141

İst145a, Aya64a, Mil62a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Kūy·ı cānān çün yeter mesken baña şimden geru
b. Yüri zāhid cennetüñi var saña şimden geru
2. a. Şuʿle·i yāruñ cemāliyle müşerref olmışuz
b. İmdi ey meh var ḳalursañ ḳal ṭaña şimden geru
3. a. Gördi beni zülfini dil-ber dışına aldı çün
b. Bildüm anuñ meyli var benden yaña şimden geru
4. a. Luṭf ile cānān çıkardı ġam belāsından beni
b. Ġuṣṣa çekmem ṣarınursam būrıyā şimden geru
5. a. Ruẖları bāġında geçdi ʿömrümüz eyāyile
b. Umaruz şeftālūdan geh geh aña şimden geru
6. a. Gülsitānda ġonce laʿlin gördi yāruñ lāle çün
b. Ṭaġlara düşüp didi yāhū saña şīmden geru
7. a. Mihrīye vaṣlı ḥabībinüñ müyesser oldı çün
b. Yolına cān virmek āsāndur ana şimden geru

142

İst145a, Aya64b, Mil62b
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Nice zülf ü nice mū ʿanber-gīsūdur bu
b. Var ise sünbül ü reyḥāna viren būdur bu
2. a. Bir nazarda nice ʿāşıḳları Ferhād eyler
b. Nice şīrīn nice dil-ber nice meh-rūdur bu
3. a. Çeşmi ṣalmış dili ẕülfi ẖamına ṭoymadı cān
b. Allah Allah nice ʿayyār ü ne cādūdur bu
4. a. Saña al etmesün aldanma ey dil ġamzesine
b. Dilleri ṣayd edici gözleri āhūdur bu
5. a. Diḳḳat ile naẓar etmekden aña inceldüm
b. Bilmedüm daẖi miyān mı veyāhūd mūdur bu
6. a. Yaş degüldür gözüm akıṭduḳi ḳaddüñ göricek
b. Serv ayaġına yüzin sürmekçün ṣudur bu
7. a. Dir gören ol ṣanem·i lāle-ruẖı birbirine
b. Mihrī·i bī-çāreyi āşufte ḳılan budur bu

Ḥarf· He
He

143

İst146b, Aya65b, Mil63b
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Āteş·i ġamda kebāb oldı cīger döne döne
b. Göklere çıḳdı duẖānumla şerer döne döne
2. a. Cān firāḳuñla fitil oldı göñül ẖānesine
b. Ten ẖayālüñle fener oldı yanar döne döne
3. a. Ḫāk·ı pāyüñe yüzin sürmekiçün şems ü ḳamer
b. Ser·i kūyūña gelür şām ü seḥer döne döne
4. a. Ḳaşuña beñzemekiçün senüñ ey zühre-cebīn
b. Kendüzin ṭutdı hilāl etdi ḳamer döne döne
5. a. Cān cāñ-bāzını gör laʿlüñe irişmek içün
b. Rīsmān·ı ser·i zülfüñden iner döne döne
6. a. Düşeli şevḳi ẖayāl· lebinüñ Mihrī dile
b. Āteş·i ġamda kebāb oldı ciger döne döne

144

İst146b, Aya68b, Mil67a
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. El virmiş idi ẖoş bize devrān geçen gece
b. Hem-soḥbetidi dil-ber ü cānān geçen gece
2. a. Ẓulmet şebinde ḳalmış idüm ẖayli derdile
b. Girdi elüme bir meh·i tābān geçen gece
3. a. Bir dil-rübā vü ḥüsn elinüñ şāhı luṭf idüp
b. Olmışdı ben gedāsına mihmān geçen gece
4. a. Dil-ber ẖayāli şevḳi ile yandı ṣubḥa dek
b. Bir ayaġ üzre şemʿ·i şebistān geçen gece
5. a. Zeyn etmişidi meclisi ḥüsni leṭāfeti
b. Ol ẖaṭṭ ü ẖāl ü zülf·i perīşān geçen gece
6. a. Bir ġonca laʿl şevḳine mest-āne germ olup
b. Çāk etmişidi Mihrī girībān geçen gece

145

İst146a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Eyledük yārile ṣaḥrāları seyrān bu gece
b. Vācib oldur baña şükrāne virem cān bu gece
2. a. Devlet atına süvār olmış(ı)duḳ nir nice yār
b. Bizüm olmışıdı başdan başa meydān bu gece
3. a. Tīġ·i ḳahr ile rakībüñ iki çalduḳ başın
b. Elümüzdeydi belī ṭop(ı)la çevgān bu gece
4. a. Ẓāhir etdi rūẖını zülfi seḥābın götürüp
b. Yārlıḳ etdi bizümle meh·i tābān bu gece
5. a. Mest idüm ʿışḳı meyinden daẖi bir bāde sunup
b. Curʿa·i laʿli beni eyledi ḥayrān bu gece
6. a. Müddeʿī yārumı menʿ etmege cehd etdi velī
b. Azduramadı ne dirsin anı şeyṭān bu gece
7. a. Aramuzdan şükür Allāh ki eksildi raḳīb
b. Hele ser-vaḳtümüze irmedi hicrān bu gece
8. a. Kaʿbe· ḥüsnini çünkim bize etdürdi ṭavāf
b. Eyledüm biñ dil ile cānumı ḳurbān bu gece
9. a. Māh·ı zī_l_hiccenüñ on beş gecesi ẖoş şeb idi
b. Ki eyledi yār ile Mihrī bile seyrān bu gece

146

İst146a, Aya68b, Mil66b
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Bit ṭabīb oldı bizümle yine hem-dem bu gece
b. Dil·i bī-mārumuza eyledi emsem bu gece
2. a. Yaralanmışdı ciger ġamzesi peykānlarile
b. Laʿli verdi yine ol yāreye merhem bu gece
3. a. Rūzgāruñ elemin çekmiş(i)dük ẖayli zamān
b. Ḥamdülillāh bizi yār eyledi bī-ġām bu gece
4. a. Meclisinde ṣanemüñ rāḥāt olup ṣubḥa degin
b. Biñ ṣafāyile geçildi hele bir dem bu gece
5. a. Fırṣat el virmiş(i)ken būse-ḳenār it yāri
b. Dāˀimā girmez ey Mihrī ele bu dem bu gece

147

İst146a, Aya65a, Mil63a
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün
1. a.Bilsem ki perī misin ey cān yoẖsa ferişte
b. Biñ cāñ ile sevdüm seni bir kerre görüşte
2. a. Gerçi ki müjeñ ẖançer ile sīnemi deldi
b. Dil daẖi senüñdür dileriseñ meh al işte
3. a. Terk eyledüm ey yār senüñ ʿārı yoluñda
b. Rüsvāy·ı cihānam bu gün ʿışḳuñla bil işte
4. a. Kūyuñda gedā olalı ey şāḥ·ı cihāñum
b. Meyl eylemezem ẕerrece firdevs·i behişte
5. a. Dil-ber didi bir būse virem cān virür iseñ
b. Mihrī didi bir cāna ne minnet meh al işte

148

İst 147b, Aya 69a, Mil 67a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Ben umardum gele bir zülf·i perīşān bu gece
b. Şemʿ·i ruẖsārına pervāne ḳılam cān bu gece
2. a. Nāgehān girdi içerü bir nice bed rūyi didüm
b. Bunda mı ṣaldı Süleymān dīvi yeksān bu gece
3. a. Bir bölük aṣılası geldi bir araya bu dem
b. Ḳanda buluna ʿaceb bunlara urġan bu gece
4. a. Kimi keldür kimi kördür miki saḳaṭ bunlaruñ
b. Kimlere ḳıldı müṣāḥib bizi devrān bu gece
5. a. Şeb·i yeldā gecesi Mihrīye gör nitdi felek
b. Görmez idi getürüp eyledi mihmān bu gece

149

İst147b
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Bir ẖoş ġazel didüm yine ben ẖaṭṭ·ı Aḥmede
b. Cān ṣafhasında eyledüm anı müsvedde
2. a. Yil gibi yıllar ile hevāsında yelmişem
b. Oldum esīr aẖīr o zülf·i mücaʿede
3. a. Çokdur cihānda cevr ü cefāsı ile mübteẕel
b. Bulınmaya benim gibi bir daẖi ġamzede
4. a. Kūyuñda gözlerüm yaşı ol deñlü aḳdı kim
b. Ġarḳ oldı her haremleri dürr ü zebercede
5. a. Kanūn·ı ʿışḳ ḳāmetümi eylemīşdī çeng
b. Nāy itdi cismimü daẖi iñlede iñlede
6. a. Ġamzesi cānumı çekeşür çeşmi göñlümi
b. Eksik degül çu mestler arasında ʿarbede
7. a. Dānā odur ki ẖūblara zāhid göñül vire
b. Nādān odur ki sevmedi mahbūbı dünyede
8. a. Kimse cihānda müddeʿīye boyun egmesin
b. Muḥtāc itme Mihrīyi yā Rabb muẖannede
9. a. Gūyā siperde āyinelerdür żiyā virür
b. Tīr·i ẖadengi ġamzesi peykānı sīnede

150

İst147a
Mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün
1. a. Bu yār·ı cefā-kārım maḥbūb idi vaḳtinde
b. Bu gözleri mekkārum ẖoş ẖūb idi vaḳtinde
2. a. Gül ruẖlaridi ẖande şehlerdi buña bende
b. Şeftālūsı ṭurfanda merġūb idi vaḳtinde
3. a. Ebrūsı kemān idi ṣayd itdügi cān idi
b. Bir gonçe-dehan idi maṭlūb idi vaḳtinde
4. a. Cānlardı buña ḳurbān baḳmazdı yüze bir an
b. ʿĀşıḳları hep ḳurbān-āşūb idi vaḳtinde
5. a. Şimdi ẖaṭını Mihrī gördükçe ẖadinde dir
b. Bu yār·ı cefā-kārum maḥbūb idi vaktinde

Taḥmīs·i merġūb
151

İst147a
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 1. a. Bu gün bir hüsn şāhınuñ yüz urdum āsitānına b. Erişdi ʿandelīb·i dil cemāli gülsitānına c. Ṣafālar virdi ʿuşşāḳuñ yine rūḥ·ı revānına d. Getürmiş ʿanberīn ẖālin hümāyūn zülfi yanına e. Nice şeh-bāzdur gör kim beg iltür āşiyānına 2. a. Yüri bezm·i ẖarābāta igen taʿn eyleme zāhid b. Sen öziñi ḳır ẖalḳuñ günāhın aġlama zāhid c. Günāhı kimsenüñ senden ṣorulmaz söyleme zāhid d. Şarāb·ı laʿl·i dil-berden beni menʿ eyleme zāhid e. Saña ne her kişi her ne iderse kendü cānına 3. a. Yüzüñ envārı şevḳinden olupdur zīneti şemʿüñ b. Ki her dem nārı nūr etmek olur māhiyeti şemʿüñ c. Dili kesilmek olmışdur anuñçün ʿādeti şemʿüñ d. Yüzüñe beñzerem dermiş ʿacebdür ḥāleti şemʿüñ e. Baş ortaya ḳoyup söyler ne kim gelse zebānına 4. a. Çü gördi nār·ı hicrüñde beni yaḳduġını ey cān b. Özi göyündi daġ urdı özine lāle·i nuʿmān c. Görüp aġyārı yanuñda gülerem ẓāhidā her an d. Yanaram bezm·i şevḳüñde gözüm aġlar göñül ẖandān e. Hemān ol şemʿa döndüm kim güler dāˀim ziyānına 5. a. Döşenmiş bāġ·ı ḥüsnüñde ruẖuñ üzre gül evrāḳuñ b. Dimāġın ʿanberīn būyı muʿaṭṭar ḳıldı āfāḳun c. Sürer yüzine gözine raḳībüñ sāʿid ü sāḳuñ d. Alur dildārı yanına söger ardınca ʿuşşāḳuñ e. Ögünsün düşmen ögünsün eger ḳalursa yanına 6. a. Leṭāfet gülsitānında begüm ẖaddüñdürür ter-gül b. Olupdur berg·i gül üstine ẖālüñ dāne·i fülfül c. Ḳaçan bu yüz ḳarası(y)la ṣaçuña öykünür sünbül d. Gülüñ bu ʿārızı rengin görüp aldanma ey bülbül e. Ki nice ol senün gibi ġarībüñ girdi ḳanına 7. a. Görüp bir ẖūb ü zībāyı ey Mihrī ṣaḳın aldanma b. Olur bu ẖūbluġuñ lā-büdd zevāli yakın aldanma c. Görürsüñ günde biñ kerre anuñ aẖlāḳın aldanma d. Yüzüñe gülse birḳaç gün Necāti ṣaḳın aldanma e. Ki gerçekler inanmadı bu dünyānuñ yalanına

152

İst148b, Aya66b, Mil64b
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Bu hüsn ü bu melāḥat ü ẖulḳ ü ẖūyla
b. Ḳılduñ cihān dimāġını tāze bu būyla
2. a. Cānā bu cānı sidre ḳadüñ müntehāsına
b. Teslīm çoḳdan eylemişüz yüzi ṣuy(ı)la
3. a. Dil her ne deñlü çekse ġamuñdan belā senüñ
b. Döndürmez ol yüzini eger postı ṣoy(ı)la
4. a. Zülfüñ ġamını dest·i ezel yazdı başuma
b. Ṣanma ki ta ölince bu yazuyı bozıla
5. a. Devlet hümāsı olmış(i)ken ismüñ ey perī
b. Pervāz urup neden ki uçasın şimdi tüyile
6. a. Hem-dem edinme kendüñe aġyārı sevdügüm
b. Sen meh ṣıfatlu yürimesün zengī rūyla
7. a. Zencir ṭutmazidi bu dīvāne Mihrīyī
b. Bend itdi bend· zülfüñ anı şimdi mūyla

153

İst148a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Bu gece bir ḳaṣr·ı ʿālī içre bir şeh-bāz ile
b. ʿİşret itdük ṣubḥa dek meh-tāba ḳarşu sāz ile
2. a. Zühre çengin çala çarḥ içre yere çār-pāresin
b. Her ḳaçan ol māh-rūlar ırladı āvāz ile
3. a. Ḳāmetüm çeng eyleyüp düzdi nevāda rāṣtī
b. Çekdi tenüm ḳıl ḳılup ʿuşşāḳı ẖoş şeh-nāz ile
4. a. Ol Süleymān·ı zamānuñ meclis·i ẖāṣından ẖoş
b. Zülfi ʿanber ẖūb-rūlar ẖidmet ider nāz ile
5. a. Gördüm ol ḳaṣr·ı muʿallaḳ kim yapılmış bī-naẓīr
b. Gökyüzinde ṣandum uçardı hümā pervāz ile
6. a. Ḥamdülillāh añdı bugün ṣoḥbet itdük Mihrīyā
b. Bu gece bir ḳaṣr·ı ʿālī içre bir şeh-bāz ile

154

İst148a
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
1. a. Temāşā ideli çeşmüm o ẖadd ü ẖāli bir laḥẓa
b. Ḫayāli dīde vü dilden degüldür ẖāli bir laḥẓa
2. a. Dehānuñ cānum ü zülfüñ benüm ʿömr·i dırāzumdur
b. Ölürem āh görmezsem o mīm ü dālı bir laḥẓa
3. a. Cefā ẖārında bülbülveş gönül feryād ider her dem
b. Cemālüñ gülşenin göster ẖoş olsun ḥāli bir laḥẓa
4. a. Reh·i ʿışḳuñda ʿuşşāḳuñ naẓar ḳıl ḥāline cānā
b. Ne ḥālile geçer sensüz göre aḥvāli bir laḥẓa
5. a. Cinān içinde her dāˀǐm ḥabībüm ḥülle giymişdür
b. Ḳapuñda yegdürür giymek ʿabā vü şālı bir laḥẓa
6. a. Bugün ḳorkuḳutma sen nāṣıḥ cahīmüñ erte nārından
b. Kerem ḳıl başum aġrıtma ḳo ḳīl ü ḳāli bir laḥẓa
7. a. Cemālüñ muṣḥafın ʿarż it begüm kim saʿd·ı ekberdür
b. Açılsun Mihrī bed-baẖtuñ mübārek fālı bir laḥẓa

155

İst 149b, Aya 66a, Mil 64a
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Cān vir ġamumla ger dir(i)señ başum üstine
b. Teslīm·i cān idem ṣanemā başum üstine
2. a. Sehm·i belāña sīnemi ḳılsam siper nola
b. Rūz·ı ezelde yazdı çü ḥaḳ ḳaşum üstine
3. a. Mey-gūn lebüñ ẖayāli ile rūz ü şeb müdām
b. Baġrum ḳanını nūş iderem aşum üstine
4. a. Cānāne cān virüp ġam(i)le olduġum helāk
b. Dāġ·ı dilümle yazuñ anı ṭaşum üstine
5. a. Ḳaddüñ ẖayāli dīde·i Mihrīde dōstum
b. Bir servdür ki ṭutdı vaṭan yaşum ustine

156

İst 149b
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Çünki zeyn oldı cihān bāġı gülistānlar(i)le
b. Gel el dil seyr idelüm biz daẖi cānānlar(i)le
2. a. Götürüp perde·i ʿuşşāḳı ser-āġāz idelüm
b. Bülbüli māt idelüm nāle vü efġānlar(i)le
3. a. İçelüm laʿl·i şarābından o gül çehrelerüñ
b. Müddeʿīnüñ yüregin ṭolduralum ḳanlar(i)le
4. a. Yaşum ırmaġı kenārın ṭolanup her demde
b. Ṣalınup seyr idelüm serv·i ẖırāmānlar(i)le
5. a. Yaḳalum cān ü göñül mūm(i)le en micmerini
b. Ṣubḥa dek ʿayş idelüm şemʿ·i şebistānlar(i)le
6. a. Oldı ṣahn·ı çemenüñ kūşeleri bāġ·ı behişt
b. Bezm·i ẖāṣ eyleyelüm gel berü ġılmānlar(i)le
7. a. ʿÖmr bir anda geçer devr·i gül eyyāmı daẖi
b. Bāḳī ḳalmaz bu zemān bari geçür anlar(i)le
8. a. Mihrī hem-dem olagör ʿömr·i ṭavīl ister iseñ
b. Zülfi sünbül gözi nergis ẖaṭı reyhānlar(i)le

157

İst149a, Aya68a, Mil66a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Dōstum geçmedi bir gün sözümüz yanuñda
b. Baña itdükleüñi bulasın īmānuñda
2. a. He bugün cevr ü cefānile beni öldüresin
b. Yarin elüm olura hele girībānuñda
3. a. Sen ciger zaẖmına her demde ṭurup ek nemegi
b. Ben diyem ḳomaya ḥaḳḳı var ise nānuñda
4. a. Yüzüme baḳma raḳībüñ sözi ile ḳo beni
b. Öleyüm çekmeyeyüm minnetini anuñ da
5. a. Mihrī dil-ẖasteyi öldürdi ġamuñ sen ṣaġ ol
b. Sevdügüm var saña şimden geru dermānuñ da

158

İst149a, Aya65a, Mil63a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Dōstum ẖaste dili hicrüñ odı nice yaḳa
b. Aldı ʿışḳuñ eline yaḳamı ḥālüme baḳa
2. a. ʿĀr ü nāmūsı yoluñda yile virmişdi göñül
b. Şimdi ġarḳ itdi gözüm yaşı anı aḳa aḳa
3. a. Müddeʿī gerçi bizüm aramuza girdi velī
b. Yine benzer ki laʿīn çatladısardur ṭıraḳa
4. a. Āsitānuñdan anı sürmek ile gitmedi bu āh
b. Götüre bir gün ola biz ḳoyalüm anı ḥaḳa
5. a. Yüzüñi görmese çıḳsun niderem iki gözüm
b. Gündüzin güneşe tā kim gece bedr aya baḳa
6. a. Buña ṭaş çatlar ey Mihrī ne taḥammül demidür
b. Ġayrıyı yār ide yāruñ seni gözden bıraḳa

159

İst149a
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü faʿūlün
1. a. Didüm yüzüñi görmedüm evvelki görüşte
b. Bürḳaʿ götürüp açdı yüzin didi gör işte
2. a. Geh şānededür zülfüñ ü geh fikr·i dilümde
b. El·ḳıṣṣa bu miskīni ḳoduñ dilde vü dişde
3. a. Göz gördi göñül bildi ki ben güşte·i ʿışḳum
b. Kimse baña raḥm itmedi bilişde görişde
4. a. Çün alduñ elüñe yaḳamı ḥālüme baḳ kim
b. Dirler gözüñ aşda olsun olurken elüñ işde
5. a. Ey ġamze cigerden gidicek cān bile gitmiş
b. Billāh bu Mihrīye getür anı gelişte

160

İst150b
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Sevdi göñlüm yine bir ẖūb-likāyı yeñile
b. Çāre mi var ki benüm gözüm ü göñlüm yañıla
2. a. Aldadı ẖāli göñül mürġini bir dāne ile
b. Dām·ı zülfine göñül düşdi mi kendü dek ile
3. a. Aġlaram yaş yerine ḳan dökülür çeşmümden
b. Yār raḥm eyleyüben silmedi bir gün yeñile
4. a. Düşeli ʿışḳı hevāsına anuñ leyl ü nehār
b. Geçdi kūyında günüm derd(i)le āh etmegile
5. a. Ney gibi tīġ·i cefāsıyla delindi cigerüm
b. İmdi dil sen de fiġān eyle derdinden iñile
6. a. Bulmaduḳ yār·ı vefādār behey yār dirīġ
b. Cānumuz çıḳdı vefāsız güzeli sevmegile
7. a. Bir nefes Mihrī vücūduñdan ıraġ olmadı ġam
b. Ḫublaruñ cevri meger kim bile yuġrıldı gile