121

İst141a, Aya61a, Mil59a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Niçe bir hicrüñle idem āhı çoḳlar sevdügüm
b. Āhum odı yaḳdı mihr ü māhı çoḳlar sevdügüm
2. a. Dürlü dürlü dil-berā cevr ü cefāñile beni
b. Ḳaṣduñ öldürmek midür billāhi çoḳlar sevdügüm
3. a. Her ne yüzden cevr iderseñ ben ẖo yüz döndürmezem
b. Sen daẖi ẖāżır göre Allāhı çoḳlar sevdügüm
4. a. Dōstum luṭf eylegil aġyārile seyr eyleme
b. Dīvüñ olmasun melek hem-rāhı çoḳlar sevdügüm
5. a. Hey ḥaẕer ḳıl dōstum Mihrīnüñ āhından ṣaḳın
b. Āhı āhenden geçer vallāhi çoḳlar sevdügüm

Ḥar·i Nūn
Nūn

122

İst141a, Aya61b, Mil59b
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Ayru düşdügüm ḥabībümden ẖüdā göstermesün
b. Olduġum serv·i bülendümden ẖüdā göstermesün
2. a. Laʿl·i nābından beni maḥrūm ḳılsun rāżıyam
b. Dek raḳībe vaṣl·ı h*ānından ʿaṭā göstermesün
3. a. Yüze yüz yāre muḳābil olmasun deñ āyine
b. Kendü özin gizlesün ol bī-ḥayā göstermesün
4. a. Ḳande bir ẖubı görürse bizden artuḳ cān virür
b. ʿĀrifāne ẕevḳ idüp zāhid riyā göstermesün
5. a. Dōstlar billāhi diñ ol sevdügüm dil-dāre kim
b. Mihrīye cevr idüp aġyāre vefā göstermesün

123

İst142b, Aya62b, Mil60b
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Biz bendesinde düşmen işin bāri etmesün
b. Bir ẖaste ṣıḥḥat ister iken cānı gitmesün
2. a. Bāzār·ı ʿışḳ içinde beni hiçe ṣatdı yār
b. Ayaġa düşdük ise yabanlara atmasun
3. a. Ol bī-vefāya billāh eyit ey nesīm·i ṣubḥ
b. ʿIşḳ·ı şehīdi derdile öldi unutmasun
4. a. Her kişi etdügin bu cihānda bulur velī
b. Ben buldum uş ṣaḳın bunı düşmen işitmesün
5. a. Bī-ḳadre bu cihānda kimesne göñül virüp
b. Mihrī senüñ gibi emegi yile gitmesün

124

İst 142b, Aya63a, Mil61a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Ben umardum ki seni yār· vefā-dārolasın
b. Ne bileydümki begüm böyle cefā-kār olasın
2. a. Hele sen ḳāʿide·i cevrde eksik ḳomaduñ
b. Dōstluḳ ḥaḳḳı ise ancaḳ ola var olasın
3. a. Reh·i ʿışḳuñda neler çekdügüm ey dōst benüm
b. Bilesin bir gün ola ʿışḳa giriftār olasın
4. a. Sözüme uymaduñ ey aṣılası dil dilerem
b. Ser·i zülfine anuñ āẖiri ber-dār olasın
5. a. Sen ki cān gülşeninüñ bir gül·i nev-restesisin
b. Ne revādur bu ki her ẖār ü ẖasa yār olasın
6. a. Beni āzāde iken ʿışḳa giriftār etdüñ
b. Göreyin sen de benüm gibi giriftār olasın
7. a. Sen çıkarduñ beni zülfine uyup başdan ey dil
b. Göreyin sen daẖi bu yolda ki ber-dār olasın
8. a. Bed-duʿā etmezem ammā kim ilenen düşmenine
b. Bir senüñ gibi cefā-kāra hevā-dār olasın
9. a. Şimdi bir ḥaldeyem kim ilenen düşmenine
b. Dir ki Mihrī gibi sen daẖi siyeh-kār olasın

125

İst 142b, Aya 62a, Mil 60a
Mefāʿīlün feʿilātün mefāʿīlün feʿilün
1. a. Ḫüdā yaratdı mı ola bed-sitāre bencileyin
b. Felek getürdi mı ola baẖtı ḳare bencileyin
2. a. Cihānda çoḳdurur ammā belā-keş ʿāşıḳlar
b. Kimesne uġramadı āh ü zāre bencileyin
3. a. Meger ki ney ola hem-dem fiġānuma her dem
b. Ki olupdurur yüregi pāre pāre bencileyin
4. a. Göñül evinde bir ʿāşıḳ ḥabībinüñ ismin
b. Yazar mı āḥıyile her duvāre bencileyin
5. a. Cihāna geleli Mihrī dir erdügine ʿaceb
b. Ḫüdā yaratdı mı ola bī-sitāre bencileyin

126

İst 142a, Aya 62a, Mil 60a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Dōst hicrüñdür dem-ā-dem baġrumı ḳan eyleyen
b. Laʿl·i nabuñdur ṣorarsam aña demān eyleyen
2. a. Gülşen·i ḥüsnüñde cānā giceler ta ṣubha dek
b. Derd ile cān bülbülidür āh ü efġān eyleyen
3. a. Aġlamaḳdan münḳaṭıʿ olmazdı çeşmüm neyleyem
b. Ḳanlu yaşumdur raḳīb·i kelbi ẖandān eyleyen
4. a. Key ḥazer ḳıl gözlerinden ẖūnīdür dil-berlerüñ
b. Günde biñ kez hey budur nā-ḥaḳ yere ḳan eyleyen
5. a. Ḥasret·i çāh·ı zeneẖdānuñ oluram ger varise
b. Bu cihān gülşenlerin Mihrīye zindān eyleyen

127

İst 142a, Aya 62a, Mil 60a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Devlet atına süvār olmış iki simīn beden
b. Gūyiyā ẖalḳ·ı cihāna biri cāndur biri ten
2. a. Biri İskender·i devrān birisi Ḥaydār Şah
b. Tīġ·i ḳahrına bularuñ doyumı burc·ı beden
3. a. Bularuñ biri melekdür bir ferīşte ʿayān
b. Ki temāşā ider anları ol arada giden
4. a. Mihrī mihrin bularuñ göremez illā ki raḳīb
b. Neyleyelüm kişiye her şeyˀi ṭāliʿdür iden
5. a. ʿĪd·i edhā ne mübārek gündi gördüm ẖōş
b. Devlet atına süvār olmış iki sīmīn beden

128

İst143b
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Düşdüm ayaḳlara elden ḳomadum yār etegin
b. Gerçi yārum ḳomadı bir nefes aġyār etegin
2. a. Olalı ʿışḳ ile şīrin lebinüñ Ferhādı
b. Dil·i divāne vaṭan eyledi ṭaġlar etegin
3. a. Degmedüm bir güle bu ṭāliʿi yoḳ başumı gör
b. Ṭutaram bunca zamān oldu ki gülzār etegin
4. a. Mihrī yār ister iseñ dāmen·i aġyare yapış
b. Gül ele girmez imiş ṭutmayıcak ẖār etegin
5. a. Öl diril ol yaḳasuz ey dil eger ʿārifseñ
b. Ḫublaruñ ḳoma elden hele zinhār etegin

129

İst143b
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Sāḳiyā ṣoḥbeti kerem et ḳadeḥi ṣun yürisün
b. Şöyle ḳan mest olalum ʿālemi ḥumret bürisün
2. a. İçelüm ṭurma muḥabbet ayaġın ṭolu getür
b. El bir idüp açalum defter·i ʿişret dürisin
3. a. Allāh aldayı aldayı şikār eyleyelüm
b. Mecllise cemʿ idelüm gözleri āhū sürüsün
4. a. Ḫāce vuṣlat vuṣlat ḳapusın kimse çün āsān açamaz
b. ʿÖmr naḳdin virelüm vaṣlı yolında çürüsün
5. a. Ġonceler bezmine ol zāġ raḳībi ḳomasun
b. Diyelüm gülşeni bülbüllere her dem ḳorusun
6. a. Silelüm laʿl·i meyin ol büt·i ʿayyārelerüñ
b. Bu ḥasedden dili aġzında raḳıbüñ ḳurusun
7. a. Zāhidā saña behişt Mihrīye dīdar gerek
b. Aña maḥbūbı yeter saña cinānuñ ḥūrisün

130

İst143b, Aya61b, Mil59b
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü faʿūlün
1. a. ʿIşḳuñ meyini ele alayın mi ne dirsin
b. Ġayret kelimin ṣuya ṣalayın mı ne dirsin
2. a. Dil ṣaḳladuġı şīşe·i ʿārı ṭaşa cānā
b. Hengāme·i ʿışḳuñda çalayın mı ne dirsin
3. a. Ḳanlu yaşum ey dōst senüñ rāh·ı ġamuñda
b. Dil zevrāḳı ġarḳ oldı ṭalayın mı ne dirsin
4. a. Ṭutmazsañ elüm luṭfuñ ile ḳaldum ayaḳda
b. Cānā demidür yoẖsa öleyin mi ne dirsin
5. a. Miḥrāb ḳaşuñ ṭaḳıdurur ḳıble·i cānum
b. Dil ḳıblesine secde ḳılayın mı ne dirsin
6. a. Eksik ḳomaduñ Mihrīye sen cevr ü cefāda
b. Bir yār·ı vefādārı bulayın mı ne dirsin

131

İst143a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Ḳande varam ṣaçlaruñ gibi kemendüm variken
b. Ḥalka·i zülfüñ gibi boynumda bendüm variken
2. a. Ṯūbāya meyl etmezin ben sidre ḥaḳḳı dōstun
b. Müntehā ḳaddüñ gibi serv·i bülendüm variken
3. a. Ḫūblar içre ger şeh-devrānsa bende olmazam
b. Ehl·i ḥüsn içre senüñ gibi efendüm variken
4. a. Leblerüñ ẕikri yeter dil ṭūṭīsinüñ şekkeri
b. Neylerin ḳandi dehānum ṭolı ḳandüm variken
5. a. Dilde ġam gözümde nem sīnemde āteş her zemān
b. Kime derdüm yanayın ben kendü kendüm variken
6. a. Vaṣlın isterseñ ey dil dil-ber ġamıyla ẖürrem ol
b. Kimseyi gūş etme benüm böyle pendüm variken
7. a. Şādām ol dil-ber demiş kim kimseye raḥm etmezem
b. Mihrī gibi bir belā-keş derd-mendüm variken

132

İst143a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Gülşene meyl etmezem gül gibi yārum vāriken
b. Bülbüli gūş etmezem āhile zārum vāriken
2. a. Serve baş indirmezem ṭūbāya boynum egmezem
b. Müntehā kaddüñ gibi raʿnā çenārum vāriken
3. a. Cān ü dil naḳdini cānān yolına ẖarc eyledüm
b. Ḫoş ṣafā sürdüm cihānda elde varum vāriken
4. a. Sīnemüñ gencīnesinden eksik olmaz laʿl ü dür
b. Müflis olmaz dil ne ġam bu eşk-bārum vāriken
5. a. Neylerem ben ʿizz ü cāhı ya cihānuñ rifʿatin
b. İtlerile eşiginde ʿitibārum vāriken
6. a. Çalmışidüm ṭaşa ben nāmus ü ʿārum şīşesin
b. ʿĀlem içre ġayretüm ẖalḳ içre ʿārum vāriken
7. a. Mihrīyi bī-iẖtiyār etmişdüñ ey dil-dār·ı men
b. Başda ʿaḳlum vü elümde iẖtiyārum vāriken

133

İst 144b
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Geldi çün ġarrā ġazeller bize ol cānāndan
b. ʿĪsāveş irdi nefes ben mürde cisme cāndan
2. a. Oldı şīrīn laʿlinüñ Ferhāḍı dil āşuftesi
b. Geçiser cān ü cihāndan geçmeyiser andan
3. a. Firḳatüñden ḳāmetüm ḥalḳa etmişem ẖātem gibi
b. Başuma seng·i melāmet almışam mercāndan
4. a. Ruẖlaruñ gül-zārına erdükçe cānā bād·ı ṣubḥ
b. ʿĀlemi ẖoş bū ṭutar ol sünbül ü reyḥāndan
5. a. Göreli kūyuñda cānum sen güzeller şāhını
b. Ḳalmadı Rıḍvāna meylüm geçmişem ġilmāndan
6. a. Şüphesüz nā-dān ü ebter cilf ü bī-idrākdür
b. Ehl·i şiʿr içre seni yeg görmeyen Selmāndan
7. a. Sen yalandan Ḫātemī ʿāşıḳ geçersin Mihrīye
b. Sümme vallāhi seni Mihrī yeg sever oġlandan

134

İst144b, Aya63a, Mil61a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Kim görürse dir ser·i zülfeynüñ ey ġonce-dehen
b. Baġlamış müşkīn resenler nāfe·i āhū-ẖoten
2. a. Geh-geh ol serv·i sehī seyr etdügince bāġda
b. Ḫāk·i pāyīne yüzüñ sür benden ey serv ü semen
3. a. Senüñ ile dil-berā ʿālem ḳamu gülzārdur
b. Görinür sensüz gözüme dōstum her gül diken
4. a. Çün dem·i ʿİsā gibi ʿışḳuñ dirüldürmiş öli
b. Gelmeyince başuma bilmedüm ol nesneyi ben
5. a. Mihrīnüñ biñ cān ile gitdi dil·i bī-çāresi
b. Şām·ı zülfinde ḥabībüñ ṭutdı ol miskīn vaṭan

135

İst144a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Kimseler bencileyin ʿışḳa giriftār olmasun
b. Kimsenüñ bencileyin sevdügi aġyār olmasun
2. a. Kimsenüñ yārı gözinden dūr olup yād olmasun
b. Kimseler ġam ẖānesinde çār ü nā-çār olmasun
3. a. Kimseler dil-ẖaste olup düşmesün yārdan cüdā
b. Kimsenüñ şehrinde ʿālem gözine ṭar olmasun
4. a. Kimselerüñ gül gibi yāri yüzine gülmesün
b. Kimseler bülbül gibi feryād idüp zār olmasun
5. a. Dilerem ḥaḳ ḥażretinden Mihrī gibi dōstum
b. Gice gündüz zāri ḳıl yāruñ saña yār olmasun

136

İst144a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Nola dil-ber luṭf idüp yād etse ben bī-çāresin
b. Görse tīr·i ġamzesinden dilde yüz yüz yāresin
2. a. Çeşm·i ẖūn-rīzüñ elinden kime feryād ideyin
b. Kim içer ḳanumı her dem gözlemez āvāresin
3. a. Dūd·ı āhından es̲er tā bilesin ʿāşıḳlaruñ
b. Göresin gül ṣafḥanuñ üstinde ẖaṭṭuñ ḳaresin
4. a. Ya tapuñdan dūr idem cānā rāḳīb·i kelbi ben
b. Ya yedürem bir gün aña loḳma loḳma pāresin
5. a. Yolına cān virmek imiş Mihrī ancaḳ çāresi
b. Yāriçün aġyāra varup nice bir yalvaresin

137

İst144a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Nice bir ʿizzet ideyin yār içün aġyāre ben
b. Nice bir yalvarayın bir gül içün biñ ẖāre ben
2. a. Kande baḳsa ẖārdur baġrına baṣan ġonceyi
b. ʿĀciz oldum dōstlar varmaġa bir gül-zāre ben
3. a. Ḫār·ı ġayret pāreler bir anda biñ kez cigerüm
b. Kendülügümle mi hem-dem oldum āh ü zāre ben
4. a. Leblerüm sırrın dehānından çıḳarmasun dimiş
b. Ser verem bu sırrı hiç fāş etmeyem diyāre ben
5. a. Yüz çevürür beni gördükçe raḳībe meyl ider
b. Sevdügümden ġayrı bilmem neyledüm ol yāre ben
6. a. Zülfüne dil-ber beni ʿahdeylemiş ber-dār ide
b. Rāżıyam biñ cānla aṣılmaġa ol dāre ben
7. a. Ḫalḳ içinde Mihrīyem ʿuşşāḳ içinde mübteẕel
b. Yār ḳatında ʿāciz ü āvāre vü bī-çāre ben

138

İst145b
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Yoġimiş çünkim nasībüm vaṣl·ı cānān olmadan
b. El yudum şimden gerü derdüme dermān olmadan
2. a. Ḥoḳḳa·i laʿlinden aġyāra müferrihler virür
b. Ben araḳdan ölmişemdür aña ẖayrān olmadan
3. a. Hicr ile yandı göyündi ḳalmadı cāndan es̲er
b. Āteş·i tennūr·ı ġamda sīne biryān olmadan
4. a. Olalı şeydāsı bir ẕerre gunāhum bilmezem
b. Her ne dirse dil-berüñ emrine fermān olmadan
5. a. Raḥm idem bir gün demiş bī-çāre Mihrīye ḥabīb
b. Bu kelāmı ṣaḳlasun yā-Rabb yalan olmadan

Ḥarf·i Vav
Vav

139

İst145b, Aya63b, Mil61b
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
1. a. Bu gün bir ġonce-fem gördüm didüm kim hey ne bu cāndur bu
b. Didiler bu ruẖ·ı zībāyı ṣorma özge cāndur bu
2. a. Düşelden leblerüñ ʿaksi bu cām·ı dīdeme cāna
b. Görenler dir ḳabaġumı ki ṣāfi ṭolu ḳandur bu
3. a. Didi ḳaddüm ẖayālini derūn·ı dilde muḥkem ṭut
b. Didüm kim bir elif gibi bu cān içre nihāndur
4. a. Didi şükrāne vaṣlum çün vir evvel baş ü cān didüm
b. Yolına öldügüm çoḳdan yoluñda dermiyāndur bu
5. a. Müjeñ tīrini sīnemden dirīġ etme ki evvelden
b. Ḫadeng·i ġamze·i dil-berleriçün bir nişāndur bu
6. a. Getür bād·ı ṣabā luṭf et ḥabībüñ zülfi būyından
b. Dil·i mecrūḥuma zīra be-ġāyet armaġandur bu
7. a. Görüp ıġmāz·ı ʿayn etme kimine Mihrīyi cānā
b. Reh·i ʿışḳuñda cān virür senüñ ẖayli zemāndur bu

140

İst145a, Aya64b, Mil62a
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün
1. a. Çün perdesini keşf ide gül bülbüle ḳarşu
b. Bülbül daẖi cān virse ʿaceb mi güle ḳarşu
2. a. Terk·i dil ü cān eyledüm ey dōst rehüñde
b. Geh geh kerem et baṣ ḳademüñ o yola ḳarşu
3. a. Zülfüñ ṣanemā her yaña cānlar ḳılur efṣān
b. Depretse ṣabā zülfüñi ger sünbüle ḳarşu
4. a. ʿĀşıḳlaruñ iñletme gel ey rūḥ·ı revānum
b. Seni sevenüñ yüzine bārī güle ḳarşu
5. a. Mihrüñde senüñ bir gün eyā māh-likā āh
b. Fāş eyleyiser sırruñı Mihrī ile ḳarşu