81

İst131a
Mefʿūlü fāʿīlātün mefāʿīlün feʿūlün
1. a. (sīn) Sen rūḥ·ı revān ey cān dil·i mürdeme cān ancaḳ
b. Gül ruẖlarınıñ şevḳi gün gibi ʿayān ancaḳ
2. a. (lām) Lāle ẖadüñi bülbül gülşende görüp ider
b. ʿĀlemde gül·i ter çok bu gonca-dehān ancaḳ
3. a. (ye) Yaylañile ḥüsnüñi her kim göre dir şāhā
b. Kendüsidurur ġılmān yaylāḳı cinān ancaḳ
4. a. (mīm) Meylüm sañadur ẖānum ḳurbān yoluña cānum
b. Gerçeġi sözümün bu ġayrısı yalan ancaḳ
5. a. (elif) İtüñle eşigüñde çün her gece hem-demdür
b. ʿİzzet ise Mihrīye yiter bu hemān ancaḳ
6. a. (nūn) Ne vaḳt·i ferāẖ devrān·ı ʿālem bu deme ẖayrān
b. Biñ cāna deger bir an ne ẖoşca zamān ancaḳ

82

İst 131a, Aya 52b, Mil 50b
Mefāʿīlün mefāʿīlün faʿūlün
1. a. Ḳulaḳdan olmış idüḳ gerçi ʿāşıḳ
b. Bi-ḥamdillāh ki ẖoş gösterdi ẖālıḳ
c. Ne söz söylendise ḥaḳḳında ṣādıḳ
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
2. a. Yeşil dibāyı giymişler çemenler
b. Yaḳarlar sīm ḳandīl yāsemenler
c. Her eṭrāfı gül ü serv ü semenler
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
3. a. Kenārı ṣāfi cūy·ı erġuvānlar
b. Aḳar her yaña da āb·ı revānlar
c. Dimāġa bū baġışlar cāna cānlar
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
4. a. Hevāsı muʿtedildür ṣuyı kevs̲er
b. Dıraẖtı nārvenle serv ü ʿarʿar
c. Otı reyhān ü sünbül ẖāki ʿanber
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
5. a. Biter deryāsı içre nīlūferler
b. Ruẖ·ı zerdi virür ʿışḳdan ẖaberler
c. Gülistānlar teferrüc-gāh yerler
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
6. a. Yapılmış bir serīr·i ʿālī eyvān
b. Yeşil yapraḳlar olmış aña seyvān
c. İçindedür anuñ ol şāh·ı devrān
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
7. a. Çü şāhuñ beytini maʿmūr gördüm
b. İçinde berḳ urur ol nūrı gördüm
c. Aña ṣaf baġlamışlar ḥūri gördüm
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
8. a. Ki bir ẖurşīd meh-ṭalʿat cebīndür
b. Ḫadin kim görse der kim yāsemīndür
c. Ṭarāf·ı kūyı ṣan ẖuld·ı berīndür
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
9. a. Leb·i yādına olmış germ lāle
b. Ṭurur yek-pā ṭutar elde piyāle
c. Ḳurardı üstine ẖayme·i vāle
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
10. a. Pür olmışdı gülile ṣaḥn·ı gülşen
b. Ḳabaġı ṭoldurup dutmışdı sūsen
c. Çemen sultānı güldür vech·i aḥsen
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
11. a. Düzetmiş ṭūti ḳumrī çengine çeng
b. Nevāda sāza ṭutmış ḳuşlar āheng
c. Eline bāde almış lāle gül-reng
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
12. a. Terennümler ḳılurdı anda bülbül
b. Ṣafāsından didi ẖandān olup gül
c. Ṣurāhī mül demidür ne taḥammül
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
13. a. Ḳamu eşcār cemʿ olmış bu cāya
b. Ferḥādan her biri ḳarṣardı aya
c. Melek ṣalmış meger üstine sāye
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
14. a. Güle nergis ṭurup süzmiş gözini
b. Açılmış goncalar düzmiş yüzini
c. Budur firdevs bāġınuñ güzīni
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
15. a. Çiçekler vecde gelmiş eylemiş cūş
b. Kimi ser-ẖōş olmış kimi ẖāmuş
c. Bular ẖoş ʿışḳ ayaġın eylemiş nūş
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
16. a. Emīr·i ʿāşıḳān gül bu karanfil
b. Biter anda benefşe nergis ü gül
c. Güle ḳarşu ider efġān bülbül
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
17. a. Eger ʿaḳluñ varise ṭoġru dut rāh
b. Varıdur elmalu baġçeye hergāh
c. Aġaçlar sāye ṣalmış ṣanki her gāh
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
18. a. Ne dil ile kılayum taḳrīr anı
b. Dinilmez ḥaşre dek anuñ beyānı
c. Bulunmaz ser-te-ser gezseñ cihānı
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
19. a. Yapılmış anda bir şāhāne ḥammām
b. Yeni ḥammām dirlermiş aña nām
c. Hem olmış ay ü güneş saḳfına cām
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
20. a. Ṣuyı cüllāba beñzer ḥavżı vardur
b. Māl-ā-māl olmış içi āb·ı güldür
c. Diyār·ı Rūm içinde şimdi birdür
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
21. a. Eyü çekdük bu devrānuñ cefāsın
b. Görelüm bārī bir kere vefāsın
c. Sürelim imdi zevḳile sefāsın
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
22. a. Zehī vaḳṭ ü zehī zevḳ ü zehī dem
b. Ferāḥlar geldi gitdi ġuṣṣa vü gam
c. Diyeyin cān ile ben daẖi her dem
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
23. a. Zehī ferḥunde ṭāliʿ bunda her gāh
b. Muḳīm olur bu cāya sāl ü bā-māh
c. Ki geçmiş ʿömrümüz ḥayfā hezār āh
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
24. a. Duʿālar eyle Mihrī şehr·i yāre
b. Ki anuñ luṭfından irdüñ bu diyāre
c. Ki gördüñ gizlü genci āşikāre
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ
25. a. Kerem kānıdur ol şehler emīri
b. Ki ṭopraḳdan götürdi her faḳīrī
c. Ḫudā olsun ilāhī dest-gīri
d. Ne ẖoş yaylaḳ imiş bu şehr·i Lādiḳ

Ḥarf·i Kef
Kef
83

İst 133b, Aya 55b, Mil 53b
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Olmasun aġyar ile yāri İlāhi kimsenüñ
b. Arṭmasun günden güne derd ile āhı kimsenüñ
2. a. Geceler ney gibi nālān eylerem gündüz fiġān
b. Olmasun bencileyin ḥāli İlāhi kimsenüñ
3. a. Āsitānuñdan beni menʿ itme nāṣıḥ dil-berüñ
b. Kāʿbeye yüz süricek ḳalmaz günāhı kimsenüñ
4. a. Zāhidā ʿayb eyleme dil virdigüm dilberlere
b. Olmamaḳ bunlara olur mı nigāhı kimsenüñ
5. a. Ḥüsn iline şāh olalıdan yıḳar dil şehrini
b. Böyle zālim olmasun hiç pādişāhı kimsenüñ
6. a. Gāh zülfi ḥāˀil olur ruẖlarına geh ẖaṭı
b. Ḳalmasun Mihrī seḥāb içinde māhı kimsenüñ

84

İst133a
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Oldı hengām·ı bahār irdi demi gülzāruñ
b. İmdi dil bülbüli artur demidür gel zāruñ
2. a. Varalum ṣahn·ı gülistānda temāşa idelüm
b. Serv·i reftārını ṣalınduġını dildāruñ
3. a. Deñe yüz şabāşed ola bir rūhi gül gonca-lebe
b. Çekmişüz cevr ü cefāsını heẓārān ẖāruñ
4. a. Sīnemüz def ḳıluban ḳāmetümüz çeng idelüm
b. Diñlesün yār maḳāmātı nedür edvāruñ
5. a. Müddeʿī olsa cihān ẖalḳı ḳamu bize ne ġam
b. Ger bizümle ola bir ẕerre vefāsı yāruñ
6. a. Dāmen·i vaṣlı ḥabībüñ hele girsün elüme
b. Ṭutmışam tīg·i belāsına boyun aġyāruñ
7. a. Gerçi noḳṣān·i ġazelsün leb·i yāri añıcaḳ
b. Ṭūṭīyi māt ider ey Mihrī şīrīn güftāruñ

85

İst133a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Bu maḳāmuñ ismini gerçi demişler Künicek
b. Dillere virür ḥayat āb·ı revānı günicek
2. a. Gülsitān etmiş bu ārāyī ser-ā-ser nev-bahār
b. Ḫane ber-ẖāne müzeyyen eylemiş rengīn çiçek
3. a. Otı sünbül ẖāki ʿanber ābı kevs̲er ẖalḳı ẖub
b. Cennete beñzettüm anı ben hem-ān-dem göricek
4. a. Rūz ü şeb elḥān ider bübülleri ẖoş şevk ile
b. Gül gibi güler göñül gūşa ṣadāsı iricek
5. a. Āsitānını edeb itdük ziyāret itmege
b. Yüzümüz sürdük ḳadem baṣduġı yire giricek
6. a. Bir ʿazīzüñ bu maḳāmıdur ki Mihrī ṣıdḳla
b. Cān ü dilden bir muḥibbisin sen anuñ girçek
7. a. Müzdine Aḳşemseddinüñ vir ṣalavāt ḳıl duʿā
b. Ḳurtarur ʿisyāndan ol seni himmet idicek

86

İst134b
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Çekmişüm ḥadden aşa cevr ü cefāsın feleġüñ
b. Görmedüm ẕerre ḳadar mihr ü vefāsın feleġüñ
c. Sürmedüm neyleyeyin zevḳ ü şafāsın feleġüñ
d. Āh elinden feleġüñ dād elünden feleġüñ
2. a. Mihnet ü derd ü belāyile gözüm yaşlar ider
b. Ḥasret ü hicr ü cefāyile dilüm başlar ider
c. Nideyün baña felek ummaduġum işler ider
d. Āh elinden feleġüñ dād elünden feleġüñ
3. a. Arturur nāle ile şām u seḥer zārumuzu
b. Aġladur bizi ne ẖoş güldürür aġyārumuzı
c. Āh u efġān ile her dem geçirür kārumuzı
d. Āh elinden feleġüñ dād elünden feleġüñ
4. a. Hem-demi ġuṣṣa ve ġam eyledi devrān bize
b. Raḥm idüp luṭfını göstermedi bir an bize
c. Pür ider kāseyi her dem içürür ḳan bize
d. Āh elinden feleġüñ dād elünden feleġüñ
5. a. Her kimi görse anuñ gül gibi yüzine güller
b. Ṣoñradan ẖār·ı cefā-tīġ ile baġrını deler
c. Ne özi göynür esirger ne ẖo yaşını siler
d. Āh elinden feleġüñ dād elünden feleġüñ
6. a. Görmedük bir güli gülşende ki ṣolmaya felek
b. Ṣanma bir kimse ki etdüġünü bulmaya felek
c. Bu cihān bāḳī degül saña da ḳalmaya felek
d. Āh elinden feleġüñ dād elünden feleġüñ
7. a. Nice saˀyümüzi yoluñda hebā eylesin
b. Nice bir ehle cefā cehle vefā eylesin
c. Mihrīyi öldüricek kime cefā eylesin
d. Āh elinden feleġüñ dād elünden feleġüñ
8. a. Gözümüz yaşını döndürdi bizüm ḳanlara
b. Bir nefes derdümüz irgürmedi dermāñlara
c. Ḥasret itdi bizi uş sevgilü cānānlara
d. Āh elinden feleġüñ dād elünden feleġüñ

87

İst134a
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
1. a. Ḥabībüm naḳş·ı rūyuñdan gönül buldı muṣavverlik
b. Cemālüñ āfitābından cihān ṭoldı münevverlik
2. a. ʿAceb mi laʿl·i nābuñdan senüñ yāḳūt reng alsa
b. Dehānuñ noḳṭasından dür bulupdur çün müdevverlik
3. a. Egerçi budurur her dem ẖıtānuñ miski ʿālemde
b. Ṣaçın būyından ermişdür aña daẖi muʿattarlıḳ
4. a. Ḫüdā ḥalḳ itdi ʿālemde velī gül yüzlü dil-berler
b. Senüñ ẕātuñda cemʿ etmiş güzellik tāzelik terlik
5. a. Rakībüñ laf urup dermiş anı öldürürün bir gün
b. Er ise gelsün o nāmerd ana göstereyin erlik
6. a. Nola meydān·ı ʿışḳuñda senüñ cān oynasa Mihrī
b. Geh tīġ oldı aña ġamzeñ ider zülfüñ de çenberlik

88

Feʿilātün mefāʿīlün feʿilün
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Depele ey raḳīb gel beni tek
b. Dāmeninden ḥabībümüñ el çek
2. a. Ḳapusından ḳaçan gidesin āh
b. Meger Allāh ala seni tizcek
3. a. Beni öldür rakībe raḥm it yār
b.
4. a. Bu mıdur ʿādetüñ eyü gökçek
b. Kime ḥālüm didüm(i)se ḥaḳḳuñda
5. a. Bī-vefā derler idi hep gerçek
6. a. Mihrīyi ġamzeñ etdi ḳanına ġarḳ
b. Dōstum yarasına gel nemek ek

89

İst135b, Aya56a, Mil54a
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. Dil virdümise saña ey cān böyle mi gerek
b. Her demde çeşmüñ eyleye ḳan böyle mi gerek
2. a. Terk itdüñ itmezem der iken mübtelāñı āh
b. Ḫūblar içinde ʿahd ü emān böyle mi gerek
3. a. Ḳavlüñ benümle göñlüm alınca mıydı ey yār
b. Döndüresin yüziñi revān böyle mi gerek
4. a. Sen bī-vefāyi sevdümise kāfir olmadum
b. Nāz ü ʿitāb ü cevr hemān böyle mi gerek
5. a. Bī-çāre Mihrī müşterī iken ḳamu ünās
b. Bende itdi ise saña zamān böyle mi gerek

90

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
1. a. Didi dilber yapayın göñlini sen vīrānenüñ
b. Ben didüm cān mülketine ḥükmi var cānānenüñ
2. a. Ḳıṣṣa·i Mecnūn ile Leylīyi bilürdük yaḳīn
b. Ḥāline baḳsañ ḥabībüm bu dil·i dīvānenüñ
3. a. Ṭutuşur şemʿüñ zebānı micmerüñ göynür özi
b. Yanduġın gördükçe ruẖsāruña ben pervānenüñ
4. a. ʿIşḳdan fārig olan diller ne bilsün ḥālini
b. Ṭutuşup hicr āteşi ile gece gündüz yananuñ
5. a. Çün ṣabā peyki getürdi yār kūyından es̲er
b. Müjde-gānı cān gerekdür Mihrī bu şükrānenüñ

91

İst135b, Aya55a, Mil53a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1. a. Ruẖlaruñ nārıyla dil yandı kebāb oldı yürek
b. Çeşmünüñ ḳaṣdı eger cānise alsun tīzrek
2. a. Yaralar urduḳça ġamzeñ sīne·i mecrūḥuma
b. Dökmese seylāb·ı eşküm bāri üstine nemek
3. a. Dōstum cevr ü cefādan öldürem derseñ beni
b. Degme bir derdile ölmez ʿāşıḳam ben cānı pek
4. a. Ḫūblar zülfi hevāsına yeler çoḳdur velī
b. Yoḳdurur ammā benüm gibi yile virmiş emek
5. a. Ḳılmaduñ bir gün ḥabībüñ zülfine hem-ser beni
b. Neyleyelüm bu cihāndur saña da ḳalmaz felek
6. a. Cān ü dilden oldı bir meh-rūya Mihrī mübtelā
b. Cānıdur bir kimsenüñ kim adını olmaz demek

92

İst135a, Aya56a, Mil53b
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
1. a. Ṣalaldan boynuma ḥalḳa kemend·i zülf·i müşkīnüñ
b. Siyeh-baẖt olmaḳ oldı kār ü bārı cān·ı miskīnüñ
2. a. Gözüm yaşını ḳan itdüñ beni bī-ʿaḳl ü cān itdüñ
b. Velī ben ẖasteden ey dōst hergiz kesmedüñ kīnüñ
3. a. Rakībā beni menʿ itme nigāruñ ẖāk·ı pāyından
b. Eger menʿ ideriseñ bil ne dīnüñ var ne āyinüñ
4. a. Ölince çünkü el çekmez göñül dil-dār mihrinden
b. Şifā virmez baña hergiz señün ey şeyẖ talḳınuñ
5. a. Görelden Mihrī ẖaddüñle semen-sīmāñı ey meh-rū
b. Başından çıḳdı sevdāsı gül ü serviyle nesrīnün

93

İst135a
Müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün
1. a. Ġamzeñ ẖadengin yā ḳaşuñ tā çekdi peykānıña dek
b. Atdı geçürdi sīneden ʿāşıḳlaruñ cānına dek
2. a. Boynına çeşmi ʿāşıḳuñ zünnār·ı zülfüñ baġladı
b. Şimdi görüñ ol kāfiri ḳaṣd eyler īmānına dek
3. a. Cārūb olur kirpüklerüm bāzāra gitdükce ḥabīb
b. Ṣular gözümüñ yaşları rāhını dükkānına dek
4. a. Budur ʿaceb kim ol kemān ebrūsı tīrin atmadan
b. Yasına ḳurbān olmaġa cānum gider yanına dek
5. a. Gitdükce her dem ol ṣanem sīnem nişānın atmaġa
b. Yüzüm sürerem izine tā oḳı meydānına dek
6. a. Ṭārusı ṭarlası ṣanup ṭolandı kūyuñı raḳīb
b. Bir kesme urdum ol ṭoñuz tā gitdi ormanına dek
7. a. Çün ʿandelībisin bu gün gül yüzlü yaruñ Mihrīyā
b. Var imdi nālan itmege dil-ber gülistānına dek

94

İst135a, Aya56b, Mil54b
Fāilātün fāilātün fāilātün fāilün
1. a. Gel gül ey dil-ber ki sensin tende cānı kendümüñ
b. Senüñile şād olur rūḥ-ı revānı kendümüñ
2. a. Yidügüm derd içdügüm ġamdur enīsüm ġuṣṣa yār
b. Sensüzin niçe geçer gör bu zamānı kendümüñ
3. a. Dil ne çekmişdür Züleyhā-veş belā·yı hicr ile
b. Eline girince sen Yūsuf·ı s̲āni kendümüñ
4. a. Ḳāmetüm çeng oldı ten bir ḳıla döndi rāstī
b. Eyleyince āh sen mūy-meyānı kendümüñ
5. a. Dōst Mecnūn olalı Leylī ṣaçuñ sevdāsına
b. Gör ne çıḳdı ʿāleme nām u nişānı kendümüñ
6. a. Gördügine meyl ider dil epsem olmaz nidem āh
b. Kendü kendümden gelür baña ziyānı kendümüñ
7. a. Cān vire hicrüñde Mihrī mihrüñi terk etmeye
b. Çürüyüp ger ẖāḳ olırsa üstüẖānı kendümüñ

95

İst136b, Aya56b, Mil54a
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün
1. a. Maṭlaʿ·ı ḥüsnüñ gibi bir burc·ı aʿlā görmedük
b. Māh·ı ruẖsāruñ gibi bir şems·i ġarrā görmedük
2. a. Çoḳ cihān gülşenlerin seyr etdük ammā rāstī
b. Müntehā ḳaddüñ gibi bir serv·i raʿnā görmedük
3. a. Görseler bir nokta·i ḥüsnüñ Kirāmen kātibin
b. Diyeler kim Allah Allah böyle inşā görmedük
4. a. Sünbül ü gül-pūşlar çoḳdur cihān mülkinde līk
b. Bu gülālüñ gibi bir zülf·i semen-sā görmedük
5. a. Ḥayy ider dir demde biñ ʿaẓm·ı remīm
b. Ḥaḳ bilür kim böyle enfās·ı mesīḥā görmedük
6. a. Dil garībin gerçi bend itdi hevā·yı zülf·i dōst
b. Āh kim cān ḳurtarur biz bundan aṣlā görmedük
7. a. Gerçi ey Mihrī cihānda ġonçe-leb maḥbūblar
b. Çokdur ammā biz bunuñ mānendi kaṭʿā görmedük

96

İst136b
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿūlün
1. a. Nola begüm keremüñden bizümle yār olsañ
b. Güzeller içre ne varsın bir iẖtiyār olsañ
2. a. Vefā ḳılam dimüşidüñ cefālaruñ çekene
b. Naẓīrüñ olmazidi ʿahde ber-ḳarār olsañ
3. a. Ġamuñla sen daẖī bilseñ neler çeker ʿāşıḳ
b. Bu cevri itmezidüñ ʿāşıḳ ṭālib·ü dīdār olsan
4. a. Bahār faṣlı vü gül devri ġonca ʿālemidür
b. Demidür imdi ey dil sen daẖi hezār olsañ
5. a. Cihānda ʿizz ü saʿādet yeterdi Mihrī saña
b. Ayaġı ṭopraġına dil-berüñ ġubār olsañ

97

İst 136a, Aya 55a, Mil52b
Mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün
1. a. Yine dil mürġine dāne döker ne ḥāldür zülfüñ
b. Meger cān boynına ḥalḳa salar muḥtāldür zülfüñ
2. a. Ḳamer serv üzre çıḳmışdur görinür ṭurrañ altında
b. Cemālüñ gülsitānından egilmiş daldur zülfüñ
3. a. Egerçi çeşm·i ẖun-rīzün içer nā-ḥaḳ yire ḳanı
b. Velī ḳatline ʿuşşāḳuñ igen fi_l_ḥaldür zülfüñ
4. a. Dizer bir ḳılda ʿuşşāḳı meger ḥüsnüñ ḳıyāmetdür
b. Ki ʿaḳl u dīn ü dil alur begüm deccāldür zülfüñ
5. a. Hevā·yı zülfüñüñ Mihrī daẖi geçmez hevāsından
b. Ki anı yel gibi yeldürdi nice meh-sāldur zülfüñ

Ḥarf·i Lām
Lām

98

İst 136a, Aya 57b, Mil 55b
Mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün
1. a. Taḥṣīl odur ki ʿāşıḳ maʿşūḳa ola vāṣıl
b. Ḥāṣıl budur cihānda taḥṣīlden ne ḥāṣıl
2. a. Cūy kenāre her dem seyr eyle ol revāne
b. Eyyām·ı nev-bahāruñ tīz geçer olma ġāfil
3. a. Devlet anuñ ki bu dem rūy·ı nigāra ḳarşu
b. Nūş ide sāġar·ı mül meh-tāb ola meşāʿīl
4. a. Efsāne ile zāhid künc·i riyāda ḳalma
b. Ġam-nāk cān ü dilden mül defʿ ider belābil
5. a. Efġānlar itdügince şām ü seherde her dem
b. Ṣaḥn·ı çemende gūş et billāh ne dir belābil
6. a. Dūlāb-veş nigāruñ gördükçe gülsitānda
b. Ḳıl eşḳ·i çeşmüñ ile ẖāk·ı rehini pür gil
7. a. İnʿāma geldük ey dōst bir būse vir lebüñden
b. Maḥrūm ḳılma luṭf et şey_illāh etse sāʿil
8. a. Boynına Mihrīnüñ gel ṣal zülf·i ʿanberīnüñ
b. Dīvāneye bilürsin lāzımdurur selāsil

99

İst 137b, Aya 58a, Mil 56a
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün
1. a. ʿArż itdi gülşene yine ruẖsār·i yār gül
b. Ḫāmūş olma key ṣaḳın ey mürġ·i zār gül
2. a. Ṣahrā yüzini ṭut geçer eyyām·ı nev-bahar
b. Fevt itme fırṣatı ki degül ber-ḳarār gül
3. a. Ṣāfī meyile ṣāḳī getür cām·ı sāġarı
b. Bülbül terennüm ile geçer gülʿizār gül
4. a. Gül mevsiminde gülşene gel ʿayş u nūş ḳıl
b. Destinde deste deste ṭutar her nigār gül
5. a. Nergis gözüñ ẖayal ile ser-mest sebzede
b. Ġonca tebessüm itmege uş intiẓār gül
6. a. Devrān bahārı bir gün irer kim ẖazān olur
b. Evrāḳını ḳılur ḥaẕer et tār u mār gül
7. a. ʿÖmrüñi ẖoş geçür ki geçer Mihrī devr·i gül
b. Dersin ki ḳanı bülbül ya nev-bahar gül

100

İst137b, Aya58a, Mil55b
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün
1. a. Gitmeġe ʿaẓm eylemişsin āh şāhum gitme gel
b. Ḳorḳaram kim saña teˀs̲īr ide āhum gitme gel
2. a. Ḳılma maḥrūm ẖǎn·ı vaṣlüñden dil·i sāˀilleri
b. Āsitānuñdur bugün püşt ü penāhum gitme gel
3. a. Gerçi kim ʿışḳuñ yolında cürmi çoḳdur ʿāşıḳuñ
b. Ben seni sevmekden özge yoḳ günāhum gitme gel
4. a. Çenberin çarẖuñ yaḳar nār·ı şerārum dōstum
b. ʿĀlem·i ẓulmete ḳor dūd·ı siyāhum gitme gel
5. a. Ṭāḳ·ı ebrūñsuz sücūd etmez bilürsin ehl·i ʿışḳ
b. Ehl·i islāma yazıḳdur ḳıble-gāhum gitme gel
6. a. Gün cemālüñle münevver olmışiken cān u dil
b. Ẓulmet·i ġamda ḳoma Mihrīyi māhum gitme gel