 2887. (2) Görsün
 2888. (2) görsün
 2889. (1) görsünler
 2890. (1) görüben
 2891. (3) Görüp
 2892. (33) görüp
 2893. (4) görüpdür
 2894. (2) görür
 2895. (1) görürdi
 2896. (2) görürem
 2897. (2) görürin
 2898. (1) Görürler
 2899. (3) görürse
 2900. (1) görürseñ
 2901. (1) görüñ
 2902. (1) görüñüz
 2903. (2) Göster
 2904. (1) Gösterdi
 2905. (3) gösterdi
 2906. (1) gösterdügiçün
 2907. (2) göstereyin
 2908. (1) Göstermese
 2909. (1) Göstermesün
 2910. (1) göstermeyeler
 2911. (1) göstermeyen
 2912. (2) göstermez
 2913. (1) gösterüp
 2914. (1) Gösterür
 2915. (6) gösterür
 2916. (2) gösterürler
 2917. (3) götür
 2918. (1) götürelüm
 2919. (2) Götüri
 2920. (3) götüri
 2921. (1) götürmeden
 2922. (1) götürmez
 2923. (1) götürmezdüñ
 2924. (1) Götürüp
 2925. (1) Götürür
 2926. (8) götürür
 2927. (1) gövdesi
 2928. (7) Göz
 2929. (29) göz
 2930. (2) gözde
 2931. (2) Gözden
 2932. (3) gözden
 2933. (1) gözdür
 2934. (2) göze
 2935. (1) gözedilse
 2936. (6) gözet
 2937. (3) Gözi
 2938. (21) gözi
 2939. (1) gözin
 2940. (4) Gözine
 2941. (5) gözine
 2942. (1) göziyle
 2943. (1) gözle
 2944. (1) gözler
 2945. (1) gözleredür
 2946. (1) Gözleri
 2947. (12) gözleri
 2948. (1) Gözlerin
 2949. (4) Gözlerine
 2950. (2) gözlerinüñ
 2951. (1) Gözleriçün
 2952. (3) Gözlerüm
 2953. (4) gözlerüm
 2954. (1) Gözlerümüz
 2955. (1) gözlerümüñ
 2956. (3) Gözlerüñ
 2957. (1) gözlerüñ
 2958. (1) Gözlerüñdür
 2959. (1) Gözlerüñe
 2960. (1) gözlü
 2961. (1) Gözlük
 2962. (1) gözlük
 2963. (1) gözlüler
 2964. (1) gözsüz
 2965. (1) gözyaşı
 2966. (1) Gözyaşın
 2967. (2) gözyaşından
 2968. (2) gözyaşını
 2969. (3) Gözüm
 2970. (12) gözüm
 2971. (1) Gözümde
 2972. (2) gözümden
 2973. (1) gözüme
 2974. (8) gözümüz
 2975. (2) Gözümüñ
 2976. (3) gözümüñ
 2977. (2) Gözüñ
 2978. (10) gözüñ
 2979. (1) Gözüñe
 2980. (1) gözüñi
 2981. (1) Göñli
 2982. (5) göñli
 2983. (1) Göñlidür
 2984. (6) göñlin
 2985. (3) göñlinde
 2986. (1) göñline
 2987. (1) Göñlini
 2988. (4) göñlini
 2989. (6) Göñlüm
 2990. (54) göñlüm
 2991. (2) göñlümde
 2992. (2) göñlümden
 2993. (2) Göñlüme
 2994. (7) göñlüme
 2995. (6) Göñlümi
 2996. (17) göñlümi
 2997. (1) Göñlümüz
 2998. (4) göñlümüz
 2999. (2) göñlümüzi
 3000. (2) Göñlümüñ
 3001. (13) göñlümüñ
 3002. (1) göñlüñ
 3003. (3) göñlüñde
 3004. (1) göñlüñden
 3005. (1) göñlüñe
 3006. (3) göñlüñi
 3007. (17) Göñül
 3008. (164) göñül
 3009. (2) Göñülde
 3010. (5) göñülde
 3011. (1) Göñülden
 3012. (2) göñülden
 3013. (1) göñüle
 3014. (1) göñüllenmese
 3015. (1) Göñüllenüben
 3016. (1) göñüllenüpdür
 3017. (1) Göñüller
 3018. (2) göñüller
 3019. (2) göñüllü
 3020. (7) göñüllüdür
 3021. (3) Güc
 3022. (2) güc
 3023. (3) güci
 3024. (4) güftār
 3025. (1) güftārda
 3026. (2) güftārum
 3027. (1) güftārumdan
 3028. (1) güftārına
 3029. (1) güftārını
 3030. (3) güher
 3031. (1) güher-bār
 3032. (1) güher-bārumdan
 3033. (1) güher-bārın
 3034. (1) güher-zādan
 3035. (1) güherün
 3036. (29) Gül
 3037. (108) gül
 3038. (1) gül-
 3039. (2) gül-berg·i
 3040. (3) gül-endām
 3041. (3) gül-endāma
 3042. (2) gül-endāmum
 3043. (5) gül-fām
 3044. (1) gül-fāmdan
 3045. (1) gül-geşt
 3046. (1) gül-geşt·i
 3047. (1) gül-nāra
 3048. (1) gül-pīrehen
 3049. (1) gül-reng·i
 3050. (1) gül-rengümüze
 3051. (2) gül-ruẖ
 3052. (1) gül-ruẖlara
 3053. (1) Gül-ruẖlarında
 3054. (1) gül-ruẖı
 3055. (1) gül-ruẖına
 3056. (5) gül-ʿiẕār
 3057. (1) gül-ʿiẕārdan
 3058. (1) gül-ʿiẕārum
 3059. (1) gül-ʿiẕārumuz
 3060. (1) gül-āb·ı
 3061. (1) gül-ābı
 3062. (3) gül-çihre
 3063. (1) gül-çihrenüñ
 3064. (1) gül-çihreye
 3065. (1) gül-şeker
 3066. (1) gül-şekeri
 3067. (1) gülaç
 3068. (1) Gülbün·i
 3069. (1) gülde
 3070. (4) gülden
 3071. (3) Güldi
 3072. (1) güldügi
 3073. (5) güldür
 3074. (3) güle
 3075. (3) güler
 3076. (1) Gülerek
 3077. (5) gülgūn
 3078. (1) Gülgūna
 3079. (2) gülgūnuñ
 3080. (1) gülgūnuñdan
 3081. (1) Gülgūn·ı
 3082. (2) Gülgūnı
 3083. (1) gülgūnı
 3084. (1) gülgūnī
 3085. (1) Güli
 3086. (1) güli
 3087. (1) gülinüñ
 3088. (7) gülistān
 3089. (2) gülistānda
 3090. (1) gülistāndan
 3091. (1) gülistāndur
 3092. (1) gülistānlar
 3093. (1) gülistānumdadur
 3094. (1) gülistānuñda
 3095. (5) Güller
 3096. (23) güller
 3097. (1) güllerdür
 3098. (3) gülleri
 3099. (1) Güllerin
 3100. (4) güllerle
 3101. (2) güllerüñ
 3102. (1) gülmekden
 3103. (1) gülmemişüz
 3104. (1) gülmese
 3105. (1) gülmez
 3106. (3) gülsitān
 3107. (1) Gülsitāna
 3108. (1) Gülsitānda
 3109. (1) gülsitānda
 3110. (1) Gülsitānı
 3111. (3) Gülzār
 3112. (1) Gülzāra
 3113. (1) Gülzārda
 3114. (1) Gülzārdan
 3115. (1) gülzāruñ
 3116. (1) Gülzār·ı
 3117. (2) Gülzārı
 3118. (19) gül·i
 3119. (1) gülāb
 3120. (1) gülāledür
 3121. (2) Gülşen
 3122. (9) gülşen
 3123. (4) Gülşende
 3124. (8) gülşende
 3125. (1) gülşenden
 3126. (2) gülşendür
 3127. (1) gülşene
 3128. (1) gülşenin
 3129. (1) gülşeninüñ
 3130. (1) gülşenler
 3131. (4) Gülşen·i
 3132. (4) gülşen·i
 3133. (1) gülşenüme
 3134. (1) gülüm
 3135. (1) gülünc
 3136. (1) Gülüp
 3137. (1) gülüp
 3138. (1) Güm
 3139. (4) güm
 3140. (1) güm-rāha
 3141. (1) güm-rāhdan
 3142. (1) Gümiş
 3143. (8) gümiş
 3144. (1) Gümişden
 3145. (4) gümişden
 3146. (24) Gün
 3147. (95) gün
 3148. (1) Günbed·i
 3149. (1) günbed·i
 3150. (2) Günde
 3151. (3) günde
 3152. (4) günden
 3153. (2) gündür
 3154. (5) gündüz
 3155. (2) gündüzümüz
 3156. (1) güne
 3157. (3) günehkār
 3158. (1) günehkāruñam
 3159. (1) günehüñ
 3160. (4) Güneş
 3161. (23) güneş
 3162. (1) Güneş-ruẖsārsın
 3163. (1) güneş-ṭalʿat
 3164. (2) güneşde
 3165. (1) güneşe
 3166. (1) Güneşi
 3167. (4) güneşi
 3168. (2) güneşle
 3169. (2) güneşüñ
 3170. (1) güni
 3171. (3) güninde
 3172. (1) güninüñ
 3173. (6) günleri
 3174. (1) günlerinde
 3175. (4) günāh
 3176. (1) günāhkār
 3177. (2) günāhum
 3178. (1) Günāhı
 3179. (2) günāhı
 3180. (1) Günümüz
 3181. (1) günümüz
 3182. (1) Günüñ
 3183. (7) Güzel
 3184. (31) güzel
 3185. (1) güzelcük
 3186. (1) güzelde
 3187. (1) güzelden
 3188. (5) güzeldür
 3189. (3) güzele
 3190. (2) güzeli
 3191. (1) güzelin
 3192. (1) güzelinüñ
 3193. (1) güzelle
 3194. (1) güzellense
 3195. (8) Güzeller
 3196. (44) güzeller
 3197. (3) güzellerde
 3198. (1) Güzellere
 3199. (6) güzelleri
 3200. (1) güzellerine
 3201. (1) Güzellerle
 3202. (8) güzellerle
 3203. (1) güzellerüñ
 3204. (1) güzelligin
 3205. (5) güzellik
 3206. (1) güzellikde
 3207. (2) güzelsüz
 3208. (1) Güzelüm
 3209. (34) güzelüm
 3210. (5) güzelüñ
 3211. (1) güşād
 3212. (1) güẕār
 3213. (10) Gūyiyā
 3214. (7) gūyiyā
 3215. (9) Gūyā
 3216. (22) gūyā
 3217. (2) gūyālar
 3218. (4) gūş
 3219. (1) Gūşesi
 3220. (2) gūşesi
 3221. (1) gūşesin
 3222. (1) gūşesinde
 3223. (5) Gūşe·i
 3224. (7) gūşe·i
 3225. (1) Gūşuñda
 3226. (1) gūşvār
 3227. (1) Gūş·ı
 3228. (1) Gūşına
 3229. (1) gūşına
 3230. (1) gūşında
 3231. (1) havā
 3232. (1) havāsı
 3233. (1) Hecr
 3234. (1) hecr
 3235. (1) hecrinden
 3236. (1) hecr·i
 3237. (1) hecrüñ
 3238. (3) hecrüñde
 3239. (1) Hecrüñe
 3240. (1) hecrüñe
 3241. (1) heft
 3242. (5) Hele
 3243. (15) hele
 3244. (7) helāk
 3245. (1) helāküm
 3246. (2) hem
 3247. (2) Hem-dem
 3248. (2) Hem-dem·i
 3249. (3) Hem-ḳadeḥ
 3250. (5) hemdem
 3251. (2) hemdemi
 3252. (1) hemdem·i
 3253. (1) hemkiriş
 3254. (2) hempehlū
 3255. (1) hemtā
 3256. (15) hemān
 3257. (1) hemçü
 3258. (1) hemçün
 3259. (1) hemīşe
 3260. (2) hemḳadeḥ
 3261. (1) hemşehrī
 3262. (1) hengāme
 3263. (1) Hengāme·i
 3264. (1) henūz
 3265. (4) Hep
 3266. (16) hep
 3267. (89) Her
 3268. (144) her
 3269. (2) Hercāyī
 3270. (9) hercāyī
 3271. (1) hercāyīsin
 3272. (2) Hergiz
 3273. (27) hergiz
 3274. (1) heves
 3275. (1) hevesin
 3276. (2) Heves·i
 3277. (1) hevā
 3278. (1) hevādandur
 3279. (4) hevādār
 3280. (1) hevādāruñ
 3281. (1) hevāküm
 3282. (1) hevālar
 3283. (1) hevāsıdur
 3284. (1) hevāsıle
 3285. (1) hevāsın
 3286. (1) hevāsına
 3287. (1) hevāsında
 3288. (2) hevāyī
 3289. (1) hevā·yi
 3290. (13) Hey
 3291. (6) hey
 3292. (1) Heykel
 3293. (1) heyˀet
 3294. (1) hezārān
 3295. (1) hezārını
 3296. (1) heşt
 3297. (1) hicrān
 3298. (1) hicrānīdür
 3299. (1) Hidāye
 3300. (1) hidāyetdür
 3301. (2) Hilāl
 3302. (10) hilāl
 3303. (1) Hilāl-ebrū
 3304. (3) hilāl-ebrū
 3305. (1) hilāl-ebrūsı
 3306. (2) hilāl-ebrūya
 3307. (2) hilāl-ebrūyı
 3308. (3) hilāle
 3309. (5) hilāli
 3310. (1) hilāl·i
 3311. (1) hilālüñ
 3312. (2) himmet
 3313. (3) himmeti
 3314. (1) himmetüm
 3315. (1) Hind
 3316. (1) Hindden
 3317. (1) Hindustāna
 3318. (1) hindī
 3319. (1) hindūlar
 3320. (1) Hindūlardur
 3321. (1) hindū·yı
 3322. (1) HĀ
 3323. (2) hā
 3324. (1) hāle
 3325. (1) hāledür
 3326. (1) Hātif·i
 3327. (6) Hāy
 3328. (10) hāy
 3329. (1) hāyuñ
 3330. (15) Hīç
 3331. (48) hīç
 3332. (1) hücūm
 3333. (1) hüdhüd
 3334. (1) hüdhüd·i
 3335. (1) hümā
 3336. (1) hümā-pervāz
 3337. (1) Hümāyūn
 3338. (1) hümāyūn
 3339. (1) hümāyūnuñ
 3340. (2) hümāyūnı
 3341. (1) Hüner
 3342. (2) hüneri
 3343. (1) hüşyār
 3344. (1) hūyuñ
 3345. (1) hūyuña
 3346. (1) ibn·i
 3347. (2) ibrām
 3348. (1) ibrāmdur
 3349. (1) ibrāmum
 3350. (1) ibrāmumuzı
 3351. (1) ibrāmı
 3352. (1) ibrāmını
 3353. (1) ibrīşim
 3354. (2) ictināb
 3355. (21) ide
 3356. (1) idelden
 3357. (1) ideler
 3358. (3) ideli
 3359. (22) idelüm
 3360. (3) idem
 3361. (1) idemedi
 3362. (1) idemedüm
 3363. (12) idemez
 3364. (1) idemezsin
 3365. (1) idemezüz
 3366. (19) iden
 3367. (1) idene
 3368. (67) ider
 3369. (1) iderdi
 3370. (1) iderdük
 3371. (1) iderdüm
 3372. (3) iderdüñ
 3373. (1) iderek
 3374. (6) iderler
 3375. (1) iderlerdi
 3376. (1) iderlermiş
 3377. (2) iderlerse
 3378. (1) idermiş
 3379. (1) iderse
 3380. (1) idersem
 3381. (4) idersin
 3382. (1) iderüm
 3383. (2) iderüz
 3384. (1) idesin
 3385. (1) idevüz
 3386. (5) ideyin
 3387. (65) idi
 3388. (1) idicek
 3389. (3) idici
 3390. (3) idindi
 3391. (1) idindüñ
 3392. (1) idine
 3393. (1) idineli
 3394. (1) idinmez
 3395. (3) idinse
 3396. (1) idinsünler
 3397. (1) idrākde
 3398. (1) idrākden
 3399. (1) idrāke
 3400. (1) idügüm
 3401. (2) idügüñ
 3402. (4) idük
 3403. (3) idüm
 3404. (34) idüp
 3405. (3) idüpdür
 3406. (6) idüñ
 3407. (1) idüñüz
 3408. (1) iflās
 3409. (1) iftiẖār
 3410. (11) igen
 3411. (5) igende
 3412. (1) ihmāl
 3413. (35) iken
 3414. (36) iki
 3415. (2) ikide
 3416. (1) ikrāma
 3417. (1) ikrāmumuzı
 3418. (1) ikrāmı
 3419. (3) il
 3420. (470) ile
 3421. (1) iledür
 3422. (1) ilhām
 3423. (3) ili
 3424. (1) ilin
 3425. (1) ilinde
 3426. (1) ilini
 3427. (1) ilinüñ
 3428. (1) iller
 3429. (1) illerde
 3430. (1) illere
 3431. (1) illerin
 3432. (1) illerine
 3433. (3) illā
 3434. (1) ilte
 3435. (1) ilter
 3436. (2) iltifāt
 3437. (1) iltseler
 3438. (1) iltür
 3439. (1) iltürler
 3440. (26) imiş
 3441. (1) imişse
 3442. (7) imişsin
 3443. (1) imāma
 3444. (1) imāmet
 3445. (4) ince
 3446. (1) inceldüp
 3447. (1) incindi
 3448. (5) incinme
 3449. (2) incinmez
 3450. (2) incinüp
 3451. (1) incinüpdür
 3452. (1) indi
 3453. (1) iner
 3454. (2) inkisārum
 3455. (1) inkisārumuz
 3456. (7) inkār
 3457. (1) inkārı
 3458. (1) inmez
 3459. (1) insāna
 3460. (1) insāniyyet
 3461. (1) intiḥābına
 3462. (1) intiḳāmı
 3463. (5) inʿām
 3464. (1) inṣāfı
 3465. (2) ipe
 3466. (2) ipin
 3467. (1) ipini
 3468. (1) iplige
 3469. (1) iplik
 3470. (2) iplü
 3471. (1) iplüdür
 3472. (10) irdi
 3473. (1) irdügin
 3474. (2) irdük
 3475. (2) irdükde
 3476. (1) ire
 3477. (1) ireli
 3478. (1) iremez
 3479. (1) iren
 3480. (2) irer
 3481. (1) irgürdi
 3482. (1) irgürmese
 3483. (6) irişdi
 3484. (3) irişe
 3485. (1) irişeli
 3486. (1) irişen
 3487. (1) irişilmez
 3488. (1) irişmeden
 3489. (1) irişmedi
 3490. (1) irişmiş
 3491. (2) irişse
 3492. (1) irişsem
 3493. (1) irişüp
 3494. (1) irişüpdür
 3495. (5) irişür
 3496. (1) irmedin
 3497. (1) irmege
 3498. (2) irmek
 3499. (2) irmese
 3500. (1) irmeyen
 3501. (3) irmez
 3502. (3) irse
 3503. (1) irsāl·i
 3504. (1) irte
 3505. (1) irtesi
 3506. (1) irteye
 3507. (1) irşād
 3508. (1) irüp
 3509. (1) irür
 3510. (45) ise
 3511. (4) isek
 3512. (6) isem
 3513. (16) iseñ
 3514. (1) islām
 3515. (2) islāma
 3516. (1) ism·i
 3517. (1) isnād
 3518. (1) istedi
 3519. (1) istedügümüz
 3520. (1) istemezdi
 3521. (12) ister
 3522. (1) isterem
 3523. (1) isterler
 3524. (1) istermiş
 3525. (2) isterse
 3526. (1) istersem
 3527. (3) isterseñ
 3528. (2) istese
 3529. (1) istesem
 3530. (8) isteyen
 3531. (1) isteyenler
 3532. (1) isteyüp
 3533. (1) istidlāl
 3534. (1) istiġnāsına
 3535. (1) Isıcaḳ
 3536. (25) it
 3537. (1) itce
 3538. (52) itdi
 3539. (1) itdiler
 3540. (1) itdise
 3541. (3) itdügi
 3542. (1) itdügin
 3543. (2) itdügince
 3544. (1) itdügine
 3545. (2) itdügiçün
 3546. (3) itdügüm
 3547. (1) itdügüñ
 3548. (1) itdük
 3549. (2) itdükce
 3550. (2) itdüm
 3551. (2) itdürür
 3552. (12) itdüñ
 3553. (1) itine
 3554. (1) itleridür
 3555. (1) itlerüñ
 3556. (1) itlerüñle
 3557. (14) itme
 3558. (1) itmede
 3559. (1) itmeden
 3560. (1) itmedür
 3561. (3) itmedüñ
 3562. (17) itmege
 3563. (1) itmegin
 3564. (19) itmek
 3565. (2) itmekde
 3566. (1) itmelü
 3567. (2) itmese
 3568. (5) itmesün
 3569. (3) itmeye
 3570. (3) itmeyem
 3571. (1) itmeyeyin
 3572. (12) itmez
 3573. (1) itmezdi
 3574. (1) itmeñüz
 3575. (5) itmiş
 3576. (1) itmişdüm
 3577. (1) itmişdür
 3578. (13) itse
 3579. (3) itseler
 3580. (7) itsem
 3581. (6) itsün
 3582. (1) ittiḥādını
 3583. (1) itüñ
 3584. (1) iversin
 3585. (3) izi
 3586. (1) izidür
 3587. (2) izine
 3588. (1) izümüz
 3589. (1) iʿrābı
 3590. (1) iʿtibārum
 3591. (1) iʿtibārumuz
 3592. (1) iʿtiḳādını
 3593. (7) iç
 3594. (3) içdi
 3595. (2) içdügi
 3596. (1) içdügüm
 3597. (1) içdügümi
 3598. (2) içe
 3599. (3) içelüm
 3600. (2) içen
 3601. (6) içer
 3602. (1) içerdüñ
 3603. (1) içerlerdi
 3604. (1) içermiş
 3605. (1) içersem
 3606. (1) içerseñ
 3607. (1) içerüz
 3608. (3) içi
 3609. (1) içilmez
 3610. (1) içilmezdi
 3611. (1) içilse
 3612. (1) içilür
 3613. (1) içim
 3614. (1) için
 3615. (64) içinde
 3616. (1) içindeki
 3617. (1) içinden
 3618. (2) içine
 3619. (2) içme
 3620. (1) içmedügüñ
 3621. (5) içmek
 3622. (2) içmelüdür
 3623. (1) içmemek
 3624. (1) içmeyelüm
 3625. (1) içmeyen
 3626. (1) içmeyeyin
 3627. (1) içmeyince
 3628. (1) içmez
 3629. (1) içmişüz
 3630. (54) içre
 3631. (1) içseler
 3632. (2) içsem
 3633. (1) içseñ
 3634. (97) içün
 3635. (4) içüp
 3636. (1) içüñ
 3637. (3) iḥsān
 3638. (1) iḥsānuñ
 3639. (1) iḥsānı
 3640. (2) iḥyā
 3641. (1) iḥyādan
 3642. (1) iẖtiyār
 3643. (1) iẖtiyārum
 3644. (2) iḳbāl
 3645. (1) iḳdām
 3646. (1) iḳdāmdur
 3647. (1) iḳlīm
 3648. (3) iḳlīm·i
 3649. (1) iḳrāra
 3650. (1) iḳrārını
 3651. (1) iḳāmet
 3652. (1) iñler
 3653. (1) iñlersin
 3654. (1) Iṣmarladuġum
 3655. (5) iş
 3656. (1) işde
 3657. (1) işden
 3658. (1) işe
 3659. (9) işi
 3660. (1) işidmez
 3661. (1) işidüp
 3662. (1) işidürdük
 3663. (1) işigidür
 3664. (2) işigin
 3665. (1) işiginde
 3666. (2) işigine
 3667. (2) işigini
 3668. (1) işigüñ
 3669. (1) işigüñde
 3670. (1) işigüñe
 3671. (3) işin
 3672. (2) işit
 3673. (2) işitdi
 3674. (1) işitdügüm
 3675. (1) işitmegin
 3676. (1) işitmek
 3677. (2) işitmez
 3678. (1) işitse
 3679. (1) işler
 3680. (1) işleri
 3681. (1) iştiyāḳı
 3682. (1) işüm
 3683. (2) işüñ
 3684. (2) iẓhār
 3685. (2) jeng
 3686. (2) jāle
 3687. (1) jāledür
 3688. (1) jāleler
 3689. (10) Kaʿbe
 3690. (2) Kaʿbede
 3691. (2) Kaʿbedür
 3692. (1) Kaʿbem
 3693. (1) Kaʿbesini
 3694. (4) Kaʿbeye
 3695. (6) Kaʿbe·i
 3696. (1) ke-şemsi'ḍ-ḍuḥā
 3697. (1) Kebk
 3698. (1) kebkebi
 3699. (1) kebkebine
 3700. (1) kebkini
 3701. (5) kebk·i
 3702. (2) kebāb
 3703. (2) kebāba
 3704. (1) kebābdur
 3705. (1) kebūd
 3706. (1) kebūter
 3707. (1) kebūterbāz
 3708. (2) kebūterdür
 3709. (1) kebūterin
 3710. (1) kefeni
 3711. (1) keffe·i
 3712. (1) keff·i
 3713. (1) kefīl
 3714. (1) kehrübā
 3715. (1) Kehrübāya
 3716. (1) Keklik
 3717. (1) Kellelenmegin
 3718. (2) kelām
 3719. (1) kelāmuña
 3720. (1) kelāmuñı
 3721. (1) kelām·ı
 3722. (1) kelāmına
 3723. (3) kemend
 3724. (1) kemendüm
 3725. (1) kemendümdür
 3726. (2) kemer
 3727. (2) kemeri
 3728. (1) kemerini
 3729. (1) kemerlü
 3730. (1) kemerüñ
 3731. (2) kemter
 3732. (1) Kemāl
 3733. (3) kemāle
 3734. (1) kemāli
 3735. (1) Kemān
 3736. (7) kemān
 3737. (6) kemān-ebrū
 3738. (1) kemān-ebrūdan
 3739. (1) kemān-ebrūnuñ
 3740. (1) kemān-ebrūya
 3741. (2) kemān-ebrūyı
 3742. (1) kemānadur
 3743. (1) kemāndur
 3744. (1) kemānkeş
 3745. (1) kemānkeşler
 3746. (1) kemānumdur
 3747. (1) kemānı
 3748. (1) kemānına
 3749. (2) kemẖālar
 3750. (1) kemīne
 3751. (1) kemīneyi
 3752. (1) kemümüz
 3753. (1) kendi
 3754. (1) kendine
 3755. (4) Kendü
 3756. (10) kendü
 3757. (1) Kendüden
 3758. (1) kendüden
 3759. (1) Kendüm
 3760. (1) Kendüye
 3761. (2) kendüye
 3762. (6) kendüyi
 3763. (1) Kendüzin
 3764. (2) kendüzine
 3765. (1) kendüzini
 3766. (1) kendüzümüz
 3767. (1) Kendüzüñ
 3768. (1) kendüñi
 3769. (2) Kenʿān
 3770. (1) kenār
 3771. (1) kenāra
 3772. (1) kenārda
 3773. (2) kenārı
 3774. (1) kenārıdur
 3775. (1) kenārında
 3776. (1) kenārını
 3777. (3) kepenek
 3778. (4) kerem
 3779. (3) keremler
 3780. (1) kerem·i
 3781. (1) keremüñde
 3782. (9) kerre
 3783. (1) kerāmet
 3784. (1) kerāmātına
 3785. (1) kerīm
 3786. (1) kes
 3787. (1) kesdi
 3788. (1) kesen
 3789. (2) kesilmez
 3790. (1) kesilsün
 3791. (1) keskinligi
 3792. (1) keskinlük
 3793. (2) kesme
 3794. (1) kesmez
 3795. (1) kesseñ
 3796. (2) Kevkeb·i
 3797. (1) Kevākib
 3798. (2) kevākib
 3799. (5) Kevs̲er
 3800. (1) Kevs̲eri
 3801. (1) Keyfiyyet
 3802. (1) keyfiyyeti
 3803. (1) keyfiyyetümüz
 3804. (2) kez
 3805. (1) keˀsen
 3806. (1) keçküli
 3807. (2) keşf
 3808. (1) Keştīdür
 3809. (1) Keştīye
 3810. (1) keştī·i
 3811. (1) Kes̲ret·i
 3812. (27) Ki
 3813. (202) ki
 3814. (1) kibr
 3815. (1) kilindirdür
 3816. (1) kilīd·i
 3817. (1) kilīsādan
 3818. (61) Kim
 3819. (279) kim
 3820. (1) Kimde
 3821. (1) Kimden
 3822. (1) Kimdür
 3823. (3) kimdür
 3824. (3) Kime
 3825. (5) kime
 3826. (2) Kimesne
 3827. (5) kimesne
 3828. (2) Kimi
 3829. (9) kimi
 3830. (2) kimisi
 3831. (1) kimler
 3832. (11) Kimse
 3833. (32) kimse
 3834. (1) Kimseden
 3835. (4) Kimseler
 3836. (1) kimseler
 3837. (1) kimselerüñ
 3838. (1) kimsene
 3839. (1) kimseneye
 3840. (1) Kimsenüñ
 3841. (3) kimsenüñ
 3842. (4) Kimseye
 3843. (10) kimseye
 3844. (12) kimüñ
 3845. (3) kinār
 3846. (1) kinārı
 3847. (1) kiriş
 3848. (1) kirişi
 3849. (1) Kirpügi
 3850. (1) Kirpügin
 3851. (1) kirpüginüñ
 3852. (1) Kirpügüm
 3853. (1) kirpügüm
 3854. (1) kirpügüñ
 3855. (1) kirpükler
 3856. (1) Kirpükleri
 3857. (1) Kirpüklerüme
 3858. (1) Kirpüklerümle
 3859. (1) Kisrādan
 3860. (1) Kisrāyı
 3861. (1) kitāb
 3862. (1) kitāba
 3863. (1) kitābda
 3864. (1) kitābdan
 3865. (1) kitābdur
 3866. (2) Kitāb·ı
 3867. (3) kitāb·ı
 3868. (2) kitābı
 3869. (1) kitābın
 3870. (1) kitābına
 3871. (1) kitābından
 3872. (1) Ki‿anda
 3873. (1) ki‿anda
 3874. (1) Ki‿andan
 3875. (1) Ki‿anlaruñ
 3876. (2) ki‿anuñ
 3877. (1) ki‿ayaġuñ
 3878. (1) ki‿açılmış
 3879. (1) ki‿egilür
 3880. (1) ki‿ekmedügi
 3881. (1) ki‿eyler
 3882. (1) ki‿idem
 3883. (1) ki‿içinde
 3884. (5) ki‿ol
 3885. (5) ki‿ola
 3886. (1) ki‿olasın
 3887. (1) Ki‿oldı
 3888. (1) Ki‿olmış
 3889. (2) ki‿olmış
 3890. (1) Ki‿olur
 3891. (1) ki‿olımaz
 3892. (1) ki‿oḳur
 3893. (1) Ki‿ucında
 3894. (1) ki‿ululuġa
 3895. (1) ki‿urur
 3896. (1) ki‿uyanmaz
 3897. (1) ki‿āhumdan
 3898. (2) Ki‿öñinde
 3899. (1) Ki‿üstinde
 3900. (7) Kişi
 3901. (35) kişi
 3902. (1) kişiler
 3903. (2) Kişinüñ
 3904. (10) kişinüñ
 3905. (8) kişiye
 3906. (1) Kişiyi
 3907. (6) kişiyi
 3908. (1) kişver
 3909. (1) kişveri
 3910. (1) kişverin
 3911. (2) Kişver·i
 3912. (1) kuru
 3913. (1) KĀF
 3914. (1) kāfercük
 3915. (1) Kāfir
 3916. (9) kāfir
 3917. (2) kāfirbeçe
 3918. (1) kāfirbeçeyi
 3919. (1) kāfirdedür
 3920. (2) kāfirden
 3921. (1) Kāfirdür
 3922. (1) kāfirdür
 3923. (1) kāfire
 3924. (1) kāfiri
 3925. (1) kāfiristāna
 3926. (1) kāfirler
 3927. (1) kāfirliġ
 3928. (1) Kāfir·i
 3929. (1) kāfirüñ
 3930. (1) kāfūr
 3931. (1) kāfūrī
 3932. (5) kākül
 3933. (1) Kāküli
 3934. (3) kāküli
 3935. (1) kākülinden
 3936. (1) kāküller
 3937. (1) kāküllerini
 3938. (1) kāküllerüñ
 3939. (11) kākül·i
 3940. (1) kākülüñ
 3941. (1) Kākülüñdür
 3942. (1) kāmil
 3943. (2) kāmrān
 3944. (1) kāmīler
 3945. (1) kāna
 3946. (1) kān·ı
 3947. (1) kānı
 3948. (1) Kār
 3949. (1) kār
 3950. (1) kārbān
 3951. (1) kārbānına
 3952. (1) kārı
 3953. (1) kāsebāz
 3954. (1) kāsesin
 3955. (1) kāsesini
 3956. (1) kāse·i
 3957. (1) kāsid
 3958. (2) kāġıd
 3959. (1) Kāġıda
 3960. (1) kāġıda
 3961. (1) Kāġıd·ı
 3962. (1) kāġıdı
 3963. (1) kāşif·i
 3964. (1) Kāşkī
 3965. (1) kāşāne
 3966. (1) kāşānenüñ
 3967. (1) kāşāneyi
 3968. (2) kīmyā
 3969. (1) kīmyā-naẓar
 3970. (1) kīmyādur
 3971. (1) kīn
 3972. (1) kīneyi
 3973. (2) kīsesi
 3974. (1) kīse·i
 3975. (1) kökiyle
 3976. (1) küffār
 3977. (1) küfr
 3978. (2) kühsār
 3979. (1) külāhumdur
 3980. (1) külāhı
 3981. (1) külāhın
 3982. (1) külẖānda
 3983. (1) küncidür
 3984. (1) küntü
 3985. (1) küp
 3986. (1) küççekdür
 3987. (1) küḥl·i
 3988. (1) küştgīr
 3989. (1) Kūh
 3990. (1) kūhsārını
 3991. (1) kūsumuzı
 3992. (1) kūsın
 3993. (2) Kūyuñ
 3994. (5) kūyuñ
 3995. (4) Kūyuña
 3996. (10) kūyuña
 3997. (1) Kūyuñda
 3998. (1) kūyuñda
 3999. (1) kūyuñdur
 4000. (3) Kūyuñuñ
 4001. (1) kūyuñuñ
 4002. (4) kūyuñı
 4003. (2) Kūy·ı
 4004. (9) kūy·ı
 4005. (1) Kūyı
 4006. (2) kūyı
 4007. (3) kūyın
 4008. (10) kūyında
 4009. (1) Kūyınuñ
 4010. (1) kūyını
 4011. (4) kūyıñda
 4012. (1) kūyıñdan
 4013. (1) Laʿl
 4014. (10) laʿl
 4015. (1) laʿl-fām
 4016. (1) Laʿl-leb
 4017. (2) laʿlden
 4018. (1) laʿldür
 4019. (2) laʿli
 4020. (2) laʿlin
 4021. (2) laʿline
 4022. (1) laʿline‿el
 4023. (1) laʿlini
 4024. (1) laʿliyle
 4025. (3) Laʿl·i
 4026. (24) laʿl·i
 4027. (8) laʿlüñ
 4028. (1) laʿlüñde
 4029. (1) Laʿlüñe
 4030. (3) laʿlüñe
 4031. (3) laʿlüñi
 4032. (2) laʿlüñle
 4033. (8) laḥẓa
 4034. (2) laḥẓada
 4035. (2) laṭīf
 4036. (1) Leb
 4037. (1) leb
 4038. (1) Leb-be-leb
 4039. (5) Lebi
 4040. (13) lebi
 4041. (1) Lebin
 4042. (6) lebin
 4043. (1) lebinden
 4044. (1) lebine
 4045. (1) lebini
 4046. (1) lebinüñ
 4047. (2) lebiyle
 4048. (1) lebler
 4049. (1) Lebleri
 4050. (5) lebleri
 4051. (1) leblerin
 4052. (1) Leblerinde
 4053. (1) Leblerinüñ
 4054. (1) leblerinüñ
 4055. (6) Leblerüñ
 4056. (7) leblerüñ
 4057. (1) Leblerüñe
 4058. (4) leblerüñe
 4059. (3) leblerüñi
 4060. (1) Leblerüñçün
 4061. (6) Leb·i
 4062. (23) leb·i
 4063. (1) lebümi
 4064. (4) Lebüñ
 4065. (14) lebüñ
 4066. (3) lebüñde
 4067. (5) lebüñden
 4068. (5) lebüñe
 4069. (4) lebüñi
 4070. (2) lebüñle
 4071. (1) lebüñsüz
 4072. (1) lebüñçün
 4073. (2) Lebüñüñ
 4074. (6) lebüñüñ
 4075. (1) Leclāc
 4076. (1) lengeri
 4077. (3) ler
 4078. (1) Lerze
 4079. (3) levend
 4080. (2) levendāne
 4081. (1) levendüm
 4082. (2) levḥa·i
 4083. (2) Levḥ·i
 4084. (2) leyl
 4085. (2) Leyli
 4086. (1) Leyli-ṣıfat
 4087. (4) Leylā
 4088. (1) Leylāyı
 4089. (1) Leylā·yı
 4090. (3) Leylī
 4091. (2) leytenī
 4092. (3) Leşker
 4093. (4) leşker
 4094. (2) leşkerine
 4095. (1) Leşker·i
 4096. (3) leşker·i
 4097. (1) leṭāfet
 4098. (1) leṭāfetle
 4099. (1) leẕīẕ
 4100. (1) leẕẕet·i
 4101. (4) li'llāh
 4102. (1) li'llāhi
 4103. (1) libās
 4104. (1) Libās·ı
 4105. (1) libās·ı
 4106. (1) liḳāyı
 4107. (1) Loḳmān
 4108. (4) Luṭf
 4109. (16) luṭf
 4110. (1) luṭfuñ
 4111. (1) luṭfuñla
 4112. (1) luṭf·ı
 4113. (1) Luṭfı
 4114. (1) luṭfı
 4115. (1) luṭfına
 4116. (1) luṭfından
 4117. (1) luṭfını
 4118. (1) Lā
 4119. (2) lā
 4120. (1) lā-yaʿḳıl
 4121. (1) lā-yuḥibbu'l-ḳāṣ
 4122. (1) lā-ẖayre
 4123. (1) lābüd
 4124. (1) Lāciverd
 4125. (1) lāciverd
 4126. (1) lāciverde
 4127. (2) Lāciverdī
 4128. (1) lāciverdī
 4129. (2) lāfı
 4130. (6) Lāle
 4131. (11) lāle
 4132. (1) lāle-reng
 4133. (3) lāle-ruẖ
 4134. (1) lāle-ruẖa
 4135. (1) Lāle-ruẖlardan
 4136. (1) lāle-ruẖsār
 4137. (2) lāle-ruẖuñ
 4138. (1) lāle-ruẖı
 4139. (2) Lāle-veş
 4140. (2) lāle-veş
 4141. (1) lāle-ʿiẕāra
 4142. (1) lāle-ʿiẕārı
 4143. (1) lāle-çihre
 4144. (2) lāle-ẖad
 4145. (1) lāle-ẖaddi
 4146. (1) lāle-ẖaddüñ
 4147. (1) lāledür
 4148. (1) lālegūn
 4149. (1) Lāleler
 4150. (1) lāleler
 4151. (1) lālelerle
 4152. (6) lālenüñ
 4153. (1) lālesitānı
 4154. (2) lālezār
 4155. (1) lālezārda
 4156. (1) lālezārı
 4157. (1) lālezārıdur
 4158. (1) lāle·i
 4159. (1) LĀM
 4160. (2) lām
 4161. (2) Lāyıḳ
 4162. (5) lāyıḳ
 4163. (1) lāġ
 4164. (1) lāġı
 4165. (1) līk
 4166. (1) līkin
 4167. (1) līmōnī
 4168. (1) lūleleri
 4169. (1) lūlesinden
 4170. (1) lūle·i
 4171. (2) manṣıb
 4172. (1) manṣıbı
 4173. (1) manṣıbına
 4174. (1) marażdan
 4175. (1) maʿden
 4176. (1) maʿlūm
 4177. (1) maʿmūr
 4178. (1) maʿmūrdur
 4179. (1) maʿnā
 4180. (3) maʿnādan
 4181. (1) maʿnādur
 4182. (2) Maʿrifet
 4183. (1) maʿzūlidür
 4184. (1) maʿḳūlidür
 4185. (2) maʿẕūr
 4186. (1) maġbūn
 4187. (1) maġrib
 4188. (3) maġrūr
 4189. (3) Maḥabbet
 4190. (12) maḥabbet
 4191. (1) maḥabbetde
 4192. (3) maḥabbetden
 4193. (1) maḥabbeti
 4194. (1) maḥabbetle
 4195. (1) maḥabbetüm
 4196. (2) maḥal
 4197. (1) maḥaldür
 4198. (2) Maḥalleñde
 4199. (2) maḥalleñde
 4200. (1) maḥalleñe
 4201. (1) maḥalleñi
 4202. (1) maḥallinde
 4203. (1) maḥalsüz
 4204. (2) Maḥbūb
 4205. (5) maḥbūb
 4206. (3) maḥbūba
 4207. (1) maḥbūbda
 4208. (1) Maḥbūbdan
 4209. (1) maḥbūbdan
 4210. (4) maḥbūbdur
 4211. (1) Maḥbūblar
 4212. (3) maḥbūblar
 4213. (1) maḥbūbluḳ
 4214. (2) maḥbūbsuz
 4215. (1) Maḥbūb·ı
 4216. (1) maḥbūb·ı
 4217. (3) maḥbūbı
 4218. (1) maḥbūbını
 4219. (1) maḥcūbdur
 4220. (1) maḥfilümüz
 4221. (1) maḥmil·i
 4222. (1) Maḥmūd
 4223. (4) maḥrem
 4224. (1) maḥremümüz
 4225. (1) maḥzūndur
 4226. (1) maḥzūnı
 4227. (2) maḥşerde
 4228. (1) Maẖlaṣ·ı
 4229. (1) maẖmūrlar
 4230. (1) maḳbūlidür
 4231. (1) Maḳbūl·i
 4232. (1) maḳbūl·i
 4233. (1) maḳādir·i
 4234. (2) maḳām
 4235. (2) maḳṣūd
 4236. (1) maḳṣūda
 4237. (1) maḳṭūlidür
 4238. (1) maṣlaḥat
 4239. (1) maşrıḳdur
 4240. (1) maṭlaʿ·ı
 4241. (1) Meclis
 4242. (8) meclis
 4243. (8) Meclisde
 4244. (18) meclisde
 4245. (2) Meclise
 4246. (3) meclise
 4247. (2) Meclisi
 4248. (1) meclisi
 4249. (3) meclisinde
 4250. (1) meclisine
 4251. (1) meclisinüñ
 4252. (1) Meclis·i
 4253. (1) meclis·i
 4254. (1) meclisüm
 4255. (3) Meclisüñde
 4256. (1) mecmūʿadur
 4257. (1) Mecmūʿalar
 4258. (2) mecmūʿalarda
 4259. (2) mecmūʿası
 4260. (2) mecmūʿasın
 4261. (2) mecmūʿasında
 4262. (1) mecmūʿasından
 4263. (1) Mecmūʿasını
 4264. (1) Mecmūʿa·i
 4265. (1) mecmūʿa·i
 4266. (6) Mecnūn
 4267. (1) Mecnūn-veş
 4268. (1) Mecnūn-ṣıfat
 4269. (1) Mecnūndan
 4270. (2) Mecnūndur
 4271. (1) Mecnūnuñ
 4272. (1) Mecnūn·ı
 4273. (3) Mecnūnı
 4274. (1) mecrūḥuma
 4275. (1) Mecāl
 4276. (1) mecālen
 4277. (1) med
 4278. (1) medd·i
 4279. (1) Meded
 4280. (9) meded
 4281. (1) medfūn
 4282. (1) medreselerde
 4283. (5) medḥ
 4284. (1) Medḥini
 4285. (1) medḥüñ
 4286. (2) meftūl
 4287. (1) meftūli
 4288. (1) meftūlidür
 4289. (1) meftūn
 4290. (1) mefʿāīlü
 4291. (117) mefʿūlü
 4292. (1) mefā·īlün
 4293. (22) mefāʿilün
 4294. (133) mefāʿīlü
 4295. (162) mefāʿīlün
 4296. (7) Meger
 4297. (21) meger
 4298. (1) megesdür
 4299. (2) Meh
 4300. (10) meh
 4301. (4) meh-liḳā
 4302. (1) meh-liḳāsı
 4303. (2) meh-liḳāyı
 4304. (1) meh-pāre
 4305. (1) Meh-pāreler
 4306. (1) meh-pāreler
 4307. (6) meh-rū
 4308. (2) Meh-rūlar
 4309. (5) meh-rūlar
 4310. (1) Meh-rūlara
 4311. (1) meh-rūy
 4312. (1) meh-rūya
 4313. (1) meh-rūyı
 4314. (1) meh-veşi
 4315. (2) mehden
 4316. (1) mehteri
 4317. (1) mehtābdan
 4318. (1) mehtābsuz
 4319. (2) Meh·i
 4320. (11) meh·i
 4321. (3) mehüñ
 4322. (1) Mekkede
 4323. (1) mekkārına
 4324. (1) mektebi
 4325. (2) mektebẖāneler
 4326. (1) Mektebüñ
 4327. (1) Mektūb·ı
 4328. (1) mektūb·ı
 4329. (1) mekānumdur
 4330. (2) mekānı
 4331. (4) melek
 4332. (2) melek-rū
 4333. (1) melek-çihre
 4334. (1) melekdür
 4335. (1) melekle
 4336. (1) Melekler
 4337. (2) melekler
 4338. (1) melāl
 4339. (1) melāli
 4340. (3) melāmet
 4341. (1) melāḥat
 4342. (1) melāḥatsin
 4343. (2) melūl
 4344. (1) Memleket
 4345. (1) memleket
 4346. (1) memleketüñ
 4347. (1) men
 4348. (1) mengūşlu
 4349. (1) Menzil
 4350. (2) menzil
 4351. (1) menzile
 4352. (1) menzilgāhıdur
 4353. (1) menzili
 4354. (1) menziline
 4355. (1) Menzil·i
 4356. (1) Menʿ
 4357. (8) menʿ
 4358. (1) menāli
 4359. (1) menārına
 4360. (1) menşūr·ı
 4361. (1) Mercān
 4362. (4) mercān
 4363. (1) mercāna
 4364. (1) merdāneler
 4365. (1) Merdüm
 4366. (1) merdümek
 4367. (1) merdüm·i
 4368. (1) meremmet
 4369. (1) Merġūb
 4370. (3) merġūb
 4371. (1) Merḥabā
 4372. (2) merḥabā
 4373. (1) merḥabādan
 4374. (1) Merḥabāsuz
 4375. (1) merḥalemüz
 4376. (1) Merḥamet
 4377. (1) merḥamet
 4378. (1) Mescid
 4379. (1) mescid
 4380. (3) Mescidde
 4381. (1) mescidde
 4382. (1) mescide
 4383. (1) Mescidi
 4384. (2) mescidi
 4385. (1) Mesken
 4386. (2) mesken
 4387. (1) meskeni
 4388. (4) Mest
 4389. (16) mest
 4390. (1) mestem
 4391. (1) Mestler
 4392. (1) mestligüm
 4393. (2) Mestlik
 4394. (1) Mest·i
 4395. (3) mest·i
 4396. (1) mestān
 4397. (1) mestāne
 4398. (1) mestāneden
 4399. (2) mestāneler
 4400. (1) mestāneleri
 4401. (1) mestāneye
 4402. (1) mestümüze
 4403. (1) mestüñ
 4404. (2) mestüñden
 4405. (1) mesˀelemüz
 4406. (1) mesˀele·i
 4407. (1) mesʿūd
 4408. (1) mesāyil
 4409. (1) Mesīḥādan
 4410. (3) metāʿ·ı
 4411. (3) metāʿı
 4412. (7) metāʿın
 4413. (1) metāʿına
 4414. (2) metāʿını
 4415. (1) mevc
 4416. (1) mevc·i
 4417. (1) mevh-m
 4418. (1) mevlāsına
 4419. (1) mevsimi
 4420. (1) mevsimidür
 4421. (2) Mevsim·i
 4422. (2) mevzūn
 4423. (1) mevzūn-ḳadd
 4424. (1) mevzūnı
 4425. (16) Mey
 4426. (55) mey
 4427. (1) mey-
 4428. (2) mey-fürūş
 4429. (1) mey-rū
 4430. (2) meyde
 4431. (1) Meyden
 4432. (10) meyden
 4433. (8) meydān
 4434. (1) meydāna
 4435. (1) meydānuñ
 4436. (1) Meydān·ı
 4437. (1) meydān·ı
 4438. (1) meydānı
 4439. (3) meydānında
 4440. (1) Meydānını
 4441. (3) meydür
 4442. (3) meye
 4443. (2) Meygūn
 4444. (3) meygūn
 4445. (1) meygūnı
 4446. (1) meyhānenüñ
 4447. (6) meyi
 4448. (1) meykedede
 4449. (2) Meyl
 4450. (7) meyl
 4451. (2) meyle
 4452. (1) Meyli
 4453. (3) meyli
 4454. (1) meylüm
 4455. (1) meymūnı
 4456. (1) meysüz
 4457. (3) Mey·i
 4458. (26) mey·i
 4459. (1) Meyẖᾱreler
 4460. (3) Meyẖāne
 4461. (32) meyẖāne
 4462. (1) meyẖāneyi
 4463. (1) Meyüñ
 4464. (1) mezārını
 4465. (1) Meˀvā
 4466. (1) meˀvā
 4467. (4) meşhūrdur
 4468. (1) Meşk
 4469. (1) meşk·i
 4470. (1) meşrebeyle
 4471. (2) meşrebi
 4472. (1) meşrıḳı'z-zücāci
 4473. (1) meşʿalemüz
 4474. (1) meşġalemüz
 4475. (1) meşşāṭası
 4476. (1) Mes̲el
 4477. (4) mes̲el
 4478. (71) mi
 4479. (1) micmer·i
 4480. (1) Micmerüm
 4481. (1) midi
 4482. (8) midür
 4483. (2) mihmān
 4484. (2) Mihr
 4485. (6) mihr
 4486. (1) Mihri
 4487. (1) mihrin
 4488. (2) mihrini
 4489. (2) Mihr·i
 4490. (8) mihr·i
 4491. (1) Mihrāb
 4492. (1) mihrābı
 4493. (2) mihrüñ
 4494. (1) mihrüñde
 4495. (2) mihrüñden
 4496. (1) Mihrüñle
 4497. (1) milketini
 4498. (1) min
 4499. (1) minnet
 4500. (1) minnete
 4501. (1) minneti
 4502. (1) minnet·i
 4503. (1) minḳārı
 4504. (1) mirvaḥa
 4505. (1) mirzācuġum
 4506. (1) mirˀāt
 4507. (1) Mirˀāt·ı
 4508. (1) mirˀātı
 4509. (1) mirˀātına
 4510. (9) misin
 4511. (3) Misk
 4512. (7) misk
 4513. (1) misk-āsāsı
 4514. (1) Miske
 4515. (1) misk·i
 4516. (3) Miskīn
 4517. (7) miskīn
 4518. (2) miskīn-ʿabā
 4519. (1) miskīn-ẖaṭ
 4520. (2) miskīnligi
 4521. (1) Miskīnligin
 4522. (1) miskīnüñ
 4523. (1) mismār
 4524. (1) miyān
 4525. (1) miyānuñ
 4526. (1) miyānuña
 4527. (1) miyān·ı
 4528. (1) miyānını
 4529. (1) miʿmār
 4530. (1) miʿmārı
 4531. (1) miḥak
 4532. (1) Miḥnet
 4533. (6) miḥnet
 4534. (1) miḥnetde
 4535. (2) miḥnetden
 4536. (1) miḥnetdeyüz
 4537. (1) Miḥnet·i
 4538. (1) miḥnetẖānedür
 4539. (3) miḥrāb
 4540. (1) Miḥrāba
 4541. (1) miḥrāba
 4542. (1) miḥrābda
 4543. (1) miḥrābdan
 4544. (1) miḥrāb·ı
 4545. (1) miḥrābı
 4546. (1) miḥrābıdur
 4547. (1) miḥrābın
 4548. (1) miḥrābī
 4549. (2) Mis̲li
 4550. (1) mis̲lini
 4551. (2) mis̲āli
 4552. (1) mis̲ālini
 4553. (1) monlālaruñ
 4554. (2) Muntaẓır
 4555. (1) Murabbaʿlar
 4556. (2) murād
 4557. (1) Murādum
 4558. (1) murādını
 4559. (1) Murġ·ı
 4560. (4) murġ·ı
 4561. (1) murġı
 4562. (1) murġın
 4563. (3) murġını
 4564. (1) muvāfıḳ
 4565. (1) muʿallimẖāne
 4566. (1) Muʿammā
 4567. (1) muʿammā
 4568. (3) muʿanber
 4569. (1) Muʿaṭṭar
 4570. (3) muʿaṭṭar
 4571. (3) muʿciz·i
 4572. (1) muʿteber
 4573. (1) muʿtādını
 4574. (1) muʿānid
 4575. (1) muġannī
 4576. (1) muġbeçede
 4577. (2) muġān
 4578. (2) muġāndan
 4579. (2) muġānuñ
 4580. (1) Muḥkem
 4581. (1) muḥkem
 4582. (1) Muẖtār
 4583. (1) muḳbil
 4584. (2) muḳābil
 4585. (1) muḳārin
 4586. (1) muḳīm
 4587. (1) Muḳīme
 4588. (1) muṣaffā
 4589. (2) muṣaffādan
 4590. (1) muṣaffāya
 4591. (6) muṣāḥib
 4592. (1) muṣḥaf
 4593. (1) Muṣḥafa
 4594. (2) muṣḥaf·ı
 4595. (1) muṣḥafı
 4596. (1) muṭallā
 4597. (2) muṭarrā
 4598. (1) muṭrib
 4599. (1) muṭribe
 4600. (1) muṭribi
 4601. (1) muṭribā
 4602. (2) Muṭribüñ
 4603. (1) muṭīʿ
 4604. (1) mācerāmı
 4605. (1) mācerāsı
 4606. (1) mācerāsından
 4607. (5) Māh
 4608. (18) māh
 4609. (2) māh-liḳā
 4610. (1) māh-liḳālar
 4611. (1) māh-liḳānuñ
 4612. (1) māh-liḳāyı
 4613. (1) māh-pāre
 4614. (2) māh-rū
 4615. (1) Māh-rūlar
 4616. (1) māh-rūlar
 4617. (1) Māh-rūlarda
 4618. (3) māh-rūyı
 4619. (2) māh-veşi
 4620. (1) Māh-ṭalʿat
 4621. (4) māha
 4622. (1) māhdan
 4623. (1) māhdur
 4624. (1) māhirdür
 4625. (2) Māhiye
 4626. (1) māhiyyeti
 4627. (1) māhum
 4628. (1) Māhumuz
 4629. (1) māhuñ
 4630. (4) Māh·ı
 4631. (20) māh·ı
 4632. (1) Māhı
 4633. (3) māhı
 4634. (1) Māl
 4635. (2) māl
 4636. (1) mālik
 4637. (1) mālini
 4638. (1) mālüñ
 4639. (3) māniʿ
 4640. (1) māniʿdür
 4641. (1) mār
 4642. (1) māra
 4643. (1) mārı
 4644. (1) māt
 4645. (2) mātem
 4646. (6) māyil
 4647. (1) māyildür
 4648. (1) Māçīn
 4649. (1) Māçīnden
 4650. (1) Māçīne
 4651. (44) mı
 4652. (7) mıdur
 4653. (1) mıdı
 4654. (4) mısın
 4655. (1) mısṭar
 4656. (2) mıydı
 4657. (2) Mıṣr
 4658. (1) Mıṣra
 4659. (1) mıṣraʿ
 4660. (9) Mıṣr·ı
 4661. (1) Mıṣrī
 4662. (6) Mıṣır
 4663. (1) MĪM
 4664. (1) Mīm
 4665. (2) mīm
 4666. (1) mīmdür
 4667. (1) mīr·i
 4668. (1) mīrüñ
 4669. (1) mīzān
 4670. (1) möhresin
 4671. (1) möhrini
 4672. (1) möhr·i
 4673. (6) mübtelā
 4674. (1) Mübtelādur
 4675. (1) mübtelālanur
 4676. (1) mübtelālaruz
 4677. (1) Mübtelāsı
 4678. (1) mübtelāsı
 4679. (1) mübtelāsıdur
 4680. (2) mübārek
 4681. (1) mücaʿʿade
 4682. (1) mücellā
 4683. (1) mücerred
 4684. (1) mücerrede
 4685. (1) Müddeʿīler
 4686. (1) Müddeʿīnüñ
 4687. (1) müderris
 4688. (1) müderrisdür
 4689. (2) Müdām
 4690. (17) müdām
 4691. (1) müdāvā
 4692. (2) müflis
 4693. (1) müflise
 4694. (1) müfsid
 4695. (1) müftī
 4696. (1) Müftīler
 4697. (1) Müftī·i
 4698. (1) müftī·i
 4699. (2) mühendis
 4700. (1) müheyyā
 4701. (1) mühr
 4702. (1) Mühreler
 4703. (1) mühresin
 4704. (1) mühre·i
 4705. (1) mühr·i
 4706. (1) müjeñ
 4707. (1) müjgānlarum
 4708. (1) müjgānuñ
 4709. (6) mül
 4710. (3) mülden
 4711. (1) mülki
 4712. (3) mülkin
 4713. (2) mülkini
 4714. (9) Mülk·i
 4715. (6) mülk·i
 4716. (1) müller
 4717. (1) Mülāzım
 4718. (1) mülāzımdur
 4719. (1) mümtāz
 4720. (1) münaḳḳaşca
 4721. (1) münaḳḳaşlar
 4722. (2) müneccim
 4723. (1) Müneccimdir
 4724. (1) Müneccimdür
 4725. (1) müneccimdür
 4726. (2) münevver
 4727. (1) Münkir·i
 4728. (1) müntehā
 4729. (1) münʿim
 4730. (1) münāfıḳ
 4731. (1) Münāfıḳdan
 4732. (1) mürdelerin
 4733. (1) mürebbā·yı
 4734. (1) mürekkeb
 4735. (1) Mürīd
 4736. (2) mürīd
 4737. (1) mürşid·i
 4738. (3) mürüvvet
 4739. (3) müselmān
 4740. (1) müselmāna
 4741. (1) müselmāndur
 4742. (4) müselmānlar
 4743. (1) müselmānlaruñ
 4744. (1) müselmānlıġı
 4745. (1) müselmānı
 4746. (1) müsevvede
 4747. (2) müstecāb
 4748. (3) müstedām
 4749. (4) müstefʿilün
 4750. (1) müstes̲nā
 4751. (1) müstes̲nāsı
 4752. (1) Müsāfir
 4753. (2) müsāfir
 4754. (1) müsāfirden
 4755. (1) müsāfirdür
 4756. (1) müsāfir·i
 4757. (1) müsāʿid
 4758. (1) müteḥaḳḳa
 4759. (2) müyesser
 4760. (1) müzellef
 4761. (2) müzeyyen
 4762. (1) müzeyyendür
 4763. (1) müˀeẕẕin
 4764. (1) Müˀmin
 4765. (1) müˀmin
 4766. (1) müˀminüñ
 4767. (2) müşebbek
 4768. (1) Müşk
 4769. (2) müşk-bār
 4770. (1) müşk-efşānasın
 4771. (1) müşk-efşānıdur
 4772. (1) müşk-efşānına
 4773. (1) müşk-efşānını
 4774. (1) müşk-perverd
 4775. (1) müşk-āsāsıdur
 4776. (2) müşki
 4777. (1) Müşkil
 4778. (1) müşkil
 4779. (3) müşkildür
 4780. (1) müşkilümüz
 4781. (3) müşk·i
 4782. (1) müşkī
 4783. (5) müşkīn
 4784. (1) müşkīnin
 4785. (8) müşkīn·i
 4786. (1) müşkīnüñ
 4787. (1) müşkīnüñden
 4788. (1) müşküñ
 4789. (1) müşterek
 4790. (1) Müşterī
 4791. (1) müşterī
 4792. (1) Müşterīdür
 4793. (1) müşterīdür
 4794. (1) müştāḳ
 4795. (1) müs̲elles̲
 4796. (1) müs̲ennā
 4797. (1) mū
 4798. (1) mūcib·i
 4799. (1) mūmdan
 4800. (1) Mūmdur
 4801. (2) mūnis
 4802. (2) Mūsā
 4803. (1) mūyuñ
 4804. (1) nabżını
 4805. (1) Namāz
 4806. (2) namāz
 4807. (1) Namāza
 4808. (1) Namāzum
 4809. (1) namāzumuz
 4810. (1) nasūḥ
 4811. (1) Naʿalçeñdür
 4812. (1) naʿl
 4813. (1) naʿlin
 4814. (1) naʿlinden
 4815. (1) naʿlini
 4816. (1) Naʿl·i
 4817. (1) naʿl·i
 4818. (1) naʿlümdür
 4819. (4) naʿra·i
 4820. (1) naġme·i
 4821. (1) naẖl-bend
 4822. (1) Naẖl-bendüñ
 4823. (3) naẖl·i
 4824. (1) naḳdini
 4825. (5) Naḳd·i
 4826. (1) naḳd·i
 4827. (1) Naḳḳāş
 4828. (2) naḳḳāş
 4829. (1) Naḳḳāşlar
 4830. (2) naḳḳāşlar
 4831. (1) naḳḳāşlara
 4832. (1) naḳḳāşlaruz
 4833. (1) naḳḳāşlıġı
 4834. (1) Naḳḳāş·ı
 4835. (2) naḳḳāşı
 4836. (1) naḳḳāşıdur
 4837. (1) Naḳş
 4838. (11) naḳş
 4839. (1) Naḳş-bend·i
 4840. (1) Naḳş·ı
 4841. (8) naḳş·ı
 4842. (2) naḳşına
 4843. (1) naḳşını
 4844. (2) naḳşıyle
 4845. (5) naṣīb
 4846. (1) naṣīḥat
 4847. (2) Naṭʿ·ı
 4848. (3) naṭʿ·ı
 4849. (1) naṭʿını
 4850. (15) naẓar
 4851. (1) naẓargāhı
 4852. (1) naẓarı
 4853. (1) Naẓm
 4854. (5) naẓm
 4855. (3) naẓmum
 4856. (1) naẓmuma
 4857. (5) naẓmuñ
 4858. (1) Naẓmuña
 4859. (1) naẓmuña
 4860. (1) Naẓm·ı
 4861. (13) naẓm·ı
 4862. (1) naẓmı
 4863. (1) naẓmını
 4864. (1) naẓmıyle
 4865. (40) Ne
 4866. (124) ne
 4867. (2) nebāt
 4868. (1) Nebī
 4869. (12) neden
 4870. (2) nedāmet
 4871. (2) nedīm
 4872. (1) Nedür
 4873. (10) nedür
 4874. (2) nefes
 4875. (1) nefesde
 4876. (1) nefs
 4877. (1) nehrī
 4878. (2) nehār
 4879. (1) Neler
 4880. (3) neler
 4881. (1) Nem
 4882. (1) nem
 4883. (3) nemed
 4884. (1) nemede
 4885. (1) nemek
 4886. (1) nemnākde
 4887. (1) neng
 4888. (1) nengi
 4889. (2) nerd
 4890. (1) nerdini
 4891. (1) nerd·i
 4892. (1) nerdübān
 4893. (1) Nereye
 4894. (1) Nergis
 4895. (6) nergis
 4896. (6) nergis·i
 4897. (1) nergisüñ
 4898. (1) nerrād
 4899. (1) nerrād·ı
 4900. (1) nerrādı
 4901. (2) nesi
 4902. (1) Nesne
 4903. (7) nesne
 4904. (1) nesneden
 4905. (1) nesnenüñ
 4906. (1) Nesneñüz
 4907. (3) nesrīn
 4908. (2) nesrīnler
 4909. (1) nesrīnleri
 4910. (1) nestereni
 4911. (1) nesīm
 4912. (16) nev
 4913. (1) Nev-cuvān
 4914. (1) nev-hevesdür
 4915. (1) Nev-ʿarūs·ı
 4916. (6) Nevbahār
 4917. (1) nevbahār
 4918. (2) Nevbahāruñ
 4919. (1) Nevbahār·ı
 4920. (1) Nevbet
 4921. (1) Nevbet·i
 4922. (2) nevden
 4923. (2) nevdür
 4924. (1) nevi
 4925. (1) nevālıḳdur
 4926. (2) ney
 4927. (2) ney-şeker
 4928. (3) neye
 4929. (1) neyistāna
 4930. (1) Neyledüm
 4931. (1) ney·i
 4932. (1) nezāketdür
 4933. (1) Nezāketle
 4934. (1) nezāketle
 4935. (1) ne‿eyledüm
 4936. (1) Ne‿eyledüñ
 4937. (1) ne‿eyledüñ
 4938. (1) Ne‿eylemişdür
 4939. (1) Ne‿eyler
 4940. (8) ne‿eyler
 4941. (3) Ne‿eylesün
 4942. (6) ne‿eylesün
 4943. (5) ne‿eyleyelüm
 4944. (3) ne‿eyleyem
 4945. (2) Ne‿idelüm
 4946. (5) ne‿idelüm
 4947. (6) ne‿idem
 4948. (1) Ne‿ider
 4949. (4) ne‿ider
 4950. (1) Ne‿iderler
 4951. (1) ne‿iderler
 4952. (1) Ne‿idersin
 4953. (1) ne‿idersin
 4954. (1) ne‿iderüz
 4955. (1) ne‿idügüñ
 4956. (2) Ne‿içün
 4957. (7) ne‿içün
 4958. (18) Ne‿ola
 4959. (93) ne‿ola
 4960. (1) ne‿olduñ
 4961. (1) Ne‿oldı
 4962. (1) ne‿olsa
 4963. (6) ne‿olur
 4964. (1) ne‿olurdı
 4965. (2) Neñ
 4966. (1) neñdür
 4967. (1) neşāṭ-engīzden
 4968. (1) neşāṭ-engīze
 4969. (1) neẓāre
 4970. (32) Nice
 4971. (64) nice
 4972. (2) Nicedür
 4973. (1) nice‿eyler
 4974. (1) nice‿ider
 4975. (1) nice‿ola
 4976. (1) Nice‿olurdı
 4977. (1) nifāḳ-āmīzden
 4978. (1) nifāḳ-āmīze
 4979. (1) nigehüñ
 4980. (2) nigāh
 4981. (1) nigāhı
 4982. (1) Nigār
 4983. (21) nigār
 4984. (3) nigāra
 4985. (1) nigārdan
 4986. (6) nigārum
 4987. (2) nigārumuz
 4988. (1) nigārumuñ
 4989. (3) Nigāruñ
 4990. (5) nigāruñ
 4991. (3) nigār·ı
 4992. (4) nigārā
 4993. (8) nigārı
 4994. (1) nigārını
 4995. (1) nigīn
 4996. (1) nigīn·i
 4997. (2) nihāli
 4998. (2) nihāl·i
 4999. (1) nihān
 5000. (2) nihānı
 5001. (1) nisbet
 5002. (1) Nisbeti
 5003. (2) nisbeti
 5004. (1) nisbetümüz
 5005. (2) niteki
 5006. (4) Nitekim
 5007. (3) nitekim
 5008. (1) niyyeti
 5009. (4) niyāz
 5010. (1) niyāzumuz
 5011. (16) Niçe
 5012. (44) niçe
 5013. (1) niçeler
 5014. (1) niçesin
 5015. (1) niçeyi
 5016. (4) niḳāb
 5017. (1) niṣābın
 5018. (4) nişān
 5019. (1) nişāncı
 5020. (1) nişānedür
 5021. (1) nişān·ı
 5022. (5) nişānı
 5023. (1) nişānınuñ
 5024. (1) nis̲ār
 5025. (1) Niẓāmī
 5026. (2) noḳaṭ
 5027. (1) Noḳṭa
 5028. (3) noḳṭa
 5029. (1) noḳṭadur
 5030. (1) Noḳṭalar
 5031. (1) noḳṭalar
 5032. (1) noḳṭalarla
 5033. (1) Noḳṭa·i
 5034. (1) noḳṭa·i
 5035. (1) Nuḳl
 5036. (2) nuḳl
 5037. (1) nuḳliyle
 5038. (1) Nuḳl·ı
 5039. (1) nuḳṭa
 5040. (1) nuḳūş·ı
 5041. (1) nuṭḳ·ı
 5042. (1) Nuṭḳıyle
 5043. (20) nāb
 5044. (1) nāba
 5045. (1) nābda
 5046. (5) nābdan
 5047. (1) nābsuz
 5048. (2) nābuñ
 5049. (3) nābı
 5050. (1) nādān
 5051. (1) nādānlar
 5052. (1) Nāfe
 5053. (1) nāfe
 5054. (1) nāfenüñ
 5055. (1) nāfeyi
 5056. (2) Nāfe·i
 5057. (4) nāfe·i
 5058. (3) nāgeh
 5059. (1) nāgehān
 5060. (2) Nāle
 5061. (5) nāle
 5062. (1) nāleler
 5063. (1) nālem
 5064. (1) nālemdür
 5065. (1) nāleme
 5066. (1) Nāle·i
 5067. (1) nālişimden
 5068. (1) nālişin
 5069. (1) nāliş·i
 5070. (1) nālān
 5071. (4) nām
 5072. (2) Nāme
 5073. (4) nāme
 5074. (1) nāmedür
 5075. (2) Nāmeler
 5076. (1) Nāmenüñ
 5077. (1) Nāmesi
 5078. (2) nāmeye
 5079. (6) Nāme·i
 5080. (4) nāme·i
 5081. (1) nāmeñi
 5082. (2) nāmihrbān
 5083. (1) Nāmuñ
 5084. (1) nāmını
 5085. (1) nāmūs
 5086. (1) nāmūsumuza
 5087. (1) nāmūsumuzı
 5088. (1) nāmūsı
 5089. (2) nāra
 5090. (6) nārenc
 5091. (1) Nārencī
 5092. (1) Nārin
 5093. (1) nārven
 5094. (1) nārveni
 5095. (2) Nār·ı
 5096. (3) nār·ı
 5097. (1) nās
 5098. (1) nāsı
 5099. (1) nātüvān
 5100. (1) nātüvānumdur
 5101. (2) nāy
 5102. (2) nāylar
 5103. (1) nāyı
 5104. (7) Nāz
 5105. (32) nāz
 5106. (2) nāzdan
 5107. (5) nāzenīn
 5108. (1) nāzenīne
 5109. (2) Nāzenīnler
 5110. (1) Nāzenīnüñ
 5111. (1) nāzenīnüñ
 5112. (1) nāzlaruñ
 5113. (2) nāzum
 5114. (2) nāzumuz
 5115. (1) Nāzı
 5116. (5) nāzı
 5117. (1) nāzına
 5118. (1) nāzında
 5119. (1) nāzından
 5120. (2) nāzını
 5121. (1) Nāzük
 5122. (5) nāzük
 5123. (1) nāzük-beden
 5124. (1) nāzük-bedene
 5125. (1) nāzük-mizāc
 5126. (1) nāzük-ṭabʿa
 5127. (1) Nāzükdür
 5128. (1) nāzükdür
 5129. (1) nāzüklenüp
 5130. (1) nāzüklügi
 5131. (3) Nāzüklük
 5132. (5) nāzüklük
 5133. (3) nāẖun
 5134. (1) nāḳa·i
 5135. (1) Nāṣıḥ
 5136. (7) nāṣıḥ
 5137. (2) nāṣıḥla
 5138. (2) Nāṣıḥuñ
 5139. (4) nāṣıḥā
 5140. (1) Nāẓır
 5141. (1) Nīl
 5142. (1) Nīle
 5143. (1) nīlūfer
 5144. (1) nīmeler
 5145. (1) nīze
 5146. (1) nīzeñe
 5147. (1) nöker
 5148. (1) nökeri
 5149. (1) nüfūs·ı
 5150. (1) nükteleri
 5151. (1) nükte·i
 5152. (1) nükteñ
 5153. (1) Nüsẖa
 5154. (1) nüsẖa
 5155. (2) Nüsẖa·i
 5156. (3) nüñ
 5157. (1) NŪN
 5158. (2) nūn
 5159. (1) nūna
 5160. (1) Nūr
 5161. (2) nūr
 5162. (1) nūr-efşān
 5163. (1) nūrdur
 5164. (2) nūr·ı
 5165. (1) nūrāniyyeti
 5166. (4) nūrı
 5167. (1) Nūḥ
 5168. (1) Nūş
 5169. (12) nūş
 5170. (1) nūş·ı
 5171. (1) Nūşīrevān
 5172. (3) O
 5173. (28) o
 5174. (1) ocaġı
 5175. (1) ocaġıdur
 5176. (1) ocaḳ
 5177. (6) Od
 5178. (3) od
 5179. (2) Oda
 5180. (4) oda
 5181. (1) odabaşı
 5182. (1) odamda
 5183. (2) Odamuz
 5184. (8) odlara
 5185. (4) odlu
 5186. (1) odur
 5187. (1) odı
 5188. (4) odına
 5189. (65) Ol
 5190. (223) ol
 5191. (2) Ola
 5192. (69) ola
 5193. (1) olacaġı
 5194. (1) olacaḳ
 5195. (1) olalar
 5196. (2) olaldan
 5197. (5) olalum
 5198. (20) olalı
 5199. (3) olalıdan
 5200. (3) olam
 5201. (40) olan
 5202. (11) olana
 5203. (2) olanda
 5204. (2) olanlar
 5205. (1) olanlaruñ
 5206. (3) olanuñ
 5207. (1) olası
 5208. (3) olayın
 5209. (11) oldum
 5210. (10) oldur
 5211. (8) olduġum
 5212. (1) olduġumca
 5213. (1) olduġuñ
 5214. (6) olduġı
 5215. (4) olduġın
 5216. (1) olduġına
 5217. (3) olduġıçün
 5218. (4) olduḳca
 5219. (6) olduñ
 5220. (7) Oldı
 5221. (69) oldı
 5222. (1) Olma
 5223. (19) olma
 5224. (2) olmadum
 5225. (1) olmadur
 5226. (10) olmadı
 5227. (1) olmadılar
 5228. (2) olmalu
 5229. (2) Olmasa
 5230. (58) olmasa
 5231. (1) olmasalar
 5232. (1) Olmasaydı
 5233. (1) olmasaydı
 5234. (1) Olmasañ
 5235. (13) olmasun
 5236. (2) Olmaya
 5237. (15) olmaya
 5238. (1) Olmayam
 5239. (1) olmayan
 5240. (1) olmayayın
 5241. (7) olmayıcaḳ
 5242. (2) Olmaz
 5243. (47) olmaz
 5244. (6) olmazdı
 5245. (2) olmazlar
 5246. (1) olmazsa
 5247. (2) olmazsın
 5248. (1) olmazuz
 5249. (2) olmaġ
 5250. (6) olmaġa
 5251. (2) olmaġıl
 5252. (1) olmaġın
 5253. (4) olmaḳ
 5254. (1) olmañ
 5255. (2) Olmış
 5256. (56) olmış
 5257. (1) olmışam
 5258. (26) olmışdur
 5259. (1) olmışdı
 5260. (8) olmışsın
 5261. (1) Olsa
 5262. (51) olsa
 5263. (1) olsalar
 5264. (6) olsam
 5265. (1) olsaḳ
 5266. (1) Olsun
 5267. (31) olsun
 5268. (5) oluban
 5269. (34) olup
 5270. (1) Olupdur
 5271. (15) olupdur
 5272. (2) Olur
 5273. (163) olur
 5274. (1) olurdum
 5275. (1) Olurdı
 5276. (5) olurdı
 5277. (1) olurlar
 5278. (1) olurlarsa
 5279. (8) olurmış
 5280. (12) olursa
 5281. (1) olursañ
 5282. (1) olıbilür
 5283. (2) olıcak
 5284. (4) olıcaḳ
 5285. (1) olımaduñ
 5286. (2) Olımaz
 5287. (3) olımaz
 5288. (1) olımazlarmış
 5289. (1) Olımazsın
 5290. (1) olına
 5291. (2) olınca
 5292. (2) olınmış
 5293. (1) olınupdur
 5294. (3) on
 5295. (1) oranı
 5296. (1) orasına
 5297. (1) orayı
 5298. (1) ordusı
 5299. (1) Ordu·yı
 5300. (2) ortada
 5301. (1) Ortaya
 5302. (4) ortaya
 5303. (2) Oruç
 5304. (2) oruç
 5305. (1) oruçda
 5306. (1) oruçdan
 5307. (1) otaġa
 5308. (2) otaġıdur
 5309. (1) otaġına
 5310. (2) otur
 5311. (1) oturmaya
 5312. (1) oturmışdur
 5313. (1) otursa
 5314. (1) otuz
 5315. (1) oyalanur
 5316. (1) Oynadur
 5317. (1) oynaduruz
 5318. (1) oynamasıdur
 5319. (5) oynar
 5320. (1) oynatmaz
 5321. (1) oynaġıdur
 5322. (1) oyun
 5323. (2) oyuncaġı
 5324. (1) oyunı
 5325. (1) oyuḳsuz
 5326. (1) Oġlan
 5327. (8) oġlan
 5328. (1) oġlana
 5329. (1) oġlanların
 5330. (1) oġlanlıġı
 5331. (1) oġlanı
 5332. (1) oġlını
 5333. (1) oẖşar
 5334. (2) oẖşayalum
 5335. (3) Oḳ
 5336. (4) oḳ
 5337. (1) oḳdan
 5338. (2) Oḳlaruñla
 5339. (2) oḳları
 5340. (1) Oḳuduġını
 5341. (1) oḳumaġ
 5342. (1) Oḳumış
 5343. (3) oḳur
 5344. (1) oḳuram
 5345. (1) oḳurlar
 5346. (1) oḳursun
 5347. (1) oḳusañ
 5348. (1) Oḳuyup
 5349. (1) oḳuyup
 5350. (2) oḳı
 5351. (1) Oḳıdur
 5352. (1) oḳımaġa
 5353. (1) oḳımışdum
 5354. (1) Oḳın
 5355. (1) oḳın
 5356. (3) oḳına
 5357. (6) oḳındı
 5358. (1) Oḳınmaz
 5359. (1) oḳınmaz
 5360. (1) oḳınuñ
 5361. (1) oḳısam
 5362. (1) oḳıya
 5363. (1) Oḳıyup
 5364. (1) oḳışduḳ
 5365. (1) oñarmaya
 5366. (1) oñarmaz
 5367. (1) oñmaduḳ
 5368. (1) papasıdur
 5369. (2) par
 5370. (1) paralanur
 5371. (1) pehlūdan
 5372. (1) pehlūsına
 5373. (2) pehlūya
 5374. (1) pehlūyı
 5375. (1) peleng
 5376. (1) Peleng·i
 5377. (1) pelengī
 5378. (1) pelās
 5379. (1) pelāsın
 5380. (1) penbesidür
 5381. (1) Penbe·i
 5382. (1) pencere
 5383. (1) pencereden
 5384. (1) Pend
 5385. (1) pend
 5386. (1) pendi
 5387. (1) pendine
 5388. (3) Pend·i
 5389. (1) pend·i
 5390. (1) pendüñ
 5391. (1) penāhı
 5392. (1) pençe
 5393. (1) Pençesine
 5394. (1) pençesini
 5395. (1) Pençe·i
 5396. (3) pençe·i
 5397. (2) per
 5398. (1) perde·i
 5399. (1) pergār
 5400. (1) pergārdan
 5401. (1) perhīzden
 5402. (1) perhīze
 5403. (1) peri
 5404. (1) perler
 5405. (1) perr
 5406. (1) pertevin
 5407. (2) Pertev·i
 5408. (1) perverdesidür
 5409. (5) pervāne
 5410. (3) pervānedür
 5411. (3) pervāneler
 5412. (2) pervāneye
 5413. (1) pervāzdan
 5414. (1) pervāzgāhı
 5415. (1) pervāzında
 5416. (1) pervāzını
 5417. (4) Pervīn
 5418. (2) Pervīne
 5419. (1) perçem
 5420. (1) perçemi
 5421. (6) perçemüñ
 5422. (13) perī
 5423. (2) perī-peyker
 5424. (2) perī-peykerler
 5425. (1) perī-rūdan
 5426. (1) perī-rūyı
 5427. (1) perī-çihreye
 5428. (1) perī-ṣūreti
 5429. (1) perīdür
 5430. (1) perīlere
 5431. (2) perīnüñ
 5432. (1) perīvār
 5433. (1) perīye
 5434. (7) perīşān
 5435. (1) perīşān-ẖāṭır
 5436. (1) perīşāndur
 5437. (1) perīşānlıġı
 5438. (1) perīşānum
 5439. (1) perīşānuñda
 5440. (1) perīşānı
 5441. (1) pes
 5442. (2) pest
 5443. (2) peydā
 5444. (1) Peyk·i
 5445. (2) peyk·i
 5446. (1) peykān
 5447. (1) Peykānlaruñla
 5448. (1) peykānuñ
 5449. (1) peykānıdur
 5450. (5) peymāne
 5451. (1) peymāneden
 5452. (4) peymāneler
 5453. (2) peymānenüñ
 5454. (2) peymānesin
 5455. (1) peymāneye
 5456. (1) peymāneyi
 5457. (1) peymānuñ
 5458. (1) peymānına
 5459. (1) peyām
 5460. (1) peyġāma
 5461. (1) pister
 5462. (3) piyāde
 5463. (1) Piyāle
 5464. (3) piyāle
 5465. (1) piyāledür
 5466. (1) piyāleyi
 5467. (2) pula
 5468. (2) pullar
 5469. (1) pulsuz
 5470. (2) Puẖteler
 5471. (1) pā
 5472. (1) pādişeh
 5473. (1) Pādişehden
 5474. (1) pādişehi
 5475. (1) Pādişehler
 5476. (2) Pādişehsin
 5477. (1) pādişehüñ
 5478. (3) pādişā
 5479. (3) Pādişāh
 5480. (4) pādişāh
 5481. (1) pādişāhdur
 5482. (19) Pādişāhum
 5483. (2) pādişāhum
 5484. (1) pādişāhumdur
 5485. (4) Pādişāh·ı
 5486. (2) pādişāh·ı
 5487. (1) pādişāhāne
 5488. (1) pādişāhı
 5489. (1) pādişāhıdur
 5490. (1) pādişāhınuñ
 5491. (1) pādişālara
 5492. (1) pādişālaruz
 5493. (1) pādişālıġın
 5494. (2) Pādişālıḳ
 5495. (1) pādişālıḳdur
 5496. (2) pādişāsın
 5497. (5) pāk
 5498. (1) pāk-dāmen
 5499. (1) pākden
 5500. (1) pāküm
 5501. (4) pāre
 5502. (1) pāresin
 5503. (1) pārsālaruz
 5504. (1) pāsbān
 5505. (1) pāy-bend
 5506. (1) Pāydār
 5507. (1) pāyedür
 5508. (1) pāye·i
 5509. (1) Pāymāl
 5510. (4) pāy·ı
 5511. (1) pāyı
 5512. (1) pāyıdur
 5513. (1) pāyın
 5514. (1) Pıñarbaşı
 5515. (4) Pīr
 5516. (3) pīr
 5517. (1) pīrden
 5518. (1) pīrehen
 5519. (1) pīreheni
 5520. (1) pīrehenüñ
 5521. (8) pīr·i
 5522. (1) pīrāhenin
 5523. (1) pīrāheninden
 5524. (1) pīrüñ
 5525. (1) pīrūzegūn
 5526. (2) pīç-ā-pīç·i
 5527. (1) pīçīdedür
 5528. (1) pīş-ẖᾱn
 5529. (1) Pīşe
 5530. (1) pīşkeş
 5531. (6) pür
 5532. (1) pür-dimāġ
 5533. (1) pür-dāġa
 5534. (1) pür-eşküme
 5535. (1) pür-fitnedür
 5536. (1) pür-mey
 5537. (1) pür-nūr
 5538. (1) Pür-sebūlarla
 5539. (1) pür-sūzumdan
 5540. (1) pür-çākde
 5541. (1) pür-ẖūn
 5542. (2) pür-ṣafā
 5543. (1) Pür-ṣafādur
 5544. (2) pürdür
 5545. (1) pürtāb
 5546. (1) pürtābda
 5547. (2) püser
 5548. (1) püserüñ
 5549. (1) püşt·i
 5550. (2) Pūte·i
 5551. (4) Rab
 5552. (1) Raʿd-veş
 5553. (8) raʿnā
 5554. (1) raʿnācuġum
 5555. (2) raʿnādan
 5556. (2) raʿnādur
 5557. (1) raʿnālanmaz
 5558. (1) raʿnālanur
 5559. (2) raʿnālar
 5560. (1) raʿnālıġı
 5561. (1) raʿnāsıdur
 5562. (1) raʿnāya
 5563. (1) raʿnāyı
 5564. (3) raġbet
 5565. (1) raġbeti
 5566. (4) Raḥm
 5567. (6) raḥm
 5568. (1) raḥmet
 5569. (1) raẖtın
 5570. (1) raẖşān
 5571. (1) Raḳīb
 5572. (11) raḳīb
 5573. (2) raḳībe
 5574. (1) raḳībi
 5575. (1) Raḳībā
 5576. (3) raḳībüñ
 5577. (2) raḳḳāṣ
 5578. (2) Raḳṣ
 5579. (4) raḳṣ
 5580. (1) raṭb
 5581. (1) rebāb
 5582. (1) rebābdan
 5583. (1) rebābı
 5584. (1) red
 5585. (1) reftār
 5586. (1) reftārda
 5587. (1) reftāruñ
 5588. (1) reftārın
 5589. (2) refʿ
 5590. (1) rehgüẕeri
 5591. (3) Rehn·i
 5592. (1) rehn·i
 5593. (3) Reh·i
 5594. (1) rehüñ
 5595. (1) Remmāle
 5596. (1) Reng
 5597. (6) reng
 5598. (1) rengi
 5599. (2) reng·i
 5600. (7) Rengīn
 5601. (7) rengīn
 5602. (2) rengīnüñ
 5603. (2) rengīnüñe
 5604. (1) rengümüze
 5605. (1) resm
 5606. (1) revnaḳı
 5607. (1) revzen
 5608. (2) revzeni
 5609. (1) Revzen·i
 5610. (1) revādur
 5611. (10) revān
 5612. (1) revāna
 5613. (1) revāndur
 5614. (26) Revāni
 5615. (4) Revāninüñ
 5616. (2) Revāniyi
 5617. (1) revānum
 5618. (1) revānuñ
 5619. (391) Revānī
 5620. (3) Revānīden
 5621. (20) Revānīnüñ
 5622. (17) Revānīye
 5623. (11) Revānīyi
 5624. (1) revāḳı
 5625. (2) reyḥāncı
 5626. (1) Reyḥāncıdur
 5627. (2) reyḥāncıdur
 5628. (1) reyḥānıdur
 5629. (1) Reşk
 5630. (1) reşk
 5631. (1) reşkiyle
 5632. (1) ridādan
 5633. (1) ridādur
 5634. (1) ridāsı
 5635. (1) ridāyı
 5636. (1) rifʿatde
 5637. (1) rifʿati
 5638. (3) Rind
 5639. (1) rind
 5640. (1) rindi
 5641. (3) Rindler
 5642. (3) Rind·i
 5643. (3) rind·i
 5644. (1) Rindāne
 5645. (4) rindāne
 5646. (2) Rindānedür
 5647. (1) Rindüñ
 5648. (1) riyāżet
 5649. (1) riyāżāt
 5650. (1) rişteyi
 5651. (4) rişte·i
 5652. (1) rumūzını
 5653. (1) ruḥ·ı
 5654. (2) ruẖ
 5655. (2) Ruẖlaruñ
 5656. (3) ruẖlaruñ
 5657. (1) Ruẖlaruñda
 5658. (2) ruẖlaruñdan
 5659. (1) Ruẖlaruñla
 5660. (2) Ruẖları
 5661. (3) ruẖları
 5662. (2) ruẖların
 5663. (1) Ruẖlarında
 5664. (1) ruẖsārum
 5665. (1) ruẖsāruña
 5666. (2) ruẖsāruñda
 5667. (1) ruẖsāruñla
 5668. (2) ruẖsārı
 5669. (2) ruẖsārın
 5670. (1) ruẖsārına
 5671. (1) Ruẖuñ
 5672. (10) ruẖuñ
 5673. (1) ruẖuña
 5674. (6) ruẖuñda
 5675. (2) ruẖuñdur
 5676. (1) ruẖuñla
 5677. (1) ruẖuñı
 5678. (1) Ruẖ·ı
 5679. (4) ruẖ·ı
 5680. (2) Ruẖı
 5681. (5) ruẖı
 5682. (1) Ruẖın
 5683. (1) ruẖın
 5684. (5) ruẖında
 5685. (2) ruẖından
 5686. (1) ruṭabdur
 5687. (1) RĀ
 5688. (1) Rā
 5689. (1) rā
 5690. (2) rāh
 5691. (1) Rāh·ı
 5692. (3) rāh·ı
 5693. (4) rām
 5694. (1) Rāst
 5695. (3) rāst
 5696. (1) Rāygān
 5697. (2) rāygān
 5698. (1) rāyiḥasından
 5699. (2) rāz
 5700. (1) rāzdan
 5701. (1) rāzdārum
 5702. (1) rāzum
 5703. (1) rāzumuz
 5704. (1) rāzumı
 5705. (1) rāz·ı
 5706. (1) rāzın
 5707. (2) rāzını
 5708. (1) rāzī
 5709. (1) rāġda
 5710. (2) rāḥat
 5711. (1) Rāżī
 5712. (1) rāżī
 5713. (1) Rāżīyüz
 5714. (1) rīş-ẖand
 5715. (1) Rüstemler
 5716. (1) rüstāyī
 5717. (3) rüsvā
 5718. (2) rüsvāyī
 5719. (1) rüsvā·yı
 5720. (5) Rūm
 5721. (2) Rūma
 5722. (1) Rūmdur
 5723. (3) Rūmili
 5724. (2) Rūmilinüñ
 5725. (1) Rūmı
 5726. (1) Rūmī
 5727. (3) rūyuñ
 5728. (1) rūyuñdan
 5729. (1) rūyuñla
 5730. (4) Rūy·ı
 5731. (6) rūy·ı
 5732. (1) rūyālarını
 5733. (1) rūze
 5734. (3) rūzgār
 5735. (1) rūzgārda
 5736. (2) rūzgārdan
 5737. (1) rūzgārum
 5738. (1) rūzgārumuz
 5739. (1) rūzgārı
 5740. (1) rūzgārıdur
 5741. (2) Rūz·ı
 5742. (3) rūz·ı
 5743. (1) rūḥ
 5744. (1) rūḥ-efzā
 5745. (1) rūḥ-efzāyı
 5746. (1) rūḥum
 5747. (2) rūḥ·ı
 5748. (1) rūḥāniyyeti
 5749. (1) rūḥını
 5750. (2) Rūşen
 5751. (11) rūşen
 5752. (1) Rūşen-dil
 5753. (3) rūşendür
 5754. (1) Rūşenālıḳ
 5755. (1) Salṭanat
 5756. (1) salṭanat
 5757. (1) Sancaġ·ı
 5758. (1) sancaġ·ı
 5759. (1) Sancaḳ
 5760. (1) sancaḳ
 5761. (1) Sanki
 5762. (1) sarāy
 5763. (1) sarāyuñda
 5764. (1) Sarāy·ı
 5765. (1) sarāyı
 5766. (1) sarāyına
 5767. (2) saʿy
 5768. (5) saʿādet
 5769. (1) saʿādetden
 5770. (1) Saʿādetlü
 5771. (1) Saʿādetüm
 5772. (1) saẖt
 5773. (1) saḳaldur
 5774. (1) saḳalı
 5775. (1) saḳalını
 5776. (1) saḳḳā
 5777. (8) Saña
 5778. (91) saña
 5779. (1) Sebeb
 5780. (1) sebebden
 5781. (2) sebebdendür
 5782. (3) Sebz
 5783. (1) Sebze
 5784. (1) sebzezārın
 5785. (2) sebzüñ
 5786. (1) sebīl
 5787. (1) sebük-bār
 5788. (1) sebū
 5789. (1) sebū-veş
 5790. (1) seccādelerüñ
 5791. (1) seccādesi
 5792. (2) seccādeyi
 5793. (1) Secde
 5794. (1) secde
 5795. (1) secdegāhum
 5796. (1) secdegāhı
 5797. (1) secde‿itmez
 5798. (5) sefer
 5799. (1) seferi
 5800. (1) sefīne
 5801. (1) sefīneyi
 5802. (1) Seg·i
 5803. (1) sehlen
 5804. (1) sehmnāk
 5805. (4) sehv
 5806. (3) sehī
 5807. (2) Selmāna
 5808. (1) Selsebīl
 5809. (1) Selām
 5810. (6) selām
 5811. (1) Selāmetī
 5812. (2) selāmı
 5813. (3) selāmın
 5814. (1) selāmını
 5815. (1) Selīm
 5816. (1) selīm
 5817. (2) semen-ber
 5818. (1) semen-būyuñ
 5819. (1) semen-sādan
 5820. (2) semen-sālar
 5821. (2) semen-sālarını
 5822. (1) semen-sāya
 5823. (1) semen-sāyı
 5824. (1) semen-ten
 5825. (2) semendi
 5826. (1) Semend·i
 5827. (1) semend·i
 5828. (1) semendüm
 5829. (1) semenüñ
 5830. (1) semmūrdan
 5831. (31) Sen
 5832. (86) sen
 5833. (2) sencileyin
 5834. (2) sende
 5835. (1) sendedür
 5836. (1) Senden
 5837. (1) senden
 5838. (1) seng-dilseñ
 5839. (1) sengi‿ile
 5840. (1) Sengsār
 5841. (4) Seng·i
 5842. (2) seng·i
 5843. (1) Sengīn
 5844. (2) sengīn-dil
 5845. (1) sengīn-diller
 5846. (7) Seni
 5847. (32) seni
 5848. (1) Sensin
 5849. (1) sensin
 5850. (1) Sensüz
 5851. (2) sensüz
 5852. (6) Senüñ
 5853. (55) senüñ
 5854. (1) senüñdür
 5855. (3) senüñle
 5856. (1) Senüñçün
 5857. (1) senüñçün
 5858. (1) ser
 5859. (1) ser-Çeşme·i
 5860. (1) serbendine
 5861. (1) serden
 5862. (1) serdār
 5863. (1) serefrāzlaruñ
 5864. (1) serefrāzında
 5865. (1) serefrāzından
 5866. (1) serencām
 5867. (1) serencāmum
 5868. (1) serencāmumuzı
 5869. (5) sergerdān
 5870. (1) sergerdānısın
 5871. (3) sergeşte
 5872. (1) sergeştedür
 5873. (1) sergeştesi
 5874. (1) Sergeştesidür
 5875. (3) serkeş
 5876. (1) serkeşi
 5877. (1) Serkeşlenürse
 5878. (1) Serkeşlik
 5879. (2) serkeşlik
 5880. (1) sermenziline
 5881. (1) sermenzilümüz
 5882. (2) sermest
 5883. (1) Sermādan
 5884. (1) Sermāye
 5885. (2) sermāye
 5886. (1) sermāyedür
 5887. (2) sermāyesi
 5888. (1) sernāme
 5889. (1) sertā-ser
 5890. (6) Serv
 5891. (11) serv
 5892. (7) serv-ḳad
 5893. (1) Serv-ḳaddi
 5894. (1) serv-ḳaddi
 5895. (1) Serv-ḳaddüñ
 5896. (2) Serv-ḳadler
 5897. (3) serv-ḳāmet
 5898. (1) serv-ḳāmetdür
 5899. (1) servdür
 5900. (1) Serve
 5901. (3) serve
 5902. (1) servercük
 5903. (1) Servi
 5904. (3) servi
 5905. (1) servini
 5906. (4) Serv·i
 5907. (34) serv·i
 5908. (1) servüñle
 5909. (3) ser·i
 5910. (1) serā-perde
 5911. (3) serā-ser
 5912. (1) serāperde·i
 5913. (1) serāġāzından
 5914. (1) serçeşme·i
 5915. (4) serẖoş
 5916. (1) Serẖoşlar
 5917. (1) serẖoşlar
 5918. (1) serẖoşluḳ
 5919. (1) serẖoşı
 5920. (1) serīr
 5921. (1) Sev
 5922. (2) sev
 5923. (1) Sevdi
 5924. (5) sevdi
 5925. (1) sevdā
 5926. (1) sevdādan
 5927. (1) sevdālar
 5928. (1) sevdāsın
 5929. (2) sevdāsını
 5930. (1) Sevdāya
 5931. (1) Sevdā·yı
 5932. (3) sevdā·yı
 5933. (2) sevdügi
 5934. (2) Sevdügüm
 5935. (12) sevdügüm
 5936. (1) Sevdügümden
 5937. (1) sevdügümi
 5938. (1) sevdügümçün
 5939. (1) Sevdüm
 5940. (1) sevdümse
 5941. (1) sevdürdi
 5942. (1) Sevdürür
 5943. (1) seveli
 5944. (1) sevelüm
 5945. (1) seven
 5946. (1) Sever
 5947. (5) sever
 5948. (1) Severin
 5949. (1) sevgülü
 5950. (1) Sevilmek
 5951. (1) Sevilmez
 5952. (2) sevme
 5953. (1) sevmeden
 5954. (2) sevmegi
 5955. (1) sevmegin
 5956. (1) sevmegüñ
 5957. (4) sevmek
 5958. (1) sevmekden
 5959. (1) sevmekdür
 5960. (2) sevmesin
 5961. (1) sevmeyevüz
 5962. (1) sevmeyeyin
 5963. (1) sevmezse
 5964. (1) sevmeñ
 5965. (1) Sevmiş
 5966. (1) sevmiş
 5967. (1) sevmişdür
 5968. (1) Sevmişüz
 5969. (1) Seyl·i
 5970. (4) Seyr
 5971. (24) seyr
 5972. (1) Seyre
 5973. (1) seyre
 5974. (1) seyrin
 5975. (1) seyrinden
 5976. (1) Seyrine
 5977. (2) seyrine
 5978. (1) seyrini
 5979. (2) seyr·i
 5980. (6) seyrān
 5981. (1) Seyrāna
 5982. (2) seyrāna
 5983. (1) seyrān·ı
 5984. (2) seyrānı
 5985. (1) seyrānın
 5986. (1) seyrānını
 5987. (1) seyyārelerdür
 5988. (6) sezer
 5989. (2) seḥer
 5990. (1) seḥer-ẖīzümden
 5991. (1) seḥerden
 5992. (1) seḥergāh
 5993. (1) seḥergāha
 5994. (1) seḥeri
 5995. (1) seḥḥār
 5996. (1) seḥḥārın
 5997. (3) Sidre
 5998. (1) sifāle
 5999. (1) silleler
 6000. (1) silmeden
 6001. (1) silsilemüz
 6002. (1) silüpdür
 6003. (2) sin
 6004. (1) sincābdan
 6005. (1) sipendümdür
 6006. (2) siper
 6007. (2) siperi
 6008. (1) Sipāhī
 6009. (2) sipāhī
 6010. (2) sipāhīdür
 6011. (1) Sipāhīnüñ
 6012. (1) sipāhīnüñ
 6013. (1) Sitanbulda
 6014. (1) sitem
 6015. (1) sitemger
 6016. (3) sitemkār
 6017. (1) Sitāre
 6018. (1) sitāre
 6019. (6) siyeh
 6020. (1) siyeh-pūş
 6021. (1) siyeh-pūşa
 6022. (1) siyeh-çeşm
 6023. (1) siyehkār
 6024. (1) siyehkāruñ
 6025. (2) siyehkārın
 6026. (2) siyehüñ
 6027. (4) siyāh
 6028. (1) siyāhum
 6029. (1) siyāhumdur
 6030. (1) siyāhuñ
 6031. (1) siyāhı
 6032. (1) siyāhıdur
 6033. (1) siyāhın
 6034. (1) siyāhından
 6035. (1) siyāhını
 6036. (2) siyāset
 6037. (3) siz
 6038. (3) Siḥr
 6039. (6) siḥr
 6040. (2) siḥri
 6041. (1) Subḥ-dem
 6042. (1) Sulṭān
 6043. (2) sulṭān
 6044. (1) sulṭāna
 6045. (1) sulṭāndur
 6046. (1) sulṭānlar
 6047. (1) sulṭānları
 6048. (1) sulṭānlarına
 6049. (1) sulṭānsın
 6050. (1) sulṭānuma
 6051. (1) Sulṭān·ı
 6052. (2) sulṭān·ı
 6053. (2) sulṭānısın
 6054. (1) sulṭānıyam
 6055. (1) suvarur
 6056. (1) suẖen
 6057. (1) Sāde
 6058. (1) sāde
 6059. (1) sāde-ruẖuñ
 6060. (1) sāde-rūdur
 6061. (1) Sāde-rūlar
 6062. (1) sāde-ʿiẕārı
 6063. (1) Sādelik
 6064. (1) sādeyi
 6065. (3) Sālik
 6066. (1) sālūsumuzı
 6067. (2) sārāya
 6068. (1) Sāye-veş
 6069. (1) sāyebānıdur
 6070. (4) sāyem
 6071. (1) sāyesi
 6072. (1) sāyesinde
 6073. (5) sāye·i
 6074. (1) sāzdan
 6075. (1) sāzında
 6076. (1) sāzından
 6077. (1) sāzını
 6078. (2) sāʿati
 6079. (2) sāʿid
 6080. (1) sāʿidi
 6081. (1) sāʿidinde
 6082. (1) sāʿidleri
 6083. (1) sāʿid·i
 6084. (4) Sāġar
 6085. (10) sāġar
 6086. (2) sāġara
 6087. (1) sāġarcük
 6088. (2) sāġarda
 6089. (3) Sāġaruñ
 6090. (1) Sāġar·ı
 6091. (4) sāġar·ı
 6092. (6) sāġarı
 6093. (1) sāḥir
 6094. (1) sāḥirdedür
 6095. (1) sāḥirden
 6096. (1) sāḥirdür
 6097. (2) Sāḳi
 6098. (9) sāḳi
 6099. (1) sāḳiye
 6100. (1) sāḳiyle
 6101. (7) Sāḳi·i
 6102. (1) sāḳ·ı
 6103. (28) Sāḳıyā
 6104. (24) sāḳıyā
 6105. (18) Sāḳī
 6106. (42) sāḳī
 6107. (2) sāḳīde
 6108. (1) sāḳīdür
 6109. (1) sāḳīler
 6110. (1) sāḳīlik
 6111. (1) sāḳīlıġ
 6112. (1) sāḳīlıḳ
 6113. (3) sāḳīnüñ
 6114. (1) sāḳīye
 6115. (1) Sāḳīyi
 6116. (4) Sāḳī·i
 6117. (1) sāḳī·i
 6118. (1) sır
 6119. (1) sırdadur
 6120. (2) Sırr·ı
 6121. (1) sırrın
 6122. (1) sırrına
 6123. (2) sırrını
 6124. (1) sīb·i
 6125. (3) Sīm
 6126. (6) sīm
 6127. (2) sīm-beden
 6128. (1) sīm-beri
 6129. (1) sīm-ten
 6130. (2) sīm-teni
 6131. (1) sīm-veş
 6132. (1) Sīmden
 6133. (2) sīmden
 6134. (1) sīmdür
 6135. (2) sīmini
 6136. (1) Sīmīn
 6137. (7) sīmīn
 6138. (9) sīmīn-beden
 6139. (1) sīmīn-bedendür
 6140. (1) Sīmīn-bedenler
 6141. (1) sīmīn-bere
 6142. (1) sīmīn-beri
 6143. (2) sīmīndür
 6144. (1) sīmīn·i
 6145. (1) SĪN
 6146. (3) Sīne
 6147. (3) sīne
 6148. (1) Sīne-be-sīne
 6149. (1) sīne-çāk
 6150. (4) Sīnede
 6151. (3) sīnede
 6152. (1) sīneden
 6153. (1) Sīneler
 6154. (1) Sīnem
 6155. (9) sīnem
 6156. (2) sīnemde
 6157. (6) sīneme
 6158. (1) Sīnemi
 6159. (3) sīnemi
 6160. (4) Sīnemüñ
 6161. (5) sīnemüñ
 6162. (1) Sīnesi
 6163. (1) sīnesin
 6164. (1) Sīnesinde
 6165. (1) sīnesini
 6166. (1) Sīne·i
 6167. (4) sīne·i
 6168. (2) sīneñden
 6169. (1) sīneñe
 6170. (1) sīrāb
 6171. (1) Sög
 6172. (1) sög
 6173. (3) sögdi
 6174. (1) Sögdügiçün
 6175. (1) söger
 6176. (1) sögerek
 6177. (1) sögermiş
 6178. (1) sögesin
 6179. (1) sögmez
 6180. (1) Söyle
 6181. (1) söyledi
 6182. (2) Söyledür
 6183. (1) söyledürler
 6184. (1) Söyledürsin
 6185. (1) söyledüñ
 6186. (1) söyleme
 6187. (1) Söylemege
 6188. (1) Söylemek
 6189. (1) söylemesün
 6190. (1) Söylemez
 6191. (1) söylemez
 6192. (1) söylemişdür
 6193. (1) söylene
 6194. (1) Söylenen
 6195. (1) söylenmez
 6196. (3) söylenür
 6197. (1) Söyler
 6198. (8) söyler
 6199. (1) söylerler
 6200. (1) söylerse
 6201. (2) Söylesün
 6202. (1) söylet
 6203. (1) Söyletme
 6204. (1) söyletmeyelüm
 6205. (1) söyletmeñüz
 6206. (1) Söyleşdürürse
 6207. (1) Söyleşür
 6208. (1) söyleşür
 6209. (1) söyleşürdüm
 6210. (1) söyünmesün
 6211. (3) Söz
 6212. (5) söz
 6213. (1) Sözde
 6214. (1) sözde
 6215. (1) sözdür
 6216. (2) sözi
 6217. (1) sözidür
 6218. (1) sözin
 6219. (2) sözine
 6220. (1) sözini
 6221. (1) söziyle
 6222. (3) sözler
 6223. (1) sözleri
 6224. (2) sözlerüm
 6225. (1) sözlerümüñ
 6226. (2) Sözlerüñ
 6227. (2) sözlerüñ
 6228. (3) Sözüm
 6229. (2) sözüm
 6230. (1) sözümden
 6231. (2) sözümüz
 6232. (1) sözümüñ
 6233. (2) sözüñ
 6234. (1) sözüñdür
 6235. (1) Sözüñe
 6236. (1) sücūd
 6237. (1) Süglüne
 6238. (5) Süleymān
 6239. (2) Süleymāna
 6240. (1) Süleymānlıġı
 6241. (1) Süleymānum
 6242. (1) Süleymān·ı
 6243. (2) Sünbül
 6244. (11) sünbül
 6245. (1) sünbüli
 6246. (4) sünbüller
 6247. (1) Sünbül·i
 6248. (4) sünbül·i
 6249. (1) Sünbülüñ
 6250. (1) sünbülüñ
 6251. (3) sür
 6252. (3) sürdi
 6253. (1) sürdügi
 6254. (1) sürdügümce
 6255. (1) sürdügüñ
 6256. (1) Sürdürür
 6257. (1) sürdüñ
 6258. (1) sürem
 6259. (1) süremez
 6260. (1) süren
 6261. (4) sürer
 6262. (1) sürerin
 6263. (1) süresin
 6264. (1) Sürevüz
 6265. (1) Süreyin
 6266. (1) sürindi
 6267. (1) sürinmek
 6268. (1) sürinür
 6269. (1) sürinürler
 6270. (2) süriyüp
 6271. (1) sürmeden
 6272. (1) sürmez
 6273. (1) sürmiş
 6274. (1) sürmişem
 6275. (1) sürsün
 6276. (1) sürʿati
 6277. (1) sürẖ
 6278. (1) sürüyelüm
 6279. (1) sürūr-encām
 6280. (1) sürūr-encāmdan
 6281. (1) sürūr-encāmı
 6282. (1) sürūr-encāmını
 6283. (2) sütūn
 6284. (1) süvār
 6285. (1) sūd
 6286. (1) sūret
 6287. (1) Sūsen
 6288. (1) sūsenin
 6289. (1) sūzum
 6290. (1) Sūz·ı
 6291. (2) sūz·ı
 6292. (1) sūzānumdan
 6293. (1) sūzı
 6294. (1) Tamām
 6295. (9) tamām
 6296. (1) tamġalu
 6297. (1) tamġaya
 6298. (1) taʿalluḳdan
 6299. (1) taʿlīm
 6300. (1) taʿlīmẖānedür
 6301. (1) taʿmīr
 6302. (1) Taʿālā
 6303. (2) taḥammül
 6304. (5) taḥsīn
 6305. (2) taẖt
 6306. (1) taẖtasın
 6307. (2) taẖta·i
 6308. (1) taẖtgāhına
 6309. (1) Taẖt·ı
 6310. (1) taẖt·ı
 6311. (1) taẖtı
 6312. (1) taẖtına
 6313. (1) taḳdīm
 6314. (1) taḳrīr
 6315. (2) taḳvā
 6316. (1) taḳvāyı
 6317. (1) taḳvīmine
 6318. (1) taḳye
 6319. (1) taḳṣīrümüz
 6320. (1) taḳṣīrüñ
 6321. (5) Tañrı
 6322. (1) taṣasıdur
 6323. (1) Taṣvīr
 6324. (1) taṣvīr
 6325. (2) taṣvīrin
 6326. (1) taṣvīrine
 6327. (1) taṣvīrini
 6328. (1) taṣvīrümi
 6329. (2) taṣvīrüñ
 6330. (1) Taşladı
 6331. (1) tebden
 6332. (1) Tebessüm
 6333. (1) Tebrīze
 6334. (1) tebsi
 6335. (2) tebẖāle
 6336. (1) tecrīd
 6337. (1) tecvīz
 6338. (1) tedbīrüñ
 6339. (1) Teferrücgāh
 6340. (1) Tehī
 6341. (2) tehī
 6342. (1) tehī-dest
 6343. (1) Tek
 6344. (4) tek
 6345. (1) tekbīr·i
 6346. (4) tekellüf
 6347. (3) tekellüfsüz
 6348. (1) tekrār
 6349. (1) tekye
 6350. (2) tekyedür
 6351. (1) tekyegāhıdur
 6352. (1) tekyenüñ
 6353. (1) tekyesin
 6354. (1) tekyeye
 6355. (2) Tekye·i
 6356. (1) Tekāsül
 6357. (2) tel
 6358. (1) temennā
 6359. (1) temkīnini
 6360. (1) temāmet
 6361. (2) Temāşā
 6362. (7) temāşā
 6363. (2) temāşādan
 6364. (1) temāşādur
 6365. (1) temāşāgāhdan
 6366. (1) temāşāgāhı
 6367. (1) temāşālarını
 6368. (1) temāşānuñ
 6369. (4) temāşāsın
 6370. (1) temāşā·yı
 6371. (1) ten
 6372. (1) tende
 6373. (1) teng-dil
 6374. (2) tenhā
 6375. (1) Tenhāda
 6376. (1) tenhāda
 6377. (1) tenüme
 6378. (1) tenüñde
 6379. (3) ter
 6380. (3) teraḥḥum
 6381. (2) Terbiyetler
 6382. (1) tercemān
 6383. (1) terdür
 6384. (1) tereddüd
 6385. (2) teressül
 6386. (3) Terk
 6387. (27) terk
 6388. (1) terkeşi
 6389. (2) Terk·i
 6390. (4) terk·i
 6391. (2) tersā
 6392. (1) terānumdur
 6393. (1) terāzū
 6394. (1) terāzūda
 6395. (1) terḳabū
 6396. (1) Tesbīḥ
 6397. (3) tesbīḥ
 6398. (1) tesbīḥüm
 6399. (1) tesbīḥümüz
 6400. (1) tesbīḥüñ
 6401. (2) tesẖīr
 6402. (4) tevbe
 6403. (1) tevbe-şiken
 6404. (1) tevbeler
 6405. (1) tevbelüyem
 6406. (1) Tevbenüñ
 6407. (1) tevbe·i
 6408. (5) tezyīn
 6409. (5) teşbīh
 6410. (1) teşne
 6411. (1) teşne-dillere
 6412. (1) teş·i
 6413. (1) tiryāk
 6414. (1) tiryākden
 6415. (1) tiryākdür
 6416. (1) tiryāke
 6417. (1) tiryāḳ
 6418. (3) toz
 6419. (1) tozlar
 6420. (1) tozlu
 6421. (1) tozumuz
 6422. (1) tozı
 6423. (3) tozına
 6424. (1) tozını
 6425. (1) toẖmı
 6426. (1) toḳınma
 6427. (1) Toḳınur
 6428. (1) tutar
 6429. (1) tuḥfe
 6430. (1) tuḥfesi
 6431. (1) tuḥfesin
 6432. (1) TĀ
 6433. (3) Tā
 6434. (7) tā
 6435. (1) tāb
 6436. (1) tābe
 6437. (4) Tāb·ı
 6438. (1) tāb·ı
 6439. (7) tābān
 6440. (1) tābānum
 6441. (1) tābānumı
 6442. (1) tābında
 6443. (4) tāc
 6444. (1) tācirdür
 6445. (2) tāc·ı
 6446. (1) tācın
 6447. (1) tācına
 6448. (1) tācını
 6449. (1) tār
 6450. (2) tārāc
 6451. (1) tātār
 6452. (1) Tātārdan
 6453. (2) Tātārı
 6454. (1) tātārı
 6455. (11) Tāze
 6456. (28) tāze
 6457. (1) tāze-tırāşa
 6458. (2) Tāzece
 6459. (7) tāzece
 6460. (1) Tāzedür
 6461. (3) tāzeler
 6462. (1) tāġ·ı
 6463. (5) tırāş
 6464. (1) tırāşından
 6465. (1) tīmārın
 6466. (1) Tīmārına
 6467. (1) Tīr
 6468. (2) tīr
 6469. (1) tīr-endāzdur
 6470. (1) tīr-endāz·ı
 6471. (1) tīre
 6472. (1) tīrini
 6473. (2) Tīr·i
 6474. (3) tīr·i
 6475. (1) Tīrüñ
 6476. (3) tīrüñ
 6477. (1) Tīrüñi
 6478. (1) Tīz
 6479. (1) tīġ
 6480. (1) tīġa
 6481. (1) tīġi
 6482. (1) tīġidür
 6483. (1) tīġinden
 6484. (1) tīġini
 6485. (1) Tīġ·i
 6486. (2) tīġ·i
 6487. (2) Tīġüñ
 6488. (1) tīġüñ
 6489. (1) tīşe
 6490. (1) Tīşe·i
 6491. (1) Tügmeler
 6492. (1) tügmeler
 6493. (1) tügmelü
 6494. (1) tügmesi
 6495. (1) tügme·i
 6496. (1) tükenmez
 6497. (2) Türk·i
 6498. (2) türāb
 6499. (1) türābdan
 6500. (1) tüyince
 6501. (1) tūġ
 6502. (1) tūġ·ı
 6503. (132) u
 6504. (2) ucına
 6505. (1) ucında
 6506. (5) ucından
 6507. (1) ucıyle
 6508. (1) ulaşdı
 6509. (2) ulu
 6510. (1) ululuḳ
 6511. (2) umar
 6512. (2) Umaram
 6513. (2) umaram
 6514. (1) umardum
 6515. (1) umarsañ
 6516. (1) Umaruz
 6517. (2) umaruz
 6518. (1) Umma
 6519. (1) umma
 6520. (1) ummasun
 6521. (1) ummañ
 6522. (1) umsañ
 6523. (1) unudıldı
 6524. (1) unutdum
 6525. (1) unutdurur
 6526. (2) unutma
 6527. (1) unutma‿anda
 6528. (1) unutmış
 6529. (1) unutmışam
 6530. (1) unıdur
 6531. (1) Ur
 6532. (1) ur
 6533. (1) ura
 6534. (1) uralı
 6535. (1) uran
 6536. (1) urduġumca
 6537. (1) urduġınca
 6538. (3) urduñ
 6539. (8) urdı
 6540. (1) Urmasa
 6541. (1) urmasa
 6542. (1) urmasun
 6543. (1) urmaya
 6544. (1) urmaz
 6545. (1) urmazdı
 6546. (2) urmış
 6547. (1) urmışlar
 6548. (2) ursa
 6549. (2) ursam
 6550. (3) urup
 6551. (11) urur
 6552. (1) urılmadın
 6553. (1) urılmazdı
 6554. (1) urınup
 6555. (1) urınur
 6556. (1) usṭurlābdan
 6557. (1) Utanup
 6558. (1) utanup
 6559. (2) Utanur
 6560. (1) utanur
 6561. (1) uyanmayan
 6562. (1) uyansun
 6563. (1) Uyanup
 6564. (1) uyanıḳlıḳ
 6565. (2) uyar
 6566. (1) Uyarma
 6567. (1) Uydı
 6568. (2) uyma
 6569. (2) Uymadı
 6570. (1) uysa
 6571. (1) Uyumamış
 6572. (1) Uyup
 6573. (4) uyup
 6574. (3) uyur
 6575. (1) uyuzlanma
 6576. (1) uyẖuda
 6577. (1) Uyẖudan
 6578. (1) uyẖudan
 6579. (1) uyẖusından
 6580. (1) uyẖuya
 6581. (1) uyḳuda
 6582. (1) Uzadup
 6583. (2) uzadup
 6584. (1) uzadur
 6585. (1) uzasun
 6586. (1) uzatdı
 6587. (1) uzatdılar
 6588. (2) uzatmasun
 6589. (3) uzatmış
 6590. (1) uzatmışdur
 6591. (1) Uzun
 6592. (3) uzun
 6593. (1) uzunı
 6594. (1) uçarmasıdur
 6595. (1) uçarsa
 6596. (3) uçmasun
 6597. (1) uçmaġı
 6598. (1) Uçsa
 6599. (1) uçurduñ
 6600. (1) uçurdı
 6601. (2) uçurdılar
 6602. (1) uġradur
 6603. (1) uġramayalar
 6604. (1) uġramış
 6605. (1) uġrar
 6606. (1) uġrudur
 6607. (1) uġruladuġıçün
 6608. (1) uġrusına
 6609. (1) uġrı
 6610. (1) Uġrıdur
 6611. (1) Uġurlamasa
 6612. (2) Uġurlayın
 6613. (1) Uñmaduḳ
 6614. (2) uñmaduḳ
 6615. (1) uñmayalum
 6616. (2) uñmayası
 6617. (1) uñmaz
 6618. (2) uñulmaz
 6619. (1) uṣanma
 6620. (1) Uṣanmaz
 6621. (1) uṣanmaḳ
 6622. (1) Uṣlan
 6623. (1) uṣlan
 6624. (1) uṣlanmaz
 6625. (1) uṣlansun
 6626. (2) uş
 6627. (1) uşatdılar
 6628. (1) Uşbu
 6629. (1) v
 6630. (1) va'llāh
 6631. (4) va'llāhi
 6632. (1) vallāh
 6633. (8) Var
 6634. (135) var
 6635. (1) Vara
 6636. (3) vara
 6637. (2) Varalum
 6638. (1) varalum
 6639. (1) Varalı
 6640. (1) varam
 6641. (1) varamadum
 6642. (2) varamaz
 6643. (1) Varamazdum
 6644. (1) varanlar
 6645. (1) Varasın
 6646. (1) varayın
 6647. (3) varaḳ
 6648. (1) varaḳdan
 6649. (1) Vardur
 6650. (12) vardur
 6651. (1) varduġı
 6652. (3) varduḳca
 6653. (1) Vardı
 6654. (3) vardı
 6655. (1) vardıysa
 6656. (1) Varma
 6657. (1) varma
 6658. (1) varmasun
 6659. (1) varmaz
 6660. (2) varmaġ
 6661. (1) varmaġa
 6662. (1) varmañ
 6663. (1) Varsa
 6664. (1) varsa
 6665. (2) varsam
 6666. (2) varsañ
 6667. (7) varup
 6668. (1) Varur
 6669. (1) varurlar
 6670. (1) varursa
 6671. (1) Varı
 6672. (1) Varımaz
 6673. (1) varın
 6674. (1) Varını
 6675. (1) vaʿdelerüñ
 6676. (1) vaʿdesi
 6677. (3) Vaʿde·i
 6678. (1) vaḳt
 6679. (1) vaḳti
 6680. (2) Vaḳtidür
 6681. (2) vaḳtidür
 6682. (1) vaḳtin
 6683. (1) Vaḳtümüz
 6684. (2) vaḳārı
 6685. (1) vaḳārından
 6686. (1) vaḳḳāṣ
 6687. (5) vaṣf
 6688. (3) Vaṣf·ı
 6689. (3) vaṣf·ı
 6690. (1) vaṣfı
 6691. (8) vaṣfın
 6692. (1) vaṣfına
 6693. (4) vaṣfında
 6694. (4) vaṣfını
 6695. (2) vaṣfıyle
 6696. (1) Vaṣl
 6697. (1) vaṣl
 6698. (1) vaṣla
 6699. (1) vaṣlum
 6700. (2) vaṣluñ
 6701. (2) vaṣluña
 6702. (1) vaṣluñdan
 6703. (1) vaṣluñla
 6704. (2) vaṣluñı
 6705. (1) Vaṣl·ı
 6706. (1) vaṣl·ı
 6707. (1) vaṣlı
 6708. (1) vaṣlın
 6709. (1) vaṣlına
 6710. (1) vaṭan
 6711. (1) vażʿ
 6712. (2) ve
 6713. (1) vecd
 6714. (2) vech
 6715. (1) Vechi
 6716. (2) vechi
 6717. (1) vechüñ
 6718. (6) vefā
 6719. (1) vefādan
 6720. (1) vefādār
 6721. (1) vefādāruñ
 6722. (1) vefālar
 6723. (1) vefālıḳdur
 6724. (2) vefāsuz
 6725. (1) vefāsı
 6726. (2) vefāyı
 6727. (1) vefāˀen
 6728. (1) velāyet
 6729. (1) Velī
 6730. (3) velī
 6731. (2) verd·i
 6732. (1) Veyse'l-Ḳarenī
 6733. (1) vilāyetini
 6734. (1) vir
 6735. (1) Vird
 6736. (2) vird
 6737. (3) Virdi
 6738. (7) virdi
 6739. (1) virdiler
 6740. (1) vird·i
 6741. (1) virdügi
 6742. (1) virdügine
 6743. (1) virdügüm
 6744. (1) virdügümi
 6745. (1) virdük
 6746. (1) Virdüm
 6747. (1) virdüñ
 6748. (3) vire
 6749. (1) virecek
 6750. (1) Virelüm
 6751. (1) virelüm
 6752. (1) viremez
 6753. (1) Viren
 6754. (3) viren
 6755. (1) virenlerdür
 6756. (1) Vireyin
 6757. (1) vireyin
 6758. (1) virilse
 6759. (1) Virme
 6760. (12) virme
 6761. (1) Virmeden
 6762. (2) virmedi
 6763. (1) virmege
 6764. (1) virmek
 6765. (1) virmekden
 6766. (1) virmese
 6767. (3) virmesün
 6768. (1) virmeye
 6769. (1) virmeyelüm
 6770. (1) Virmez
 6771. (10) virmez
 6772. (2) virmezdi
 6773. (1) Virmezin
 6774. (1) virmezler
 6775. (1) virmezse
 6776. (1) Virmezüz
 6777. (4) virmiş
 6778. (1) virmişdür
 6779. (2) Virse
 6780. (2) virse
 6781. (1) virüben
 6782. (2) virüp
 6783. (26) virür
 6784. (1) virürken
 6785. (1) virürmiş
 6786. (1) virürüz
 6787. (1) viṣāl
 6788. (1) viṣālden
 6789. (1) viṣāl·i
 6790. (1) viṣālüñe
 6791. (1) Vuṣlat
 6792. (1) vuṣlatdur
 6793. (1) vuṣlatuña
 6794. (1) Vuṣlatuñda
 6795. (1) vuṣlatı
 6796. (1) vādīler
 6797. (1) vādī·i
 6798. (4) vāh
 6799. (1) vāhı
 6800. (1) Vālih
 6801. (2) vālih
 6802. (1) vālāsıdur
 6803. (1) Vāmıḳ
 6804. (1) vāsıṭadur
 6805. (1) VĀV
 6806. (8) vāy
 6807. (2) Vāʿiẓ
 6808. (5) vāʿiẓ
 6809. (2) vāʿiẓüñ
 6810. (1) vāḳıf
 6811. (1) vāḳıf·ı
 6812. (2) vīrān
 6813. (1) vīrāneden
 6814. (5) vīrāneler
 6815. (1) vīrānenüñ
 6816. (1) vīrānesin
 6817. (32) vü
 6818. (1) vücūd
 6819. (1) vücūdum
 6820. (4) Ya
 6821. (5) ya
 6822. (1) yabanlara
 6823. (1) yabanlarda
 6824. (1) yad
 6825. (1) yaddan
 6826. (2) yalan
 6827. (1) yalar
 6828. (1) yalaşduk
 6829. (1) yalvaram
 6830. (1) yalvaramaz
 6831. (2) Yalvarup
 6832. (3) yalvarup
 6833. (1) yalvarur
 6834. (1) Yalıñ
 6835. (3) yalıñ
 6836. (1) Yalıñuz
 6837. (3) yalıñuz
 6838. (1) Yalıñuzluk
 6839. (2) yana
 6840. (1) yanalar
 6841. (1) yanalum
 6842. (1) yanam
 6843. (1) yanan
 6844. (3) yanar
 6845. (2) yanaşdı
 6846. (1) Yandum
 6847. (1) Yandurdı
 6848. (1) yandurdı
 6849. (2) Yandı
 6850. (1) yandı
 6851. (1) yanmasun
 6852. (1) yanmaḳdur
 6853. (1) yanmış
 6854. (2) yansun
 6855. (1) yanuban
 6856. (1) yanum
 6857. (1) Yanuma
 6858. (4) yanuma
 6859. (1) yanumdan
 6860. (1) yanumuza
 6861. (1) Yanup
 6862. (2) yanup
 6863. (1) Yanuña
 6864. (1) yanuña
 6865. (1) yanuñca
 6866. (6) yanuñda
 6867. (1) Yanuñdan
 6868. (2) yanına
 6869. (1) Yanınca
 6870. (1) yanınca
 6871. (2) Yanında
 6872. (8) yanında
 6873. (6) yanındadur
 6874. (2) yanından
 6875. (1) yanını
 6876. (1) yanıḳlıḳ
 6877. (1) yanıḳlıḳda
 6878. (1) yap
 6879. (1) yapdı
 6880. (1) yapdılar
 6881. (2) yapmaḳ
 6882. (1) yapraġı
 6883. (1) yapraġıdur
 6884. (3) yapraḳ
 6885. (1) yapraḳlarla
 6886. (1) yapıldı
 6887. (1) yapışup
 6888. (1) yara
 6889. (1) yaradan
 6890. (1) yaralansun
 6891. (1) yaram
 6892. (1) yaramaz
 6893. (1) yaranmaġa
 6894. (2) yarar
 6895. (1) yarardı
 6896. (1) yararın
 6897. (1) Yaraya
 6898. (1) Yaraya‿ibrīşim
 6899. (1) yarayımaduḳ
 6900. (1) yaraġa
 6901. (2) yaraġıdur
 6902. (1) yaraġın
 6903. (1) Yaraşmaz
 6904. (2) yaraşmaz
 6905. (5) Yaraşur
 6906. (12) yaraşur
 6907. (1) yaraşıḳdur
 6908. (1) Yardan
 6909. (1) yarıcuñ
 6910. (2) yarın
 6911. (1) yarına
 6912. (1) yarışmaḳ
 6913. (1) yatasın
 6914. (1) yataġ
 6915. (3) yataġı
 6916. (2) yataġıdur
 6917. (1) yatlu
 6918. (1) yatmadan
 6919. (1) yatmazdı
 6920. (8) yatur
 6921. (1) yaturdum
 6922. (1) yatuḳ
 6923. (1) yatıḳlıḳ
 6924. (2) yavuz
 6925. (2) yay
 6926. (2) yayı
 6927. (2) yayın
 6928. (1) yayına
 6929. (1) yayını
 6930. (1) yayḳara
 6931. (1) Yaz
 6932. (2) yaz
 6933. (1) Yaza
 6934. (1) Yazalum
 6935. (1) Yazalı
 6936. (1) yazalı
 6937. (2) yazam
 6938. (1) Yazamaz
 6939. (1) yazamaz
 6940. (6) yazar
 6941. (1) yazarlar
 6942. (7) yazdı
 6943. (1) Yazmaduġum
 6944. (1) yazmaduñ
 6945. (1) yazmaz
 6946. (2) yazmaġa
 6947. (1) yazmaḳ
 6948. (1) yazmaḳda
 6949. (2) yazmış
 6950. (1) yazmışam
 6951. (1) yazsa
 6952. (1) yazsun
 6953. (1) yazu
 6954. (1) yazudur
 6955. (1) yazulupdur
 6956. (1) yazumuz
 6957. (1) Yazup
 6958. (1) yazup
 6959. (1) Yazuḳ
 6960. (1) yazuḳ
 6961. (1) yazıla
 6962. (1) Yazılan
 6963. (2) yazılmaz
 6964. (1) Yazılmış
 6965. (4) yazılmış
 6966. (1) yazılmışdur
 6967. (1) yazılu
 6968. (1) Yazılur
 6969. (1) yazın
 6970. (1) Yazınsa
 6971. (1) yazınsa
 6972. (1) Yaʿnī
 6973. (2) Yaʿḳūb
 6974. (2) yaġar
 6975. (2) yaġma
 6976. (1) yaġmacısı
 6977. (1) yaġmanuñ
 6978. (1) yaġmasın
 6979. (1) yaġmaya
 6980. (1) Yaġmur
 6981. (1) yaġmura
 6982. (1) Yaġmuruñ
 6983. (1) yaġmā
 6984. (1) Yaġmācı
 6985. (1) yaġı
 6986. (2) yaġıdur
 6987. (1) yaẖod
 6988. (1) yaḳ
 6989. (1) yaḳa
 6990. (1) yaḳalar
 6991. (1) Yaḳalum
 6992. (1) yaḳam
 6993. (1) yaḳamı
 6994. (1) yaḳan
 6995. (5) yaḳar
 6996. (1) Yaḳaram
 6997. (1) yaḳardum
 6998. (1) Yaḳardı
 6999. (1) yaḳarsın
 7000. (1) Yaḳası
 7001. (1) Yaḳasın
 7002. (3) yaḳasın
 7003. (1) Yaḳduñ
 7004. (1) yaḳduñ
 7005. (2) Yaḳdı
 7006. (2) yaḳdı
 7007. (1) yaḳmaḳ
 7008. (1) Yaḳup
 7009. (1) yaḳup
 7010. (1) yaḳupdur
 7011. (1) yaḳıcı
 7012. (1) yaḳılalum
 7013. (1) yaḳılam
 7014. (1) yaḳıldum
 7015. (1) yaḳılmaz
 7016. (1) yaḳılmaġa
 7017. (1) yaḳılup
 7018. (7) yaḳın
 7019. (1) yaḳındur
 7020. (19) yaña
 7021. (1) yañada
 7022. (3) yañadan
 7023. (1) yañaḳlu
 7024. (1) yaṣduḳdadur
 7025. (1) yaṣdı
 7026. (1) yaṣlu
 7027. (1) yaşa
 7028. (1) yaşarupdur
 7029. (2) yaşda
 7030. (1) yaşlar
 7031. (1) yaşlara
 7032. (1) yaşlu
 7033. (1) yaşmaġın
 7034. (2) Yaşum
 7035. (8) yaşum
 7036. (1) yaşumdan
 7037. (1) yaşumdur
 7038. (2) yaşumla
 7039. (2) Yaşumuñ
 7040. (1) yaşumuñ
 7041. (1) Yaşumı
 7042. (1) Yaşı
 7043. (6) yaşı
 7044. (3) yaşın
 7045. (1) Yaşına
 7046. (1) yaşına
 7047. (2) yaşından
 7048. (1) yaşını
 7049. (2) yaşıyle
 7050. (7) ye
 7051. (1) yedek
 7052. (1) yeder
 7053. (2) Yedi
 7054. (1) yedi
 7055. (1) yedilür
 7056. (2) Yed·i
 7057. (2) Yeg
 7058. (2) yeg
 7059. (1) yegce
 7060. (1) yegdür
 7061. (1) yek
 7062. (2) yeksān
 7063. (1) yel
 7064. (4) yele
 7065. (1) yeleksüz
 7066. (1) yeltemesün
 7067. (1) yelūḥ
 7068. (1) Yemeni
 7069. (1) Yemenüñ
 7070. (3) Yer
 7071. (13) yer
 7072. (1) yeraḳānı
 7073. (14) yerde
 7074. (1) yerdedür
 7075. (2) yerden
 7076. (1) Yere
 7077. (7) yere
 7078. (3) yeri
 7079. (2) Yeridür
 7080. (1) yerin
 7081. (6) yerinde
 7082. (9) yerine
 7083. (1) yerine‿ednā
 7084. (1) yerini
 7085. (1) Yerlere
 7086. (1) yerlere
 7087. (1) yerlerüñ
 7088. (1) yeryüzine
 7089. (14) yeter
 7090. (1) yeterken
 7091. (2) yetişdi
 7092. (2) yetişdür
 7093. (1) yetişmiş
 7094. (2) yetişür
 7095. (5) yetmez
 7096. (1) yetīmi
 7097. (1) yeynicekligin
 7098. (1) yeñer
 7099. (3) yeñi
 7100. (1) Yeñile
 7101. (1) yeñile
 7102. (1) yeñiçeri
 7103. (1) Yeşil
 7104. (2) yeşil
 7105. (3) yi
 7106. (1) yidiler
 7107. (1) yidügi
 7108. (1) yidürme
 7109. (1) yigitlik
 7110. (1) yile
 7111. (3) yime
 7112. (3) yimezdüm
 7113. (22) Yine
 7114. (124) yine
 7115. (1) yir
 7116. (1) Yire
 7117. (2) yire
 7118. (1) Yiri
 7119. (1) yiri
 7120. (1) Yiridür
 7121. (1) yirin
 7122. (1) yirine
 7123. (1) yirini
 7124. (1) yise
 7125. (1) Yiter
 7126. (1) yiter
 7127. (1) yiterdi
 7128. (1) yiyer
 7129. (1) Yol
 7130. (7) yol
 7131. (7) yolda
 7132. (2) Yoldan
 7133. (1) Yoldaş
 7134. (1) yoldaş
 7135. (1) yoldaşlar
 7136. (1) yoldaşlaruz
 7137. (1) yoldaşlıġı
 7138. (1) Yollar
 7139. (2) yollar
 7140. (1) yollarda
 7141. (1) yolmasını
 7142. (1) Yolmazdı
 7143. (1) Yolumuz
 7144. (2) yoluña
 7145. (4) Yoluñda
 7146. (5) yoluñda
 7147. (1) yolın
 7148. (4) yolına
 7149. (2) Yolında
 7150. (10) yolında
 7151. (1) yolındaġı
 7152. (1) yolını
 7153. (3) yoġ
 7154. (1) Yoẖsa
 7155. (4) yoẖsa
 7156. (2) yoẖsul
 7157. (7) Yoḳ
 7158. (50) yoḳ
 7159. (2) Yoḳdur
 7160. (12) yoḳdur
 7161. (1) yoḳluḳ
 7162. (1) yudalum
 7163. (1) yudayın
 7164. (1) yumaya
 7165. (1) yumaz
 7166. (1) yummaz
 7167. (2) yunmaġ
 7168. (1) yur
 7169. (1) yutdurduġın
 7170. (1) yutdurur
 7171. (1) yutmayınca
 7172. (1) yuvalanur
 7173. (1) yuvasıdur
 7174. (1) yuyamaz
 7175. (1) yuḳarı
 7176. (1) YĀ
 7177. (6) Yā
 7178. (20) yā
 7179. (1) yābis
 7180. (1) yābis-mizācuñ
 7181. (3) Yād
 7182. (10) yād
 7183. (1) yāddan
 7184. (2) yādigār
 7185. (1) yādigārdan
 7186. (1) Yādigārı
 7187. (2) yādigārıdur
 7188. (1) yāduña
 7189. (1) yādına
 7190. (1) yāhū
 7191. (1) yāhūya
 7192. (1) yāl
 7193. (21) Yār
 7194. (60) yār
 7195. (2) Yāra
 7196. (15) yāra
 7197. (3) Yārdan
 7198. (6) yārdan
 7199. (1) Yārsuz
 7200. (4) yārum
 7201. (1) yāruma
 7202. (9) Yāruñ
 7203. (22) yāruñ
 7204. (3) Yār·ı
 7205. (13) yār·ı
 7206. (6) yārān
 7207. (1) yārāna
 7208. (1) yārānuñ
 7209. (1) yārānı
 7210. (4) Yārı
 7211. (19) yārı
 7212. (1) yāsemen
 7213. (1) yāsemīn
 7214. (1) yāḳūt
 7215. (1) yāḳūt-leb
 7216. (1) yāḳūtuñ
 7217. (2) yāḳūt·ı
 7218. (3) yıl
 7219. (1) yılan
 7220. (1) Yılda
 7221. (1) yılda
 7222. (2) yıldur
 7223. (2) yılduz
 7224. (1) yılduzlar
 7225. (2) yılduzumuz
 7226. (3) yılduzı
 7227. (2) Yıllar
 7228. (1) yıllar
 7229. (3) yıllıḳ
 7230. (1) yıġmazdı
 7231. (2) yıḳan
 7232. (1) yıḳardı
 7233. (1) Yıḳduñ
 7234. (1) yıḳduñ
 7235. (2) Yıḳdı
 7236. (3) yıḳdı
 7237. (2) Yıḳma
 7238. (1) Yıḳmaġa
 7239. (2) yıḳuḳ
 7240. (2) Yıḳıldı
 7241. (1) yıḳıldı
 7242. (1) yıḳıldıse
 7243. (2) yıḳılmış
 7244. (1) yöñeldüñ
 7245. (1) yügrügüñdür
 7246. (1) yügrük
 7247. (1) yükin
 7248. (1) Yükini
 7249. (2) Yüksek
 7250. (5) yüksek
 7251. (2) yüksekde
 7252. (1) yükseldügince‿artar
 7253. (1) yükümüz
 7254. (1) Yüregüm
 7255. (1) yüregüm
 7256. (1) yürek
 7257. (4) Yüri
 7258. (10) yüri
 7259. (1) yürise
 7260. (1) yüriyimez
 7261. (8) yürür
 7262. (9) Yüz
 7263. (17) yüz
 7264. (4) yüzden
 7265. (1) yüzdiler
 7266. (2) yüze
 7267. (5) Yüzi
 7268. (17) yüzi
 7269. (1) Yüzidür
 7270. (9) yüzin
 7271. (3) yüzinde
 7272. (2) yüzinden
 7273. (7) yüzine
 7274. (1) Yüzini
 7275. (1) yüzini
 7276. (1) yüzinüñ
 7277. (1) yüzle
 7278. (1) Yüzler
 7279. (1) yüzleri
 7280. (1) yüzli
 7281. (1) yüzliyle
 7282. (20) yüzlü
 7283. (2) yüzlüler
 7284. (1) yüzlülere
 7285. (1) yüzlüleri
 7286. (3) yüzlülerle
 7287. (1) yüzlülerüñ
 7288. (1) yüzlünüñ
 7289. (1) yüzlüye
 7290. (1) yüzlüyle
 7291. (1) Yüzü
 7292. (1) yüzü
 7293. (1) yüzük
 7294. (1) Yüzüm
 7295. (3) yüzüm
 7296. (2) Yüzüme
 7297. (2) yüzüme
 7298. (3) yüzümi
 7299. (4) yüzümüz
 7300. (1) yüzümüñ
 7301. (1) Yüzüñ
 7302. (15) yüzüñ
 7303. (3) yüzüñde
 7304. (1) Yüzüñden
 7305. (1) Yüzüñdür
 7306. (1) yüzüñdür
 7307. (2) Yüzüñe
 7308. (5) yüzüñe
 7309. (1) Yüzüñi
 7310. (2) yüzüñi
 7311. (2) Yūsuf
 7312. (3) Yūsuf-cemāl
 7313. (1) Yūsuf-cemāli
 7314. (1) Yūsufa
 7315. (5) Yūsuf·ı
 7316. (6) zamān
 7317. (1) zamāna
 7318. (7) zamāne
 7319. (3) zamānede
 7320. (1) zamānedür
 7321. (1) zamānıdur
 7322. (1) zamānında
 7323. (3) zanbaḳ
 7324. (1) zanbaḳlar
 7325. (1) Zaʿferānı
 7326. (1) zaẖm·ı
 7327. (4) zeberced
 7328. (1) zebercede
 7329. (1) zebān
 7330. (1) zebān·ı
 7331. (3) zebūn
 7332. (1) zehr
 7333. (1) zehr-ālūd·ı
 7334. (1) Zehri
 7335. (1) zehri
 7336. (1) zehrini
 7337. (1) Zehr·i
 7338. (2) zelle-bend
 7339. (2) zemīn
 7340. (1) zemīni
 7341. (1) zenaẖdāndan
 7342. (1) zenaẖdānuñ
 7343. (1) zenaẖdānuñda
 7344. (1) zenaẖdānuñla
 7345. (1) zenaẖdānı
 7346. (1) zencīrden
 7347. (2) Zencīre
 7348. (2) zencīre
 7349. (1) Zencīr·i
 7350. (3) zencīr·i
 7351. (1) zengī
 7352. (7) zer
 7353. (1) zer-beft
 7354. (1) zer-beftüñe
 7355. (1) zer-feşān
 7356. (2) zer-nişān
 7357. (1) zerd
 7358. (1) zerdüm
 7359. (1) zerdümden
 7360. (1) zerdümle
 7361. (1) zerger
 7362. (2) zeri
 7363. (1) zerin
 7364. (4) zerrīn
 7365. (1) zerrīn-külāh
 7366. (1) zerrīn-ḳabāsın
 7367. (1) zerrīnidür
 7368. (1) zerrīn·i
 7369. (1) zerrīnüñi
 7370. (1) zer·i
 7371. (1) zevraḳ
 7372. (1) zevāl
 7373. (1) zevālüñ
 7374. (2) Zeyn
 7375. (22) zeyn
 7376. (2) zihī
 7377. (1) zindegānīdür
 7378. (6) ziyāde
 7379. (5) ziyān
 7380. (1) ziyānkār
 7381. (1) ziyānı
 7382. (1) Ziyāret
 7383. (1) ziyāret
 7384. (1) Zuẖal
 7385. (1) ZĀ
 7386. (9) Zāhid
 7387. (12) zāhid
 7388. (1) Zāhide
 7389. (1) zāhidi
 7390. (1) Zāhid·i
 7391. (2) zāhid·i
 7392. (13) Zāhidā
 7393. (5) zāhidā
 7394. (2) zāhidüñ
 7395. (1) zāhir
 7396. (12) zār
 7397. (2) zāra
 7398. (1) Zārlardur
 7399. (1) zārumdan
 7400. (1) zārın
 7401. (2) zārī
 7402. (1) zāġ
 7403. (1) zāġlar
 7404. (1) zındān
 7405. (1) zındāndan
 7406. (1) Zındān·ı
 7407. (3) zībā
 7408. (4) zībāya
 7409. (1) zībāyı
 7410. (4) Zīnet
 7411. (10) zīnet
 7412. (2) zīneti
 7413. (1) Zīnet·i
 7414. (2) zīr·i
 7415. (9) Zīrā
 7416. (11) zīrā
 7417. (1) zīver
 7418. (1) Zühd
 7419. (5) zühd
 7420. (1) Zühdi
 7421. (1) zühdi
 7422. (2) zühd·i
 7423. (1) zühdüñ
 7424. (2) Zühre
 7425. (2) Zülf
 7426. (13) zülf
 7427. (1) zülfe
 7428. (1) zülfeynüñüñ
 7429. (8) Zülfi
 7430. (20) zülfi
 7431. (1) zülfidür
 7432. (1) Zülfin
 7433. (5) zülfin
 7434. (3) zülfine
 7435. (3) zülfini
 7436. (1) Zülfinüñ
 7437. (1) zülfinüñ
 7438. (1) zülfiyle
 7439. (4) Zülf·i
 7440. (42) zülf·i
 7441. (8) Zülfüñ
 7442. (27) zülfüñ
 7443. (2) zülfüñde
 7444. (2) zülfüñden
 7445. (1) zülfüñdür
 7446. (2) Zülfüñe
 7447. (8) zülfüñe
 7448. (1) Zülfüñi
 7449. (5) zülfüñi
 7450. (4) zülfüñle
 7451. (1) Zülfüñüñ
 7452. (2) zülfüñüñ
 7453. (1) Zülāl·i
 7454. (2) zünnār
 7455. (1) zünnārını
 7456. (1) ˀübālī
 7457. (1) ʿabā·yı
 7458. (1) ʿabīr
 7459. (1) ʿabīr-efşān
 7460. (1) ʿabīr-efşānı
 7461. (7) ʿAceb
 7462. (62) ʿaceb
 7463. (1) ʿAcebdür
 7464. (3) ʿacebdür
 7465. (5) ʿacebā
 7466. (1) ʿAcāyib
 7467. (1) ʿaded
 7468. (1) ʿAdeni
 7469. (1) ʿadl
 7470. (1) ʿadli
 7471. (1) ʿAdlüñ
 7472. (1) ʿadāletdür
 7473. (1) ʿAfv
 7474. (5) ʿahd
 7475. (1) ʿahde
 7476. (1) ʿahdinde
 7477. (1) ʿahdine
 7478. (1) ʿaksini
 7479. (2) ʿaksiyle
 7480. (3) ʿAks·i
 7481. (4) ʿaks·i
 7482. (3) ʿalem
 7483. (1) ʿalemdür
 7484. (1) ʿalemi
 7485. (1) ʿalemsüz
 7486. (1) ʿalimte
 7487. (1) ʿalā
 7488. (1) ʿalāmet
 7489. (2) ʿalāyıḳ
 7490. (1) ʿalāḳam
 7491. (1) ʿalīl
 7492. (1) ʿamel
 7493. (2) ʿameli
 7494. (1) ʿAn
 7495. (1) ʿan
 7496. (3) ʿanber
 7497. (1) ʿanber-
 7498. (1) ʿanber-bāruñı
 7499. (1) ʿanber-bārına
 7500. (1) ʿanber-bārını
 7501. (1) ʿanber-feşān
 7502. (1) ʿanber-reng
 7503. (1) ʿanber-sā
 7504. (2) ʿanberden
 7505. (1) ʿanberi
 7506. (1) ʿanberle
 7507. (3) ʿanber·i
 7508. (4) ʿanberīn
 7509. (2) ʿanberīne
 7510. (1) ʿanberīneyi
 7511. (1) ʿandelīb
 7512. (3) ʿaraḳ
 7513. (1) ʿaraḳ-rīz
 7514. (1) ʿaraḳdan
 7515. (1) ʿarbede
 7516. (1) ʿarʿar
 7517. (1) ʿarʿara
 7518. (1) ʿarʿarıdur
 7519. (1) ʿArş
 7520. (2) ʿarş
 7521. (1) ʿarşa
 7522. (2) ʿArūs·ı
 7523. (2) ʿarūs·ı
 7524. (1) ʿarūsı
 7525. (1) ʿarūsına
 7526. (3) ʿArż
 7527. (12) ʿarż
 7528. (2) ʿArż·ı
 7529. (2) ʿarż·ı
 7530. (1) ʿaskeri
 7531. (1) ʿAyb
 7532. (5) ʿayb
 7533. (1) ʿAYN
 7534. (1) ʿAynumdan
 7535. (1) ʿayyār
 7536. (1) ʿayyāşlar
 7537. (1) ʿayyāşlara
 7538. (1) ʿayyāşlıġı
 7539. (1) ʿayān
 7540. (6) ʿAyş
 7541. (14) ʿayş
 7542. (3) ʿayşa
 7543. (1) ʿAyşdur
 7544. (2) ʿayşuñ
 7545. (1) ʿAyş·ı
 7546. (4) ʿayş·ı
 7547. (3) ʿazm
 7548. (4) ʿazm·i
 7549. (3) ʿazīz
 7550. (1) ʿazīzüñ
 7551. (1) ʿAḳla
 7552. (1) ʿAḳllar
 7553. (1) ʿaḳlum
 7554. (1) ʿAḳlumuz
 7555. (1) ʿaḳlumı
 7556. (1) ʿAḳluñı
 7557. (1) ʿAḳlı
 7558. (2) ʿaḳlı
 7559. (1) ʿAḳlın
 7560. (1) ʿaḳīḳ
 7561. (1) ʿaḳīḳ·ı
 7562. (1) ʿaṣr
 7563. (1) ʿaṣā
 7564. (1) ʿaṣādur
 7565. (1) ʿaẓīmü'ş-şāndur
 7566. (1) ʿAẕrāyı
 7567. (3) ʿaẕāb
 7568. (1) ʿibret
 7569. (1) ʿibādet
 7570. (1) ʿilāc
 7571. (1) ʿimāret
 7572. (1) ʿināyetler
 7573. (1) ʿirfān
 7574. (4) ʿitāb
 7575. (1) ʿitābdan
 7576. (1) ʿitābdur
 7577. (1) ʿitābı
 7578. (2) ʿizz
 7579. (4) ʿizzet
 7580. (1) ʿizzetde
 7581. (1) ʿizzetden
 7582. (1) ʿizzetdeyüz
 7583. (2) ʿizzeti
 7584. (3) ʿişret
 7585. (1) ʿişretde
 7586. (1) ʿişretden
 7587. (2) ʿişretle
 7588. (2) ʿişretẖāne·i
 7589. (1) ʿişretüñ
 7590. (1) ʿişve
 7591. (1) ʿişveger
 7592. (25) ʿIşḳ
 7593. (2) ʿIşḳdan
 7594. (2) ʿIşḳuñda
 7595. (1) ʿIşḳuñuñ
 7596. (1) ʿIşḳı
 7597. (1) ʿIşḳını
 7598. (1) ʿiẕār
 7599. (1) ʿiẕārı
 7600. (1) ʿiẕārında
 7601. (1) ʿunfuvānıdur
 7602. (2) ʿunnāb
 7603. (4) ʿunvān
 7604. (2) ʿuryān
 7605. (4) ʿUşşāḳ
 7606. (6) ʿuşşāḳ
 7607. (1) ʿUşşāḳa
 7608. (6) ʿuşşāḳa
 7609. (1) ʿuşşāḳdan
 7610. (1) ʿuşşāḳuñ
 7611. (1) ʿUşşāḳı
 7612. (3) ʿuşşāḳı
 7613. (1) ʿĀc
 7614. (1) ʿādedür
 7615. (2) ʿĀdet
 7616. (3) ʿādet
 7617. (1) ʿĀdetdür
 7618. (2) ʿādetdür
 7619. (1) ʿādetidür
 7620. (1) ʿādeyi
 7621. (1) ʿādil
 7622. (2) ʿĀlem
 7623. (10) ʿālem
 7624. (1) ʿālem-ārānuñ
 7625. (5) ʿĀlemde
 7626. (25) ʿālemde
 7627. (2) ʿālemdür
 7628. (3) ʿĀleme
 7629. (7) ʿāleme
 7630. (5) ʿālemi
 7631. (1) ʿālemlere
 7632. (1) ʿālemtāb
 7633. (2) ʿālemtābdan
 7634. (1) ʿālemtābsuz
 7635. (1) ʿālemtābı
 7636. (1) ʿālemümüz
 7637. (3) ʿĀlemüñ
 7638. (5) ʿālemüñ
 7639. (2) ʿālī
 7640. (2) ʿālī-cenāb
 7641. (1) ʿālī-himmetem
 7642. (1) ʿālī-menzilet
 7643. (2) ʿālīye
 7644. (1) ʿām
 7645. (2) ʿĀr
 7646. (3) ʿār
 7647. (5) ʿĀrif
 7648. (3) ʿārif
 7649. (1) ʿārife
 7650. (2) ʿārifler
 7651. (1) ʿārı
 7652. (1) ʿārıż
 7653. (2) ʿārıżuñ
 7654. (1) ʿārıżuña
 7655. (1) ʿĀrıżuñda
 7656. (1) ʿārıżuñdan
 7657. (1) ʿārıżuñı
 7658. (1) ʿārıż·ı
 7659. (1) ʿĀrıżında
 7660. (3) ʿĀḳil
 7661. (2) ʿāḳil
 7662. (1) ʿāḳıbet
 7663. (1) ʿāşıklaruñ
 7664. (16) ʿĀşıḳ
 7665. (38) ʿāşıḳ
 7666. (4) ʿĀşıḳa
 7667. (6) ʿāşıḳa
 7668. (1) ʿāşıḳda
 7669. (3) ʿāşıḳdan
 7670. (1) ʿĀşıḳdur
 7671. (1) ʿāşıḳdur
 7672. (3) ʿĀşıḳlar
 7673. (7) ʿāşıḳlar
 7674. (1) ʿĀşıḳlara
 7675. (6) ʿāşıḳlara
 7676. (2) ʿĀşıḳlaruñ
 7677. (8) ʿāşıḳlaruñ
 7678. (1) ʿāşıḳlaruñla
 7679. (1) ʿāşıḳlaruñuñ
 7680. (3) ʿāşıḳları
 7681. (1) ʿāşıḳlarına
 7682. (1) ʿāşıḳlarından
 7683. (2) ʿĀşıḳlarını
 7684. (1) ʿāşıḳlarını
 7685. (2) ʿāşıḳuz
 7686. (8) ʿĀşıḳuñ
 7687. (7) ʿāşıḳuñ
 7688. (1) ʿĀşıḳuñdur
 7689. (1) ʿāşıḳuñun
 7690. (3) ʿĀşıḳ·ı
 7691. (12) ʿāşıḳ·ı
 7692. (1) ʿĀşıḳı
 7693. (3) ʿāşıḳı
 7694. (2) ʿāşıḳın
 7695. (1) ʿāşıḳına
 7696. (2) ʿāşıḳınuñ
 7697. (1) ʿāşıḳıyuz
 7698. (1) ʿāşıḳıyın
 7699. (1) ʿāṭırdadur
 7700. (1) ʿıḳd·i
 7701. (1) ʿİşret
 7702. (53) ʿışḳ
 7703. (15) ʿışḳa
 7704. (3) ʿışḳam
 7705. (1) ʿışḳda
 7706. (1) ʿışḳdan
 7707. (4) ʿışḳdur
 7708. (1) ʿışḳumı
 7709. (14) ʿışḳuñ
 7710. (2) ʿışḳuña
 7711. (3) ʿışḳuñda
 7712. (1) ʿışḳuñdan
 7713. (2) ʿışḳuñla
 7714. (1) ʿışḳuñuñ
 7715. (2) ʿışḳuñı
 7716. (1) ʿışḳ·ı
 7717. (10) ʿışḳı
 7718. (1) ʿışḳıle
 7719. (2) ʿışḳına
 7720. (3) ʿışḳını
 7721. (1) ʿĪd
 7722. (16) ʿīd
 7723. (2) ʿĪdde
 7724. (1) ʿīdde
 7725. (1) ʿīdden
 7726. (2) ʿīde
 7727. (1) ʿīdgāhında
 7728. (2) ʿĪd·i
 7729. (1) ʿīd·i
 7730. (1) ʿīdüñ
 7731. (3) ʿĪsā
 7732. (1) ʿĪsā-lebüñ
 7733. (1) ʿĪsāyadur
 7734. (1) ʿĪsāyı
 7735. (1) ʿĪsī-lebüñ
 7736. (1) ʿḳil
 7737. (1) ʿömr
 7738. (1) ʿömre
 7739. (2) ʿömri
 7740. (1) ʿömrinde
 7741. (1) ʿömrini
 7742. (2) ʿÖmr·i
 7743. (6) ʿömr·i
 7744. (1) ʿömrī
 7745. (4) ʿömrüm
 7746. (2) ʿömrüñ
 7747. (1) ʿöẕr-ẖᾱhumdur
 7748. (1) ʿūd
 7749. (3) Ā
 7750. (4) ā
 7751. (5) āb
 7752. (1) āba
 7753. (1) ābda
 7754. (1) ābdār
 7755. (1) ābdāruñdan
 7756. (1) ābdārı
 7757. (1) ābenūsī
 7758. (1) ābgīne
 7759. (1) ābgīneyi
 7760. (1) ābgūn
 7761. (6) Āb·ı
 7762. (2) āb·ı
 7763. (5) ādem
 7764. (1) ādemden
 7765. (2) ādemi
 7766. (1) Ādemlik
 7767. (1) ādemīdür
 7768. (1) ādemümüz
 7769. (1) ādemüñ
 7770. (1) ādāb
 7771. (2) ādābı
 7772. (1) Āferīn
 7773. (3) āferīn
 7774. (3) āfet
 7775. (2) Āfet·i
 7776. (1) āfet·i
 7777. (1) Āfitāb
 7778. (12) āfitāb
 7779. (1) āfitāb-veş
 7780. (1) Āfitāba
 7781. (1) āfitāba
 7782. (1) āfitābda
 7783. (2) āfitābdan
 7784. (2) āfitābdur
 7785. (1) āfitābum
 7786. (1) āfitābuñ
 7787. (1) āfitāb·ı
 7788. (1) Āfitābı
 7789. (1) āfitābıdur
 7790. (1) āfitābına
 7791. (2) āfāḳı
 7792. (14) Āh
 7793. (34) āh
 7794. (2) āha
 7795. (1) Āhdan
 7796. (2) āhdan
 7797. (1) āhengümüze
 7798. (1) āhenīn
 7799. (2) Āhum
 7800. (9) āhum
 7801. (1) āhuma
 7802. (6) āhumdan
 7803. (3) āhumdur
 7804. (3) āhumla
 7805. (1) Āhumuz
 7806. (1) āhumuñ
 7807. (1) āhumı
 7808. (5) āh·ı
 7809. (1) Āhı
 7810. (2) āhı
 7811. (1) āhıdur
 7812. (4) āhū
 7813. (1) Āhūları
 7814. (1) āhūları
 7815. (2) Āl
 7816. (5) āl
 7817. (1) ālini
 7818. (1) ālüñ
 7819. (2) ārzū
 7820. (1) ārzūsına
 7821. (1) Ārzū·yı
 7822. (3) ārām
 7823. (1) ārāmgehüñ
 7824. (2) ārāmum
 7825. (1) ārāmumuzı
 7826. (1) ārāmı
 7827. (1) ārāyiş
 7828. (1) ārāyişi
 7829. (1) ārāyişini
 7830. (1) Āsitānuñ
 7831. (2) āsitānuña
 7832. (1) Āsitānuñda
 7833. (2) Āsitān·ı
 7834. (1) āsitān·ı
 7835. (2) Āsitānında
 7836. (1) āsitānından
 7837. (1) āstīnidür
 7838. (2) āsumān
 7839. (3) āsumānī
 7840. (1) āsumānīdür
 7841. (1) Āsān
 7842. (1) āsān
 7843. (1) Āteş
 7844. (15) āteş
 7845. (2) āteş-perest
 7846. (1) āteş-reng
 7847. (1) āteşden
 7848. (1) āteşine
 7849. (1) āteşiyle
 7850. (1) āteşler
 7851. (2) āteşperest
 7852. (1) āteştāb
 7853. (1) āteştābda
 7854. (1) āteştābdan
 7855. (1) āteştābsuz
 7856. (3) Āteş·i
 7857. (7) āteş·i
 7858. (1) āteşī
 7859. (3) āteşīn
 7860. (1) āteşīndür
 7861. (1) āteşīnüñden
 7862. (1) āvāralıġı
 7863. (9) āvāre
 7864. (1) Āvāredür
 7865. (1) āvāreler
 7866. (1) āvāresi
 7867. (1) āvāz
 7868. (1) āvāzeden
 7869. (1) āvāzeler
 7870. (1) āvāzesi
 7871. (1) āvāzesini
 7872. (1) āvāzeyi
 7873. (2) āvāze·i
 7874. (1) āvāzından
 7875. (2) āvāzını
 7876. (1) Āyine
 7877. (8) āyine
 7878. (1) āyineden
 7879. (1) āyinedür
 7880. (1) āyinelerle
 7881. (1) āyineye
 7882. (1) āyineyi
 7883. (1) āyine·i
 7884. (1) āyineñe
 7885. (3) Āyīne
 7886. (4) āyīne
 7887. (1) āyīneci
 7888. (2) āyīneler
 7889. (1) āyīnesi
 7890. (2) āyīnesüz
 7891. (1) Āyīneye
 7892. (1) āyīneye
 7893. (1) Āyīneyi
 7894. (1) āyīneyi
 7895. (1) āyīne·i
 7896. (3) āzād
 7897. (1) Āzādeler
 7898. (1) āzādelerün
 7899. (1) āzādeyi
 7900. (2) Āẖir
 7901. (1) Āẖır
 7902. (9) āẖır
 7903. (1) Āẖıret
 7904. (1) āẖıret
 7905. (1) āṣafā
 7906. (2) āşikār
 7907. (3) āşinā
 7908. (1) āşinālanur
 7909. (1) āşinālaruz
 7910. (1) āşinālıġı
 7911. (2) Āşinālıḳ
 7912. (1) Āşinālıḳdan
 7913. (1) āşināsı
 7914. (4) āşiyān
 7915. (1) āşiyānı
 7916. (1) āşiyānıdur
 7917. (1) Āşiyānın
 7918. (2) Āşüfte
 7919. (2) āşüfte
 7920. (1) āşüfte-dil
 7921. (1) āşüfteme
 7922. (1) āşüftemüz
 7923. (3) āşüftesi
 7924. (1) āşüftesidür
 7925. (1) āşūb·ı
 7926. (1) çalalum
 7927. (2) çalar
 7928. (1) çalardı
 7929. (1) Çaldurdı
 7930. (2) çaldı
 7931. (1) çalma
 7932. (1) çalmayalum
 7933. (1) çalmazdı
 7934. (1) çalġı
 7935. (1) Çarẖ
 7936. (11) çarẖ
 7937. (2) çarẖa
 7938. (7) çarẖuñ
 7939. (2) Çarẖ·ı
 7940. (4) çarẖ·ı
 7941. (1) Çatma
 7942. (1) çatma
 7943. (1) çatmalar
 7944. (1) Çaġrışup
 7945. (4) çaġıdur
 7946. (1) çaġıram
 7947. (1) çaġırur
 7948. (1) Çaġırı
 7949. (1) çaġırı
 7950. (9) çaḳ
 7951. (2) çek
 7952. (1) Çekdi
 7953. (3) çekdi
 7954. (1) çekdügümi
 7955. (1) çekdügümçün
 7956. (1) Çekdüm
 7957. (2) çekdüm
 7958. (1) Çekdürdi
 7959. (1) çekdürdi
 7960. (1) Çeke
 7961. (1) çekem
 7962. (7) çeker
 7963. (1) çekerdi
 7964. (1) çekerdüm
 7965. (1) çekerek
 7966. (1) çekerken
 7967. (1) çekerler
 7968. (1) çekerse
 7969. (1) çekeyin
 7970. (1) çekildi
 7971. (1) çekilmiş
 7972. (1) Çekilür
 7973. (1) çekilür
 7974. (1) çekmede
 7975. (1) çekmek
 7976. (1) Çekmese
 7977. (1) çekmesün
 7978. (2) çekmez
 7979. (1) çekmiş
 7980. (1) çekmişem
 7981. (1) çekse
 7982. (1) çekseydüm
 7983. (1) Çeksün
 7984. (2) çeksün
 7985. (7) çeküp
 7986. (1) çelīpā
 7987. (2) Çemen
 7988. (5) çemen
 7989. (2) Çemende
 7990. (4) çemende
 7991. (1) çemendür
 7992. (2) çemeni
 7993. (1) çemenlerde
 7994. (2) çemenlerinde
 7995. (1) çemen·i
 7996. (3) çemenüñ
 7997. (1) Çenber·i
 7998. (1) Çeng
 7999. (4) çeng
 8000. (1) çengdür
 8001. (1) Çenge
 8002. (1) çengi
 8003. (1) çengāl
 8004. (1) çengümüze
 8005. (1) çengüñ
 8006. (1) çerez
 8007. (1) çeri
 8008. (2) çerāġ
 8009. (1) çerāġı
 8010. (1) çerāġıdur
 8011. (2) çerāġın
 8012. (1) çerāġına
 8013. (2) çetr·i
 8014. (3) çevgān
 8015. (1) Çevgān·ı
 8016. (1) çevresin
 8017. (1) çevresini
 8018. (1) çevürdi
 8019. (1) çevürmesün
 8020. (3) çevürmez
 8021. (1) çeġāne
 8022. (1) çeġāneyle
 8023. (3) Çeşm
 8024. (1) çeşm
 8025. (2) çeşme
 8026. (1) Çeşmedür
 8027. (1) çeşmedür
 8028. (1) çeşmesinden
 8029. (2) Çeşme·i
 8030. (1) Çeşmi
 8031. (5) çeşmi
 8032. (1) çeşmidür
 8033. (1) çeşminde
 8034. (1) çeşmine
 8035. (4) Çeşm·i
 8036. (14) çeşm·i
 8037. (4) çeşmüm
 8038. (1) çeşmümdür
 8039. (3) Çeşmüñ
 8040. (1) çeşmüñ
 8041. (1) çeşmüñde
 8042. (1) çeşmüñüñ
 8043. (1) çihremüñ
 8044. (2) çihre·i
 8045. (1) çirkīn
 8046. (1) çiçegi
 8047. (1) çiçekler
 8048. (2) Çoġ
 8049. (6) çoġ
 8050. (11) Çoḳ
 8051. (40) çoḳ
 8052. (1) Çoḳdan
 8053. (1) Çoḳdur
 8054. (7) çoḳdur
 8055. (1) çullarda
 8056. (1) çāder
 8057. (2) çāh·ı
 8058. (11) çāk
 8059. (5) çāk·i
 8060. (1) çāküm
 8061. (1) Çār
 8062. (1) Çār-ebrū
 8063. (1) Çārdeh-sāle
 8064. (1) çārdeh-sāle
 8065. (10) çāre
 8066. (1) çāreñ
 8067. (2) Çārsū·yı
 8068. (1) çıbuḳ
 8069. (1) Çınār
 8070. (2) çınār
 8071. (1) çınāra
 8072. (1) çınārı
 8073. (1) çıḳa
 8074. (2) çıḳaldan
 8075. (1) çıḳam
 8076. (9) çıḳar
 8077. (2) çıḳarduñ
 8078. (1) çıḳarmaḳ
 8079. (1) çıḳarsa
 8080. (1) Çıḳarup
 8081. (2) Çıḳarur
 8082. (1) çıḳarur
 8083. (1) çıḳarurdı
 8084. (1) çıḳduġını
 8085. (1) çıḳduḳda
 8086. (2) Çıḳdı
 8087. (10) çıḳdı
 8088. (1) Çıḳma
 8089. (1) çıḳma
 8090. (1) çıḳmasa
 8091. (1) çıḳmasun
 8092. (1) çıḳmazdı
 8093. (3) çıḳsa
 8094. (1) Çıḳışurdum
 8095. (1) Çıñ
 8096. (1) çıñ
 8097. (1) Çıñraġılar
 8098. (1) çıñıraġınuñ
 8099. (4) Çīn
 8100. (1) Çīnden
 8101. (1) çīn·i
 8102. (1) çīnīsine
 8103. (1) Çīnüñ
 8104. (4) Çü
 8105. (22) çü
 8106. (33) Çün
 8107. (90) çün
 8108. (13) Çünki
 8109. (25) çünki
 8110. (12) çünkim
 8111. (1) ḍarb·ı
 8112. (1) Ḍaḥḥāk
 8113. (1) Ġabġaba
 8114. (2) Ġabġabuñ
 8115. (1) ġabġabı
 8116. (1) ġabġabın
 8117. (2) ġalaṭ
 8118. (1) Ġalaṭadan
 8119. (11) Ġam
 8120. (47) ġam
 8121. (1) ġam-endūz
 8122. (2) ġama
 8123. (12) ġamda
 8124. (1) Ġamdan
 8125. (7) ġamdan
 8126. (1) ġamdur
 8127. (1) Ġamgīn
 8128. (4) ġamgīn
 8129. (1) ġamgīnligi
 8130. (1) ġammāz
 8131. (1) ġammāzdan
 8132. (1) ġammāzlaruñ
 8133. (1) ġammāzında
 8134. (1) ġamnāk
 8135. (1) ġamnākden
 8136. (1) ġamnāke
 8137. (1) ġamsuz
 8138. (1) ġamumuz
 8139. (2) ġamuñda
 8140. (1) Ġamuñdan
 8141. (1) ġamze
 8142. (1) ġamzeler
 8143. (1) ġamzeleri
 8144. (1) ġamzelerüñ
 8145. (1) ġamzelerüñe
 8146. (2) ġamzesi
 8147. (1) ġamzesidür
 8148. (1) Ġamzesinüñ
 8149. (1) ġamzeyle
 8150. (11) ġamze·i
 8151. (2) Ġamzeñ
 8152. (10) ġamzeñ
 8153. (1) ġamzeñi
 8154. (1) Ġam·ı
 8155. (5) ġam·ı
 8156. (4) ġamı
 8157. (1) ġannāc
 8158. (1) ġanī
 8159. (1) Ġaraż
 8160. (3) ġarrā
 8161. (1) ġarrādan
 8162. (1) ġarrālarını
 8163. (2) ġarīb
 8164. (1) Ġarībüñ
 8165. (2) ġarībüñdür
 8166. (1) Ġarḳ
 8167. (6) ġarḳ
 8168. (2) ġarḳ·ı
 8169. (1) ġavgādur
 8170. (1) ġavġādan
 8171. (1) ġavġālarını
 8172. (2) ġavġāsı
 8173. (1) ġayb
 8174. (2) Ġaybdan
 8175. (1) ĠAYN
 8176. (2) ġayret
 8177. (1) ġayretden
 8178. (2) ġayret·i
 8179. (1) ġayretümüz
 8180. (1) Ġayrlarla
 8181. (2) Ġayrı
 8182. (5) ġayrı
 8183. (1) Ġayrılar
 8184. (1) ġayrılar
 8185. (1) ġayrılara
 8186. (1) ġayrılarla
 8187. (1) Ġayrıya
 8188. (1) Ġayrıyı
 8189. (4) ġazel
 8190. (1) ġazel-ẖᾱn
 8191. (1) ġazeldür
 8192. (2) ġazeli
 8193. (2) ĠAZELLER
 8194. (3) ġazeller
 8195. (1) ġazelsüz
 8196. (1) ġazelüm
 8197. (1) ġazāleyi
 8198. (5) Ġonca
 8199. (12) ġonca
 8200. (6) ġonca-dehen
 8201. (1) ġonca-dehenler
 8202. (2) ġonca-dehān
 8203. (1) ġonca-dehānuñ
 8204. (1) ġonca-dehānı
 8205. (5) ġonca-leb
 8206. (1) Ġonca-leblerle
 8207. (1) ġonca-lebüñ
 8208. (1) Ġonca-veş
 8209. (2) ġoncadur
 8210. (3) ġoncalar
 8211. (1) Ġoncalardan
 8212. (2) Ġoncanuñ
 8213. (2) ġoncası
 8214. (1) Ġoncaya
 8215. (1) ġoncaya
 8216. (1) ġoncaydı
 8217. (1) ġonca‿arar
 8218. (3) Ġonca·i
 8219. (8) ġonca·i
 8220. (9) ġubār
 8221. (1) ġubārdan
 8222. (2) ġubārı
 8223. (1) ġulġulı
 8224. (1) Ġurre·i
 8225. (1) ġurūr
 8226. (1) Ġurūr·ı
 8227. (1) Ġuṣṣadan
 8228. (5) Ġāfil
 8229. (3) ġāfil
 8230. (1) Ġālib
 8231. (1) ġālib
 8232. (2) Ġālibā
 8233. (3) ġālibā
 8234. (8) ġāyet
 8235. (2) ġāyetde
 8236. (1) Ġāzīler
 8237. (1) ġıdā
 8238. (1) ġıdādur
 8239. (1) ġıdā·yı
 8240. (1) ġılmān
 8241. (1) ġılmānı
 8242. (1) Ġırra
 8243. (1) ḥabbeye
 8244. (1) ḥabb·ı
 8245. (1) ḥabeş
 8246. (1) Ḥabeşī
 8247. (1) ḥabs
 8248. (1) ḥabābdan
 8249. (3) Ḥabāb·ı
 8250. (1) ḥabābı
 8251. (3) ḥabīb
 8252. (1) ḥabībümde
 8253. (1) ḥabībüñ
 8254. (2) ḥac
 8255. (1) ḥacc·ı
 8256. (1) ḥadden
 8257. (3) ḥakīm
 8258. (2) ḥall
 8259. (1) ḥalsüz
 8260. (5) ḥalvā
 8261. (1) ḥalvāsı
 8262. (1) ḥalvāsına
 8263. (1) ḥalvāsıyle
 8264. (1) ḥalvāya
 8265. (1) ḥalvā·yı
 8266. (2) Ḥalḳa
 8267. (6) ḥalḳa
 8268. (1) ḥalḳadur
 8269. (1) ḥalḳası
 8270. (6) ḥalḳa·i
 8271. (4) Ḥamdü
 8272. (1) Ḥammāma
 8273. (1) ḥammāma
 8274. (3) ḥamrā
 8275. (1) ḥamrālarını
 8276. (2) ḥamāyil
 8277. (1) ḥandānumı
 8278. (1) ḥareme
 8279. (1) ḥarf
 8280. (1) Ḥarf·i
 8281. (1) ḥarābāt
 8282. (1) Ḥarām
 8283. (2) ḥarām
 8284. (1) ḥarāmidür
 8285. (1) ḥarāmzādelik
 8286. (5) ḥarāmī
 8287. (1) Ḥarāmīler
 8288. (3) ḥarāmīler
 8289. (1) ḥarāmīlıġı
 8290. (1) Ḥarāret
 8291. (1) ḥarāret
 8292. (1) ḥarāretdür
 8293. (3) ḥarīf
 8294. (1) ḥarīf·i
 8295. (1) ḥarīfān
 8296. (1) ḥarīminde
 8297. (1) Ḥarīr
 8298. (2) ḥased
 8299. (1) ḥasedden
 8300. (3) ḥasret
 8301. (1) ḥasrete
 8302. (1) ḥasreti
 8303. (1) Ḥasretinden
 8304. (1) Ḥasretle
 8305. (1) ḥasretlerle
 8306. (2) Ḥasret·i
 8307. (1) ḥasret·i
 8308. (1) Ḥasretüñden
 8309. (1) ḥasretüñle
 8310. (1) ḥastasın
 8311. (2) ḥavrā
 8312. (1) ḥavrādan
 8313. (1) ḥavrāyı
 8314. (1) ḥavāle
 8315. (1) ḥavāledür
 8316. (1) Ḥavż·ı
 8317. (1) ḥayderī
 8318. (1) ḥayf
 8319. (1) Ḥayfā
 8320. (3) ḥayfā
 8321. (1) Ḥayretde
 8322. (1) ḥayretde
 8323. (16) ḥayrān
 8324. (2) ḥayrānsın
 8325. (1) ḥayrānuma
 8326. (1) ḥayrānuñ
 8327. (1) ḥayrānı
 8328. (1) ḥayrānıdur
 8329. (5) Ḥayvān
 8330. (1) ḥayā
 8331. (1) ḥayālini
 8332. (3) Ḥayāt
 8333. (2) ḥayāt
 8334. (1) ḥayāyı
 8335. (3) Ḥaḳ
 8336. (1) ḥaḳ
 8337. (1) Ḥaḳdan
 8338. (1) ḥaḳīri
 8339. (1) Ḥaḳīḳat
 8340. (1) ḥaḳīḳatde
 8341. (1) ḥaḳḳ·ı
 8342. (1) ḥaḳḳı
 8343. (1) ḥaḳḳın
 8344. (1) ḥaḳḳıyçün
 8345. (1) ḥaḳḳıçün
 8346. (1) ḥaşre
 8347. (1) ḥaṭuñ
 8348. (9) ḥaẓẓ
 8349. (1) ḥaẕer
 8350. (1) ḥażret
 8351. (2) Ḥażret·i
 8352. (2) ḥicāb
 8353. (1) ḥicābdan
 8354. (1) Ḥicāz
 8355. (1) Ḥicāza
 8356. (1) Ḥikmet
 8357. (5) ḥikmet
 8358. (1) ḥimmet
 8359. (2) ḥisāb
 8360. (1) ḥisābda
 8361. (1) ḥisābdur
 8362. (1) ḥisābın
 8363. (1) ḥisābına
 8364. (1) ḥiṣār
 8365. (1) ḥiṣārıdur
 8366. (1) ḥiṣārını
 8367. (2) ḥoḳḳabāz
 8368. (3) ḥoḳḳa·i
 8369. (1) Ḥulle·i
 8370. (2) ḥużūr
 8371. (1) ḥużūrında
 8372. (1) ḤĀ
 8373. (7) ḥācet
 8374. (1) Ḥākim
 8375. (5) ḥāl
 8376. (1) ḥālden
 8377. (1) ḥāletdür
 8378. (2) ḥāleti
 8379. (1) ḥāletler
 8380. (1) ḥālet·i
 8381. (1) Ḥāli
 8382. (4) ḥāli
 8383. (1) Ḥālin
 8384. (2) ḥālin
 8385. (1) ḥālinde
 8386. (7) ḥālini
 8387. (1) ḥāl·i
 8388. (1) ḥālī
 8389. (2) ḥālüm
 8390. (1) Ḥālüme
 8391. (1) Ḥālümi
 8392. (5) ḥālümi
 8393. (1) ḥālüñ
 8394. (1) ḥāṣ
 8395. (1) ḥāṣıl
 8396. (1) ḥāṣılumuz
 8397. (3) ḥāṣılı
 8398. (1) ḥāṣılın
 8399. (1) ḥāşiye
 8400. (1) Ḥāşā
 8401. (3) ḥāżır
 8402. (1) ḥāżırdan
 8403. (1) ḥāżırdur
 8404. (1) ḥınnā
 8405. (1) ḥınnādan
 8406. (1) ḥınnāladı
 8407. (1) ḥınnālar
 8408. (1) Ḥıṣṣe
 8409. (1) Ḥöcreñ
 8410. (1) ḥöcreñde
 8411. (1) ḥörmet
 8412. (1) ḥörmeti
 8413. (1) ḥörmetümüz
 8414. (4) ḥükm
 8415. (1) Ḥükmi
 8416. (1) ḥükmi
 8417. (1) Ḥükminde
 8418. (1) Ḥükmine
 8419. (1) ḥükmini
 8420. (1) ḥükm·i
 8421. (1) Ḥükmüñdedür
 8422. (1) ḥürmeti
 8423. (8) Ḥüsn
 8424. (33) ḥüsn
 8425. (1) ḥüsnde
 8426. (1) ḥüsndür
 8427. (8) ḥüsne
 8428. (2) Ḥüsni
 8429. (5) ḥüsni
 8430. (4) ḥüsnin
 8431. (7) ḥüsninde
 8432. (6) ḥüsnine
 8433. (5) ḥüsnini
 8434. (1) Ḥüsninüñ
 8435. (1) ḥüsninüñ
 8436. (1) ḥüsnsin
 8437. (7) ḥüsn·i
 8438. (5) Ḥüsnüñ
 8439. (20) ḥüsnüñ
 8440. (20) ḥüsnüñde
 8441. (2) ḥüsnüñden
 8442. (1) ḥüsnüñdür
 8443. (1) Ḥüsnüñe
 8444. (5) ḥüsnüñe
 8445. (1) ḥüsnüñi
 8446. (2) Ḥüsnüñüñ
 8447. (3) ḥüsnüñüñ
 8448. (1) Ḥūr
 8449. (1) ḥūr-liḳā
 8450. (2) ḥūrī
 8451. (1) Ḥūrī-liḳā
 8452. (1) ḥūrī-liḳālarla
 8453. (1) Ḥūrīler
 8454. (2) ḥūrīler
 8455. (1) ḥūyuñ
 8456. (7) ẖaber
 8457. (1) ẖaberdār
 8458. (1) ẖaberlerin
 8459. (6) ẖaberüñ
 8460. (1) Ḫacletinden
 8461. (1) ẖaddin
 8462. (1) ẖaddini
 8463. (4) ẖadd·i
 8464. (2) ẖaddüñ
 8465. (2) ẖaddüñde
 8466. (2) ẖaddüñe
 8467. (1) ẖaddüñi
 8468. (3) ẖaddüñle
 8469. (1) Ḫadeng·i
 8470. (1) Ḫalvet-sarāy·ı
 8471. (2) ẖalvetde
 8472. (1) ẖalvetinde
 8473. (3) ẖalāṣ
 8474. (1) ẖalẖāl
 8475. (1) ẖalẖāli
 8476. (1) Ḫalīl
 8477. (1) Ḫalīliyem
 8478. (3) Ḫalḳ
 8479. (5) ẖalḳ
 8480. (1) Ḫalḳa
 8481. (5) ẖalḳa
 8482. (2) ẖalḳuñ
 8483. (1) Ḫalḳ·ı
 8484. (2) ẖalḳ·ı
 8485. (1) Ḫalḳı
 8486. (6) ẖalḳı
 8487. (4) ẖalḳını
 8488. (1) Ḫamseye
 8489. (1) ẖande·i
 8490. (1) Ḫandān
 8491. (3) ẖandān
 8492. (1) ẖandāna
 8493. (1) ẖandānlar
 8494. (1) ẖandānsın
 8495. (1) ẖandānumdadur
 8496. (1) ẖandānuñda
 8497. (2) ẖandānı
 8498. (1) ẖandānına
 8499. (1) ẖandānını
 8500. (2) ẖançer
 8501. (2) ẖançeri
 8502. (1) ẖançeridür
 8503. (1) ẖançerine
 8504. (1) ẖançerini
 8505. (1) ẖançerler
 8506. (3) ẖarc
 8507. (1) ẖarcımuza
 8508. (1) ẖargāh
 8509. (1) ẖargāhdan
 8510. (1) ẖaridār
 8511. (7) ẖarāb
 8512. (1) ẖarāba
 8513. (1) ẖarābābādını
 8514. (1) ẖarāc
 8515. (1) ẖarām
 8516. (1) ẖarīdār
 8517. (4) Ḫaste
 8518. (7) ẖaste
 8519. (1) Ḫastedur
 8520. (1) Ḫastelar
 8521. (1) ẖastelarla
 8522. (1) Ḫastelıklar
 8523. (1) Ḫastelıḳdan
 8524. (1) ẖastenuñ
 8525. (2) ẖastesı
 8526. (2) ẖastesına
 8527. (1) Ḫasteya
 8528. (1) ẖasteya
 8529. (1) ẖasteyı
 8530. (1) Ḫaste·i
 8531. (1) ẖasteñ
 8532. (1) ẖasteñı
 8533. (1) ẖavf
 8534. (1) ẖavfi
 8535. (1) ẖavfüm
 8536. (2) Ḫaylī
 8537. (3) ẖaylī
 8538. (3) ẖaylīce
 8539. (3) ẖayme
 8540. (1) ẖaymedür
 8541. (1) Ḫaymelerle
 8542. (2) Ḫayr
 8543. (2) ẖayr
 8544. (1) Ḫayvān
 8545. (3) ẖayāl
 8546. (2) Ḫayāli
 8547. (4) ẖayāli
 8548. (1) ẖayālidür
 8549. (1) ẖayālile
 8550. (1) ẖayālin
 8551. (1) ẖayālini
 8552. (1) ẖayāliyle
 8553. (2) ẖayāl·i
 8554. (1) ẖayālāt
 8555. (1) Ḫayālüñ
 8556. (2) ẖayālüñ
 8557. (3) ẖazān
 8558. (1) ẖazīne
 8559. (1) ẖazīneyi
 8560. (1) ẖaḳīr
 8561. (3) Ḫaṭ
 8562. (26) ẖaṭ
 8563. (1) ẖaṭar
 8564. (1) Ḫaṭdur
 8565. (2) ẖaṭdur
 8566. (2) Ḫaṭuñ
 8567. (5) ẖaṭuñ
 8568. (1) ẖaṭuñda
 8569. (1) ẖaṭuñı
 8570. (4) Ḫaṭ·ı
 8571. (9) ẖaṭ·ı
 8572. (1) ẖaṭāyī
 8573. (2) Ḫaṭı
 8574. (6) ẖaṭı
 8575. (1) ẖaṭın
 8576. (1) ẖaṭınuñ
 8577. (5) ẖaṭṭ
 8578. (3) Ḫaṭṭuñ
 8579. (5) ẖaṭṭuñ
 8580. (1) Ḫaṭṭuña
 8581. (1) ẖaṭṭuña
 8582. (2) ẖaṭṭuñla
 8583. (1) Ḫaṭṭuñuñ
 8584. (1) ẖaṭṭuñuñ
 8585. (2) Ḫaṭṭuñı
 8586. (1) ẖaṭṭuñı
 8587. (6) Ḫaṭṭ·ı
 8588. (13) ẖaṭṭ·ı
 8589. (1) Ḫaṭṭı
 8590. (5) ẖaṭṭı
 8591. (1) ẖaṭṭıdur
 8592. (1) ẖaṭṭın
 8593. (1) Ḫaṭṭına
 8594. (1) Ḫaṭṭını
 8595. (2) ẖaṭṭını
 8596. (1) Ḫilāf·ı
 8597. (1) ẖilāf·ı
 8598. (1) ẖo
 8599. (1) Ḫocend
 8600. (3) ẖod
 8601. (1) ẖodbīnligi
 8602. (1) Ḫoteni
 8603. (1) Ḫotenüñ
 8604. (9) Ḫoş
 8605. (23) ẖoş
 8606. (1) ẖoş-būya
 8607. (1) Ḫoş-dem
 8608. (1) ẖoş-dem
 8609. (1) ẖoş-elẖānlar
 8610. (1) ẖoş-güvārda
 8611. (1) ẖoş-güvārum
 8612. (1) ẖoş-nefesdür
 8613. (1) ẖoş-reftārumuz
 8614. (1) ẖoş-rūzgārum
 8615. (1) ẖoş-ābı
 8616. (2) ẖoş-ẖırām
 8617. (1) ẖoş-ẖırāmı
 8618. (1) ẖoş-ṣafāsı
 8619. (2) Ḫoşdur
 8620. (3) ẖoşdur
 8621. (1) ẖoşça
 8622. (1) ẖoṭās
 8623. (1) ẖulḳ
 8624. (1) ẖulḳuñ
 8625. (2) ẖum·ı
 8626. (1) ẖumār
 8627. (1) ẖumārı
 8628. (1) ẖumārın
 8629. (1) Ḫumẖāne
 8630. (4) ẖumẖāne
 8631. (1) ẖumẖānede
 8632. (1) ẖurde-bīn
 8633. (1) ẖurdesi
 8634. (1) ẖurmā·yı
 8635. (3) ẖurrem
 8636. (1) Ḫurremem
 8637. (5) ẖurşīd
 8638. (1) ẖurşīd-rütbet
 8639. (2) ẖurşīde
 8640. (1) ẖurşīdi
 8641. (9) ẖurşīd·i
 8642. (1) ẖurūşı
 8643. (2) Ḫusrev
 8644. (1) ẖusrev
 8645. (1) Ḫusrev·i
 8646. (6) ẖusrev·i
 8647. (3) Ḫusrevā
 8648. (3) ẖusrevā
 8649. (1) Ḫusrevānī
 8650. (1) ẖuşk
 8651. (1) Ḫᾱba
 8652. (2) ẖᾱbda
 8653. (1) ẖᾱbdan
 8654. (1) ẖᾱbnāk
 8655. (1) ẖᾱbsuz
 8656. (1) ẖᾱb·ı
 8657. (1) ẖᾱbı
 8658. (4) Ḫᾱce
 8659. (6) ẖᾱce
 8660. (2) Ḫᾱcedür
 8661. (2) ẖᾱcedür
 8662. (1) ẖᾱceler
 8663. (2) ẖᾱcelerüñ
 8664. (1) ẖᾱcem
 8665. (1) ẖᾱcenüñ
 8666. (1) ẖᾱcesi
 8667. (1) ẖᾱcesiyüz
 8668. (2) ẖᾱceye
 8669. (1) ẖᾱceyi
 8670. (4) Ḫᾱce·i
 8671. (1) ẖᾱce·i
 8672. (4) Ḫᾱn·ı
 8673. (1) ẖᾱn·ı
 8674. (1) Ḫᾱr
 8675. (1) ẖᾱr
 8676. (1) ẖᾱrı
 8677. (1) ẖācet
 8678. (1) Ḫādim
 8679. (2) Ḫāk
 8680. (9) ẖāk
 8681. (1) ẖākde
 8682. (1) Ḫākden
 8683. (1) ẖākden
 8684. (3) ẖāke
 8685. (2) ẖāki
 8686. (1) ẖākinde
 8687. (1) ẖākister
 8688. (2) Ḫāk·i
 8689. (4) ẖāk·i
 8690. (1) ẖāküm
 8691. (1) ẖākümden
 8692. (16) ẖāl
 8693. (1) ẖālden
 8694. (1) ẖāli
 8695. (1) ẖāline
 8696. (2) ẖāliṣ
 8697. (2) Ḫāl·i
 8698. (6) ẖāl·i
 8699. (8) ẖālī
 8700. (1) ẖālīdür
 8701. (1) ẖālümdür
 8702. (3) ẖālüñ
 8703. (1) ẖālüñe
 8704. (1) ẖālüñi
 8705. (2) ẖām
 8706. (1) Ḫāme
 8707. (2) ẖāme
 8708. (1) ẖāmeler
 8709. (3) ẖāmem
 8710. (1) Ḫāmesinüñ
 8711. (1) Ḫāme·i
 8712. (1) ẖānesi
 8713. (2) ẖānesin
 8714. (1) ẖānesine
 8715. (1) ẖāneye
 8716. (1) Ḫāne·i
 8717. (1) ẖāne·i
 8718. (1) ẖāneḳāhum
 8719. (1) ẖāneḳāhumdur
 8720. (1) ẖāneḳāhı
 8721. (1) ẖāneḳāhıdur
 8722. (1) Ḫānumān
 8723. (1) ẖānumānı
 8724. (1) ẖānumānına
 8725. (3) ẖār
 8726. (1) Ḫārdan
 8727. (1) ẖārdan
 8728. (1) ẖārlardur
 8729. (1) ẖār·ı
 8730. (1) ẖāstañı
 8731. (1) ẖātem
 8732. (1) ẖātemdür
 8733. (1) Ḫāteme
 8734. (3) ẖātemi
 8735. (4) Ḫātem·i
 8736. (1) ẖātem·i
 8737. (6) ẖātemüñ
 8738. (1) ẖāṣ
 8739. (1) ẖāṣa
 8740. (1) Ḫāṣılum
 8741. (1) ẖāṣılı
 8742. (1) ẖāṣṣa
 8743. (1) ẖāṣṣası
 8744. (1) ẖāṣü'l-ẖāṣ
 8745. (1) ẖāşāk
 8746. (1) ẖāşāke
 8747. (1) ẖāṭır
 8748. (2) ẖāṭırdadur
 8749. (1) ẖāṭırdaki
 8750. (2) Ḫāṭırum
 8751. (2) ẖāṭırum
 8752. (1) ẖāṭırumı
 8753. (1) Ḫāṭıruñ
 8754. (1) Ḫāṭır·ı
 8755. (1) ẖāṭır·ı
 8756. (1) ẖāṭırın
 8757. (1) Ḫāṭırına
 8758. (1) Ḫāṭırında
 8759. (1) ẖāṭırında
 8760. (2) Ḫıdmet
 8761. (7) ẖıdmet
 8762. (1) ẖıdmetde
 8763. (1) ẖıdmetdedür
 8764. (1) ẖıdmetden
 8765. (4) ẖıdmete
 8766. (1) ẖıdmeti
 8767. (2) Ḫıdmetinde
 8768. (1) ẖıdmetinde
 8769. (1) ẖıdmetkār
 8770. (1) ẖıdmetkārı
 8771. (1) ẖıdmetler
 8772. (1) ẖıdmetüm
 8773. (1) Ḫıdmetüñ
 8774. (1) Ḫıdmetüñde
 8775. (1) ẖıdmetüñe
 8776. (1) Ḫılʿat·i
 8777. (1) ẖırmenin
 8778. (1) ẖırmenine
 8779. (1) ẖırmenini
 8780. (1) Ḫırmen·i
 8781. (1) ẖırmen·i
 8782. (1) ẖırmenüme
 8783. (3) ẖırāmān
 8784. (1) ẖırāmānlar
 8785. (2) ẖırāmānum
 8786. (1) ẖırāmānumdadur
 8787. (1) ẖırāmānumdan
 8788. (1) ẖırāmānı
 8789. (2) ẖırḳa
 8790. (1) Ḫırḳasıyle
 8791. (1) ẖırḳa·i
 8792. (1) Ḫışm
 8793. (4) ẖışm
 8794. (1) Ḫışm·ı
 8795. (1) Ḫıṭā
 8796. (2) Ḫıṭādan
 8797. (1) Ḫıżr
 8798. (1) Ḫıżr-veş
 8799. (1) Ḫıżr-ẖaṭuñ
 8800. (1) Ḫıżra
 8801. (1) Ḫıżrdur
 8802. (1) Ḫıżr·ı
 8803. (1) Ḫıżır
 8804. (1) Ḫıżırdur
 8805. (1) Ḫıżırlıġ
 8806. (1) Ḫıżırlıḳ
 8807. (1) Ḫōr
 8808. (2) ẖū
 8809. (4) Ḫūb
 8810. (10) ẖūb
 8811. (1) ẖūb-endām
 8812. (1) ẖūb-nefes
 8813. (1) Ḫūb-rūlar
 8814. (1) Ḫūb-ṣūretler
 8815. (3) ẖūba
 8816. (2) Ḫūbdur
 8817. (1) ẖūbdur
 8818. (11) Ḫūblar
 8819. (8) ẖūblar
 8820. (2) ẖūblara
 8821. (1) ẖūblarla
 8822. (2) ẖūblaruñ
 8823. (1) ẖūbları
 8824. (1) Ḫūbluḳ
 8825. (3) ẖūbuñ
 8826. (8) ẖūbān
 8827. (2) ẖūbāna
 8828. (2) ẖūbān·ı
 8829. (1) ẖūbānı
 8830. (1) ẖūdur
 8831. (1) ẖūn
 8832. (1) ẖūn-bārum
 8833. (1) ẖūn-feşān
 8834. (1) ẖūn-feşānumdur
 8835. (1) ẖūn-ābı
 8836. (1) ẖūn-ālūdedür
 8837. (1) ẖūn-ẖᾱrumdan
 8838. (1) ẖūnrīzden
 8839. (2) ẖūnrīze
 8840. (1) ẖūnrīzüñ
 8841. (1) ẖūnrīzüñe
 8842. (1) ẖūnẖᾱr
 8843. (1) ẖūnīnin
 8844. (1) ẖūr
 8845. (1) Ḫūrşīd·i
 8846. (1) ẖūyuñ
 8847. (1) ẖūyı
 8848. (1) İder
 8849. (1) İdinür
 8850. (4) İgen
 8851. (14) İki
 8852. (1) İkilikden
 8853. (1) ılan
 8854. (1) İlet
 8855. (5) İlāhī
 8856. (1) İnan
 8857. (1) İnce
 8858. (1) İncelür
 8859. (3) İncinme
 8860. (1) İncinüp
 8861. (1) İncinür
 8862. (1) İndi
 8863. (1) İnneme'l-iḥsānu
 8864. (1) ıraġ
 8865. (1) ıraġa
 8866. (1) ıraḳ
 8867. (2) ıraḳdan
 8868. (1) İrdi
 8869. (1) İremez
 8870. (1) İrişdi
 8871. (1) İrte
 8872. (1) İskender
 8873. (1) İskenderi
 8874. (1) İsm·i
 8875. (1) ıssıdur
 8876. (2) İster
 8877. (1) İstimāʿ
 8878. (1) İtlerüñle
 8879. (1) İtlerüñüñ
 8880. (1) İttifāḳ
 8881. (2) İtüñ
 8882. (1) İtüñe
 8883. (1) İzüñ
 8884. (1) İʿtiẕār
 8885. (2) İç
 8886. (1) İçdügüm
 8887. (4) İçelüm
 8888. (2) İçer
 8889. (1) İçersin
 8890. (1) İçişür
 8891. (1) İçsün
 8892. (1) İçürdi
 8893. (1) İḥāṭa
 8894. (1) İḳbāl
 8895. (1) ıḳlıḳ
 8896. (1) İḳlīm·i
 8897. (1) İñiler
 8898. (1) İñle
 8899. (1) İñlesem
 8900. (1) ıṣıcaḳdur
 8901. (3) ıṣırdı
 8902. (1) İşde
 8903. (3) İşi
 8904. (1) İşidelden
 8905. (1) İşiden
 8906. (1) İşidüp
 8907. (1) İşigi
 8908. (1) İşigin
 8909. (2) İşigüñde
 8910. (1) İşinde
 8911. (1) İşini
 8912. (1) İşler
 8913. (1) İşleri
 8914. (1) ışıḳdur
 8915. (1) ışıḳlıḳ
 8916. (1) İşüm
 8917. (1) İşümüz
 8918. (1) İs̲bāt
 8919. (1) ıżṭırāb
 8920. (1) ıżṭırābda
 8921. (2) īmān
 8922. (1) īmāndan
 8923. (1) īmānum
 8924. (1) īmānına
 8925. (1) ḳabaġıdur
 8926. (1) ḳabaġın
 8927. (1) ḳabaġına
 8928. (1) Ḳablucası
 8929. (1) ḳabr·i
 8930. (1) Ḳabrüm
 8931. (1) ḳabrüm
 8932. (4) ḳabā
 8933. (1) ḳabā-pūşumuza
 8934. (1) ḳabā-pūşı
 8935. (1) ḳabālar
 8936. (2) ḳabāsını
 8937. (1) Ḳabā·yı
 8938. (3) ḳabūl
 8939. (1) ḳabżası
 8940. (2) Ḳad
 8941. (1) ḳad
 8942. (10) ḳadar
 8943. (1) Ḳadd
 8944. (4) ḳadd
 8945. (1) ḳaddi
 8946. (1) ḳaddin
 8947. (5) ḳadd·i
 8948. (1) ḳaddüm
 8949. (1) Ḳaddümi
 8950. (2) ḳaddümi
 8951. (3) Ḳaddüñ
 8952. (4) ḳaddüñ
 8953. (1) Ḳaddüñe
 8954. (2) ḳaddüñe
 8955. (2) ḳaddüñle
 8956. (1) ḳadeh
 8957. (4) ḳadem
 8958. (1) ḳademe
 8959. (1) ḳademi
 8960. (1) ḳademin
 8961. (2) ḳademüñde
 8962. (2) Ḳadeḥ
 8963. (33) ḳadeḥ
 8964. (1) ḳadeḥdür
 8965. (1) Ḳadeḥi
 8966. (2) ḳadeḥi
 8967. (1) Ḳadeḥler
 8968. (2) ḳadeḥler
 8969. (1) ḳadeḥ·i
 8970. (2) ḳadeḥüñ
 8971. (1) Ḳadr
 8972. (1) ḳadr
 8973. (1) ḳadr-şinās
 8974. (1) Ḳadri
 8975. (1) Ḳadrin
 8976. (1) ḳadrin
 8977. (1) ḳadrini
 8978. (2) ḳadr·i
 8979. (1) Ḳadrüm
 8980. (2) Ḳad·i
 8981. (1) ḳad·i
 8982. (1) ḳadīm
 8983. (1) ḳadīmī
 8984. (1) ḳafes
 8985. (1) ḳafesdür
 8986. (1) ḳaftan
 8987. (1) ḳafādāruñ
 8988. (1) ḳafāsında
 8989. (1) ḳahr
 8990. (1) ḳahrı
 8991. (2) ḳala
 8992. (1) Ḳalatayı
 8993. (1) Ḳalayısar
 8994. (2) ḳalb
 8995. (1) ḳalbin
 8996. (2) ḳaldum
 8997. (1) ḳaldurmasaydı
 8998. (1) ḳaldursa
 8999. (1) ḳaldurupdur
 9000. (1) ḳalduḳ
 9001. (6) Ḳaldı
 9002. (9) ḳaldı
 9003. (1) ḳaldırup
 9004. (4) ḳalem
 9005. (1) ḳalemdānı
 9006. (1) ḳaleme
 9007. (1) ḳalemi
 9008. (1) ḳalemin
 9009. (1) Ḳalemüm
 9010. (1) ḳalemüñ
 9011. (2) ḳalender
 9012. (1) ḳalenderdür
 9013. (1) ḳalenderī
 9014. (1) ḳallāşlara
 9015. (1) ḳallāşlıġı
 9016. (2) ḳalma
 9017. (3) ḳalmadı
 9018. (2) Ḳalmamış
 9019. (1) ḳalmamış
 9020. (1) ḳalmasa
 9021. (6) ḳalmaz
 9022. (3) ḳalmış
 9023. (1) Ḳalsun
 9024. (2) ḳalsun
 9025. (3) ḳalup
 9026. (3) ḳalur
 9027. (1) Ḳalurdı
 9028. (1) ḳalʿası
 9029. (1) ḳalʿasına
 9030. (1) ḳalʿasınuñ
 9031. (1) ḳalʿasını
 9032. (1) ḳalʿaya
 9033. (1) ḳalīl
 9034. (1) ḳalḳan
 9035. (1) ḳalḳup
 9036. (1) ḳamaşur
 9037. (12) ḳamer
 9038. (3) ḳamer-ruẖsār
 9039. (1) ḳamer-ruẖsāra
 9040. (2) ḳamer-ruẖsārı
 9041. (1) ḳamer-çihre
 9042. (1) ḳamer-çihremdür
 9043. (1) ḳamer-çihreye
 9044. (1) ḳamer-çihreyi
 9045. (1) ḳamer-çihreyle
 9046. (1) ḳamer-ṭalʿat
 9047. (3) ḳamerüñ
 9048. (6) ḳamu
 9049. (1) ḳamusı
 9050. (5) Ḳan
 9051. (21) ḳan
 9052. (4) ḳana
 9053. (1) ḳanad
 9054. (2) ḳanat
 9055. (2) ḳand
 9056. (6) Ḳanda
 9057. (10) ḳanda
 9058. (2) Ḳandadur
 9059. (1) ḳandan
 9060. (1) Ḳandasın
 9061. (1) ḳandine
 9062. (1) Ḳand·i
 9063. (1) ḳand·i
 9064. (2) ḳandīle
 9065. (1) ḳandīlinden
 9066. (1) ḳandīller
 9067. (1) ḳandüm
 9068. (2) Ḳanlar
 9069. (4) ḳanlar
 9070. (1) ḳanlara
 9071. (7) Ḳanlu
 9072. (8) ḳanlu
 9073. (1) ḳanlıġı
 9074. (3) ḳanum
 9075. (1) Ḳanuma
 9076. (1) ḳanuma
 9077. (2) ḳanumı
 9078. (1) ḳanzil
 9079. (12) Ḳanı
 9080. (6) ḳanı
 9081. (1) ḳanına
 9082. (1) Ḳanını
 9083. (2) ḳanını
 9084. (7) Ḳanḳı
 9085. (3) ḳanḳı
 9086. (1) ḳapar
 9087. (1) ḳapdı
 9088. (1) ḳaplan
 9089. (1) ḳapu
 9090. (1) ḳapusında
 9091. (1) ḳapuya
 9092. (2) ḳapuyı
 9093. (1) Ḳapuñ
 9094. (1) ḳapuñ
 9095. (3) ḳapuña
 9096. (2) Ḳapuñda
 9097. (7) ḳapuñda
 9098. (1) ḳapuñdadur
 9099. (3) ḳapuñdan
 9100. (4) Ḳara
 9101. (10) ḳara
 9102. (3) ḳaradur
 9103. (2) Ḳaralar
 9104. (2) ḳaralar
 9105. (1) ḳaralıġıyle
 9106. (1) ḳaralıḳları
 9107. (3) ḳaranfül
 9108. (4) ḳaranfüller
 9109. (1) Ḳararur
 9110. (1) ḳarası
 9111. (1) ḳarasıdur
 9112. (1) ḳarasın
 9113. (1) ḳarayı
 9114. (1) ḳarañudur
 9115. (1) Ḳarañuluḳda
 9116. (2) ḳardaş
 9117. (1) ḳardaşlar
 9118. (1) ḳardaşlaruz
 9119. (1) ḳarma
 9120. (1) Ḳarār
 9121. (6) ḳarār
 9122. (3) ḳarārum
 9123. (1) ḳarınca
 9124. (1) ḳarındaşlıġı
 9125. (1) ḳarīn
 9126. (7) ḳarşu
 9127. (1) ḳarşumda
 9128. (2) Ḳarşumuzda
 9129. (1) ḳarşuña
 9130. (1) ḳatalum
 9131. (1) ḳatar
 9132. (1) ḳatduñ
 9133. (1) ḳatdı
 9134. (1) ḳatdılar
 9135. (1) ḳatlan
 9136. (1) ḳatlanur
 9137. (1) ḳatmaġ
 9138. (1) ḳattāl
 9139. (1) ḳattāllıġı
 9140. (2) Ḳatı
 9141. (3) ḳatı
 9142. (1) ḳatır
 9143. (1) ḳavvālden
 9144. (1) ḳavşurup
 9145. (1) Ḳayd·ı
 9146. (1) ḳayd·ı
 9147. (1) ḳayırma
 9148. (1) Ḳayırmaz
 9149. (1) ḳayısıdur
 9150. (1) Ḳayṣeriyye
 9151. (1) ḳaz
 9152. (1) ḳazalar
 9153. (1) ḳazdurdı
 9154. (1) ḳazzāzlaruñ
 9155. (1) ḳazıtsa
 9156. (1) Ḳaç
 9157. (6) Ḳaçan
 9158. (21) ḳaçan
 9159. (4) ḳaçar
 9160. (1) Ḳaçduġına
 9161. (1) Ḳaçma
 9162. (5) ḳaçma
 9163. (1) ḳaçmaduñ
 9164. (1) ḳaçması
 9165. (1) Ḳaçmaz
 9166. (1) ḳaçmazuz
 9167. (1) Ḳaçmañuz
 9168. (1) Ḳaçsa
 9169. (2) ḳaçsa
 9170. (1) ḳaçurduḳ
 9171. (1) ḳaçurupdur
 9172. (1) ḳaḳıyup
 9173. (1) Ḳaṣd
 9174. (5) ḳaṣd
 9175. (1) ḳaṣruñı
 9176. (1) Ḳaṣr·ı
 9177. (1) ḳaṣr·ı
 9178. (1) ḳaṣrıdur
 9179. (1) ḳaṣṣāb
 9180. (3) Ḳaş
 9181. (5) ḳaş
 9182. (2) Ḳaşlaruñ
 9183. (2) ḳaşlaruñ
 9184. (3) ḳaşları
 9185. (1) ḳaşlarınuñ
 9186. (3) Ḳaşuñ
 9187. (6) ḳaşuñ
 9188. (1) ḳaşuñdan
 9189. (2) ḳaşuñla
 9190. (1) ḳaşuñuñ
 9191. (1) Ḳaşuñı
 9192. (1) ḳaşuñı
 9193. (2) Ḳaşı
 9194. (14) ḳaşı
 9195. (2) ḳaşıdur
 9196. (2) ḳaşına
 9197. (1) ḳaşından
 9198. (1) ḳaşını
 9199. (2) ḳaṭra
 9200. (1) ḳaṭraları
 9201. (1) ḳaṭrası
 9202. (1) ḳaṭrayı
 9203. (2) ḳaṭra·i
 9204. (1) ḳaṭʿā
 9205. (1) ḳażā
 9206. (1) ḳażāya
 9207. (4) Ḳo
 9208. (19) ḳo
 9209. (2) Ḳodum
 9210. (3) Ḳodı
 9211. (3) ḳodı
 9212. (1) ḳoltuḳdan
 9213. (1) Ḳolumı
 9214. (1) ḳoluñ
 9215. (1) ḳolını
 9216. (3) Ḳoma
 9217. (14) ḳoma
 9218. (1) ḳomadum
 9219. (1) ḳomaduḳ
 9220. (1) ḳomaduñ
 9221. (3) ḳomadı
 9222. (1) ḳomasa
 9223. (1) ḳomasun
 9224. (3) Ḳomaz
 9225. (11) ḳomaz
 9226. (1) ḳomazdı
 9227. (1) ḳomazlar
 9228. (1) ḳomazuz
 9229. (1) ḳomazın
 9230. (1) ḳomaġ
 9231. (1) ḳomañ
 9232. (1) ḳomış
 9233. (1) ḳona
 9234. (1) ḳonduġını
 9235. (1) ḳondı
 9236. (3) ḳonmış
 9237. (2) ḳonmışdur
 9238. (1) Ḳonur
 9239. (3) ḳonuḳluḳ
 9240. (1) ḳopa
 9241. (2) ḳopar
 9242. (1) ḳopara
 9243. (1) ḳoparursa
 9244. (6) ḳopuz
 9245. (1) ḳoruḳ
 9246. (5) Ḳorḳaram
 9247. (2) ḳorḳaram
 9248. (8) Ḳorḳarın
 9249. (1) ḳorḳarın
 9250. (1) ḳorḳmaz
 9251. (1) ḳorḳmaḳ
 9252. (1) ḳorḳu
 9253. (1) ḳorḳudan
 9254. (1) Ḳorḳum
 9255. (1) Ḳosun
 9256. (3) ḳosun
 9257. (1) ḳosunlar
 9258. (1) Ḳoya
 9259. (1) ḳoyalum
 9260. (1) ḳoyamaz
 9261. (1) ḳoyan
 9262. (1) ḳoyar
 9263. (1) ḳoymasa
 9264. (1) ḳoymazdı
 9265. (1) Ḳoynına
 9266. (7) ḳoynına
 9267. (3) ḳoynında
 9268. (7) ḳoyup
 9269. (1) ḳoyupdur
 9270. (1) ḳoẖulayup
 9271. (1) Ḳoḳulanmayan
 9272. (1) ḳoḳutma
 9273. (1) Ḳoñ
 9274. (2) ḳoñ
 9275. (1) ḳoş
 9276. (1) ḳoşasın
 9277. (1) ḳoşaydum
 9278. (1) ḳoşdı
 9279. (1) ḳoşmaġ
 9280. (1) ḳoşup
 9281. (1) ḳubbesinden
 9282. (1) ḳuca
 9283. (1) ḳucan
 9284. (2) ḳucar
 9285. (1) ḳucardum
 9286. (1) ḳucardı
 9287. (1) ḳucarsam
 9288. (1) Ḳucaġa
 9289. (1) ḳucaġına
 9290. (1) ḳucdum
 9291. (1) ḳucdı
 9292. (2) ḳucmaġ
 9293. (1) ḳuculmaz
 9294. (1) ḳuculmaġa
 9295. (1) ḳucuş
 9296. (1) ḳucuşmaġı
 9297. (1) ḳuds
 9298. (1) ḳudsīdür
 9299. (1) ḳudsīler
 9300. (3) Ḳul
 9301. (19) ḳul
 9302. (1) ḳulaġuma
 9303. (1) ḳulaġuñ
 9304. (1) ḳulaġuña
 9305. (1) ḳulaġı
 9306. (1) ḳulaġıdur
 9307. (1) Ḳulaġın
 9308. (1) ḳulaġına
 9309. (1) ḳulaġını
 9310. (4) ḳulaḳ
 9311. (1) ḳulaḳdan
 9312. (1) ḳulb
 9313. (1) ḳullan
 9314. (1) ḳullar
 9315. (1) Ḳullaruñ
 9316. (3) ḳullaruñ
 9317. (1) ḳullaruña
 9318. (1) ḳulların
 9319. (1) ḳullarına
 9320. (1) ḳullarınuñ
 9321. (1) ḳulluġa
 9322. (1) ḳulunuñ
 9323. (1) Ḳuluñ
 9324. (3) ḳuluñ
 9325. (1) ḳuluña
 9326. (1) Ḳuluñsam
 9327. (1) ḳuluñuz
 9328. (1) ḳuluñı
 9329. (2) Ḳulı
 9330. (1) ḳulıdur
 9331. (1) ḳulıyam
 9332. (1) ḳulıyuz
 9333. (1) ḳulıyın
 9334. (1) ḳumrī
 9335. (1) Ḳumāş
 9336. (1) ḳumāş
 9337. (1) ḳumāşı
 9338. (8) ḳurbān
 9339. (1) ḳurbānıyuz
 9340. (1) Ḳurd
 9341. (1) ḳurda
 9342. (1) ḳurdeşeni
 9343. (1) ḳurmaz
 9344. (1) ḳurmış
 9345. (1) ḳurtara
 9346. (1) ḳurtaramaz
 9347. (1) ḳurtarımaz
 9348. (1) ḳurtulamaz
 9349. (1) ḳurtulması
 9350. (1) ḳurtulur
 9351. (4) ḳuru
 9352. (2) ḳuruda
 9353. (1) ḳurudı
 9354. (2) ḳurur
 9355. (2) ḳurusun
 9356. (1) ḳurʿaya
 9357. (1) Ḳurʿa·i
 9358. (3) ḳurʿa·i
 9359. (4) ḳurı
 9360. (1) ḳutlu
 9361. (1) ḳutuyı
 9362. (1) ḳuvveti
 9363. (1) Ḳuvvet·i
 9364. (1) ḳuyruġı
 9365. (1) ḳuyruḳlu
 9366. (1) ḳuyı
 9367. (2) ḳuzu
 9368. (1) Ḳuzuyı
 9369. (2) ḳuş
 9370. (1) ḳuşatmışdur
 9371. (1) ḳuşı
 9372. (1) ḳuşıyle
 9373. (1) ḳābil
 9374. (1) Ḳābil·i
 9375. (1) ḲĀF
 9376. (1) ḳāfilemüz
 9377. (1) ḳāl
 9378. (1) ḳāle
 9379. (1) Ḳāmet
 9380. (3) ḳāmet
 9381. (1) Ḳāmeti
 9382. (1) ḳāmeti
 9383. (13) ḳāmet·i
 9384. (1) ḳāmetüm
 9385. (1) ḳāmetümi
 9386. (5) Ḳāmetüñ
 9387. (1) ḳāmetüñ
 9388. (1) ḳāmetüñe
 9389. (2) ḳāmetüñi
 9390. (1) ḳāmetüñüñ
 9391. (1) ḳāniʿ
 9392. (1) ḳānūn
 9393. (1) ḳānūnı
 9394. (2) Ḳārūn
 9395. (2) Ḳārūnı
 9396. (3) ḳāyil
 9397. (2) ḳāḍī
 9398. (1) ḳāṣıd
 9399. (1) Ḳıble
 9400. (2) ḳıble-nümā
 9401. (1) Ḳıbleden
 9402. (1) ḳıblegāh
 9403. (3) ḳıblem
 9404. (15) ḳıl
 9405. (2) ḳılalum
 9406. (2) ḳılca
 9407. (1) ḳıldan
 9408. (2) ḳıldum
 9409. (1) ḳılduġuñ
 9410. (2) ḳılduḳca
 9411. (1) ḳılduñ
 9412. (8) Ḳıldı
 9413. (16) ḳıldı
 9414. (1) ḳıldılar
 9415. (2) Ḳılma
 9416. (7) ḳılma
 9417. (1) ḳılmasun
 9418. (1) ḳılmaya
 9419. (1) Ḳılmaz
 9420. (5) ḳılmaz
 9421. (1) ḳılmazdı
 9422. (1) ḳılmazsın
 9423. (1) ḳılmaġ
 9424. (1) Ḳılmaġa
 9425. (1) ḳılmaġa
 9426. (1) Ḳılmaḳ
 9427. (1) ḳılmaḳ
 9428. (1) ḳılmışdum
 9429. (2) ḳılmışdur
 9430. (2) ḳılsa
 9431. (2) ḳılsam
 9432. (2) ḳılsañ
 9433. (2) ḳılsun
 9434. (2) ḳılup
 9435. (7) ḳılur
 9436. (1) ḳıluñuz
 9437. (1) ḳılı
 9438. (2) Ḳılıc
 9439. (2) ḳılıcuñ
 9440. (1) Ḳılıcuñdan
 9441. (1) ḳılıcuñdan
 9442. (1) ḳılıcı
 9443. (1) Ḳılıç
 9444. (3) ḳılıç
 9445. (1) ḳıpḳızıl
 9446. (1) ḳıra
 9447. (1) ḳırmızı
 9448. (2) ḳıvırmışdur
 9449. (1) ḳıyancasını
 9450. (1) ḳıyar
 9451. (1) Ḳıyma
 9452. (3) ḳıymet
 9453. (1) ḳıymetümüz
 9454. (1) ḳıyām
 9455. (5) ḳıyāmet
 9456. (1) Ḳıyāmetdür
 9457. (3) ḳıyāmetdür
 9458. (1) ḳıyāmete
 9459. (1) ḳıyıḳlıḳ
 9460. (1) ḳızar
 9461. (1) ḳızardan
 9462. (1) ḳızardubanı
 9463. (1) ḳızardup
 9464. (1) ḳızarmış
 9465. (1) ḳızarmışdur
 9466. (1) ḳızarup
 9467. (2) ḳızarur
 9468. (1) ḳızduruban
 9469. (1) Ḳızıl
 9470. (16) ḳızıl
 9471. (1) ḳızılbaş
 9472. (1) Ḳıṣṣa-ẖᾱn
 9473. (1) Ḳıṣṣayı
 9474. (1) Ḳıṣṣa·i
 9475. (1) ḳıṣṣa·i
 9476. (4) Ḳış
 9477. (2) ḳış
 9478. (1) ḳīl
 9479. (1) Ögdül
 9480. (1) ögdül
 9481. (1) ögdüli
 9482. (2) öger
 9483. (1) ögerdüñ
 9484. (1) ögersin
 9485. (1) ögmek
 9486. (1) Ögredür
 9487. (1) ögredür
 9488. (1) ögren
 9489. (1) ögrendi
 9490. (1) ögrene
 9491. (1) Ögrenelden
 9492. (1) ögrenmeyicek
 9493. (1) ögrenmiş
 9494. (1) ögrense
 9495. (1) ögrenseñ
 9496. (1) Ögrenüp
 9497. (1) Ögrenüpdür
 9498. (1) ögretdi
 9499. (1) ögretdüñ
 9500. (1) ögünesin
 9501. (1) Öldük
 9502. (1) Öldükde
 9503. (1) Öldürdi
 9504. (1) öldürdi
 9505. (1) öldürdiler
 9506. (1) öldürdügüñe
 9507. (1) Öldürecegin
 9508. (1) öldürem
 9509. (1) öldüresin
 9510. (1) öldürme
 9511. (1) öldürmege
 9512. (1) Öldürmek
 9513. (1) öldürmek
 9514. (1) Öldürüp
 9515. (1) Öldürür
 9516. (3) öldürür
 9517. (1) öldürüyor
 9518. (1) ölecek
 9519. (1) Ölem
 9520. (1) ölenüñ
 9521. (1) Öleyin
 9522. (1) Ölicek
 9523. (1) ölmege
 9524. (2) ölmek
 9525. (1) ölmeyecekce
 9526. (1) Ölmez
 9527. (2) ölmez
 9528. (1) ölmiş
 9529. (1) ölmişleri
 9530. (1) ölse
 9531. (1) Ölsün
 9532. (1) ölsün
 9533. (1) ölü
 9534. (1) ölüdür
 9535. (1) Ölümi
 9536. (1) ölümi
 9537. (1) Ölümlü
 9538. (1) ölümlü
 9539. (1) ölümlüsidür
 9540. (2) ölür
 9541. (2) ölürin
 9542. (1) Ölürsem
 9543. (1) ölürsem
 9544. (1) Ölürüz
 9545. (8) öp
 9546. (2) öpdi
 9547. (2) öpdügiçün
 9548. (1) öpdügüm
 9549. (1) öpdürür
 9550. (1) öpe
 9551. (1) öpem
 9552. (8) öper
 9553. (1) öperdi
 9554. (1) öperler
 9555. (1) öperse
 9556. (3) öpmege
 9557. (1) öpmek
 9558. (1) öpmelüdür
 9559. (1) öpmez
 9560. (1) öpülmeyen
 9561. (1) Öpülmezseñ
 9562. (1) Öpülüp
 9563. (2) öpüp
 9564. (1) öpüş
 9565. (1) öpüşdürdi
 9566. (1) öpüşesin
 9567. (1) Öpüşme
 9568. (1) öpüşmegi
 9569. (1) öpüşmekden
 9570. (1) öpüşmeyeli
 9571. (1) öpüşse
 9572. (1) Öpüşür
 9573. (1) örtüsi
 9574. (1) ötdügi
 9575. (1) öter
 9576. (1) öterse
 9577. (1) öykinür
 9578. (1) öykündügini
 9579. (1) öykündügiyçün
 9580. (2) Öykündügiçün
 9581. (2) öykündügiçün
 9582. (2) öyküne
 9583. (1) Öykünemez
 9584. (1) öykünemez
 9585. (1) öykünmegin
 9586. (1) öykünmek
 9587. (1) Öykünmez
 9588. (1) öykünmez
 9589. (2) öykünmiş
 9590. (3) öykünse
 9591. (1) Öykünüp
 9592. (1) öykünüp
 9593. (1) öykünür
 9594. (1) öykünürmiş
 9595. (1) öykünürse
 9596. (5) özge
 9597. (1) özini
 9598. (1) özümüz
 9599. (1) öñ
 9600. (3) öñinde
 9601. (1) öñinden
 9602. (3) öñine
 9603. (1) öñümden
 9604. (1) Öñümüzde
 9605. (1) öñüñe
 9606. (5) Ṣabr
 9607. (7) ṣabr
 9608. (5) ṣabrum
 9609. (4) ṣabrı
 9610. (23) ṣabā
 9611. (1) ṣabādan
 9612. (1) ṣabīvār
 9613. (1) ṣabūḥ
 9614. (2) ṣadef
 9615. (2) ṣadrında
 9616. (1) ṣadāsı
 9617. (3) ṣadā·yı
 9618. (6) ṣafā
 9619. (1) ṣafā-baẖş·ı
 9620. (1) ṣafāda
 9621. (1) ṣafādur
 9622. (3) ṣafālar
 9623. (1) ṣafāsı
 9624. (2) ṣafāsın
 9625. (2) Ṣafāsından
 9626. (1) ṣafāya
 9627. (2) Ṣafā·yı
 9628. (1) ṣafḥa
 9629. (1) ṣafḥasında
 9630. (2) Ṣafḥa·i
 9631. (3) ṣahbā
 9632. (1) ṣahbādan
 9633. (1) ṣahbānuñ
 9634. (1) ṣal
 9635. (1) ṣala
 9636. (1) Ṣalalum
 9637. (1) ṣalalıdan
 9638. (1) ṣaldı
 9639. (1) ṣalmasa
 9640. (1) ṣalmayayın
 9641. (1) ṣalmaz
 9642. (1) ṣalmışdur
 9643. (1) ṣalsam
 9644. (1) ṣalābetde
 9645. (1) ṣalāt
 9646. (1) ṣalāḥ
 9647. (1) ṣalına
 9648. (1) ṣalınan
 9649. (2) ṣalıncaġı
 9650. (1) Ṣalınduġınca
 9651. (1) ṣalınmayan
 9652. (1) Ṣalınsun
 9653. (1) ṣalınsun
 9654. (1) Ṣalınup
 9655. (1) Ṣalınur
 9656. (2) ṣalınur
 9657. (1) Ṣalınursa
 9658. (1) Ṣalınursın
 9659. (2) ṣalını
 9660. (1) ṣalīb
 9661. (1) ṣalībüñ
 9662. (6) Ṣan
 9663. (8) ṣan
 9664. (9) Ṣanasın
 9665. (9) ṣanasın
 9666. (1) ṣancar
 9667. (1) Ṣandūḳa
 9668. (1) ṣandūḳasına
 9669. (11) ṣanem
 9670. (1) ṣanemdür
 9671. (2) ṣaneme
 9672. (2) ṣanemi
 9673. (1) ṣanemlerle
 9674. (1) ṣanem·i
 9675. (11) ṣanemā
 9676. (2) ṣanemüñ
 9677. (1) Ṣanevber
 9678. (2) ṣanevber
 9679. (4) Ṣanki
 9680. (2) ṣanki
 9681. (1) ṣankim
 9682. (6) Ṣanma
 9683. (14) ṣanma
 9684. (4) Ṣanmañ
 9685. (15) ṣanmañ
 9686. (1) Ṣanmañuz
 9687. (2) ṣanmañuz
 9688. (12) ṣanur
 9689. (2) Ṣanuram
 9690. (5) ṣanuram
 9691. (1) ṣanurdum
 9692. (2) ṣanursın
 9693. (2) Ṣanʿat
 9694. (1) ṣanʿat
 9695. (1) Ṣanʿat·i
 9696. (2) Ṣanʿatı
 9697. (2) ṣanʿatı
 9698. (2) ṣanı
 9699. (1) ṣarardı
 9700. (1) ṣararmışdur
 9701. (2) ṣararsa
 9702. (1) ṣarartmadan
 9703. (1) Ṣararupdur
 9704. (1) ṣararın
 9705. (1) ṣarduġumca
 9706. (1) ṣarf
 9707. (1) ṣarrāf
 9708. (1) Ṣarrāf·ı
 9709. (1) ṣarrāfı
 9710. (1) Ṣarrāfī
 9711. (1) Ṣarsa
 9712. (1) Ṣaru
 9713. (1) ṣarılmaġa
 9714. (3) ṣatar
 9715. (1) ṣataşduḳ
 9716. (2) ṣatduḳ
 9717. (1) Ṣatdılar
 9718. (1) ṣatdılar
 9719. (1) ṣatmaz
 9720. (1) Ṣatmaġa
 9721. (1) ṣatmaġa
 9722. (1) ṣatmışuz
 9723. (1) ṣatu
 9724. (2) Ṣatun
 9725. (2) ṣatup
 9726. (1) ṣatılmadan
 9727. (1) ṣatılmaz
 9728. (1) Ṣatılur
 9729. (1) ṣatılur
 9730. (1) ṣavar
 9731. (1) ṣavaş
 9732. (1) ṣavaşı
 9733. (1) ṣavaşından
 9734. (2) ṣavm
 9735. (1) ṣavmaʿa
 9736. (2) ṣavt
 9737. (1) Ṣayd
 9738. (12) ṣayd
 9739. (1) ṣayduñdur
 9740. (1) ṣaydına
 9741. (1) ṣayrudur
 9742. (1) ṣayruya
 9743. (1) ṣayup
 9744. (1) Ṣayyāddur
 9745. (1) ṣayyādına
 9746. (2) ṣayılmaz
 9747. (1) Ṣaç
 9748. (2) ṣaç
 9749. (2) ṣaçları
 9750. (1) ṣaçup
 9751. (1) Ṣaçuñ
 9752. (3) ṣaçuñ
 9753. (1) ṣaçuña
 9754. (1) ṣaçuñda
 9755. (1) ṣaçuñla
 9756. (8) ṣaçı
 9757. (1) ṣaçıdur
 9758. (1) ṣaçılur
 9759. (1) ṣaçına
 9760. (1) Ṣaçını
 9761. (1) ṣaçını
 9762. (1) Ṣaġ
 9763. (1) ṣaġalmalu
 9764. (1) ṣaġalmaġa
 9765. (2) Ṣaḥn·ı
 9766. (5) ṣaḥn·ı
 9767. (1) ṣaḥnında
 9768. (3) ṣaḥrā
 9769. (2) Ṣaḥrāda
 9770. (3) ṣaḥrāda
 9771. (1) ṣaḥrālar
 9772. (1) ṣaḥrāya
 9773. (1) ṣaḥḥ·ı
 9774. (1) Ṣaḳalı
 9775. (1) ṣaḳalı
 9776. (1) Ṣaḳalın
 9777. (2) ṣaḳla
 9778. (1) Ṣaḳlamazdı
 9779. (1) Ṣaḳlanur
 9780. (5) ṣaḳlar
 9781. (1) ṣaḳlaram
 9782. (1) Ṣaḳlarsa
 9783. (1) Ṣaḳlasa
 9784. (1) ṣaḳlayalum
 9785. (1) ṣaḳlayımaz
 9786. (6) Ṣaḳın
 9787. (23) ṣaḳın
 9788. (1) ṣaḳınmayam
 9789. (1) Ṣaḳınup
 9790. (3) ṣaḳınur
 9791. (1) Ṣaḳınuñ
 9792. (1) Ṣehbāzdur
 9793. (1) Ṣekkerin
 9794. (1) ṣofī
 9795. (4) ṣor
 9796. (1) Ṣora
 9797. (1) ṣora
 9798. (2) ṣorar
 9799. (1) ṣorarsañ
 9800. (1) ṣordum
 9801. (1) Ṣorduġum
 9802. (1) ṣorma
 9803. (2) Ṣormadan
 9804. (1) ṣormasun
 9805. (1) ṣormaz
 9806. (2) ṣormaġa
 9807. (1) ṣormañ
 9808. (1) ṣorsam
 9809. (1) ṣorsañ
 9810. (1) Ṣovuḳda
 9811. (1) Ṣovuḳdan
 9812. (2) ṣovuḳluḳ
 9813. (1) Ṣoyunup
 9814. (1) Ṣoyup
 9815. (1) ṣoġılmış
 9816. (1) Ṣoḥbet
 9817. (9) ṣoḥbet
 9818. (1) ṣoḥbetcidür
 9819. (1) Ṣoḥbetde
 9820. (5) ṣoḥbetde
 9821. (1) ṣoḥbetden
 9822. (1) Ṣoḥbete
 9823. (3) ṣoḥbete
 9824. (2) Ṣoḥbeti
 9825. (6) ṣoḥbeti
 9826. (1) ṣoḥbetidür
 9827. (4) ṣoḥbetin
 9828. (1) ṣoḥbetinde
 9829. (1) ṣoḥbetine
 9830. (2) ṣoḥbetini
 9831. (1) ṣoḥbetinüñ
 9832. (1) ṣoḥbetsüz
 9833. (7) Ṣoḥbet·i
 9834. (3) ṣoḥbet·i
 9835. (4) ṣoḥbetümüz
 9836. (2) Ṣoḥbetüñ
 9837. (1) ṣoḳmış
 9838. (1) Ṣoñbahār
 9839. (2) ṣoñra
 9840. (4) Ṣu
 9841. (21) ṣu
 9842. (1) ṣubaşılıġı
 9843. (1) Ṣubḥ
 9844. (2) ṣubḥ
 9845. (4) Ṣubḥ-dem
 9846. (1) Ṣubḥ-veş
 9847. (3) ṣubḥa
 9848. (1) ṣubḥgehüñ
 9849. (1) ṣubḥında
 9850. (1) ṣuda
 9851. (1) ṣudur
 9852. (1) ṣudāʿın
 9853. (2) ṣular
 9854. (4) ṣulu
 9855. (13) ṣun
 9856. (1) ṣunalum
 9857. (1) ṣunan
 9858. (1) ṣunar
 9859. (1) ṣunarsın
 9860. (2) Ṣundı
 9861. (1) ṣundı
 9862. (1) Ṣunlar
 9863. (1) ṣunma
 9864. (2) ṣunmaz
 9865. (1) ṣunmazdı
 9866. (1) ṣunmaġ
 9867. (1) Ṣunmañuz
 9868. (1) ṣunsa
 9869. (1) ṣunsalar
 9870. (1) ṣunsañ
 9871. (1) ṣunup
 9872. (1) Ṣurāḥī
 9873. (21) ṣurāḥī
 9874. (1) ṣurāḥīdeki
 9875. (1) ṣurāḥīler
 9876. (1) ṣurāḥīlıḳ
 9877. (1) ṣurāḥīvār
 9878. (1) ṣurāḥīyi
 9879. (1) ṣuver
 9880. (2) ṣuya
 9881. (1) Ṣuyuñ
 9882. (1) Ṣuyı
 9883. (3) ṣuyı
 9884. (1) ṣuyıdur
 9885. (2) ṣuyını
 9886. (1) ṣuç
 9887. (1) ṣuçı
 9888. (1) ṣuçın
 9889. (1) ṣuçını
 9890. (1) ṢĀD
 9891. (1) ṣādıḳ
 9892. (5) ṣāfī
 9893. (1) ṣāfī-dil
 9894. (3) Ṣāh·ı
 9895. (1) Ṣāhīn
 9896. (1) Ṣāma
 9897. (1) ṣāḥib-cemāl
 9898. (1) ṣāḥib-devletüñ
 9899. (1) ṣāḥib-naẓar
 9900. (1) ṣāḥib-naẓaruñ
 9901. (1) ṣāḥibi'l-cemālī
 9902. (1) ṣıduñ
 9903. (1) Ṣıdḳ
 9904. (1) ṣıdḳ
 9905. (1) ṣıfr
 9906. (1) ṣımazduñ
 9907. (1) ṣınmaz
 9908. (1) Ṣınursa
 9909. (1) Ṣırça
 9910. (2) ṣırça
 9911. (1) ṣıvayımaz
 9912. (1) ṣızmaz
 9913. (2) ṣıġamazsın
 9914. (1) ṣıġar
 9915. (1) ṣıġmaz
 9916. (6) ṣıġındum
 9917. (1) ṣıḥḥat
 9918. (1) ṣıḳlıḳ
 9919. (1) ṣīt
 9920. (2) Ṣīt·i
 9921. (3) ṣōfi
 9922. (1) Ṣōfilerle
 9923. (1) ṣōfinüñ
 9924. (7) Ṣōfiyā
 9925. (4) ṣōfiyā
 9926. (1) ṣōfi·i
 9927. (10) Ṣōfī
 9928. (35) ṣōfī
 9929. (1) ṣōfīdür
 9930. (1) ṣōfīlenüben
 9931. (1) Ṣōfīlenüp
 9932. (3) Ṣōfīler
 9933. (1) Ṣōfīlıġ
 9934. (1) ṣōfīlıġuñ
 9935. (1) Ṣōfīnüñ
 9936. (2) ṣōfīnüñ
 9937. (2) Ṣōfīye
 9938. (2) ṣōfī·i
 9939. (4) ṣūret
 9940. (2) ṣūrete
 9941. (2) ṣūreti
 9942. (1) ṣūretler
 9943. (1) ṣūretlünüñ
 9944. (3) ṣūret·i
 9945. (1) Ṣūretā
 9946. (4) şafaḳ
 9947. (1) şafaḳdan
 9948. (8) Şarāb
 9949. (44) şarāb
 9950. (1) Şarāba
 9951. (10) şarāba
 9952. (1) şarābda
 9953. (3) şarābdan
 9954. (1) şarābdur
 9955. (1) şarābuñı
 9956. (1) Şarāb·ı
 9957. (20) şarāb·ı
 9958. (1) Şarābı
 9959. (12) şarābı
 9960. (1) şarābına
 9961. (2) şarābından
 9962. (1) şaşdı
 9963. (1) Şaṭ
 9964. (1) şaṭrenci
 9965. (1) şeb
 9966. (1) şeb-efrūzuñ
 9967. (2) şeb-külāh
 9968. (2) şeb-külāhını
 9969. (1) şebbūlar
 9970. (1) Şebdīz
 9971. (1) Şebdīzden
 9972. (1) Şebdīz·i
 9973. (1) Şebdīzüñ
 9974. (1) şebgerd
 9975. (1) şebinde
 9976. (2) şebistān
 9977. (2) şebnem
 9978. (1) şebpere
 9979. (1) şebrevlik
 9980. (1) Şeb·i
 9981. (3) şeb·i
 9982. (1) Şebüñ
 9983. (1) şeftālusını
 9984. (2) şeftālū
 9985. (1) şeftālūları
 9986. (1) şeftālūlerüñ
 9987. (3) şeh
 9988. (1) şeh-māt
 9989. (1) şehbāzlaruñ
 9990. (1) şehbāzı
 9991. (1) şehbāzın
 9992. (1) şehbāzına
 9993. (1) şehbāzından
 9994. (1) şehbāzını
 9995. (1) şehdür
 9996. (1) şehe
 9997. (4) şehlā
 9998. (1) şehlācuġum
 9999. (1) şehlālar
 10000. (1) şehlālarını
 10001. (1) şehlāsıdur
 10002. (1) şehnāz
 10003. (1) şehnāzdan
 10004. (2) Şehr
 10005. (3) şehr
 10006. (1) şehrden
 10007. (5) şehri
 10008. (1) şehrinde
 10009. (1) şehrini
 10010. (1) şehrinüñ
 10011. (3) Şehr·i
 10012. (1) şehr·i
 10013. (1) şehrī
 10014. (1) şehrüñde
 10015. (1) şehsin
 10016. (1) Şehsüvārum
 10017. (1) şehsüvārum
 10018. (1) şehsüvāruñ
 10019. (2) şehsüvār·ı
 10020. (1) Şehsüvārā
 10021. (1) şehvār
 10022. (2) Şeh·i
 10023. (7) şeh·i
 10024. (6) şehā
 10025. (2) şehüñ
 10026. (4) şeker
 10027. (2) şeker-bār
 10028. (1) şeker-bārum
 10029. (1) şeker-bāruñ
 10030. (1) şeker-leb
 10031. (1) şeker-lebin
 10032. (1) şeker-lebler
 10033. (1) şeker-pāşlaruz
 10034. (1) şeker-tengümüze
 10035. (1) şeker-ẖādan
 10036. (2) şeker-ẖālar
 10037. (1) şeker-ẖāya
 10038. (1) şeker-ẖā·yı
 10039. (1) şekerden
 10040. (1) şekeri
 10041. (2) şekerüñ
 10042. (7) şekker
 10043. (1) şekker-bār
 10044. (1) şekker-bārına
 10045. (1) şekker-efşānuñ
 10046. (1) şekker-feşān
 10047. (2) şekker-fürūş
 10048. (1) şekker-lebüñ
 10049. (1) şekker-suẖen
 10050. (1) şekker-suẖeni
 10051. (1) şekker-ẖāsı
 10052. (1) şekker-ẖāsıdur
 10053. (1) şekkercük
 10054. (1) şekkerden
 10055. (1) şekkeri
 10056. (1) şekkerini
 10057. (1) şekkerrīzden
 10058. (1) şekkerīn
 10059. (1) Şekkerüñ
 10060. (2) şekli
 10061. (1) şeklidür
 10062. (1) şeklin
 10063. (1) şeklini
 10064. (3) şekl·i
 10065. (1) şemmedür
 10066. (2) şems
 10067. (3) şemse
 10068. (1) Şemselerden
 10069. (1) şemselerdür
 10070. (1) şemsesinüñ
 10071. (2) Şemse·i
 10072. (3) şems·i
 10073. (5) Şemʿ
 10074. (8) şemʿ
 10075. (1) Şemʿa
 10076. (1) şemʿe
 10077. (2) Şemʿi
 10078. (3) şemʿi
 10079. (6) Şemʿ·i
 10080. (9) şemʿ·i
 10081. (1) şemʿün
 10082. (1) Şemʿüñ
 10083. (2) şemʿüñ
 10084. (1) şemīm
 10085. (1) şemşīrüñ
 10086. (1) şeng
 10087. (1) şengül
 10088. (4) şerbet
 10089. (1) Şerbete
 10090. (1) şerbeti
 10091. (1) şerbeti'z-zülālī
 10092. (1) Şerbetin
 10093. (1) şerbetin
 10094. (1) şerbetle
 10095. (1) Şerbet·i
 10096. (1) şeref
 10097. (1) şeref·i
 10098. (2) şermende
 10099. (2) şermsār
 10100. (1) şerʿ·i
 10101. (2) şerḥ
 10102. (1) şerḥaları
 10103. (1) şerīʿati
 10104. (1) şevketi
 10105. (1) Şevḳ
 10106. (4) şevḳ
 10107. (1) Şevḳden
 10108. (3) şevḳden
 10109. (1) şevḳle
 10110. (1) Şevḳum
 10111. (1) şevḳum
 10112. (1) şevḳumdan
 10113. (1) şevḳuñ
 10114. (1) Şevḳuñla
 10115. (2) şevḳuñla
 10116. (1) Şevḳ·ı
 10117. (4) şevḳ·ı
 10118. (9) şevḳı
 10119. (2) şevḳına
 10120. (5) şeydā
 10121. (1) şeydādur
 10122. (1) şeydālarını
 10123. (1) şeydālıġından
 10124. (1) şeydālıḳ
 10125. (3) şeydāya
 10126. (1) şeyẖ
 10127. (2) şeyẖe
 10128. (1) şeyẖi
 10129. (3) şeyṭān
 10130. (1) şeyṭāna
 10131. (1) Şeyṭānı
 10132. (1) şeyṭānı
 10133. (3) Şeş-der·i
 10134. (1) şeş-der·i
 10135. (1) şifā
 10136. (1) şihāb
 10137. (1) şikencesini
 10138. (3) şikest
 10139. (1) şikeste
 10140. (1) şikeste-ẖāṭır
 10141. (1) Şikār
 10142. (3) şikār
 10143. (1) şikārum
 10144. (1) şikārıdur
 10145. (1) şikārını
 10146. (1) Şikāyet
 10147. (1) şikāyet
 10148. (1) Şimden
 10149. (7) şimden
 10150. (17) Şimdi
 10151. (29) şimdi
 10152. (1) şimdiki
 10153. (1) şimşāddan
 10154. (1) şimşāduña
 10155. (1) Şirār·ı
 10156. (1) şirāsın
 10157. (2) şitā
 10158. (1) şitāb
 10159. (1) şitānuñ
 10160. (4) şiʿr
 10161. (2) Şiʿri
 10162. (6) şiʿri
 10163. (1) şiʿrine
 10164. (1) şiʿrinüñ
 10165. (1) Şiʿr·i
 10166. (11) şiʿr·i
 10167. (1) Şiʿrüm
 10168. (5) şiʿrüm
 10169. (2) şiʿrümi
 10170. (2) şiʿrümle
 10171. (1) Şiʿrümüz
 10172. (1) Şiʿrümüñ
 10173. (2) şiʿrümüñ
 10174. (1) Şiʿrüñ
 10175. (5) şiʿrüñ
 10176. (1) şiş
 10177. (1) şişlere
 10178. (35) Şol
 10179. (41) şol
 10180. (13) şu
 10181. (1) Şuʿle
 10182. (1) şuʿle
 10183. (1) şuʿlesi
 10184. (1) şuʿlesidür
 10185. (2) Şuʿle·i
 10186. (1) şuʿle·i
 10187. (6) Şād
 10188. (10) şād
 10189. (1) şādmān
 10190. (1) şādırvān
 10191. (1) Şādī
 10192. (1) şādī
 10193. (1) şāfī
 10194. (1) şāgird
 10195. (3) şāh
 10196. (1) şāh-māt
 10197. (6) şāha
 10198. (1) şāhbāz
 10199. (1) şāhbāzın
 10200. (1) Şāhid
 10201. (1) şāhid
 10202. (2) şāhidbāz
 10203. (1) şāhide
 10204. (1) şāhidi
 10205. (4) Şāhid·i
 10206. (1) şāhsüvār
 10207. (1) şāhsüvārı
 10208. (3) şāhum
 10209. (1) Şāhuñ
 10210. (1) şāhvār
 10211. (2) şāh·ı
 10212. (1) şāhā
 10213. (1) Şāhı
 10214. (1) şāhı
 10215. (1) şāhıdur
 10216. (1) şāhına
 10217. (1) şāhınuñ
 10218. (1) şāhıyuz
 10219. (1) şāhī
 10220. (2) Şāhīn
 10221. (2) şāhīn
 10222. (1) Şāmdan
 10223. (1) Şāmı
 10224. (1) şāmına
 10225. (1) şān
 10226. (1) Şāne
 10227. (7) şāne
 10228. (1) şāneden
 10229. (2) şānedür
 10230. (2) şāneler
 10231. (2) şānenüñ
 10232. (1) şāneye
 10233. (1) Şārab·ı
 10234. (1) şāyed
 10235. (2) Şāʿir
 10236. (2) şāʿir
 10237. (1) şāʿirdedür
 10238. (1) şāʿirden
 10239. (1) şāʿir·i
 10240. (1) Şāʿirüñ
 10241. (4) Şāẖ·ı
 10242. (1) şāẖ·ı
 10243. (1) şīb
 10244. (1) ŞĪN
 10245. (1) şīrāzeler
 10246. (1) şīrāzesi
 10247. (1) Şīrīn
 10248. (8) şīrīn
 10249. (1) şīrīn-dehene
 10250. (1) şīrīn-kelām
 10251. (1) şīrīni
 10252. (1) şīrīnkār
 10253. (1) şīrīnligi
 10254. (1) Şīrīnlik
 10255. (1) şīrīnlik
 10256. (2) şīrīnüñ
 10257. (1) şīrīnüñe
 10258. (2) şīrīnüñi
 10259. (3) Şīve
 10260. (4) şīve
 10261. (1) şīvekār
 10262. (1) şīveler
 10263. (1) şīveleri
 10264. (1) şīvesidür
 10265. (1) şīvesini
 10266. (1) şīveye
 10267. (1) Şīve·i
 10268. (3) şīve·i
 10269. (2) şīşe
 10270. (1) Şīşedür
 10271. (1) şīşedür
 10272. (1) şīşesi
 10273. (1) şīşesin
 10274. (1) şīşesini
 10275. (3) şīşe·i
 10276. (1) şöhret
 10277. (1) Şöhreti
 10278. (4) Şöyle
 10279. (1) şöyle
 10280. (1) şöylece
 10281. (1) Şōfī
 10282. (1) şübhe
 10283. (1) şükrāne
 10284. (2) şükūfe
 10285. (2) şūrīde
 10286. (1) şūrīdedür
 10287. (2) şūrīdeler
 10288. (2) şūrīdenüñ
 10289. (1) şūrīdesin
 10290. (1) şūrīdeye
 10291. (1) şūẖ
 10292. (6) şūẖ·ı
 10293. (1) şūẖı
 10294. (1) s̲aḳīl
 10295. (1) s̲evābı
 10296. (1) s̲evābına
 10297. (1) S̲ˀ
 10298. (2) S̲üreyyā
 10299. (2) S̲üreyyādan
 10300. (1) ṭabancasını
 10301. (2) ṭabl
 10302. (1) ṭablagerdānı
 10303. (1) ṭablumdur
 10304. (1) ṭabʿa
 10305. (2) ṭabʿum
 10306. (1) ṭabʿumda
 10307. (1) ṭabʿumuñ
 10308. (1) Ṭabʿuñ
 10309. (1) ṭabʿuñ
 10310. (2) ṭabʿuña
 10311. (3) ṭabʿ·ı
 10312. (5) ṭabīb
 10313. (1) ṭabībi
 10314. (1) ṭabībine
 10315. (10) ṭabīb·i
 10316. (1) ṭabībüñ
 10317. (3) ṭalʿat·i
 10318. (6) ṭamaʿ
 10319. (2) ṭamaʿkār
 10320. (1) ṭannāzlaruñ
 10321. (1) ṭap
 10322. (1) Ṭapu
 10323. (1) ṭaraf
 10324. (6) ṭarafdan
 10325. (1) ṭarardı
 10326. (1) ṭarf·ı
 10327. (1) ṭarrāruñ
 10328. (1) ṭarīḳuñ
 10329. (1) Ṭarīḳ·ı
 10330. (1) ṭarīḳ·ı
 10331. (1) ṭarīḳı
 10332. (1) ṭarīḳında
 10333. (2) Ṭatlu
 10334. (2) ṭatlu
 10335. (1) ṭatludur
 10336. (2) ṭavāf
 10337. (1) ṭavāfa
 10338. (1) Ṭavāf·ı
 10339. (2) ṭavāf·ı
 10340. (1) ṭavāfına
 10341. (1) ṭavīl
 10342. (1) ṭayanma
 10343. (1) Ṭaylasān
 10344. (1) ṭaylasān
 10345. (2) Ṭaʿn
 10346. (7) ṭaʿn
 10347. (1) Ṭaʿn·ı
 10348. (1) Ṭaʿnı
 10349. (1) ṭaʿnından
 10350. (1) Ṭaġlar
 10351. (1) ṭaġlar
 10352. (1) Ṭaġlara
 10353. (2) ṭaġlara
 10354. (1) Ṭaġıdan
 10355. (2) ṭaġıdup
 10356. (2) ṭaġıdur
 10357. (1) Ṭaġıdursa
 10358. (1) ṭaġılsa
 10359. (1) ṭaġıt
 10360. (1) ṭaġıtdı
 10361. (1) ṭaḳar
 10362. (4) Ṭaḳdı
 10363. (1) Ṭaḳmazdı
 10364. (1) ṭaḳmış
 10365. (1) Ṭaḳsa
 10366. (1) ṭaḳup
 10367. (1) ṭaḳupdur
 10368. (1) ṭaḳın
 10369. (1) ṭaḳınur
 10370. (2) Ṭañ
 10371. (3) ṭañ
 10372. (1) Ṭaş
 10373. (6) ṭaş
 10374. (2) ṭaşa
 10375. (1) ṭaşdan
 10376. (1) ṭaşlama
 10377. (2) ṭaşlar
 10378. (1) Ṭaşlara
 10379. (1) ṭaşlaruz
 10380. (1) ṭaşları
 10381. (1) ṭaşların
 10382. (1) ṭaşı
 10383. (1) ṭaşından
 10384. (1) ṭolana
 10385. (1) Ṭolanmaz
 10386. (1) ṭolanmaġa
 10387. (1) ṭolanmış
 10388. (1) Ṭolanur
 10389. (2) ṭolanur
 10390. (1) ṭolanursın
 10391. (4) ṭolar
 10392. (1) ṭolayup
 10393. (1) ṭolaşdı
 10394. (1) Ṭolaşma
 10395. (2) ṭolaşma
 10396. (2) Ṭolaşmasun
 10397. (2) ṭolaşmasun
 10398. (1) ṭolaşup
 10399. (1) Ṭolaşur
 10400. (1) ṭolaşur
 10401. (1) Ṭoldur
 10402. (1) ṭoldur
 10403. (1) Ṭoldurdı
 10404. (1) ṭoldurdı
 10405. (1) Ṭoldurup
 10406. (2) ṭoldurı
 10407. (2) Ṭoldı
 10408. (2) ṭoldı
 10409. (1) ṭolmış
 10410. (1) ṭolmışdur
 10411. (1) Ṭolu
 10412. (14) ṭolu
 10413. (2) Ṭoludur
 10414. (4) ṭoludur
 10415. (1) Ṭolularla
 10416. (1) ṭolularla
 10417. (1) ṭolularını
 10418. (1) Ṭolupdur
 10419. (1) ṭoluyı
 10420. (1) ṭonadur
 10421. (1) Ṭonanmışdur
 10422. (1) ṭonanmışdur
 10423. (1) ṭonatmasun
 10424. (1) ṭonatmış
 10425. (1) Ṭonatsa
 10426. (1) ṭonatsañ
 10427. (1) ṭonuḳluḳ
 10428. (1) Ṭop
 10429. (1) ṭop
 10430. (2) ṭopdur
 10431. (1) ṭopraġı
 10432. (1) ṭopraġıdur
 10433. (4) ṭopraġına
 10434. (1) ṭopraḳdan
 10435. (1) ṭopraḳlara
 10436. (1) Ṭopuġına
 10437. (1) ṭopuñ
 10438. (1) ṭopı
 10439. (2) ṭopına
 10440. (1) ṭopını
 10441. (1) ṭopṭolu
 10442. (1) ṭopṭoludur
 10443. (1) ṭoymadı
 10444. (1) Ṭoz
 10445. (1) ṭoġa
 10446. (4) ṭoġar
 10447. (1) ṭoġarken
 10448. (2) ṭoġdı
 10449. (1) ṭoġmasa
 10450. (1) ṭoġmaya
 10451. (2) ṭoġmayınca
 10452. (1) ṭoġmaz
 10453. (1) ṭoġmış
 10454. (1) ṭoġradı
 10455. (1) Ṭoġrandı
 10456. (1) ṭoġrandı
 10457. (1) ṭoġrar
 10458. (3) ṭoġru
 10459. (1) ṭoġrudur
 10460. (1) ṭoġruyam
 10461. (1) ṭoġrı
 10462. (1) ṭoġrıdur
 10463. (1) ṭoġup
 10464. (1) ṭoġupdur
 10465. (1) ṭoḳluḳ
 10466. (1) ṭoḳuz
 10467. (1) ṭoḳınmadan
 10468. (1) ṭudaġı
 10469. (4) ṭudaġın
 10470. (1) ṭudaġına
 10471. (1) ṭumṭurāḳı
 10472. (1) ṭur
 10473. (1) ṭuralı
 10474. (1) ṭuramaz
 10475. (1) ṭuraġı
 10476. (1) ṭurduḳca
 10477. (1) ṭurfa
 10478. (1) ṭurmadan
 10479. (4) ṭurmaz
 10480. (2) ṭurmışdur
 10481. (2) ṭurra·i
 10482. (1) ṭursa
 10483. (2) ṭuruban
 10484. (2) Ṭurup
 10485. (8) ṭurup
 10486. (1) Ṭurupdur
 10487. (3) ṭurur
 10488. (1) ṭururdı
 10489. (3) ṭururken
 10490. (1) ṭururlar
 10491. (7) ṭut
 10492. (1) ṭutalum
 10493. (1) ṭutamayup
 10494. (1) ṭutan
 10495. (7) ṭutar
 10496. (1) ṭutarlar
 10497. (1) ṭutarsa
 10498. (1) ṭutarın
 10499. (1) ṭutduġı
 10500. (3) Ṭutdı
 10501. (8) ṭutdı
 10502. (2) ṭutma
 10503. (1) Ṭutmasa
 10504. (1) ṭutmasa
 10505. (1) ṭutmasun
 10506. (1) Ṭutmasın
 10507. (1) ṭutmayayın
 10508. (2) ṭutmaz
 10509. (1) ṭutmaġa
 10510. (3) ṭutmış
 10511. (2) ṭutmışdur
 10512. (1) Ṭutsa
 10513. (1) ṭutsa
 10514. (1) ṭutsañ
 10515. (1) ṭutulduġına
 10516. (1) Ṭutup
 10517. (2) ṭutup
 10518. (2) ṭutuñuz
 10519. (1) Ṭutuşalum
 10520. (1) ṭutuşup
 10521. (1) Ṭutuşupdur
 10522. (1) ṭutışur
 10523. (1) ṭuyarduñ
 10524. (1) ṭuydı
 10525. (1) ṭuymaḳ
 10526. (1) Ṭuġrā
 10527. (1) ṭuġrā
 10528. (1) ṭuġrāsı
 10529. (1) ṭuġrāsıdur
 10530. (1) ṭuġrāsını
 10531. (1) ṭuş
 10532. (1) Ṭuṭdılar
 10533. (1) ṬĀ
 10534. (1) Ṭālib
 10535. (2) Ṭāliʿi
 10536. (1) Ṭāliʿinüñ
 10537. (1) ṭāliʿ·i
 10538. (1) Ṭāliʿüm
 10539. (2) ṭāliʿüm
 10540. (2) ṭās
 10541. (2) ṭās·ı
 10542. (1) ṭāsı
 10543. (1) ṭāsında
 10544. (1) Ṭāvūs
 10545. (1) ṭāvūsdur
 10546. (1) ṭāvūsumuzı
 10547. (1) ṭāvūs·ı
 10548. (1) Ṭāvūsī
 10549. (1) ṭāḳ
 10550. (2) ṭāḳa
 10551. (1) ṭāḳat
 10552. (1) Ṭāḳatüm
 10553. (1) ṭāḳdan
 10554. (3) Ṭāḳ·ı
 10555. (3) ṭāḳ·ı
 10556. (1) ṭāḳı
 10557. (1) Ṭıfl
 10558. (2) ṭıfl
 10559. (1) ṭıfldur
 10560. (1) Ṭıfllar
 10561. (1) Ṭıfluñ
 10562. (1) Ṭıfl·ı
 10563. (2) ṭıflı
 10564. (1) ṭıflına
 10565. (1) ṭıflıyle
 10566. (1) ṭılısm
 10567. (1) ṭınmaz
 10568. (1) ṭınāb
 10569. (1) ṭīrdür
 10570. (3) Ṭūbā
 10571. (1) Ṭūbā-ẖırāmuñ
 10572. (1) Ṭūbīye
 10573. (2) ṭūl·i
 10574. (3) ṭūmār
 10575. (1) ṭūmār·ı
 10576. (2) ṭūmārı
 10577. (1) ṭūmārını
 10578. (2) Ṭūṭī
 10579. (5) ṭūṭī
 10580. (4) ṭūṭīdür
 10581. (1) ṭūṭīnüñ
 10582. (2) ṭūṭīsi
 10583. (1) ṭūṭīye
 10584. (6) ṭūṭī·i
 10585. (168) ü
 10586. (1) üftādeden
 10587. (1) üftādelerdür
 10588. (1) üftādelerüz
 10589. (2) Üftādelerüñ
 10590. (1) üftādelerüñ
 10591. (1) üftādenüñ
 10592. (1) üftādeye
 10593. (1) üftādeyi
 10594. (1) ülfete
 10595. (1) ün
 10596. (2) üsküfle
 10597. (4) üsküflü
 10598. (1) üskürecikden
 10599. (2) üslūb
 10600. (1) üsti
 10601. (14) üstinde
 10602. (1) üstindeki
 10603. (1) Üstine
 10604. (47) üstine
 10605. (1) üstād
 10606. (1) üstāddan
 10607. (1) üstāduña
 10608. (1) üstād·ı
 10609. (1) üstādını
 10610. (1) üstümde
 10611. (3) üstüme
 10612. (1) Üstüẖᾱnlarla
 10613. (1) üstüẖᾱnum
 10614. (1) üstüñe
 10615. (40) üzre
 10616. (1) üç
 10617. (1) Üşdiler
 10618. (1) üşe
 10619. (1) üşenmiş
 10620. (1) üşütme
 10621. (1) ẓahīr
 10622. (1) ẓarāfet
 10623. (1) ẓarāfetdür
 10624. (1) ẓarīf
 10625. (5) ẓulm
 10626. (1) ẓulme
 10627. (1) ẓulmet·i
 10628. (2) ẓulmi
 10629. (1) Ẓulmlerle
 10630. (1) ẓulm·i
 10631. (1) ẓulmüñ
 10632. (1) ẓulmüñle
 10633. (2) Ẓāhir
 10634. (8) ẓāhir
 10635. (1) ẓāhirdür
 10636. (1) Ẓāhirā
 10637. (6) ẓālim
 10638. (3) ẕelīl
 10639. (2) ẕemm
 10640. (4) ẕerre
 10641. (1) ẕerre-veş
 10642. (3) Ẕerrece
 10643. (2) ẕerrece
 10644. (1) ẕerreye
 10645. (1) ẕerre·i
 10646. (2) Ẕevḳ
 10647. (4) ẕevḳ
 10648. (2) ẕevḳı
 10649. (1) ẕeḳan
 10650. (1) ẕihn·i
 10651. (2) ẕikr
 10652. (2) ẕikre
 10653. (1) ẕikri
 10654. (1) Ẕikr·i
 10655. (1) ẕikr·i
 10656. (1) Ẕikrümüz
 10657. (2) ẕillet
 10658. (1) ẕilleti
 10659. (1) ẕālike'l-ḥavālī
 10660. (1) Ẕü'n-nūn
 10661. (1) ẕū-fünūn
 10662. (1) żarar
 10663. (1) żaʿf·ı
 10664. (1) żaʿīf
 10665. (1) żāʿe
 10666. (1) żıyā
 10667. (3) żıyāfet
 10668. (1) żıyāsı