41

İst122b, Aya 46a, Mil 44a
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Şol dil-rübā ki ḥüsn ilinüñ kişveri geçer
b. Bir şehdür ol ki cān u göñül leşkeri geçer
2. a. Ol dil-rübāya dil nice olmaya müşterī
b. Cümle cihān güzellerinüñ serveri geçer
3. a. Virse żiyā cemāli cihāna ʿaceb midür
b. Ol dil-berüñ ki ḥüsn·i cemāl enveri geçer
4. a. Cellād çeşmi cānuma ḳaṣd itmedün henüz
b. Derdlü yürege ġamzesinüñ ẖançeri geçer
5. a. Cān viremez yolumda dime Mihrī dōstum
b. Ṣādıḳlaruñ cihānda bu daẖi beri geçer

42

İst122b, Aya 46b Mil 44b,
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Şöyle kim dil ẖānesinde mihr·i cānān gizlüdür
b. Nitekim cānda elif ten içre hem cān gizlüdür
2. a. Dāmenin öp devlet isterseñ yüziñ sür pāyine
b. Derdine vir cānuñ ey dil anda dermān gizlüdür
3. a. Ḳaşı bismillāh ile oḳı cemāl·i muṣḥafın
b. Küfr·i zülfinde gör anuñ nice īmān gizlüdür
4. a. Leblerinde dişleri naẓmın gören dir gūyiyā
b. Ḥoḳḳa·i yāḳūt içinde dürr ü mercan gizlüdür
5. a. Müddeʿīyi güldürüp aġlatmasun diñ beni yār
b. Ġarka virür ʿālemi yaşumda ṭūfān gizlüdür
6. a. Ġam degül ṭutsa ẖaṭı yārüñ ˀiẕārı çevresin
b. Ẓulmetüñ içinde lā-büd āb·ı ḥayvān gizlüdür
7. a. Ġamzesi oḳlarına sīnem nişān olalı āh
b. Yār bilür yüregümde niçe peykān gizlüdür
8. a. Ġuṣṣasın dilde görüp ṣordı ẖayāli ben didüm
b. Ḫayli müddetdür derūnumda bu mihmān gizlüdür
9. a. Āşikāre būse cer itdüm lebinden didi yār
b. ʿĀrif ol ʿārif ḳatında luṭf ü iḥsān gizlüdür
10. a. ʿIşḳ bir sırr·ı ilāhīdür ne bilsün mübtedī
b. Ḥamdülillāh Mihrī cāhilden bu ʿirfān gizlüdür

43

İst123a
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü faʿūlün
1. a. Ṣarrāfı da benden beter āvāre olupdur
b. Beñzer ẖadi dil-berlerinüñ ḳare olupdur
2. a. Ḳo yüzleri aġ olmasun ol ẖīzlerüñ kim
b. ʿUşşāḳı ḳor iḥsānları aġyāre olupdur
3. a. Mest·i mey·i ʿaşḳ olmış ü gözine götürmiş
b. Evkār ṭurur arḳası dīvāre olupdur
4. a. Bir ġonca kim açılmadın anuñ bite ẖārı
b. Şimden gerü bunlaruñ işi vāre olupdur
5. a. Her bādede cānān lebi yādına ey Mihrī
b. Ṣarrāfı da benden beter āvāre olupdur

44

İst123a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. ʿĀşıḳiseñ ʿışḳ yolında ṣaḳlama nāmus ü ʿār
b. Cehd idüp bu yolda cān vir yoẖsa elden gitdi yār
2. a. Fāriġ olup ger göñülsüz isterisen yārunı
b. Ġāfil olma ki ḥaẕer ḳıl ġayrınuñ olur nigār
3. a. ʿĀlemi ġarḳ eyleriseñ kimse silmez yaşuñı
b. Ṣoñra ger ḳan aġlarisen günde biñ kez zār zār
4. a. Gülsitānında iken ol ġoncanuñ feryād ḳıl
b. Yoẖsa yarın gül gider ḳalursun ey miskīn hezār
4. a. Ḫār elinden dāmenin ḳurtarmaġiçün dil-berüñ
b. Sen daẖi her gülsitāna yüz urup yalvar ne var
5. a. Merd iseñ ġayret demidür sür raḳībi hey meded
b. Dāmenine ter gülüñ yapışmasun saˀy eyle ẖār
6. a. Bir zamān Mihrī felekde seyr iderdi şimdi gör
b. Bu sebepden oldı uş ayaḳlar altında ġubār

45

İst124b, Aya45a, Mil43a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Gerçi dil mecrūḥdur hicrüñle gözde nem de var
b. Ḥamdülillāh kim viṣālüñden aña merhem de var
2. a. Dil-ġarībin nār·ı hicrān ger yaḳarsa ġam yeme
b. Saña ey ḳanlu yaşum āhum gibi hem-dem de var
3. a. Tīġ·i ḳahruñdan cigerler pārelendi gerçi āh
b. ʿĀteş·i ʿışḳuñ yanar sinemde gūyā dem de var
4. a. Atmasun mı tīr·i ġamzeñden kemān ebrūlaruñ
b. Yalıñuz cānum degül aña hedef sīnem de var
5. a. Hem-dem olduñsa ḥabibe ġurre olma müddeʿī
b. Bu cihāndur şādlıḳ soñında lā-büd ġam da var
6. a. Sāye·yi dildārla germ olma sen ʿāşıḳlara
b. Dil-berüñ laʿli nebātın dişlemiş ādem de var
7. a. Bu cihān bāġında Mihrī nice nālān olmasun
b. Bir senüñ gibi ẖuṣuṣā ġonca-leb gül-fem de var

46

İst124b, Aya39a, Mil37a
Mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün
1. a. Gözi(y)le ġamzesi ṣanemüñ el bir itdiler
b. Ṣanduḳ·ı sīnem aña nişān idüp atdılar
2. a. Aḥsend ki bir ẖadenġle biñ pāre ḳıldılar
b. Cān pūtasını toġrısı ṭoġrı gözetdiler
3. a. ʿIşḳuñ yolunda oẖ gibi ṭoġrı gelen şehā
b. Nāmusı şīşelerini çoḳdan uşatdılar
4. a. ʿÖmrüm ṭavīlligine yine s̲abit delildür
b. Çün ruẖlarında zülf·i ṣanemler uzatdılar
5. a. Öldürmesi muḥaḳḳaḳ idi dün raḳībi yār
b. Kim māniʿ oldu kim bugün ipin uzatdılar
6. a. Cān şemʿasına yanduġumu dōstlar görüp
b. Dil micmeriy(i)le göyünüp bile tüttüler
7. a. Cān almaġ ile mi ḳoyalar seni ẖūblar
b. Ey Mihrī ḳatlan daẖi daẖi saña nitdiler

47

İst124a, Aya40a, Mil38a
Mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün
1. a. Kim var güzeller içre cihānda saña yeter
b. Yāẖud belā-keş ʿāşıḳ·ı şeydā baña yeter
2. a. Dil ḥücresinde her gece ʿışḳuñ muṭavvelin
b. Görmege cān delīl ü tenüm būriyā yeter
3. a. Zecrise ḥadden aşdı gözüm yaşı başdan
b. Cevrise yetdi cānuma ey dil-rübā yeter
4. a. Ḳahruñ cihānda ben görürem luṭfuñı raḳīb
b. Öldürmekise ʿāşıḳı hey bī-vefā yeter
5. a. Yüz sürmekile izlerine oldum āşinā
b. Kūyuñda itlerüñle bu ben mübtelā yeter
6. a. Sen ey Necāti isterisen būriyā döşek
b. Yār eşiginde Mihrīye bir ḳurı cā yeter
6. a. Bir dāne ile zülfi göñül mürġin itdi ṣayd
b. Baña cihānda ʿömrüm olınca ġıda yeter

48

İst124a, Aya41a, Mil38b
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Gördüm ruẖını zülf·i şebinde nihān yatur
b. Ṣandum seḥāb içinde meh·i āsumān yatur
2. a. Ḥüsnüñ mis̲āli bir daẖi gelmiş midür ʿaceb
b. Her kūşesinde berg·i gül·ü erġuvān yatur
3. a. Ḳılsa vaṭan ʿaceb mi bu dil āsitānuñı
b. Pes ʿandelīp ḳande göre gülsitān yatur
4. a. Ben kumrı gibi dōst direm ṣubḥ olınca ah
b. Ol ẖoş rakīb ile ṣarulup cāna cān yatur
5. a. ʿIşḳuñ meyini nūş ideli Mihrī dōstum
b. Gitdi başına gelmedi ʿaklı bī-cān yatur

49

İst125b
Mefāʿīlün feʿilātün mefāʿilün feʿilün
1. a. Güzellerile göñül gerçi āşīnālardur
b. Velīk her dem olardan gelen cefālardur
c. Demezler ʿāşıḳı gördükçe mübtelālardur
d. Figān güzeller elinden ki bī-vefālardur
2. a. Egerçi ʿādetidür ẖublaruñ çü ʿāşıḳa nāz
b. İgende ḥadden aşurmayup etseler hele az
c. Geçürdiler günümüz her dem āhla ḳış ü yāz
d. Figān güzeller elinden ki bīv-efālardur
3. a. Cefāların göre ʿāşıḳ vefāların aġyār
b. Sürer cihānda münāfıḳ ṣafāların herbār
c. Seveni kendüleri sevmeġe iderler ʿār
d. Figān güzeller elinden ki bī-vefālardur
4. a. Vefālu gerçi güzel çoḳ denürdi devrānda
b. Biz anı görmemişüzdür cihānda bir anda
c. Bilimedüm bunlaruñ nāmı var nişān kande
d. Figān güzeller elinden ki bī-vefālardur
5. a. Ölince Mihrī cihanda bu sırrı itme tebāh
b. Yaḳanı çāḳ idüp it gördügüñe derdle āh
c. Mezārun üzre biten ḥaşr olınca diye giyāh
d. Figān güzeller elinden ki bī-vefālardur

50

İst125b, Aya44b, Mil42a
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Geh hicr·i yār ü gāh beni ġamlar öldürür
b. Geh vaṣl·ı dil-ber ile geçen demler öldürür
2. a. Düşmen güler bu ḥālüme ben aġlaram müdām
b. Hey buña cān mı ḳatlanur ādemler öldürür
3. a. Ḫaste dile ẖayāliydi emsem eyleyen
b. Müşkil budur ki şimdi beni emler öldürür
4. a. Aġlañ gülüñ ki birgün eyā dostlar rakīb
b. Ecel irişmeden beni derhemler öldürür
5. a. Ḫār·ı cefāda Mihrī ölürse ne ġam raḳīb
b. İt ḳırıcı seni anı gül-femler öldürür

51

İst 125a, Aya 42a, Mil 40a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Leblerüñi gördügümce dōstum cān imrenür
b. Yalıñuz bir ben miyem kāfir müselmān imrenür
2. a. Göreli zülfüñ şebinde yüzüñüñ envārını
b. Çerẖ ser-gerdān olupdur māh·ı tābān imrenür
3. a. Serv ḳaddüñ nāzla seyr etdügince bāġda
b. Her yaña aġzı ṣuyı aḳar aña büstān imrenür
4. a. Bāġ·ı ḥüsnüñde ṣabā depretdügince zülfüñi
b. Ġoncalar ḥandān olup zülfüñe reyḥān imrenür
5. a. Düşmişem çāh·ı zenaẖdānuña gerçi rāḥatam
b. Ḥamdülillāh ḥālüme her ehl·i zindān imrenür
6. a. Ḥoḳḳa·i yāḳut içre billāh ol dür-dāneye
b. Kim ola cān virmeye ol baḥre her kān imrenür
7. a. Derdini derdine dermān ideliden dil-berüñ
b. Mihrīnüñ her vechile derdine dermān imrenür

52

İst125a, Aya44a, Mil42a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Muṣḥafında hüsnünüñ cānā ẖaṭuñ iʿrābdur
b. Ṣūretüñ ʿuşşāḳa cāmiʿ ḳaşlaruñ miḥrābdur
2. a. Āsitānuña nice yüz sürmesün leyl ü nehār
b. Ehl·i ʿışḳuñ secde-gāhı ḳıblesi ol bābdur
3. a. Dil şeb·i zülfüñde gümrāh olmasa olmaz ʿaceb
b. Ey şehr·i ẖubān·ı ʿālem ṣūretüñ meh-tābdur
4. a. Yalıñuz bir ben miyem sen dil-rübāya mübtelā
b. Cān ü dilden bu cihān ẖalḳı saña aḥbābdur
5. a. Gözleri yaşın revānlar eyleyüp nālān ider
b. Mihrī ḥüsnüñ gülsitānında bugün dūlābdur

53

İst125 a, Aya45a, Mil42b
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Ne ḥüsnüm āfitāb vü ne ẖod māh gencidir
b. Ne kaşlarum kemān vü ne zülfüm nişāncıdur
2. a. Bühtānlar eylemiş bize raʿnā diyü ẖatīb
b. Şāʿirlerüñ bir nicesi ġāyet yalancıdur
3. a. Lāġile būse istese bizden ʿaceb degül
b. Saḳalı gelse her kişi eller gülincidür
4. a. Şimden gerü Makāmībizüm būsemiz hemān
b. Yıllarla yürek aġrısı ishāl rencidür
5. a. Her āsitāna yüz sürüyüp būse cer ider
b. Bu bāb içinde Mihrī de senden dilencidür

54

İst126b, Aya41a, Mil39a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Her seḥer vaḳtinde dil-ber çün ṣabāya rū ṭutar
b. Zülf·i būyıyla cihān eṭrāfını ẖoş bū ṭutar
2. a. Bir güzeller şāhını ḥüsn içre gördüm nāgehān
b. Ser-te-ser dil mülkini didüm ki āẖir bu ṭutar
3. a. Çeşm·i pür-efsun ile diller ḳomaz bend itmedük
b. Siḥrle beñzer cihānı bu iki cādū ṭutar
4. a. Firkatüñden iñlesem ditrer zemīn ü āsumān
b. Ḥasretüñden aġlasam işbu cihānı ṣu ṭutar
5. a. Mihrīye raḥm it bugün yoẖsa bilürsin dōstum
b. İrteden tīz ḥüsnünüñ āyinesini mū ṭutar

55

İst126b, Aya40b, Mil38b
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Yine eyyām·ı bahār irdi bezendi her diyār
b. Ḳıldı āfāḳı şükūfeyle müzeyyen girdigār
2. a. Nice nakş itdi gör ol naḳḳāş ṣunʿından yine
b. Her diraẖt·ı ẖāmdan gösterdi bir rūy·ı nigār
3. a. Devlet anlaruñ ki bu es̲nāda ola gülzārda
b. Bir elinde cām·ı sāġar bir elinde zülf·i yār
4. a. Geh yañaġından gül ala geh lebinden mül anuñ
b. Geh miyānını der-āguş ide geh būse-kenār
5. a. Gül gibi geldi yine ʿālem bahārıyla bugün
b. Ṣūretin keşf eyledi gülzāra beñzer şehriyār
6. a. Ḳadd·i dil-cūsını gördi raḳsa girdi servler
b. Aña germ olup çemende ayasın ḳarṣar çenār
7. a. Her gül-endāmuñ hevāsına mey·i ẖām iç yüri
b. ʿĀrifiseñ fırṣatı fevt itme bu dem zinhār
8. a. Didi Mihrī ol güle bencileyin bülbül mi olur
b. Didi kim ben görürem günde senüñ gibi hezār

Ḥarf·i Zel
Zel

56

İst126a, Aya40b, Mil38b
Mefʿūlu mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün
1. a. Bizden ḳaçırur ḥüsnüni dil-ber ne kolaysuz
b. Bülbülden irāġ oldu gül·i ter ne kolaysuz
2. a. Ḳahrın çeke ḥadden aşırı ʿāşık·ı ṣādıḳ
b. Luṭfıñ göre her cāhil ü ebter ne kolaysuz
3. a. Biñ yerde dilüm delmiş iken ġamzesi tīri
b. Çeşmi de ura sīneme ẖançer ne kolaysuz
4. a. Yoḳ yere dehānı ẖaberin itdi deyü faş
b. Düşürdi bizi dillere eller ne kolaysuz
5. a. Şīrīn lebin aġyāra ṣunar Mihrīye ṣunmaz
b. Ṭūṭī baḳa ḳarga yiye şeker ne kolaysuz

57

İst126a
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü faʿūlün
1. a. Benden çevirür yüzini cānān ne ḳolaysuz
b. Meyl itmedügi ḳulına sulṭan ne kolasuz
2. a. ʿAşıḳları bir būsesine cān vire her dem
b. Aġyārlara ol ṣarıla ʿuryān ne kolaysuz
3. a. Derd ol dirīġā kişinüñ sevgilü yāri
b. Yanından ıraġ oldugı bir an ne kolaysuz
4. a. Sāˀillerine virmeye hiç ḥüsn·i zekātın
b. Yādlara ḳıla luṭfla iḥsān ne kolaysuz
5. a. Buyurmış iken aṣmaġa ol yār raḳībi
b. Aṣılmadan it üzile urġan ne kolaysuz
5. a. Öldüriser āẖır ġam·ı hicrān seni Mihrī
b. Yār itmez ise derdüñe dermān ne kolaysuz

58

İst126a, Aya49a, Mil47a
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü faʿūlün
1. a. Çün derdle āh eylemege başlaruz biz
b. Her kandese ʿışḳ ehline yoldaşlaruz biz
2. a. Her ġonca-lebün yāḍına efġānumuz artar
b. Bülbüller ile gūya ki ḳardaşlaruz biz
3. a. Şemʿ·i ruẖuña ta geceler ṣubha dek ey dōst
b. Per yaḳmada pervāneye yoldaşlaruz biz
4. a. Eksilmedi aġyār nidem yār eşiginden
b. Ol kelb·i laʿīni şu ḳadar taşlaruz biz
5. a. Ḫūblarda vefā bulımaduḳ Mihrī cihānda
b. Bir baẖtı siyeah ṭāliʿi yoḳ başlaruz biz

59

İst127b
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Ḥacı Nābī bizüm Allāha ḳalupdur işümüz
b. Ki bu hercāˀilere uġradı ḳutsuz başumuz
2. a. Ḳadri bilinmeyen ʿāşıklar içün ḥaşre degin
b. Dögelüm başumuzı taşlara aḳsun yaşumuz
3. a. Ḫārı elden ḳoyalum cān virelüm gül yolına
b. Ḳaçan ise gidecekdür ḳoya gitsün başumuz
4. a. Ḳuru lāf ile cihānı bize güldürmeyelüm
b. Sırrile işleyelüm her işi bitsün işümüz
5. a. Loḳma loḳma ḳoysunlar etümüz her demde
b. Rāżıyuz tek her uyuz it yemesünler leşimüz
6. a. Düşde gördüm ki rakībi bile reddeyledi yār
b. Añla taʿbirümüzi ẖayra dönüpdür işümüz
7. a. Dil-berüñ yolına Mihrī dürüşüp cehd idelüm
b. Ḳalsun ol yolda bizüm dırnaġumuzla dişümüz

60

İst127b, Aya48a, Mil46a
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü faʿūlün
1. a. Ḥasret çekerem derdle ḳan itmemek olmaz
b. Miḥnet belümi devr·i kemān itmemek olmaz
2. a. Göz yaşını ḳaddüñ görüp ey serv·i revānum
b. Yüz ṣuyile sen serve revān itmemek olmaz
3. a. Fettān gözüñüñ ḳaṣdı dil ü cānmış ey dost
b. Tīr·i müjeñe sīne nişān itmemek olmaz
4. a. Per yaḳmada pervāne ṣıfat şemʿ·i rūẖuña
b. ʿIşḳuñ beni üstād·ı cihān itmemek olmaz
5. a. Gülşende görürsin güli her ẖār ile Mihrī
b. Tā ṣubḥa degin āh ü figān itmemek olmaz