201

İst159a, Aya71a, Mil69a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Ṭutdı āfāḳı ser-ā-ser gün cemālüñ pertevi
b. Ḥāʿil olmasa ġurūb etmezdi zülfüñ şeb-revi
2. a. Ḳaşlaruñ ḳavs·ı ḳuzeh gibi kemān almış ele
b. Cānlara pertāb atar cānā hilālüñ pertevi
3. a. Zinde ola ʿışḳuñ şehīdi ḥaşre dek İlyasveş
b. Būy·ı zülfüñden ṣabā iltse nesīm·i ʿĪsevī
4. a. Darbet·i şemşīrine ṭāḳat getürmez kimsene
b. Ḥażret·i şehzādeye cemʿ olsa ʿālem hüsrevi
5. a. Zühre çengin çala çerẖ içre yere çār-pāresin
b. Meclis·i ẖāṣ içre raḳṣ urursa şāhā mevlevī
6. a. Ḳıl ʿimāret göñlümüñ vīrānın ey kān·ı kerem
b. Mihnet ü derd ü belāyile yıḳılmışdur evi
7. a. Ṭāliʿ ol şāʿirlerüñ ki eşʿārınuñ maʿnāsı var
b. Sen aralıḳda ey Mihrī ḳo ḳurı sözi ṣavı

202

İst159b, Aya70a, Mil68a
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. ʿIşḳuñ yolında her ki ṣaḳındı(y)sa ārını
b. Ta ḥaşr olınca isteye bulmaya yārını
2. a. ʿĀşıḳ mi direm aña ki cānān yolında ol
b. Cān ü dil ile virmeye ta ʿömri vārını
3. a. Dil ʿandelībi di nice feryād ḳılmasun
b. Her hār ile görür gözi sen gülʿiẕārını
4. a. Luṭfın raḳībe ḳılur vü ʿuşşāḳa cevrini
b. Gör bu zemāne ẖublarınuñ iʿtibārını
5. a. Devr·i ruẖında ṣatmaġa tiryāk leblerin
b. Dil-ber eline almış iki zülf·i mārını
6. a. Cānā virürse şevḳ·i ruẖuñla cihānda cān
b. Pür nūr ḳıla ḥaşre dek anuñ mezārını
7. a. Mihrī hevā·yı ʿışḳuñı elden ḳomaz eger
b. Meydān·ı ʿışḳ içinde dikerlerse dārını

203

İst159b, Aya70b, Mil69a
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü fāʿulün
1. a. ʿIşḳuñ ṣanemā çün yed·i ḳudret dile yazdı
b. Başuma belā vü ġam·ı hicrüñ bile yazdı
2. a. Sen gonçe-dehen gül gib yüzüme gülince
b. Cān bülbüli bu ḥār·ı cefādan öle yazdı
3. a. Ḫaddüñi gör görüp ḳorḳaram āh itmege cānā
b. Zīrā bu hevādan niçe güller sola yazdı
4. a. Hicrüñde ḥabībüm şu ḳadar aġlamışam kim
b. Dil zevrāḳı ḳanlu yaşuma ġarḳ ola yazdı
5. a. Bir būse vir öldüm didi Mihrī aña yārı
b. Çeşmiyile ẖışm itdi egerçi güle yazdı

204

İst159b
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Ġam-gīn dilümde zār ile efġān dükenmedi
b. Nem-gīn gözümde derdle giryān dükenmedi
2. a. Tennur·ı ġamda āteş·i hicrān ile ciger
b. Biryān olalı dünyede biryān dükenmedi
3. a. Derdā dirīġ geçdi günüm intiẓār ile
b. ʿÖmrüm dükendi vaʿde·i cānan dükenmedi
4. a. Ḫūblar ḳatuñda ḳançaru baḳsañ raḳībdür
b. ʿĀlemde cevr·i yār ile şeyṭān dükenmedi
5. a. Bir kerre mübtelālaruma raḥm idem diseñ
b. Dünyāda sevdiġüm nola yalan dükenmedi
6. a. İnʿām eyleye sāʿile ḥüsnin zekātını
b. Şehler ḳatında luṭf ile iḥsān dükenmedi
7. a. Mihrī olalı gülşen·i kūyuñda ʿandelīb
b. Ġam-gīn dilünde nāle vü efġān dükenmedi

205

İst160a, Aya69b, Mil67b
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
1. a. Ġamuñdan ẖaste olup dil ḳapuñda yaṣdanur ṭaşı
b. Teraḥḥum ḳıl ki ʿuşşāḳuñ ḳatı yaṣtıḳdadur başı
2. a. Ġanīmet gör bu dem ʿömri ṣarıl bir nāzenīn ile
b. Cihān aġyārdan ẖālī olıcaḳ ṭuymayasun nāşı
3. a. Geçerken bende oldı dil ḥabībüm āsitānuñda
b. Göñül der-ban gözüm saḳḳa müjemdür şimdi ferraşi
4. a. Hevā·yı laʿl·i şīrīnüñ içün can virdiġim Ferhād
b. Göreydi dōstum her dem ahsendu şabaşı
5. a. Heva·yı ʿışḳa yoldaş ol dilerseñ bulasın vaḥdet
b. İdinme kendüñe maḥrem dili bī-ʿışḳ yoldaşı
6. a. Senüñ ʿışḳuñ hevasında budur taḥṣīli Mihrīnüñ
b. Ciger biryān vü dil ẖaste aḳıdur gözleri yaşı

206

İst160a, Aya74a, Mil72a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Gitdi ʿaḳlum bilüm ey şāh·ı cihān sen gideli
b. Bir nefes bende ḳarār itmedi cān sen gideli
2. a. Çünki sen serv·i revān gitdi hemān oldı revān
b. ʿAḳabince gözümüñ yaşı revān sen gideli
3. a. Mührüñi saḳlar idüm dilde gözüm yaşı velī
b. Eyledi sırrumı gün gibi ʿayān sen gideli
4. a. Ẕikr ü tesbīḥi ḳodum şam u seḥer elümden
b. Aduñı yād iderem şām ü seḥer sen gideli
5. a. Yaluñuz şehr degüldür baña zindān görünen
b. Mihrīnüñ gözine ṭar oldı cihān sen gideli

207

İst160b, Aya73a, Mil71a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Gel ki senden budur ey dōst bu cānuñ dilegi
b. Yar neler vardur içinde göre derdlü yüregi
2. a. Ḥamdülillāh ki müjeñ tīri ciġerden geçicek
b. Hele peykānları ḳaldı dile yiter yelegi
3. a. Rāyegān virseler almam dü cihān ẖūblarını
b. Saña cān virüp aluram baña sensin yüreġi
4. a. Yārile ẖoş-dem idük irdi bize bed-naẓaruñ
b. Çatlaya şallāh raḳībā iki gözüñ bebegi
5. a. Her geh yārumdan ayırur beni yā-Rab dilerem
b. ʿÖmri az olsun vü dünyāda dükensün kepegi
6. a. Baş ḳoşup zülfüñe Mihrī ḳuru sevdālarla
b. Yel gibi yeldi yoluñda yile virdi emegi

208

İst160b, Aya74b, Mil73a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Kim ḳucar mūy·ı meyānuñı kemerden ġayrı
b. Kim öper leblerüñi ṣāġar·ı zerden ġayrı
2. a. Cānı yoḳ deprede biñ yıl ki hevāsında yele
b. Zülfüñüñ bir ḳılını bād·ı seḥerden ġayrı
3. a. Yalıñuz ben mi ẖırīdāruñam ey zühre-cebīn
b. Gün daẖi müşterīdür saña ḳamerden ġayrı
4. a. Mihrüñi cān ḳafeṣinde virürem rūḥa ġıdā
b. Ṭūṭīye var mı ġıda daẖi şekerden ġayrı
5. a. Cam·ı laʿlüñ meyiñ içürdi raḳībe nidelüm
b. Bize ṣunmadı felek ẖūn·ı cigerden ġayrı
6. a. Leb·i cānānı görüp diş biledüm geldi didi
b. Nesne yoḳ Mihrī aña umma ḥacerden ġayrı

209

İst161a, Aya71b, Mil69b
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Görünelden gözüme cānā cemālüñ gülşeni
b. Bülbül·i şūrīdedür ta ṣubḥ olınca dāmeni
2. a. Gülşen·i ḥüsnüñsüz ey dil-ber gerekmez cenneti
b. Gerçi var her kūşesinde niçe biñ gül ẖirmeni
3. a. Cānuma gamzeñ ẖadengin geçtigin menʿ eyleme
b. Rāḥat olsun dōstum oẖ ẖoşça bulmış meskeni
4. a. Ḳılca cānile yüz üstine sürinüp ẖaste dil
b. Tuḥfe cān iltür ṭapuña görmege cānum seni
5. a. Dünye vü ʿuḳbāda bu ʿizzet yeterdi Mihrīye
b. Girse bir kez destine anuñ ḥabībi dameni

210

İst161a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Görmedüm senden kerem ey bī-vefā dil-dār hey
b. Olmaduñ bir gün bu ben bī-çareyile yār hey
c. Eyledüñ cevrüñle ʿālemde beni bīzār hey
d. Ey cefā-ẖu yār senden vāzgeldüm var hey
2. a. Var mıdur bir dem beni hicrüñle bīmar itmedüñ
b. Raḥm idüp bir gün baña luṭfuñla ṭīmār itmedüñ
c. Müddeʿīnüñ sözine uyduñ beni yār itmedüñ
d. Ey cefā-ẖu yār senden vāzgeldüm var hey
3. a. Gülşen·i ḥüsnüñde bülbül gibi nālān eyledüm
b. Degmedüm bir ġonçene ki bunca ki efġān eyledüm
c. ʿĀḳıbet ẖār·ı cefāda baġrumı ḳan eyledüm
d. Ey cefā-ẖū yār senden vāzgeldüm var hey
4. a. Uyduñ aġyāra benümle bir nefes yār olmaduñ
b. Yoluña bunca zemāndur cānı virdüm bilmedüñ
c. Dāmen·i vaṣluñla bir gün ḳanlu yaşum silmedüñ
d. Ey cefā-ẖū yār senden vāzgeldüm var hey
5. a. Cān içinde saḳladum mihrüñ elif gibi senüñ
b. Gitmedi bilmem nedür cürmüm senüñ bende kīnüñ
c. Yoġidi dinüñ bilürdüm şimdi gitmiş āyīnüñ
d. Ey cefā-ẖu yār senden vāzgeldüm var hey
6. a. Yalvarup biñ ʿözr ile cānum didükce ben saña
b. Ḫışmla yüzüñ çevirürdüñ hemān benden yaña
c. Luṭfuñı aġyāra eylerdüñ revān cevrüñ baña
d. Ey cefā-ẖu yār senden vāzgeldüm var hey
7. a. Komış idüm ʿışḳıñuñ yolına ben cān u seri
b. Olmış idüm āsitānuñ bendesinüñ çākeri
c. Bulasın var imdi sende Mihrī gibi müşterī
d. Ey cefā-ẖu yār senden vāzgeldüm var hey

211

İst161b
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Gözüm çü gördi sen yüzi gül boyı ʿarʿarı
b. Virdi yoluña biñ dilile ʿömri serseri
2. a. Ten yandı dil göyündi yürek deldi firḳatüñ
b. Ġamzeñ ẖadenġi ẖışmla çün çekdi ẖançeri
3. a. Çeşmüñ mi ḳıldı ġamzeñe ṭaʿlim dōstum
b. Bir tīrile ẖoş ṭaġıtır yüz biñ ʿaskeri
4. a. Nergis ṣarardı gördi vü ġonçe ḳızardı hem
b. Ṣahn·ı çemende sen yüzi gül ʿaynı ʿabheri
5. a. Heybette dir gören ʿĀli ḳuvvetde Ḥamzadur
b. Rezmine düşmenüñ yürüyüp sürse ʿışḳ eri
6. a. Ṭoḳsan birile yüzi ʿadedde laḳab çıḳar
b. ʿAḳluñ yeterse kimidügi bil bu serveri
7. a. Medḥüñde çoḳ ġazel diyici ẖūb ü bī-nazīr
b. Maʿẕur ṭut ʿayıplama bu Mihrī-kemteri

212

İst161b, Aya75b, Mil73b
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün feʿilün
1. a. Ne cānı var yaza māni ḳaşuñ işāretini
b. Ne ḥaddi var bile ʿāḳıl lebüñ ʿibāretini
2. a. Firāḳuñ odını dilden viṣālüñ itmedi ḳatʿ
b. Meger ki laʿl·i nebātuñ kese ḥarāretini
3. a. Ġamuñla ẖāne·i dil her cihetten oldı ẖarāb
b. Keremler eyleseñ itseñ nʿola ʿimāretini
4. a. S̲ evāb·ı ḥaccı bulam dirseñ eyle gel cānā
b. Şikeste ẖātırınuñ göñlinüñ ziyāretini
5. a. Viṣāl·i dilberi Mihrī cihānda feth ide mi
b. Saʿādeti çala mı baẖtınuñ beşāretini

213

İst162a, Aya72b, Mil70a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Nice bir bu dil çeke her bī-vefānuñ nāzını
b. Nice bir pinhān idem sīnemde dil-ber rāzını
2. a. Virüben ʿaḳl ü dil aldum ġussa·i yārı ṣatun
b. Ġam metāʿından ṭolupdur şimdi cānum ẖāzini
3. a. Nice ölmesün bir ādem ṣūfīnüñ ṭa'nından āh
b. Kendü sevmez mi görüp bir ẖūblar şeh-bāzını
4. a. Rīsmān·ı zülfüñde bir gün dōst ġamzeñ ṭīġına
b. Düşüben cān vireyin gör āşıḳuñ can-bāzını
5. a. Bir nefes Mihrī varur kūyuñda seyrān itmege
b. Tiz ḳaçar çün seg raḳībin işidüp āvāzını

214

İst162a, Aya72a, Mil72b
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Nice bir iñledesin derd ile ey yār beni
b. Nice bir öldüresin cevr ile her bār beni
2. a. Gözlerüñ ḳanum içer laḥẓada bir ṣu yerine
b. Ḳande buldı ʿacabā bu iki ẖun-ẖ*ār beni
3. a. ʿAḳl ü dil yoluña gitdi dil ü cān ḳalmış idi
b. Firḳatüñ eyledi andan daẖi bīzār beni
4. a. İşidüp derdle iñiledi mi dolāp daẖi
b. Girye vü zār ile her dem dönüp aġlar beni
5. a. Firḳatüñden niçe bir Mihrī senüñ cān çekişe
b. Dōstum başuñ içün öldüre kurtare beni

215

İst162a, Aya72a, Mil70a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Yā-Rab ol serv·i revān ḳandedürür ḳandeyeki
b. Yā-Rab ol āfet·i cān ḳandedürür ḳandeyeki
2. a. Gözlerüm rūy·ı laṭīfinden ıraġ olalı cān
b. Dir idüp āh ü fiġān ḳandedürür ḳandeyeki
3. a. Āfitābı götürüp gülşen·i ḥüsni getüren
b. Yā-Rab ol mūy-meyān ḳandedürür ḳandeyeki
4. a. Ḳaşlaruñ yasına ḳurbān olayın ġamzesine
b. İtdügüm cānı nişān ḳandedürür ḳandeyeki
5. a. Ḫār·ı ġamda dil·i giryānum ider nāleleri
b. ʿAceb ol ġonçe-dehān ḳandedürür ḳandeyeki
6. a. Yüzüm üzre sürinüp ilte idüm ẖaste-dili
b. Mihrīyā nām ü nişān ḳandedürür ḳandeyeki

216

İst162b, Aya72b, Mil71a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Yaḳdı hicr āteşine cānumı cānān ehli
b. Olmasun bencileyin hiç müslümān ehli
2. a. Küfr·i zülfine esīr oldum o kāfir beçenüñ
b. Beni kurtarmaġa yoḳ mu ki bir īmān ehli
3. a. Baġ·ı ḥüsnüñ sularam göz yaşile şām ü seḥer
b. Daẖi şeft-ālū yemesün mi bu būstān ehli
4. a. Muṣḥaf·ı ḥüsnüñi ezber oḳuram şeyˀüllāh
b. Ḳapuña geldi vir iḥsānuñı Ḳur'ān ehli
5. a. Beni aġlar görüp ey dōst niye gülmeyesin
b. Ne bilür aġlayanuñ ḥālini ẖandān ehli
6. a. Devr·i ḥüsnüñ geçer ey yār ḳalur bir eyü ad
b. Unudılmaz añılur ẖayr ile iḥsān ehli
7. a. Ḫūblaruñ derdine düşdünse yapış dāmenine
b. Mihrī bu derde bulur derdine dermān ehli